Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 55/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH N I DUNG, TRÌNH T , TH T C L P, TH M NNH, PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N LĨNH V C CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP; Căn c Ngh nh s 99/2006/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Căn c Ngh nh s 140/2006/N -CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh vi c b o v môi trư ng trong các khâu l p, th m nh, phê duy t và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình và d án phát tri n; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh n i dung, trình t , th t c l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch phát tri n công nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 40/2005/Q -BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Quy nh t m th i v quy ho ch phát tri n công nghi p. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám c S Công Thương t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và các t ch c cá nhân tham gia l p quy ho ch phát tri n công nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VPCP; - Các B : KH& T, TC; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Vũ Huy Hoàng - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Ki m toán nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - B Công Thương: các V , C c CN P; - Lưu VT, KH
 2. QUY NNH N I DUNG, TRÌNH T , TH T C L P, TH M NNH, PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh n i dung, trình t , th t c l p, thNm nh, phê duy t, công b , qu n lý và giám sát th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p theo ngành, lĩnh v c và theo vùng lãnh th . 2. Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia l p quy ho ch phát tri n các ngành công nghi p do B Công Thương qu n lý. 3. Quy ho ch phát tri n i n l c, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Quy ho ch phát tri n công nghi p là h th ng các m c tiêu, nh hư ng, gi i pháp và cơ ch chính sách v phát tri n ngành công nghi p trong t ng th i kỳ nh t nh, nh m phát tri n, phân b ngành công nghi p h p lý trên cơ s s d ng ti t ki m và hi u qu tài nguyên c a t nư c. 2. Qu n lý công tác quy ho ch phát tri n công nghi p là toàn b ho t ng bao g m: l p, phê duy t, t ch c th c hi n, ph i h p th c hi n, ki m tra, giám sát, i u ch nh các quy ho ch phát tri n công nghi p. i u 3. Các lo i quy ho ch phát tri n công nghi p Quy ho ch phát tri n công nghi p g m: 1. Theo ngành, lĩnh v c công nghi p (sau ây g i chung là quy ho ch ngành): a) Quy ho ch t ng th phát tri n các chuyên ngành công nghi p; b) Quy ho ch phát tri n ti u th công nghi p. 2. Theo vùng lãnh th a) Quy ho ch phát tri n công nghi p vùng (bao g m nhi u t nh); b) Quy ho ch phát tri n công nghi p vùng kinh t (theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ); c) Quy ho ch phát tri n công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là quy ho ch công nghi p t nh); d) Quy ho ch phát tri n công nghi p theo tuy n (hành lang, vành ai);
 3. ) Quy ho ch phát tri n công nghi p huy n. 3. Giai o n quy ho ch Tùy theo t ng lo i, giai o n quy ho ch phát tri n công nghi p ư c l p như sau: a) Quy ho ch phát tri n công nghi p theo vùng lãnh th ư c l p cho m i giai o n 10 năm, có xét tri n v ng 5-10 năm ti p theo; b) Quy ho ch phát tri n công nghi p a phương ư c l p cho 10 năm, có xét tri n v ng 5 năm ti p theo; c) Quy ho ch phát tri n công nghi p theo ngành ư c l p cho 10 năm có xét tri n v ng 5 – 10 năm ti p theo. Trong m t s trư ng h p c bi t do B trư ng B Công Thương quy t nh, quy ho ch phát tri n công nghi p có th có giai o n quy ho ch dài hơn. 4. Trong t ng th i kỳ, danh m c các ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u c a c nư c ph i l p quy ho ch phát tri n do Th tư ng Chính ph quy t nh (ho c y quy n). i u 4. Ch u tư không ư c phép th c hi n các d án không có trong quy ho ch phát tri n công nghi p ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p này, ch u tư ph i có văn b n ngh c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch b sung d án vào quy ho ch th c hi n. i u 5. Vi c l a ch n các t ch c tư v n l p quy ho ch ư c th c hi n thông qua u th u ho c ch nh th u theo các quy nh hi n hành. T ch c tham gia u th u ho c ư c ch nh th u ph i có tư cách pháp nhân v ho t ng quy ho ch, có năng l c hành ngh quy ho ch phù h p v i tính ch t c a d án quy ho ch, có tài chính lành m nh. Ngư i ch u trách nhi m chính (Ch nhi m d án) ph i là ngư i có kinh nghi m lâu năm ho c có chuyên môn ư c ào t o phù h p v i ngành, lĩnh v c quy ho ch. Chương 2. N I DUNG, TRÌNH T , TH T C L P, TH M NNH VÀ PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P i u 6. N i dung quy ho ch phát tri n công nghi p 1. Quy ho ch phát tri n công nghi p vùng và vùng kinh t tr ng i m (sau ây g i là quy ho ch vùng) bao g m nh ng n i dung chính sau ây: a) T ng quan v tình hình phát tri n kinh t - xã h i vùng và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i vùng; b) Hi n tr ng phát tri n ngành công nghi p vùng và ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p giai o n trư c. c) D báo xu hư ng phát tri n; d) Quy ho ch phát tri n; ) Chương trình, d án u tư ch y u; e) Nhu c u v n u tư theo các kỳ k ho ch;
 4. g) ánh giá môi trư ng chi n lư c; h) Các gi i pháp và cơ ch chính sách th c hi n quy ho ch; i) T ch c th c hi n. N i dung Quy ho ch phát tri n công nghi p vùng và vùng kinh t tr ng i m theo Ph l c 1 c a Quy nh này. 2. Quy ho ch phát tri n công nghi p t nh, huy n bao g m nh ng n i dung chính sau ây: a) T ng quan v hi n tr ng và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i; b) Hi n tr ng phát tri n ngành công nghi p t nh, huy n và ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p giai o n trư c (n u có); c) D báo xu hư ng phát tri n; d) Quy ho ch phát tri n; ) Chương trình, d án u tư ch y u; e) Nhu c u v n u tư theo các kỳ k ho ch; g) ánh giá hi u qu kinh t - xã h i; h) Các gi i pháp và cơ ch chính sách th c hi n quy ho ch; i) T ch c th c hi n. N i dung Quy ho ch phát tri n công nghi p t nh, huy n theo Ph l c 2 c a Quy nh này. i u 7. N i dung quy ho ch phát tri n ngành và lĩnh v c công nghi p N i dung quy ho ch phát tri n và lĩnh v c công nghi p (sau ây g i là quy ho ch ngành) g m: 1. Hi n tr ng phát tri n ngành và ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n ngành giai o n trư c. 2. D báo 3. Quy ho ch phát tri n. 4. Chương trình, d án u tư ch y u. 5. Nhu c u v n u tư theo các kỳ k ho ch. 6. ánh giá môi trư ng chi n lư c. 7. Các gi i pháp và cơ ch chính sách th c hi n quy ho ch. 8. T ch c th c hi n. N i dung quy ho ch phát tri n ngành và lĩnh v c công nghi p theo Ph l c 3 c a Quy nh này.
 5. i u 8. ăng ký kinh phí l p quy ho ch 1. Quy ho ch ngành Hàng năm, theo ti n xây d ng k ho ch c a nhà nư c, B Công Thương l p k ho ch xây d ng các quy ho ch ngành (xây d ng m i và i u ch nh) cho năm ti p theo, bao g m tên quy ho ch, kinh phí d ki n g i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét cân i ngân sách theo quy nh hi n hành trình Th tư ng Chính ph . 2. Quy ho ch a phương (c p t nh, c p huy n) Hàng năm, theo ti n xây d ng k ho ch c a t nh, S Công Thương l p k ho ch xây d ng các quy ho ch ngành trên a bàn cho năm ti p theo bao g m tên quy ho ch, kinh phí d ki n g i và S K ho ch và u tư, S Tài chính xem xét cân i ngân sách theo quy nh hi n hành trình y ban nhân dân c p t nh. i u 9. Trình t , th t c l p cương, d toán 1. i v i quy ho ch vùng, lãnh th : Sau khi có văn b n giao nhi m v c a Th tư ng Chính ph , trình t , th t c l p cương, d toán như i v i quy ho ch ngành quy nh t i kho n 2 i u này. 2. i v i quy ho ch ngành Trên cơ s b trí ngân sách, B Công Thương giao nhi m v cho cơ quan ch trì, cơ quan tư v n l p các quy ho ch theo danh m c ư c duy t. ơn v tư v n có trách nhi m l p cương, d toán theo quy nh và trình B phê duy t trong tháng 12 c a năm trư c năm k ho ch. cương và d toán ư c duy t là cơ s cho cơ quan tư v n th c hi n vi c l p quy ho ch và thanh toán chi phí theo các quy nh hi n hành. Trong trư ng h p c n thi t ph i i u ch nh, b sung cương và d toán, cơ quan ch trì xem xét trình B quy t nh. 3. i v i quy ho ch t nh, huy n Trên cơ s b trí ngân sách, S Công Thương giao nhi m v cơ quan ch trì, cơ quan tư v n l p các quy ho ch theo danh m c ư c duy t. ơn v tư v n có trách nhi m l p cương, d toán theo quy nh và trình S Công Thương trình y ban nhân dân t nh phê duy t trong tháng 12 c a năm trư c năm k ho ch. cương và d toán ư c duy t là cơ s cho cơ quan tư v n th c hi n vi c l p quy ho ch và thanh toán chi phí theo các quy nh hi n hành. Trong trư ng h p c n thi t ph i i u ch nh, b sung cương và d toán, cơ quan ch trì xem xét báo cáo S Công Thương trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh. 4. Chi phí cho công tác l p, thNm nh, công b và i u ch nh quy ho ch th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 10. L p báo cáo quy ho ch phát tri n công nghi p Vi c l p báo cáo các lo i quy ho ch phát tri n công nghi p bao g m quy ho ch vùng, ngành, a phương ph i b o m các yêu c u sau: 1. T ch c tư v n ti n hành l p báo cáo quy ho ch theo úng cương ư c duy t và th i h n ư c giao.
 6. 2. Trong quá trình l p quy ho ch, cơ quan ch trì ch o t tư v n th c hi n úng ti n phê duy t, th c hi n các bư c báo cáo trung gian, l y ý ki n các cơ quan liên quan b ng văn b n và hoàn ch nh quy ho ch. 3. i v i các quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; Sau khi hoàn thành quy ho ch, t ch c tư v n trình B Công Thương thNm nh, báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. i v i các quy ho ch thu c thNm quy n và ư c Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B Công Thương phê duy t: Sau khi hoàn thành quy ho ch, t ch c tư v n trình B Công Thương thNm nh và phê duy t. 5. i v i các quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Sau khi hoàn thành quy ho ch, t ch c tư v n trình S Công thương ch trì thNm nh và trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t. i u 11. H sơ trình th m nh 1. i v i quy ho ch do Th tư ng Chính ph phê duy t, h sơ g m: a) T trình phê duy t c a B Công Thương; b) D th o Quy t nh phê duy t quy ho ch; c) Báo cáo quy ho ch y (s lư ng do cơ quan ch trì yêu c u); d) Báo cáo tóm t t quy ho ch (s lư ng do cơ quan ch trì yêu c u); ) Ý ki n c a B K ho ch và u tư; e) Văn b n góp ý c a các B , ngành, a phương liên quan. 2. i v i quy ho ch do B trư ng B Công Thương phê duy t, h sơ g m: a) ngh xem xét phê duy t quy ho ch c a t ch c tư v n; b) T trình c a cơ quan ch trì; c) D th o Quy t nh phê duy t; d) Báo cáo quy ho ch y (s lư ng do cơ quan ch trì yêu c u); ) Báo cáo tóm t t (s lư ng do cơ quan ch trì yêu c u); e) Văn b n góp ý c a các B , ngành a phương có liên quan. N i dung T trình và d th o Quy t nh phê duy t quy ho ch theo Ph l c 4 c a Quy nh này. 3. i v i quy ho ch do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t. a) Quy ho ch ngành c p t nh, h sơ g m: - T trình phê duy t quy ho ch; - D th o Quy t nh phê duy t quy ho ch;
 7. - Ý ki n th a thu n c a B Công Thương; - Ý ki n c a S K ho ch và u tư; - Văn b n thNm nh c a S Công Thương; - Báo cáo quy ho ch y (s lư ng do cơ quan ch trì yêu c u); - Báo cáo tóm t t quy ho ch (s lư ng do cơ quan ch trì yêu c u); - Văn b n góp ý c a các ban, ngành a phương có liên quan. b) Quy ho ch ngành c p huy n, h sơ g m: - T trình phê duy t quy ho ch c a S Công Thương; - D th o Quy t nh phê duy t quy ho ch; - Báo cáo quy ho ch y (s lư ng do S Công Thương yêu c u); - Báo cáo tóm t t quy ho ch (s lư ng do S Công Thương yêu c u); - Văn b n góp ý c a các ban, ngành a phương có liên quan. i u 12. Th t c th m nh và phê duy t quy ho ch phát tri n công nghi p 1. Vi c thNm nh các báo cáo quy ho ch do H i ng thNm nh d án quy ho ch th c hi n. H i ng thNm nh d án quy ho ch ư c thành l p theo quy nh t i Ngh nh 04/2008/N -CP c a Chính ph ngày 11 tháng 01 năm 2008 có trách nhi m th c hi n nhi m v ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. i v i quy ho ch thu c quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : a) Trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n h sơ h p l ư c quy nh t i kho n 1 i u 11 Quy nh này, B Công Thương ch trì thành l p H i ng thNm nh ti n hành thNm nh báo cáo quy ho ch. Trong trư ng h p c n thi t, B Công Thương có th thuê tư v n thNm nh, tư v n ph n bi n ph c v công tác thNm nh; b) Trư ng h p báo cáo c n b sung, hi u ch nh, B Công Thương yêu c u tư v n s a i, b sung. Trong th i h n 15 ngày, k t khi án quy ho ch ã ư c hoàn ch nh, B Công Thương hoàn thành báo cáo thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 2. i v i quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a B Công Thương: a) Trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n h sơ h p l ư c quy nh t i kho n 2 i u 11 Quy nh này, B Công Thương giao cho cơ quan ch trì quy ho ch thành l p H i ng thNm nh ti n hành thNm nh báo cáo quy ho ch. Trong trư ng h p c n thi t, có th thuê tư v n thNm nh, tư v n ph n bi n ph c v công tác thNm nh; b) Trư ng h p án c n b sung, hi u ch nh, cơ quan ch trì yêu c u tư v n s a i, b sung. Trong th i h n 15 ngày, k t khi án quy ho ch ã ư c hoàn ch nh, cơ quan ch trì hoàn thành báo cáo thNm nh trình B trư ng B Công Thương xem xét, phê duy t. 3. i v i quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh a) Trong th i h n 25 ngày k t ngày nh n h sơ h p l ư c quy nh t i kho n 3 i u 11 Quy nh này, S Công Thương ch trì thành l p H i ng thNm nh ti n hành thNm nh báo cáo quy
 8. ho ch. Trong trư ng h p c n thi t, có th thuê tư v n thNm nh, tư v n ph n bi n ph c v công tác thNm nh; b) Trư ng h p án c n b sung, hi u ch nh, S Công Thương yêu c u tư v n s a i, b sung. Trong th i h n 15 ngày, k t khi án quy ho ch ã ư c hoàn ch nh, S Công Thương hoàn thành báo cáo thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, phê duy t. Chương 3. QU N LÝ TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P i u 13. Phân c p qu n lý quy ho ch phát tri n công nghi p 1. B Công Thương ch u trách nhi m qu n lý quy ho ch phát tri n công nghi p vùng lãnh th ; ch o th c hi n các d án công nghi p quan tr ng theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph . 2. y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m qu n lý quy ho ch phát tri n công nghi p a phương, ph i h p v i B Công Thương ch o ôn c vi c th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn do mình qu n lý. 3. Các t ch c kinh t , cá nhân ho t ng công nghi p có liên quan có trách nhi m th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p theo úng quy ho ch ã ư c phê duy t. i u 14. S a i, b sung quy ho ch phát tri n công nghi p 1. Th tư ng Chính ph quy t nh s a i, b sung Quy ho ch phát tri n công nghi p thu c thNm quy n Th tư ng phê duy t theo ngh c a B Công Thương. 2. B trư ng B Công Thương quy t nh s a i, b sung Quy ho ch phát tri n công nghi p thu c thNm quy n phê duy t c a B Công Thương. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh s a i, b sung Quy ho ch công nghi p thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh sau khi có th a thu n c a B Công Thương. 4. Các d án nhóm A theo quy nh t i Ngh nh s 112/2006/N -CP c a Chính ph ngày 29 tháng 9 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình không có trong quy ho ch ã ư c duy t, ch ư c ti n hành th c hi n các bư c chuNn b u tư khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép theo ngh c a B Công Thương. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u b sung d án vào quy ho ch, B Công Thương xem xét và báo cáo Th tư ng Chính ph ng th i tr l i cơ quan có yêu c u b sung quy ho ch bi t. i u 15. Công b quy ho ch phát tri n công nghi p 1. Ngoài vi c công b theo quy nh v văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch phát tri n công nghi p sau khi ư c phê duy t ư c công b công khai trên website c a B Công Thương và c a t nh có quy ho ch ư c duy t. 2. B Công Thương ch u trách nhi m công b quy ho ch phát tri n công nghi p thu c thNm quy n phê duy t và ư c y quy n phê duy t. 3. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m công b quy ho ch phát tri n công nghi p. i u 16. Ch báo cáo, ki m tra th c hi n quy ho ch
 9. 1. S Công Thương ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo y ban nhân dân t nh và B Công Thương trư c ngày 10 tháng 12 hàng năm v tình hình th c hi n các quy ho ch phát tri n công nghi p ã ư c phê duy t. 2. Các V qu n lý chuyên ngành thu c B ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo B trư ng trư c ngày 20 tháng 12 hàng năm v tình hình th c hi n các quy ho ch phát tri n công nghi p ã ư c phê duy t. 3. Ch ki m tra th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch hàng năm tuân th theo quy nh hi n hành. B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng PH L C 1 N I DUNG QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÙNG VÀ VÙNG KINH T TR NG I M (Kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Ph n m u: Nêu các cơ s pháp lý, s c n thi t c a quy ho ch và i tư ng quy ho ch PH N 1 T NG QUAN V HI N TR NG VÀ PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG Chương I: Hi n tr ng v phát tri n kinh t - xã h i c a vùng 1. Di n tích, v trí a lý, tài nguyên, ti m năng kinh t , nhân l c …. 2. Hi n tr ng kinh t - xã h i: GDP và cơ c u GDP, tình hình thu chi ngân sách, dân s … 3. V trí kinh t - xã h i c a vùng trong t ng th c a c nư c. Chương II: Phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i 1. K ch b n phát tri n kinh t - xã h i giai o n quy ho ch: GDP, cơ c u GDP, dân s và xu hư ng ô th hóa …. 2. Tri n v ng h p tác kinh t gi a các t nh trong vùng và gi a vùng v i các vùng khác. PH N 2 HI N TR NG PHÁT TRI N VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH GIAI O N TRƯ C Chương III: Hi n tr ng phát tri n ngành công nghi p vùng
 10. 1. Phân tích cơ c u ngành, s n phNm ch l c, u tư, khoa h c – công ngh , lao ng … c a toàn ngành công nghi p trong vùng. - Ngành công nghi p A: quy mô, năng l c s n xu t, tình hình th trư ng …. - Ngành công nghi p B: quy mô, năng l c s n xu t, tình hình th trư ng …. ……… 2. Hi n tr ng v quy mô và năng l c s n xu t. 3. Hi n tr ng v ch t lư ng và th trư ng s n phNm. 4. Hi n tr ng v trình công ngh . 5. Hi n tr ng v tình hình và hi u qu u tư. 6. Hi n tr ng v th trư ng s n xu t nguyên ph li u (công nghi p ph tr ). 7. ánh giá hi n tr ng phát tri n công nghi p. Chương IV: ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch giai o n trư c 1. ánh giá các ch tiêu gi a quy ho ch và th c t . 2. ánh giá nguyên nhân trong và ngoài nư c nh hư ng n quy ho ch. 3. Bài h c và kinh nghi m. PH N 3 D BÁO Chương V: ánh giá nh ng nhân t trong và ngoài nư c nh hư ng n phát tri n ngành trong th i gian quy ho ch. 1. Xác nh v trí, vai trò c a vùng i v i n n kinh t qu c dân. 2. Phân tích cung, c u và tình hình c nh tranh trên th gi i và khu v c. Tác ng c a h i nh p kinh t qu c t . 3. ánh giá th m nh và tính liên k t c a công nghi p vùng v i c nư c và v i các vùng khác. 4. L a ch n các ngành (s n phNm) công nghi p ch l c (ch y u); Lu n gi i các tiêu chí v l a ch n các s n phNm ch l c, ưu tiên phát tri n. Chương VI: D báo nhu c u s n phNm 1. Các phương pháp d báo. 2. D báo nhu c u tiêu th m t s s n phNm ch y u c a vùng và c a c nư c. 3. D báo v kh năng c nh tranh c a s n phNm. PH N 4
 11. QUY HO CH PHÁT TRI N 1. Quan i m phát tri n. 2. M c tiêu (m c tiêu chung và m c tiêu c th ). 3. nh hư ng phát tri n. Chương VII: Các phương án phát tri n công nghi p 1. Các phương án phát tri n 2. Lu n ch ng các phương án phát tri n và phân b ngành theo không gian lãnh th và l a ch n phương án phát tri n công nghi p vùng. 3. Quy ho ch phát tri n các chuyên ngành công nghi p (bao g m c công nghi p h tr ) trong vùng. 4. Xây d ng các chương trình và danh m c các d án ch y u xây d ng trong th i kỳ quy ho ch. Chương VIII: Nhu c u v n u tư theo các kỳ k ho ch. 1. Nhu c u v n u tư cho các chuyên ngành công nghi p. 2. T ng h p v n u tư theo các th i kỳ quy ho ch. 3. Các gi i pháp huy ng v n. Chương IX. ánh giá môi trư ng chi n lư c 1. ánh giá khái quát hi n tr ng môi trư ng. 2. D báo tác ng nh hư ng. 3. nh hư ng các m c tiêu, ch tiêu b o v môi trư ng. 4. Phương hư ng, nhi m v , gi i pháp b o v môi trư ng. PH N 5 CÁC GI I PHÁP VÀ CƠ CH CHÍNH SÁCH 1. Các gi i pháp ch y u. 2. Các cơ ch chính sách. 3. T ch c th c hi n Ph n k t lu n và ki n ngh : Nêu tóm t t l i nh ng m c tiêu chính c n th c hi n c a quy ho ch và các ki n ngh c n thi t. PH L C 2
 12. N I DUNG QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P NA PHƯƠNG (T NH, HUY N) (Kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Ph n m u: Nêu các cơ s pháp lý, s c n thi t c a quy ho ch và i tư ng quy ho ch PH N 1 T NG QUAN V HI N TR NG VÀ PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I Chương I: Hi n tr ng v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương 1. Di n tích, v trí a lý, tài nguyên, ti m năng kinh t , nhân l c …. 2. Hi n tr ng kinh t - xã h i: GDP và cơ c u GDP, tình hình thu chi ngân sách, dân s … 3. V trí kinh t - xã h i c a a phương trong t ng th vùng (t nh). Chương II: Phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i 1. K ch b n phát tri n kinh t - xã h i giai o n quy ho ch: GDP, cơ c u GDP, dân s và xu hư ng ô th hóa …. 2. Tri n v ng h p tác kinh t v i các a phương lân c n và c nư c. PH N 2 HI N TR NG PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P GIAI O N TRƯ C Chương III: Hi n tr ng phát tri n ngành công nghi p a phương 1. Phân tích cơ c u ngành, s n phN m ch l c, u tư, khoa h c – công ngh , lao ng … c a ngành công nghi p. - Ngành công nghi p A: quy mô, năng l c s n xu t, tình hình th trư ng …. - Ngành công nghi p B: quy mô, năng l c s n xu t, tình hình th trư ng …. ……… 2. Hi n tr ng v quy mô và năng l c s n xu t. 3. Hi n tr ng v ch t lư ng và th trư ng s n phN m. 4. Hi n tr ng v trình công ngh . 5. Hi n tr ng v tình hình và hi u qu u tư. 6. Hi n tr ng v th trư ng s n xu t nguyên ph li u (công nghi p ph tr ). 7. ánh giá hi n tr ng phát tri n công nghi p. Chương IV: ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch giai o n trư c
 13. 1. ánh giá các ch tiêu gi a quy ho ch và th c t . 2. ánh giá nguyên nhân trong và ngoài nư c nh hư ng n quy ho ch c a a phương. 3. Bài h c và kinh nghi m. PH N 3 D BÁO Chương V: ánh giá nh ng nhân t nh hư ng n phát tri n ngành trong th i gian quy ho ch. 1. Xác nh v trí, vai trò c a a phương. 2. Phân tích cung, c u và tình hình c nh tranh trên th gi i và khu v c. Tác ng c a h i nh p kinh t . 3. ánh giá th m nh và tính liên k t c a công nghi p c a a phương v i c nư c và v i các a phương lân c n Chương VI: D báo nhu c u s n phN m: 1. Các phương pháp d báo. 2. D báo nhu c u tiêu th m t s s n phN m ch y u. 3. D báo v kh năng c nh tranh c a s n phN m. PH N 4 QUY HO CH PHÁT TRI N 1. Quan i m phát tri n. 2. M c tiêu (m c tiêu chung và m c tiêu c th ). 3. nh hư ng phát tri n. Chương VII: Các phương án phát tri n công nghi p 1. Các phương án phát tri n 2. Lu n ch ng các phương án và l a ch n phương án phát tri n công nghi p. 3. Quy ho ch phát tri n các chuyên ngành công nghi p (bao g m c công nghi p h tr ). Chương VIII: Nhu c u v n u tư theo các kỳ k ho ch. 1. Danh m c các công trình ch y u xây d ng trong th i kỳ quy ho ch. 2. Nhu c u v n u tư cho các chuyên ngành công nghi p. 3. T ng h p v n u tư theo các th i kỳ quy ho ch 4. Các gi i pháp huy ng v n.
 14. Chương IX: ánh giá hi u qu kinh t - xã h i. 1. Tác ng dân s . 2. Hi u qu kinh t - xã h i: óng góp GTSX, thay i cơ c u kinh t , gi i quy t vi c làm, di dân tái nh cư … PH N 5 CÁC GI I PHÁP VÀ CƠ CH CHÍNH SÁCH 1. Các gi i pháp ch y u. 2. Các cơ ch chính sách. 3. T ch c th c hi n Ph n k t lu n và ki n ngh : Nêu tóm t t l i nh ng m c tiêu chính c n th c hi n c a quy ho ch và các ki n ngh c n thi t. PH L C 3 N I DUNG QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P NGÀNH (Kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Ph n m u: Nêu các cơ s pháp lý, s c n thi t c a quy ho ch và i tư ng quy ho ch PH N 1 HI N TR NG PHÁT TRI N NGÀNH VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH GIAI O N TRƯ C Chương I: Hi n tr ng phát tri n ngành 1. Phân tích cơ c u ngành, s n phN m ch l c, u tư, khoa h c – công ngh , lao ng … c a ngành. - Hi n tr ng v quy mô và năng l c s n xu t. - Hi n tr ng v cơ c u ngành theo thành ph n kinh t và t ch c qu n lý. - Hi n tr ng v th trư ng s n phN m. - Hi n tr ng v ngu n nhân l c, công tác ào t o, nghiên c u khoa h c công ngh . - Hi n tr ng v th trư ng nguyên ph li u (công nghi p ph tr ). - ánh giá chung v ngành: t c tăng trư ng, hi u qu tăng trư ng … 2. Bài h c kinh nghi m, nh ng thành công, h n ch trong quá trình phát tri n, nguyên nhân. Chương II: ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch giai o n trư c
 15. 1. ánh giá các ch tiêu gi a quy ho ch và th c t 2. ánh giá nguyên nhân trong và ngoài nư c nh hư ng n quy ho ch c a a phương. 3. Bài h c và kinh nghi m PH N 2 D BÁO Chương III: ánh giá nh ng nhân t nh hư ng n phát tri n ngành trong th i gian quy ho ch 1. Xác nh v trí, vai trò c a ngành trong n n kinh t qu c dân. 2. Phân tích cung, c u và tình hình c nh tranh trên th gi i và khu v c. Tác ng c a h i nh p kinh t . 3. Phân tích, d báo các y u t và ngu n l c tác ng n s phát tri n ngành. Chương IV: D báo nhu c u s n phN m 1. Các phương pháp d báo 2. D báo nhu c u tiêu th m t s s n phN m ch y u. 3. D báo v kh năng c nh tranh c a s n phN m. PH N 3 QUY HO CH PHÁT TRI N 1. Quan i m phát tri n ngành. 2. M c tiêu (m c tiêu chung và m c tiêu c th ). 3. nh hư ng phát tri n. Chương V: Các phương án phát tri n 1. Lu n ch ng các phương án/k ch b n phát tri n ngành 2. L a ch n các ngành (s n phN m) công nghi p ch l c. 3. Quy ho ch phát tri n ngành. 4. Lu n ch ng phân b ngành theo không gian lãnh th . 5. Quy ho ch phát tri n công nghi p h tr cho phát tri n ngành. 6. Các chương trình, d án u tư ưu tiên trong 5 năm t i. Chương VI: Nhu c u v n u tư theo các kỳ k ho ch 1. Nhu c u v n u tư cho ngành.
 16. 2. Nhu c u v n u tư cho công nghi p h tr 3. T ng h p v n u tư theo các th i kỳ quy ho ch. 4. Các gi i pháp huy ng v n. Chương VII: ánh giá môi trư ng chi n lư c 1. ánh giá khái quát hi n tr ng môi trư ng. 2. D báo tác ng nh hư ng 3. nh hư ng các m c tiêu, ch tiêu b o v môi trư ng. 4. Phương hư ng, nhi m v , gi i pháp b o v môi trư ng. PH N 4 CÁC GI I PHÁP VÀ CƠ CH CHÍNH SÁCH 1. Các gi i pháp ch y u 2. Các cơ ch chính sách. 3. T ch c th c hi n. Ph n k t lu n và ki n ngh : Nêu tóm t t l i nh ng m c tiêu chính c n th c hi n c a quy ho ch và các ki n ngh c n thi t PH L C 4 N I DUNG T TRÌNH VÀ D TH O QUY T NNH QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P (Kèm theo Quy t nh s 55/2008/Q -BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) 1. N i dung T trình a) Gi i trình ý ki n góp ý c a các B , ngành. b) S c n thi t xây d ng quy ho ch phát tri n ngành (vùng). c) D báo nhu c u. d) Quy ho ch phát tri n ngành (vùng): - Quan i m phát tri n; - M c tiêu phát tri n; - nh hư ng phát tri n; - Lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n ngành (vùng);
 17. - Các chương trình, d án ưu tiên u tư. ) Nhu c u v n. e) Các gi i pháp và cơ ch chính sách ch y u. 2. N i dung d th o Quy t nh a) Quan i m phát tri n b) M c tiêu phát tri n. c) Quy ho ch phát tri n d) T ch c th c hi n. Ph l c: Danh m c các chương trình, d án ch y u ưu tiên xây d ng.
Đồng bộ tài khoản