Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 55/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V H T NG K THU T Ô THN THEO NGHN QUY T S 08/2006/NQ-H ND NGÀY 22/7/2006 C A H ND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H ND Thành ph Hà N i v phân c p m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v kinh t - xã h i; phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p ngân sách và nh m c phân b ngân sách năm 2007; Xét ngh c a Liên S : Giao thông công chính - K ho ch và u tư - Tài chính t i T trình s 425/TTrLN: GTCC-KH T-TC ngày 21/5/2007, QUY T NNH: i u 1. Phân c p qu n lý nhà nư c v h t ng k thu t ô th gi a Thành ph và qu n, huy n th c hi n theo Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H ND Thành ph Hà N i i v i các lĩnh v c: Qu n lý hè ph ; Chi u sáng; Thoát nư c; Công viên, vư n hoa và v sinh môi trư ng như sau: 1.1. Qu n lý hè ph : - Thành ph : Th ng nh t chung và hư ng d n v công tác qu n lý u tư xây d ng và duy tu, khai thác hè ph trên a bàn thành ph Hà N i. - Qu n, Huy n: Qu n lý u tư xây d ng và duy tu, khai thác hè ph ; c p phép s d ng t m th i hè ph trông gi ô tô, xe p, xe máy, v t li u xây d ng; s d ng t m th i hè ph vào vi c cư i, vi c tang, kinh doanh bán hàng ăn u ng theo gi quy nh. 1.2. Qu n lý chi u sáng: - Thành ph : u tư, qu n lý duy trì h th ng chi u sáng công c ng t i các tuy n ư ng ph ô th , các tuy n ư ng qu c l , qu ng trư ng; Tr ti n i n năng chi u sáng tiêu th toàn thành ph . - Qu n: u tư, qu n lý duy trì chi u sáng ngõ xóm trên a bàn.
  2. - Huy n: u tư, qu n lý duy trì chi u sáng trên h th ng ư ng huy n. 1.3. Qu n lý thoát nư c: - Thành ph : u tư, qu n lý duy trì thoát nư c ô th t i các tuy n ư ng ph , các công trình thoát nư c chung c a Thành ph . - Qu n: u tư, qu n lý thoát nư c ngõ xóm trên a bàn. - Huy n: u tư, qu n lý thoát nư c trên a bàn (tr các công trình thoát nư c c a Thành ph ). 1.4. Qu n lý công viên, vư n hoa: - Thành ph : u tư, qu n lý duy trì vư n hoa, cây xanh, d i phân cách và 4 công viên: Th L , Th ng Nh t, Bách Th o, Yên S . - Qu n, Huy n: u tư, qu n lý duy trì công viên, vư n hoa còn l i theo a gi i hành chính. - Huy n: u tư, qu n lý, duy trì tuy n cây xanh d c theo các tuy n ư ng huy n qu n lý. 1.5. Qu n lý v sinh môi trư ng: - Thành ph : Qu n lý thu gom và v n chuy n rác th i trên a bàn 4 qu n: Ba ình, Hoàn Ki m, ng a, Hai Bà Trưng; u tư, qu n lý, duy trì các khu x lý rác th i t p trung c a Thành ph . - Các Qu n, Huy n còn l i: Qu n lý thu gom và v n chuy n rác th i trên a bàn. u tư, qu n lý các i m t p k t rác, bãi chôn l p ch t th i quy mô nh , t m th i trên a bàn. Chi ti t n i dung và kh i lư ng phân c p theo Ph l c s 1, 2 ính kèm Quy t nh này. Th i gian phân c p qu n lý nhà nư c v h t ng k thu t ô th th c hi n t năm 2007. i u 2. 1. i v i các n i dung thu c Thành ph qu n lý (do S Giao thông công chính th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c duy trì), ngân sách Thành ph m b o cân i chi theo d toán do UBND Thành ph phê duy t, giao cho S Giao thông công chính th c hi n. 2. i v i các n i dung thu c c p qu n, huy n qu n lý, UBND các Qu n, Huy n có trách nhi m m b o cân i ngân sách c p mình chi cho các n i dung ư c phân c p qu n lý.
  3. Năm 2007, t ng kh i lư ng phân c p cho Qu n, Huy n qu n lý tương ng v i t ng m c kinh phí duy trì thư ng xuyên, UBND Thành ph Hà N i ã cân i vào nhi m v chi năm 2007 c a t ng Qu n, Huy n. Căn c vào tình hình th c t và kh năng ngân sách c a qu n, huy n b sung tăng cư ng nhi m v qu n lý duy trì h t ng k thu t ô th theo phân c p. i u 3. Trách nhi m c a các S ngành và UBND các qu n, huy n c th như sau: 1. Trách nhi m c a S Giao thông công chính - L p quy ho ch, k ho ch u tư dài h n, ng n h n h th ng h t ng k thu t ô th ; - ThNm nh h sơ Thi t k cơ s và b n v thi công c a d án u tư theo phân c p i v i n i dung liên quan n h th ng h t ng k thu t ô th ; - Xây d ng tiêu chí k thu t, quy trình, nh m c kinh t k thu t m b o qu n lý có h th ng, ng b các công trình h t ng k thu t ô th ; - Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan t ch c xây d ng cơ ch chính sách qu n lý i v i công tác u tư, duy trì h th ng h t ng ô th trình UBND Thành ph quy t nh; - Ki m tra, hư ng d n, qu n lý và giám sát công tác u tư, duy trì h th ng h t ng k thu t ô th trên a bàn toàn Thành ph ; - T ch c ki m tra, x lý các vi ph m v h t ng k thu t ô th theo thNm quy n. 2. Trách nhi m c a S Tài chính - Ph i h p v i S K ho ch và u tư trình UBND Thành ph quy t nh giao nhi m v cân i thu, chi ngân sách hàng năm cho công tác qu n lý nhà nư c; u tư, duy trì, s a ch a các công trình h t ng k thu t ô th theo ph m vi phân c p; - Hư ng d n qu n lý tài chính và h ch toán k toán các kho n thu phí, l phí và qu n lý chi ngân sách nhà nư c cho công tác duy trì h t ng k thu t ô th . 3. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư - Ch trì ph i h p v i S Tài chính cân i ngân sách cho công tác u tư h th ng h t ng k thu t ô th theo phân c p qu n lý; - ThNm nh, quy t nh d án u tư, báo cáo kinh t k thu t i v i các d án u tư h t ng k thu t ô th theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph theo phân c p qu n lý. 4. Trách nhi m c a S N i v Nghiên c u xu t mô hình qu n lý nhà nư c, t ch c b máy, biên ch iv ic p qu n, huy n, báo cáo UBND Thành ph quy t nh.
  4. 5. Trách nhi m c a UBND các Qu n, Huy n - T ch c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c i v i các công trình h t ng k thu t ô th theo các n i dung phân c p; - T ch c ki m tra, x lý các hành vi vi ph m n h t ng k thu t ô th ; X lý các vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m theo các quy nh hi n hành trong ph m vi thNm quy n; - Cân i ngân sách qu n, huy n m b o chi th c hi n cho u tư, qu n lý duy trì h t ng k thu t ô th . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Giao thông công chính, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v ; Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph ; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - Thư ng tr c H ND TP ( b/c); - /c Ch t ch UBND TP ( b/c); - Các /c PCT UBND TP HN; - Các PVP, KT, TH, Xb; - Lưu: VT. Hoàng Ân PH L C S 1 N I DUNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V H T NG K THU T Ô THN THEO NGHN QUY T S 08/2006/NQ-H ND NGÀY 22/7/2006 C A H ND THÀNH PH HÀ N I (Kèm theo Quy t nh s 55/2007/Q -UBND ngày 30/5/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) 1. Qu n lý hè ph 1.1. Công tác qu n lý nhà nư c c a S Giao thông công chính: - Th ng nh t chung và hư ng d n v k t c u, lo i g ch lát hè ph , v a hè ph , bó g c cây cho các khu v c ph c , ph cũ, khu ph m i trên a bàn toàn Thành ph th c hi n khi xây d ng, c i t o và duy trì hè ph ; - C p phép ào hè l p t công trình và h ng m các công trình k thu t ô th ;
  5. - Th ng nh t qu n lý t ch c giao thông trên a bàn Thành ph ; Quy t nh thay i hình h c c a hè ph ; - Hư ng d n, ki m tra công tác qu n lý, s d ng hè ph trên a bàn toàn Thành ph ; - Ki m tra ch t lư ng hè ph theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Ch trì, ph i h p v i các S ngành liên quan và UBND các Qu n - Huy n ki m tra vi c trông gi xe p, xe máy, ô tô trên a bàn Thành ph . Th a thu n các qu n v quy ho ch các i m trông gi phương ti n, i m trên a bàn Thành ph ; - T ng h p, ánh giá vi c u tư s d ng hè ph trên t ng a bàn. 1.2. Công tác qu n lý nhà nư c c a UBND các Qu n - Huy n: - T ch c qu n lý toàn b ph n hè ph , ngõ, ngách m b o không l n chi m hè ph ; - Th c hi n công tác u tư, duy tu, s a ch a thư ng xuyên hè ph ; - T ch c qu n lý v a hè theo úng quy ho ch, ch gi i, m i gi i ư c duy t; Ki m tra x lý vi ph m v tr t t hè ph theo quy nh; m b o gi gìn tr t t , m quan ô th ; - C p gi y phép t m th i có th i h n vi c s d ng v a hè ph c v thi công các công trình xây d ng, trông gi xe p, xe máy, bán hàng ăn, u ng trên hè theo quy nh; - Thu phí s d ng v a hè theo quy nh c a UBND Thành ph . 2. Qu n lý chi u sáng ngõ xóm trên a bàn Qu n; chi u sáng ư ng tr c chính, th tr n và trung tâm trên a bàn Huy n 2.1. Công tác qu n lý nhà nư c c a S Giao thông công chính: - Qu n lý, v n hành h th ng chi u sáng công c ng trên các tuy n ư ng ô th , qu ng trư ng, các qu c l 1, 2, 3, 135, 23; - Qu n lý v n hành h th ng các tr m i u khi n giám sát và i u khi n Trung tâm h th ng chi u sáng Thành ph ; - V n hành h th ng chi u sáng trang trí thư ng xuyên c a Thành ph ; - Tr ti n i n tiêu th i v i toàn b h th ng chi u sáng công c ng Thành ph (trong ô th và ngo i thành); - u tư xây d ng, s a ch a, nâng c p các công trình chi u sáng do Thành ph qu n lý;
  6. - Ki m tra, giám sát ch t lư ng các công trình xây d ng chi u sáng công c ng theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2.2. Công tác qu n lý nhà nư c c a UBND các Qu n - Huy n: - Qu n lý h th ng chi u sáng t i các ngõ, ngách trên a bàn qu n; các tuy n ư ng do huy n qu n lý; - Phát hi n và x lý nh ng trư ng h p phá ho i, l y c p i n t h th ng chi u sáng công c ng; - Thay th bóng cháy, bóng h ng và ư ng dây i n chi u sáng; - u tư xây d ng m i, c i t o h th ng chi u sáng công c ng trên a bàn ư c phân c p qu n lý. 3. Qu n lý h th ng thoát nư c 3.1. Qu n lý nhà nư c c a S Giao thông công chính: - Qu n lý h th ng thoát nư c trên a bàn Thành ph theo Quy t nh s 193/2005/Q -UB ngày 18/11/2005 c a UBND Thành ph Hà N i; - Qu n lý v n hành các nhà máy x lý nư c th i sinh ho t ô th , các tr m thoát nư c ô th ; - Qu n lý và duy trì h th ng thoát nư c t i các tr c ư ng ô th , mương sông và các công trình thoát nư c ô th c a Thành ph ; - Qu n lý các h i u hòa: Yên S , h B y M u, h Ba M u, h Th L , h Bách Th o 1 và 2; - Cung c p các thông s k thu t, th a thu n i m u n i vào h th ng thoát nư c chung c a Thành ph ; - u tư phát tri n, c i t o h th ng thoát nư c chung c a Thành ph ; - Ki m tra, hư ng d n, giám sát ch t lư ng các công trình c i t o, xây d ng h th ng thoát nư c theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 3.2. Công tác qu n lý nhà nư c c a UBND các Qu n, Huy n: - Qu n qu n lý, duy trì, n o vét h th ng thoát nư c (xương cá) t i các ngõ, ngách, h th ng thoát nư c t i các khu t p th , chung cư trên a bàn (tr các tuy n c ng thoát nư c chính c a Thành ph i qua a bàn ngõ); - Huy n qu n lý duy trì h th ng thoát nư c trên a bàn;
  7. - Qu n lý, duy trì các h theo Quy t nh s 193/2005/Q -UB ngày 18/11/2005 c a UBND Thành ph Hà N i (v t rác v sinh m t h , mái h , duy trì kè cơ h , thu d n t rác ph th i, n o vét bùn t i các c a c ng ra vào h , ch ng l n chi m…); - u tư, s a ch a, c i t o, nâng c p các công trình thoát nư c thu c trách nhi m qu n lý. 4. Qu n lý công viên - vư n hoa 4.1. Qu n lý nhà nư c c a S Giao thông công chính: - Th ng nh t chung và hư ng d n v qu n lý duy trì công viên - vư n hoa trên a bàn Thành ph Hà N i có h th ng, ng b ; - u tư, qu n lý duy trì t i các công viên: Th ng Nh t, Th L , Bách Th o, Yên S (bao g m các h trong công viên), các vư n hoa; - u tư, qu n lý duy tu, duy trì và c i t o cây xanh d c các tuy n ư ng qu c l , t nh l , ư ng trong ô th ; duy trì cây, hoa, th m c n m trên d i phân cách ư ng ph , các o giao thông trong ô th và trên ư ng t nh l (theo phân c p c a B Giao thông v n t i); - Ki m tra, giám sát ch t lư ng các công trình xây d ng công viên, vư n hoa theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 4.2. Công tác qu n lý nhà nư c c a UBND các Qu n - Huy n: - Qu n lý các công viên, vư n hoa nh , các khu vui chơi gi i trí trong khu dân cư; Qu n lý cây xanh d c các tuy n ư ng do huy n qu n lý; - T ch c duy trì cây hoa, cây c nh, th m c ; s a ch a v t ki n trúc, h th ng chi u sáng, hàng rào, v sinh môi trư ng, m b o an ninh, tr t t ô th trong khu v c công viên - vư n hoa thu c ph m vi qu n lý; - u tư xây d ng, c i t o công viên - vư n hoa ư c phân c p qu n lý. 5. Qu n lý v sinh môi trư ng 5.1. Qu n lý nhà nư c c a S Giao thông công chính: - Hư ng d n v quy trình, nh m c kinh t k thu t, th c hi n ơn giá i v i công tác qu n lý, duy trì v sinh môi trư ng; Ki m tra, hư ng d n, giám sát các ho t ng duy trì v sinh môi trư ng trên a bàn thành ph Hà N i; - T ch c t hàng duy trì v sinh môi trư ng trên a bàn 4 qu n Hoàn Ki m, Ba ình, Hai Bà Trưng, ng a. T ch c duy trì v sinh môi trư ng trên các tuy n ư ng tr c chính, các c u vư t, c u qua sông trên a bàn Thành ph ;
  8. - Ph i h p v i các qu n Hoàng Mai, Long Biên, Tây H , C u Gi y, Thanh Xuân trong công tác xã h i hóa v sinh môi trư ng; Hư ng d n các huy n Thanh Trì, T Liêm, Gia Lâm, ông Anh, Sóc Sơn t ch c u th u duy trì v sinh môi trư ng; - u tư, duy trì h th ng nhà v sinh công c ng, các công trình x lý rác th i t p trung c a Thành ph : khu liên h p x lý ch t th i r n Nam Sơn - Sóc Sơn, các bãi ch a ch t th i chung c a Thành ph . 5.2. Công tác qu n lý nhà nư c c a UBND các Qu n - Huy n: - Các qu n: Hoàng Mai, Long Biên, Tây H , C u Gi y, Thanh Xuân qu n lý th c hi n công tác duy trì v sinh môi trư ng trên a bàn; - Các huy n: Thanh Trì, T Liêm, Gia Lâm, ông Anh, Sóc Sơn tri n khai th c hi n duy trì v sinh môi trư ng trên a bàn; T ch c u th u duy trì v sinh môi trư ng; - Hư ng d n các thôn, xã th c hi n vi c thu gom rác th i, b o m v sinh môi trư ng phù h p v i hình th c t qu n do thôn, xã t ch c, qu n lý. PH L C S 2 KH I LƯ NG PHÂN C P H T NG K THU T Ô THN GIAO UBND QU N - HUY N QU N LÝ, DUY TU DUY TRÌ T NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 55/2007/Q -UB ngày 30 tháng 5 năm 2007 c a UBND Thành ph Hà N i) TT N i dung Kh i lư ng 1 Qu n Ba ình - Hè ph 333.963 m2 hè/85 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 68.348 m chi u sáng, 2.274 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 4.858 m c ng rãnh; 34 ga thu, ga thăm 2 Qu n C u Gi y - Hè ph 273.056 m2 hè/23 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 76.858 m chi u sáng, 2.574 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 650 mương; 1.658 m c ng, rãnh; 8 ga thu, ga thăm - Công viên - vư n hoa Công viên Nghĩa ô 3 Qu n ng a - Hè ph 259.100 m2 hè/73 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 191.447 m chi u sáng, 6.007 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 2.812 m c ng, rãnh
  9. TT N i dung Kh i lư ng - Công viên - vư n hoa Vư n hoa khu t p th A-B Thành Công 4 Qu n Hai Bà Trưng - Hè ph 248.648 m2 hè/84 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 92.000 m chi u sáng, 2.728 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 5.032 m c ng, rãnh; 136 ga thu, ga thăm - Công viên - vư n hoa Vư n hoa m Tr u; vư n hoa d c sông L , Sét; d i phân cách ng Tâm - Tr i Găng 5 Qu n Hoàn Ki m - Hè ph 406.265 m2 hè/166 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 17.534 m chi u sáng, 517 bóng 6 Qu n Hoàng Mai - Hè ph 96.318 m2 hè/16 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 121.902 m chi u sáng, 3.689 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 543 mương; 19.312 m c ng, rãnh; 75 ga thu, ga thăm - Công viên - vư n hoa Vư n hoa khu n L 1, vư n hoa n L 2, Khu 6,6ha và ti u c nh ven sông L , Sét 7 Qu n Long Biên - Hè ph 69.744 m2 hè/11 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 107.290 m chi u sáng, 3.266 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 15.057 m c ng, rãnh; 03 ga thu, ga thăm - Công viên - vư n hoa Vư n hoa Gia Lâm, vư n hoa B c Long Biên 8 Qu n Thanh Xuân - Hè ph 93.557 m2 hè/33 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 94.971 m chi u sáng, 3.088 bóng - Công viên - vư n hoa Vư n hoa Mini Thanh Xuân 9 Qu n Tây H - Hè ph 84.065 m2 hè/14 tuy n - Chi u sáng ngõ xóm 84.370 m chi u sáng, 2.643 bóng - Thoát nư c ngõ xóm 77 m c ng, rãnh 10 Huy n ông Anh - Hè ph 2.000 m2 hè/01 tuy n - Chi u sáng ư ng tr c 11.083 m chi u sáng, 309 bóng
  10. TT N i dung Kh i lư ng chính, th tr n và trung tâm 11 Huy n Gia Lâm - Hè ph 10.572 m2 hè/01 tuy n - Chi u sáng ư ng tr c 12.639 m chi u sáng, 359 bóng chính, th tr n và trung tâm 12 Huy n Thanh Trì - Hè ph 4.000 m2 hè/01 tuy n - Chi u sáng ư ng tr c 27.122 m chi u sáng, 848 bóng chính, th tr n và trung tâm 13 Huy n T Liêm - Hè ph 155.322 m2 hè/08 tuy n - Chi u sáng ư ng tr c 36.775 m chi u sáng, 1.009 bóng chính, th tr n và trung tâm 14 Huy n Sóc Sơn - Hè ph 4.000 m2 hè/01 tuy n - Chi u sáng ư ng tr c 9.071 m chi u sáng, 225 bóng chính, th tr n và trung tâm
Đồng bộ tài khoản