Quyết định số 55/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
7
download

Quyết định số 55/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 55/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH GÓI CƯ C CƠ B N DNCH V I N THO I C NNH N I H T T I NHÀ THUÊ BAO B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG - Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Thông tin và Truy n thông; - Căn c Quy t nh s 39/2007/Q -TTg ngày 21/03/2007 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá cư c d ch v bưu chính, vi n thông; - Căn c Quy t nh s 155/2008/Q -TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v Phê duy t phương án i u ch nh cư c d ch v i n tho i c nh n i h t và văn b n ính chính s 2147/ C-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ính chính Quy t nh s 155/2008/Q -TTg; - Theo ngh c a V trư ng V Vi n thông, QUY T NNH : i u 1. Ph m vi áp d ng Áp d ng i v i d ch v i n tho i c nh n i h t t i nhà thuê bao bao g m d ch v i n tho i tiêu chuNn, d ch v Fax và d ch v truy n s li u trong băng tho i tiêu chuNn t i nhà thuê bao trong vùng cư c n i h t, không phân bi t công ngh truy n d n và phương th c thanh toán. Ði u 2. Vùng cư c n i h t Vùng cư c n i h t là ph m vi a gi i hành chính toàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Ði u 3. Phương th c tính cư c Phương th c tính cư c là 01 phút + 01 phút; ư c áp d ng theo nguyên t c sau: Cu c liên l c chưa t i m t phút ư c tính là m t phút; ph n l th i gian cu i cùng c a m t cu c liên l c chưa t i m t phút ư c làm tròn là m t phút. Ði u 4. M c cư c n i h t Khi liên l c t i nhà thuê bao các thuê bao s d ng d ch v qui nh t i i u 1 Quy t nh này ph i thanh toán cho doanh nghi p cung c p d ch v i n tho i c nh n i h t các giá cư c sau: 1. Cư c thuê bao:Thu theo tháng là 20.000 ng/máy-tháng ho c thu theo ngày là 667 ng/máy-ngày. 2. Cư c liên l c là 200 ng/phút. i u 5. Các m c cư c qui nh t i Quy t nh này chưa bao g m thu giá tr gia tăng. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi b Quy t nh 809/2000/Q -TCB ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a T ng c c Bưu i n v vi c ban hành cư c thuê
  2. bao i n tho i c nh và cư c liên l c i n tho i n i h t t i nhà thuê bao và các qui nh khác trái v i Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V Vi n thông, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Thông tin và Truy n thông, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c và Giám c các doanh nghi p cung c p d ch v i n tho i c nh n i h t và Th trư ng cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Các th trư ng BTTTT; - B Tài chính (C c qu n lý giá); Lê Doãn H p - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Th trư ng các ơn v liên quan tr c thu c BTTTT; - Các doanh nghi p cung c p d ch v i n tho i c nh n i h t; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, V VT.
Đồng bộ tài khoản