Quyết định số 55/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 55/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2003/QĐ-UB về việc tổ chức lại Chi cục Di dân Phát triển vùng kinh tế mới và Phòng Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 55/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V T CH C L I CHI C C DI DÂN PHÁT TRI N VÙNG KINH T M I VÀ PHÒNG PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH CHI C C PHÁT TRI N NÔNG THÔN TR C THU C S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Ti p theo Quy t nh s 29/2003/Q -UB ngày 06/3/2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph (Công văn s 200/NN-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2003) và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i t trình s 43/TCCQ ngày 16 tháng 4 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay t ch c l i Chi c c Di dân Phát tri n vùng kinh t m i ( ư c thành l p theo Quy t nh s 4245/Q -UB-NCVX ngày 15/12/1994 c a y ban nhân dân thành ph ) và Phòng Phát tri n nông thôn (thu c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ) thành Chi c c Phát tri n nông thôn tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. 1.1- Chi c c Phát tri n nông thôn là ơn v s nghi p, có ch c năng giúp S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph qu n lý công tác xây d ng chính sách nông nghi p và phát tri n nông thôn ; phân b lao ng dân cư, dãn dân, di dân và các d án phát tri n kinh t nông nghi p-nông thôn trên a bàn thành ph . 1.2- Chi c c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 1.3- Tr s Chi c c t t i s 182, ư ng Nguy n Duy Dương, phư ng 3, qu n 10, thành ph H Chí Minh. i u 2.- Chi c c Phát tri n nông thôn có nhi m v , quy n h n :
  2. 2.1- Tham mưu Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v các chính sách nông nghi p và phát tri n nông thôn ; xây d ng phương hư ng nhi m v , các chương trình, k ho ch 5 năm và hàng năm v công tác phân b lao ng dân cư, di dãn dân và d án phát tri n vùng kinh t trong thành ph ; các d án k ho ch, các mô hình phát tri n nông thôn, trình y ban nhân dân thành ph ho c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t và ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n, ki m tra th c hi n. 2.2- Là u m i giúp S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ph i h p v i các S ban ngành, qu n-huy n có liên quan tri n khai, ph bi n, ch o th c hi n và ki m tra, t ng k t các chính sách v nông nghi p và phát tri n nông thôn như : khuy n khích phát tri n nông, lâm, ngư, diêm nghi p, th y l i, ngành ngh nông thôn, dãn dân, di dân, xóa ói gi m nghèo và phát tri n kinh t h p tác, s n xu t nông thôn. 2.3- Theo dõi xu t y ban nhân dân thành ph v chính sách phát tri n và xây d ng cơ s h t ng cho xã-phư ng, huy n-qu n thành ph . 2.4- Tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n ch trương, chính sách c a Nhà nư c v : Nông nghi p và phát tri n nông thôn, v phân b lao ng dân cư, nh canh, nh cư trên a bàn thành ph . 2.5- Ph i h p v i các cơ quan ch c năng tham mưu cho Giám c S v các chương trình ào t o, b i dư ng ng n h n i ngũ cán b , c p cơ s xã-phư ng, h p tác xã, lao ng ngành ngh nông thôn góp ph n chuy n d ch lao ng, phân b lao ng vùng ven nông thôn ngo i thành. 2.6- Tham gia nghiên c u các tài, xu t các chính sách ; xây d ng các mô hình nh m rút kinh nghi m, nh hình hóa, tiêu chuNn hóa các cơ ch ho t ng trong công tác dãn dân, di dân và phát tri n nông thôn thành ph . 2.7- Qu n lý, ch o th c hi n t t k ho ch và s d ng có hi u qu các ngu n v n ư c giao, ki m tra chi tiêu, quy t toán theo ch tài chính hi n hành. i u 3.- Chi c c Phát tri n nông thôn do m t Chi c c Trư ng ph trách, có t m t n hai Chi c c Phó giúp vi c Chi c c Trư ng và do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy t nh b nhi m, mi n nhi m. 3.1- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph có trách nhi m ch o Chi c c Trư ng Chi c c Phát tri n nông thôn s p x p t ch c b máy, b trí nhân s c a Chi c c theo hư ng tinh g n, ho t ng có hi u qu ; xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Chi c c trình Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t. 3.2- Biên ch c a Chi c c Phát tri n nông thôn ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm, trong t ng biên ch ư c giao c a S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph và chuy n toàn b biên ch c a Phòng Phát tri n nông thôn và Chi c c Di dân phát tri n vùng kinh t m i sang Chi c c. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 4245/Q - UB-NCVX ngày 15/12/1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i tên Chi c c
  3. i u ng lao ng và Dân cư thành Chi c c Di dân phát tri n vùng kinh t m i tr c thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Chi c c Trư ng Chi c c Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 5 - B NN & PTNT ( b/c) PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND/TP - TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM, CNN - Công an thành ph (PC13) - Kho b c Nhà nư c thành ph - Ngân hàng Nhà nư c thành ph - Ban T ch c Chính quy n TP (2b) Mai Qu c Bình - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH - Lưu (CNN/M)
Đồng bộ tài khoản