Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 55/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V M B O TR T T , AN TOÀN VÀ V SINH MÔI TRƯ NG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH T I THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Lu t B o v môi trư ng s 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Lu t nhà s 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c Lu t ê i u s 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn c Lu t Giao thông ư ng b s 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i s 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, ã ư c s a i, b sung các năm 2007, năm 2008; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; s 180/2007/N -CP ngày 07/12/2007 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th ; s 81/2006/N -CP ngày 09/8/2006 quy nh v X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng; s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 v X ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; s 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 quy nh v Qu n lý và B o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh v X lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b và Ngh nh s 67/2008/N -CP ngày 29/5/2008 v s a i b sung kho n 3 i u 42 Ngh nh 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007; s 44/2006/N -CP ngày 25/4/2006 v X ph t vi ph m hành chính trong giao thông v n t i ư ng s t; s 74/2003/N -CP ngày 26/6/2003 v X ph t hành chính trong lĩnh v c i n l c; s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Quy t nh s 10/2008/Q -BXD ngày 25/6/2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành quy nh i u ki n năng l c c a nhà th u khi thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t; Ch th s 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 v tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng i v i công trình xây d ng nhà cao t ng; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng Hà N i t i các T trình s : 3652/TTr-SXD
 2. ngày 05/12/2008; s 121/TTr-SXD ngày 06/01/2008 và Báo cáo th m nh s 580/STP-VBPQ ngày 02/12/2008 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m b o tr t t an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình t i thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th : Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 19/01/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ); các quy nh c a UBND t nh Hà Tây (cũ); c a UBND t nh Vĩnh Phúc (áp d ng i v i huy n Mê Linh); c a UBND t nh Hòa Bình (áp d ng i v i các xã: ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung). i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch UBND qu n, huy n, thành ph Hà ông, thành ph Sơn Tây và Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n; các ch u tư; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TTThành y, TT.H ND Thành ph ; - Ch t ch UBND Thành ph ; - Các /c PCT UBND thành ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Thành y; - Văn phòng oàn BQH, H ND TP Hà N i; - Các B : Xây d ng, Tư pháp, GTVT, Công an, TN&MT, VHTT; Phí Thái Bình - Website Chính ph ; - C c ki m tra VB – B Tư pháp; - Vi n KSND TP, Tòa án nhân dân TP; - UB MTTQ TP, L L TP; - Báo HNM, Báo KT& T, ài PT&THHN; Trung tâm Công báo, C ng giao ti p i n t TP; - Chánh VP, các PVP, các Phòng CV, P.TD; - Lưu: VT QUY NNH M B O TR T T , AN TOÀN VÀ V SINH MÔI TRƯ NG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH T I THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2009/Q -UBND ngày 17/03/2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng
 3. Quy nh này quy nh vi c m b o tr t t , an toàn, v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng công trình (không phân bi t quy mô, ngu n v n u tư); quá trình v n chuy n c u ki n, v t li u xây d ng, ph th i xây d ng c a các t ch c, cá nhân khi u tư xây d ng các công trình trong n i thành, n i th , các khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao, khu dân cư t p trung, i m dân cư nông thôn ã có quy ho ch ư c duy t trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. N i thành: a bàn các qu n, thành ph Hà ông, thành ph Sơn Tây thu c Thành ph Hà N i (sau ây g i t t là c p qu n). 2. N i th : a bàn các th tr n thu c Thành ph Hà N i. Chương 2. QUY NNH C TH i u 3. Công tác kh o sát Ngoài vi c ph i th c hi n các quy nh pháp lu t v công tác kh o sát, vi c kh o sát xây d ng ph i tuân th theo các quy nh t i i u 47 Lu t Xây d ng, i u 10 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph và nh ng quy nh sau: 1. Ch u tư, t ch c tư v n, khi l p d án ph i kh o sát k hi n tr ng các công trình h t ng k thu t, công trình trên m t b ng thi công và các công trình li n k có bi n pháp b o m an toàn các công trình ã có. N u ph i di chuy n công trình h t ng k thu t, ch u tư ph i liên h v i cơ quan qu n lý h t ng k thu t chuyên ngành ư c hư ng d n và th ng nh t bi n pháp di chuy n. 2. Các d án thu c di n ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng theo Lu t B o v môi trư ng năm 2005 thì ch u tư ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng trình c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t d án ho c trư c khi xin c p Gi y phép xây d ng công trình ( i v i trư ng h p không ph i làm th t c phê duy t d án). 3. i v i các công trình xây xen, trư c khi kh i công xây d ng, ch u tư ph i thông báo cho chính quy n cơ s , ch công trình li n k v quy mô, th i gian xây d ng công trình, các bi n pháp t ch c kh o sát, thi công công trình b o m an toàn, cam k t n bù khi vi c thi công làm hư h ng công trình li n k . Ch u tư có trách nhi m kh o sát hi n tr ng và l p H sơ kh o sát hi n tr ng công trình li n k . H sơ kh o sát hi n tr ng công trình li n k có th th c hi n b ng cách ch p nh, o v , l p sơ và c n l p thành biên b n có xác nh n c a ch s h u, ch s d ng công trình li n k , i di n chính quy n a phương. Ch u tư ph i ch ng làm vi c v i ch s h u, s d ng công trình li n k và ph i h p v i chính quy n a phương th ng nh t k ho ch kh o sát hi n tr ng. Trư ng
 4. h p ch công trình li n k không ng ý cho kh o sát, ch u tư th c hi n kh o sát m t ngoài có s ch ng ki n và ký vào biên b n kh o sát c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, i di n t dân ph . i u 4. Công tác thi t k Công tác thi t k ph i tuân th theo các quy nh t i i u 52 Lu t Xây d ng và nh ng quy nh sau: 1. Các gi i pháp thi t k ph i tuân th quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các tiêu chuNn xây d ng ư c phép áp d ng, m b o úng quy nh c a pháp lu t v hành lang b o v các công trình giao thông, ư ng s t, th y l i, ê i u, năng lư ng, khu di tích l ch s văn hóa và khu v c b o v các công trình khác theo quy nh c a pháp lu t; phù h p v i i u ki n thi công t i a i m xây d ng công trình; m b o tr t t , an toàn giao thông và v sinh môi trư ng, an toàn phòng ch ng cháy, n ; h n ch s d ng các c u ki n ch t o s n có kích thư c và tr ng lư ng quá l n vào n i thành, n i th . 2. Trư c khi kh i công xây d ng nhà th u xây d ng ph i l p thi t k bi n pháp thi công b o m an toàn v sinh môi trư ng theo quy nh và trình ch u tư phê duy t. Bi n pháp thi công (g m c vi c tháo d công trình cũ n u có) ph i m b o tr t t công c ng, v sinh môi trư ng, an toàn cho ngư i và tài s n c a công trình xây d ng và các công trình li n k trong m i i u ki n, tuân th các quy nh v bi n pháp gi m b i theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. i v i các công vi c, h ng m c công trình, công trình xây d ng có yêu c u c bi t, có k thu t ph c t p, xây d ng công trình nhà cao t ng có t ng h m, xây d ng các công trình có nguy cơ ti m Nn làm nh hư ng n các công trình lân c n khác, trư c khi kh i công xây d ng, ch u tư, nhà th u xây d ng, nhà th u thi t k ph i th c hi n theo các quy nh t i kho n 7 i u 8 c a Quy nh này. i u 5. Thông báo kh i công Ch u tư ph i m b o các i u ki n kh i công xây d ng theo các quy nh t i i u 72 Lu t Xây d ng và nh ng quy nh sau: 1. Trư c khi kh i công xây d ng ít nh t 07 ngày làm vi c, ch u tư ph i th c hi n thông báo kh i công cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, cơ quan c p phép xây d ng và S qu n lý các công trình xây d ng chuyên ngành ( i v i các công trình chuyên ngành) th c hi n vi c qu n lý, ki m tra trong quá trình thi công xây d ng. 2. H sơ thông báo g m: a) Văn b n c a ch u tư thông báo kh i công xây d ng công trình (theo m u Ph l c s 1); b) B n sao gi y phép xây d ng ( i v i nh ng công trình ph i xin gi y phép xây d ng); c) Gi y phép s d ng t m hè, ư ng (n u có nhu c u s d ng).
 5. d) B n sao Quy t nh u tư ( i v i các công trình ư c mi n gi y phép xây d ng); e) B n sao Quy t nh phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c b n sao Gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng; f) N i dung các bi n pháp, gi i pháp b o v môi trư ng ã cam k t th c hi n trong quá trình thi công công trình; g) Bi n pháp t ch c thi công nh m m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng cho công trình, các công trình li n k , công trình h t ng k thu t có liên quan trong m i i u ki n th i ti t, biên b n kh o sát hi n tr ng công trình li n k (n u có), cam k t n bù thi t h i v ngư i, công trình, tài s n n u ư c xác nh do vi c thi công xây d ng công trình m i gây ra. 3. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph i b trí cán b ti p nh n thông báo c a ch u tư, xác nh n “ ã ti p nh n thông báo kh i công” c a ch u tư trong th i h n 02 ngày, k t ngày ti p nh n h sơ quy nh t i kho n 2 i u này. i u 6. Tháo d công trình – chu n b m t b ng thi công Vi c tháo d công trình, chuNn b m t b ng thi công th c hi n theo quy nh t i i u 86 Lu t Xây d ng, i u 84, 85 Lu t nhà , m c III Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005, Thông tư s 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 c a B Xây d ng và nh ng quy nh sau: 1. Trư c khi tháo d công trình ch u tư, nhà th u xây d ng ph i l p, trình thNm tra, phê duy t bi n pháp thi công tháo d theo quy nh. T ch c, cá nhân th c hi n tháo d công trình ch u trách nhi m trư c pháp lu t v v sinh môi trư ng, an toàn cho ngư i, tài s n c a công trình và các công trình li n k , ph th i xây d ng ph i ư c thu gom, v n chuy n và úng nơi quy nh. 2. Ch u tư, tư v n thi t k , nhà th u xây d ng có trách nhi m b o v cây xanh và các công trình h t ng khác trong và xung quanh công trư ng. Trư ng h p bu c ph i ch t h , di chuy n và c t cành cây xanh ph i ư c phép c a S Xây d ng. 3. N u nghi ng m t b ng thi công có bom, mìn, v t li u n , hóa ch t c h i, ngu n phóng x … ch u tư ph i thuê ơn v chuyên môn có tư cách pháp nhân th c hi n vi c rà phá bom mìn, v t li u n , báo cáo cơ quan có thNm quy n có ý ki n x lý ngu n hóa ch t, phóng x trư c khi kh i công xây d ng. 4. Trư ng h p trong quá trình thi công phát hi n ư c các công trình ng m, di tích, c v t …ch u tư, nhà th u xây d ng có trách nhi m d ng ngay thi công, b o v hi n tr ng, k p th i báo cáo UBND phư ng, xã, th tr n, UBND c p qu n và các ngành liên quan bi t gi i quy t. i u 7. Yêu c u i v i m t b ng thi công 1. Bi n báo công trư ng:
 6. T t c các công trình xây d ng (tr nhà riêng l thu c s h u tư nhân t 5 t ng tr xu ng có t ng di n tích sàn xây d ng nh hơn 500m2, công trình c i t o, s a ch a không làm thay i k t c u và ki n trúc công trình) ph i có ph i c nh công trình và bi n báo (theo m u ph l c s 2) t i c ng ra vào công trình. 2. Hàng rào công trư ng Xung quanh khu t xây d ng (tr nh ng m t ti p giáp v i tư ng c a công trình khác và c ng vào công trình) ch u tư, nhà th u xây d ng ph i làm hàng rào ngăn cách khu v c ang thi công v i bên ngoài. Hàng rào thi công ph i m b o các yêu c u sau: a) Chi u cao hàng rào t i thi u là 02m; b) Hàng rào có k t c u ch c ch n, kín khít, m b o m quan ô th , m b o t n t i trong su t quá trình thi công, n u hư h ng ph i s a ch a, ph c h i k p th i; c) Hàng rào ch ư c xây d ng trên ph m vi t thu c quy n s d ng c a ch u tư. d) Trư ng h p hàng rào công trư ng n m ngoài ph m vi t c a ch u tư thì ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n qu n lý, s d ng t ó. i u 8. An toàn trong thi công công trình Quá trình thi công ph i m b o an toàn theo các yêu c u t i i u 78 Lu t Xây d ng, i u 33 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph và các yêu c u sau: 1. Khi thi công nhà th u xây d ng ho c ch u tư ph i làm sàn che ngăn v t li u rơi t trên xu ng. K t c u sàn che ph i ch c ch n, không cho v t li u xây d ng rơi vãi xu ng hè ư ng và các công trình li n k , m b o an toàn cho ngư i, phương ti n ho t ng trên hè ư ng, m b o chi u cao thông th y t i thi u là 4,5m. 2. Các công trình công nghi p, dân d ng, nhà … khi xây d ng ho c tháo d u ph i có màn che kín, khít trong su t th i gian thi công. Màn che ph i v ng ch c, m b o an toàn v sinh môi trư ng, m quan ô th và cao hơn i m cao nh t c a ph n công trình ang thi công t i thi u 2m. 3. Các ơn v tham gia ho t ng xây d ng trên công trư ng có s d ng ngu n i n c a Thành ph ho c i n máy phát thi công u ph i thi t k h th ng i n thi công và tuân th các quy nh v an toàn s d ng i n, phòng ch ng cháy n . H th ng i n èn b o v , èn báo ph i tách riêng v i m ng i n thi công. 4. Không tôi vôi trong các khu v c dân cư n i thành, n i th . i v i nh ng khu v c khác, ph i b trí nơi tôi vôi xa ư ng i, có bi n pháp m b o an toàn, xung quanh ch tôi vôi ph i có hàng rào ch c ch n chi u cao t i thi u 1m, có bi n báo, èn báo hi u v ban êm m b o an toàn cho ngư i, xe qua l i, m b o v sinh môi trư ng khu v c.
 7. 5. Trư ng h p m t b ng thi công ch t h p, thi t b thi công (c n cNu các lo i, g u xúc) b t bu c ph i vươn ra ngoài ph m vi hàng rào công trư ng thì nhà th u xây d ng, ơn v qu n lý thi t b có trách nhi m l p bi n pháp an toàn, n i quy qu n lý, t ch c v n hành thi t b (k c khi không ho t ng) và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v bi n pháp t ch c thi công, bi n pháp an toàn lao ng trong vi c s d ng thi t b thi công trong m i i u ki n th i ti t, c trong quá trình di chuy n, l p t, s d ng và tháo d thi t b , m b o an toàn tuy t i cho ngư i và phương ti n i l i bên dư i t m ho t ng c a thi t b theo quy nh c a pháp lu t. 6. Vi c s d ng máy móc thi công ph i th c hi n theo Thông tư s 04/2008/TT- BL TBXH ngày 27/02/2008 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i Quy nh, hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng và Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19/11/2004 c a B Công nghi p ban hành danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p và quy ch qu n lý k thu t an toàn i v i máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u c thù chuyên ngành công nghi p. 7. Khi thi công các công vi c, h ng m c công trình, công trình xây d ng có yêu c u c bi t có k thu t ph c t p, xây d ng công trình nhà cao t ng có t ng h m, xây d ng các công trình có nguy cơ ti m Nn làm nh hư ng n các công trình lân c n khác, ch u tư, nhà th u xây d ng, nhà th u thi t k tuân th th c hi n theo quy nh t i kho n 2, 3 c a Ch th s 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 c a B trư ng B xây d ng: a) Nhà th u thi công xây d ng ph i th c hi n kh o sát b sung l p thi t k bi n pháp thi công b o m an toàn và ch ư c kh i công xây d ng khi ã có gi i pháp thi công m b o an toàn ư c ch u tư phê duy t và có các i u ki n khác theo quy nh; b) Ch u tư thuê t ch c tư v n c l p có i u ki n năng l c thNm tra thi t k bi n pháp thi công c a nhà th u trư c khi ch p thu n; c) Nhà th u thi công xây d ng l p h th ng quan tr c bi n d ng công trình và các công trình li n k , khi có d u hi u b t thư ng ph i t m d ng thi công và báo cho Ch u tư tìm bi n pháp x lý. N u c tình không thông báo k p th i gây ra s s thì ph i ch u hoàn toàn trách nhi m. d) Nhà th u thi t k ph i th c hi n giám sát tác gi thư ng xuyên k p th i x lý nh ng phát sinh trong quá trình thi công xây d ng. i u 9. m b o môi trư ng trong quá trình thi công Trong quá trình thi công ch u tư, nhà th u xây d ng ph i tuân th theo các quy nh trong Lu t B o v môi trư ng, i u 79 Lu t Xây d ng, i u 34 Ngh nh s 16/2005/N -CP, kho n 2, 3 i u 15 Ngh nh s 180/2007/N -CP và các quy nh sau: 1. Trên công trư ng ph i b trí h th ng thoát nư c thi công m b o tiêu nư c tri t , không gây ng p úng trong su t quá trình thi công. Nư c th i thi công trư c khi x
 8. vào h th ng thoát nư c chung c a Thành ph ph i thu v h ga, l ng ng bùn t, ph th i qua các ngăn l ng ng. kích thư c các h ga ph i phù h p v i lưu lư ng nư c th i. ơn v thi công ph i thư ng xuyên t ch c n o vét, thu gom bùn rác chuy n n nơi quy nh; không v t li u, ph th i xây d ng, dung d ch khoan, hóa ch t ….trôi vào h ao, kênh mương, h th ng thoát nư c chung c a Thành ph ( i v i dung d ch khoan, bentonai…ph i ư c thu gom l ng ng úng nơi quy nh c a thành ph ). 2. Ch u tư, nhà th u xây d ng ph i b trí nhà v sinh t m (lo i t ho i ho c bán t ho i) trên công trư ng ho c h p ng thuê nhà v sinh lưu ng c a Công ty Môi trư ng ô th Hà N i ph c v trong su t th i gian thi công. 3. Ch u tư, nhà th u xây d ng có nhu c u s d ng ngu n nư c s ch c a Thành ph thi công ph i thi t k , thi công h th ng c p nư c m b o tiêu chuNn k thu t c p nư c và ti t ki m nư c; liên h v i ơn v kinh doanh nư c s ch ký h p ng s d ng nư c. 4. Ch u tư, nhà th u xây d ng khi khoan gi ng, khai thác nư c ng m thi công ph i ư c c p có thNm quy n cho phép và tuân th theo các quy nh c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph v qu n lý và khai thác nư c ng m. Sau khi thi công xong, ch u tư, nhà th u xây d ng ph i trám l p l khoan theo úng quy nh. 5. Ch u tư ho c t ch c, cá nhân xây d ng công trình ph i ký h p ng v i ơn v có tư cách pháp nhân thu gom, v n chuy n ph th i xây d ng úng nơi quy nh c a Thành ph . Ch các phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n ph i th c hi n thu gom, v n chuy n ph th i xây d ng úng nơi quy nh và tuân th các bi n pháp gi m b i theo quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . Xe v n chuy n v t tư, v t li u r i, ph th i xây d ng, bùn, t, ch t th i sinh ho t… ph i là xe chuyên dùng ho c ph i có thùng xe kín khít, che ch n m b o không ch y, rơi vãi v t tư, v t li u, ph th i khi v n chuy n. Không v n chuy n quá t i tr ng quy nh. Các phương ti n v n chuy n khi i vào n i thành, n i th và ra kh i công trư ng ph i ư c r a s ch m b o m quan và không gây bNn ư ng ph . 6. Sau m i l n trung chuy n v t li u xây d ng, ph th i xây d ng nhà th u xây d ng ph i d n d p ngay v t li u xây d ng rơi vãi, tr l i hè, ư ng ph , l i i s ch s cho khu v c. 7. Ph th i xây d ng khi v n chuy n t trên cao xu ng ph i ư c óng bao ng trong thùng ho c v n chuy n trong ư ng ng b c kín. C m ph th i xây d ng rơi t do t trên cao xu ng. 8. Thi công óng c c (tr c c tre): a) Trong ph m vi khu ph c , khu ph cũ c m thi công c c óng (và th c c) b ng các lo i máy búa có tr ng lư ng t 600kg tr lên (ho c b ng các thi t b tương t , thi t b dùng năng lư ng n ) gây rung ng và ti ng n l n. b) T i các khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao ch u tư, nhà th u xây d ng có th s d ng c c óng trong trư ng h p v trí óng c c cách mép công trình hi n có ít nh t 150m và có bi n pháp h n ch nh
 9. hư ng do ch n ng. Ch u tư và nhà th u xây d ng ph i ch u trách nhi m n bù n u vi c thi công c c óng gây ra lún n t các công trình khác. c) T i các khu v c khác, mu n s d ng bi n pháp óng c c, ph i ư c S Xây d ng ch p thu n. d) C m s d ng các thi t b gây n, thi t b có gia t c rung vư t quá gi i h n t i a cho phép t i các khu v c công c ng và dân cư theo TCVN 5949 – 1998 và TCVN 6962 – 2001 (ph l c s 3). 9. Các kho ch a ch t cháy n , hóa ch t c h i, nhiên li u ph c v thi công Các kho ch a ch t cháy n , hóa ch t c h i, nhiên li u ph c v thi công ph i m b o kho ng cách an toàn i v i các công trình lân c n theo quy nh. i v i công trình khi thi công có s d ng các hóa ch t c h i ph i thu gom và x lý nư c th i theo quy nh trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung c a thành ph . Nhiên li u, d u m cung c p cho máy, thi t b thi công ph i ư c lưu gi trong thùng kín t i khu v c riêng, có mái che, tư ng bao và sàn kín không rò r ra môi trư ng xung quanh. ơn v lưu gi , s d ng nhiên li u ph i có bi n pháp phòng ch ng cháy n theo quy nh. 10. Thi công công trình giao thông qua khu dân cư ph i tư i nư c ch ng b i, ph i có bi n pháp n u nh a khi thi công r i ư ng h n ch khí th i ô nhi m môi trư ng. i u 10. Nhà t m ph c v thi công Nhà t m ph c v thi công ph i ư c th c hi n theo các quy nh t i các i u: 16, 17, 18 Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù và các quy nh sau: 1. Nhà t m ph c v thi công làm ơn gi n, d tháo l p, m b o an toàn, ho c dùng container chuyên d ng. 2. Nhà t m, nhà v sinh công trư ng ph i ư c xây d ng v trí thu n ti n, m b o m quan ô th và v sinh môi trư ng. Sau khi thi công xong công trình, t t c các nhà t m, nhà v sinh công trư ng u ph i ư c tháo d , thu d n tr l i m t b ng như nguyên tr ng ban u. i u 11. m b o tr t t , tr an trong quá trình xây d ng 1. Ch u tư, nhà th u xây d ng n u có nhu c u cho cán b , công nhân và lao ng l i công trư ng xây d ng ph i ăng ký t m trú v i cơ quan công an phư ng, xã, th tr n s t i. 2. Ch u tư và các nhà th u có trách nhi m qu n lý các ho t ng c a nh ng ngư i do mình thuê trong su t th i gian thi công và t i công trình; ph i h p v i công an, chính quy n phư ng, xã, th tr n s t i m b o tr t t an ninh, an toàn xã h i khu v c thi công.
 10. 3. Ch u tư và nhà th u xây d ng ph i xây d ng phương án qu n lý và b o v cơ s v t ch t, thi t b xe máy; th c hi n úng các quy nh v phòng ch ng cháy n ; ph i h p v i chính quy n s t i m b o an toàn và v sinh môi trư ng trong th i gian thi công. i u 12. Gi i quy t hư h ng công trình li n k Ch u tư, nhà th u xây d ng công trình xây d ng m i (k c c i t o, nâng c p) ph i ch u trách nhi m n bù thi t h i i v i vi c hư h ng, các công trình li n k n u nguyên nhân ư c xác nh do thi công công trình m i gây ra và ph i tuân th theo các quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 15 c a Ngh nh s 180/2007/N -CP. Trình t gi i quy t th c hi n theo các bư c sau: 1. Trư c khi kh i công xây d ng, ch u tư ph i th c hi n vi c kh o sát các công trình li n k ư c quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy nh này. Khi phát hi n có hư h ng công trình li n k , ch u tư công trình m i và ch s h u, s d ng công trình b hư h ng (bên b thi t h i) ch ng t th a thu n th ng nh t phương án b i thư ng, s a ch a kh c ph c h u qu . Trư ng h p không th a thu n ư c, bên b thi t h i có th g i ơn ngh y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n gi i quy t ho c kh i ki n ra tòa. 2. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày ti p nh n ơn c a bên b thi t h i ph i th c hi n ki m tra xác minh hi n trư ng, ki m tra th t c u tư xây d ng c a ch u tư. T ch c, hư ng d n cho hai bên ti p t c th a thu n vi c b i thư ng; l p h sơ, biên b n lưu gi và ph c v các bư c gi i quy t ti p theo. Trư ng h p không th a thu n ư c, các bên có th th ng nh t m i ơn v tư v n c l p xác nh nguyên nhân hư h ng, m c n bù ho c kh i ki n ra tòa ư c gi i quy t theo quy nh. N u phát hi n công trình xây d ng sai phép, không phép, trái phép, ngoài vi c th c hi n theo các n i dung trên, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph i ình ch ngay vi c thi công và x lý vi ph m tr t t xây d ng c a ch u tư theo thNm quy n, ng th i thông báo cho cơ quan qu n lý c p phép xây d ng, thanh tra xây d ng ti p t c ph i h p ki m tra, theo dõi và x lý vi ph m theo quy nh. 3. Trư ng h p khNn c p, khi công trình li n k b hư h ng nghiêm tr ng có nguy cơ s p , y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph i th c hi n ki m tra ngay sau khi nh n ư c trình báo c a bên b thi t h i, có k ho ch và ch u trách nhi m di chuy n ngư i, tài s n ra kh i công trình b hư h ng, k p th i yêu c u ch u tư, nhà th u xây d ng công trình d ng thi công và có ngay bi n pháp ch ng công trình hư h ng, ng th i báo cáo UBND c p qu n, huy n ti p t c gi i quy t. Ch u tư và nhà th u xây d ng ch ư c phép ti p t c thi công sau khi công trình li n k có nguy cơ s p ã ư c x lý m b o an toàn. i u 13. Thu d n, bàn giao m t b ng công trư ng Ch u tư, nhà th u xây d ng ph i tuân th theo các yêu c u v xây d ng công trình t m ư c quy nh t i i u 94 Lu t Xây d ng và các quy nh sau:
 11. 1. Ch m nh t 30 ngày sau khi k t thúc xây d ng, ch u tư và nhà th u xây d ng ph i tháo d xong toàn b nhà t m, chuy n h t v t li u, c u ki n th a, ph th i xây d ng n nơi quy nh c a Thành ph , di chuy n máy móc, thi t b ph c v thi công ra kh i m t b ng công trình, n o vét bùn, t, ph th i, s a ch a nh ng v trí hư h ng c a ư ng, v a hè, h th ng thoát nư c do quá trình thi công gây nên, d n d p m t b ng công trư ng bàn giao l i cho ch u tư ho c ch qu n lý s d ng, cơ quan qu n lý chuyên ngành. Nghiêm c m ch u tư và nhà th u xây d ng s d ng nhà t m vào m c ích khác sau khi ã k t thúc thi công. 2. i v i các công trình h t ng k thu t ng m (c p i n, nư c, thoát nư c…) công trình xây d ng, duy tu c i t o nâng c p hè, ư ng, h ng m ư ng dây i n i ngay sau khi xây d ng xong toàn b ho c t ng ph n ( i v i công trình xây d ng theo tuy n) ch u tư, nhà th u xây d ng ph i san, l p, d n d p hoàn tr l i m t b ng nguyên tr ng m b o c nh quan, an toàn giao thông trong khu v c. 3. Trư ng h p ch u tư không ch p hành vi c tháo d , chính quy n a phương t ch c tháo d thu h i v t tư. Ch u tư công trình t m ph i ch u toàn b chi phí tháo d . Chương 3. THANH TRA, KI M TRA X LÝ VI PH M i u 14. Thanh tra, ki m tra 1. T t c các ho t ng làm trái ho c th c hi n không úng, không y Quy nh này u coi là hành vi vi ph m. 2. T t c các ho t ng xây d ng công trình, v n chuy n c u ki n, v t li u xây d ng, ph th i xây d ng trên a bàn Thành ph u ph i ch u s thanh tra, ki m tra x lý c a chính quy n các c p và các cơ quan qu n lý nhà nư c c a Thành ph theo t ng lĩnh v c qu n lý chuyên ngành và theo Quy nh này. i u 15. X lý vi ph m M c x ph t và thNm quy n x ph t th c hi n theo các Ngh nh c a Chính ph : s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; s 106/2005/N -CP ngày 17/8/2005 v Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp; s 81/2006/N -CP ngày 09/8/2006 quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng; s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh v X lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b và Ngh nh s 67/2008/N -CP ngày 29/5/2008 v s a i b sung kho n 3 i u 42 Ngh nh 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007; s 123/2005/N -CP ngày 05/10/2005 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phòng cháy ch a cháy; s 44/2006/N -CP ngày 25/4/2006 v vi c x ph t vi ph m hành chính trong giao thông v n t i ư ng s t và các văn b n pháp lu t hi n hành khác có liên quan.
 12. Trư ng h p m t hành vi vi ph m ư c quy nh nh ng m c x ph t khác nhau b i nh ng văn b n ang hi n hành, thì áp d ng m c x ph t cao nh t x lý vi ph m. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 16. Trách nhi m c a chính quy n a phương 1. y ban nhân dân c p qu n, huy n. a) Ch u trách nhi m qu n lý tr t t xây d ng ô th , qu n lý ho t ng xây d ng, m b o tr t t v sinh môi trư ng trên a bàn; ch o các l c lư ng tr c thu c, y ban nhân dân phư ng, xã th tr n th c hi n ch c năng qu n lý theo thNm quy n. b) Ch o Thanh tra xây d ng th c hi n qu n lý theo ch c năng nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c giao theo i u 3 c a Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m thành l p Thanh tra xây d ng qu n, huy n và Thanh tra xây d ng xã, phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh. c) Quy t nh x ph t và th c hi n x ph t theo thNm quy n, l p h sơ vi ph m xu t ý ki n x lý i v i nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. d) T ch c th c hi n các quy t nh x ph t c a y ban nhân dân Thành ph , th c hi n các nhi m v t i kho n 3 i u 13 Quy nh này. e) ThNm nh và c p gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng. 2. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n. a) Ch u trách nhi m chính v qu n lý ho t ng xây d ng, m b o tr t t an toàn và v sinh môi trư ng trên a bàn. b) ThNm nh và c p gi y xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng (khi ư c phân c p, y quy n). c) T ch c ki m tra, phát hi n k p th i nh ng vi ph m, l p biên b n ình ch thi công, l p h sơ vi ph m, ra quy t nh và t ch c x ph t theo thNm quy n. d) L p h sơ vi ph m xu t ý ki n x lý i v i nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n trình y ban nhân dân c p qu n, huy n xem xét, quy t nh. e) T ch c th c hi n quy t nh x ph t, cư ng ch c a y ban nhân dân c p qu n, huy n. f) Ph i h p v i ch u tư th c hi n các nhi m v t i kho n 3 i u 3; kho n 3 i u 5; kho n 2, 3 i u 12 Quy nh này.
 13. g) Ch o Thanh tra xây d ng phư ng, xã, th tr n th c hi n qu n lý theo ch c năng nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c giao theo i u 5 c a Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m thành l p Thanh tra xây d ng qu n, huy n và Thanh tra xây d ng xã, phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh. i u 17. Trách nhi m c a các S , ngành thu c Thành ph 1. S Xây d ng a) Theo dõi t ng h p tình hình qu n lý th c hi n Quy nh này, xu t hư ng gi i quy t v i y ban nhân dân Thành ph nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. b) Hư ng d n nghi p v cho phòng Qu n lý ô th , Thanh tra xây d ng qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n trong quá trình th c hi n Quy nh này. c) Ch o l c lư ng Thanh tra xây d ng, các phòng ch c năng ph i h p v i chính quy n a phương t ch c thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m tr t t , an toàn, v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình theo m c x ph t và thNm quy n quy nh t i i u 15 c a Quy nh này. d) Th c hi n nhi m v t i kho n 2 i u 6, m c c kho n 8 i u 9 c a Quy nh này. 2. S Giao thông v n t i. a) Ch o Thanh tra Giao thông th c hi n ki m tra, thanh tra, x ph t theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. b) C p gi y phép ho t ng cho các phương ti n giao thông ph c v thi công công trình. c) C p gi y phép xe t m th i lên xu ng hàng hóa, v t tư ph c v thi công. d) Tham gia v i các ngành, chính quy n a phương ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 3. Các S có xây d ng chuyên ngành Ch trì ki m tra các công trình xây d ng chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. 4. S Tài nguyên Môi trư ng a) Ki m tra vi c th c hi n Lu t B o v môi trư ng và các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v tài nguyên, môi trư ng. b) Th c hi n vi c thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 5. S Quy ho ch Ki n trúc
 14. Th c hi n qu n lý nhà nư c v quy ho ch ki n trúc. Có ý ki n tr l i v nh ng v n thu c n i dung quy ho ch và qu n lý quy ho ch theo ngh c a các cơ quan. 6. Công an thành ph a) Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát phát hi n và x lý k p th i các hành vi vi ph m theo thNm quy n; tham mưu, xu t v i UBND Thành ph ban hành các quy nh và ch tài x lý nghiêm các hành vi vi ph m v m b o tr t t , an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình trên a bàn Thành ph . b) ThNm tra, xét duy t, ki m tra vi c th c hi n phương án phòng cháy ch a cháy trong quá trình thi công xây d ng công trình. c) Ch o công an qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n qu n lý nhân khNu t m trú trong quá trình thi công xây d ng công trình. d) Tham gia, ph i h p m b o an ninh tr t t trong vi c th c hi n quy t nh cư ng ch tháo d công trình c a các c p có thNm quy n. 7. Các ơn v , doanh nghi p qu n lý h th ng h t ng k thu t c a Thành ph (c p thoát nư c, công viên, cây xanh, chi u sáng, hè ư ng, v sinh môi trư ng…). Có trách nhi m theo dõi, phát hi n các vi ph m trong lĩnh v c ư c giao, yêu c u các t ch c, cá nhân kh c ph c vi ph m ho c ki n ngh chính quy n các c p, thanh tra chuyên ngành, các s chuyên ngành x lý. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 18. i u kho n thi hành y ban nhân dân các c p, các s , ban, ngành liên quan c a Thành ph có trách nhi m b trí b máy, cán b th c hi n các nhi m v t i Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ho c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành nh ng văn b n quy ph m pháp lu t m i liên quan n n i dung c a Quy nh này, S Xây d ng có trách nhi m t ng h p, ph i h p v i các ngành, các c p, xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung, thay th trình y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 15. Phí Thái Bình PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------------ Hà N i, ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO KH I CÔNG CÔNG TRÌNH Kính g i: UBND phư ng, xã, th tr n - Ch u tư: ........................................................................................................................ - a ch : .............................................................................................................................. - Thông báo kh i công công trình: .......................................................................................... T i: ...................................................................................................................................... - Gi y phép xây d ng s : .................. ngày ............... tháng .............. năm ............................ Do: ................................................................................................................................ c p - Quy t nh u tư s : ..................... ngày ............... tháng .............. năm ............................ Do:.................................................................................................................. phê duy t
 16. - Gi y phép s d ng hè, ư ng (n u có) S : .............. ngày ............ tháng .............. năm........... do.............................................. c p - T ch c thi công Tên t ch c:.......................................................................................................................... a ch : ................................................................................................................................ - Ngày kh i công: ................................................................................................................. - Ngày hoàn thành: ................................................................................................................ Ch u tư cam k t th c hi n úng các qui nh c a Thành ph v m b o tr t t , an toàn, v sinh môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng công trình. UBND ……………………………..xác CH U TƯ nh n: (Ký – ghi rõ h tên) ã ti p nh n thông báo kh i công công trình TM. UBND phư ng, xã, th tr n (Ch t ch ho c PCT ký tên- óng d u) PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009) BI N BÁO CÔNG TRÌNH 1. Tên công trình: .................................................................................................................. 2. a i m: .......................................................................................................................... 3. Thông tin chính: ................................................................................................................ - Ch u tư xây d ng công trình:
 17. - T ng v n u tư: - Ngày kh i công: - Ngày hoàn thành: 4. Tên ơn v thi công, tên ngư i ch huy trư ng công trư ng. 5. Tên ơn v thi t k , tên ch nhi m thi t k . 6. Tên t ch c ho c ngư i giám sát thi công xây d ng công trình. (Ch u tư xây d ng công trình, ch huy trư ng công trư ng, ch nhi m thi t k , t ch c ho c ngư i giám sát thi công xây d ng công trình ngoài vi c ghi rõ tên, ch c danh còn ph i ghi a ch liên l c, s i n tho i.) PH L C S 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009) TCVN 5949-1998 Gi i h n t i a cho phép ti ng n khu v c công c ng và dân cư (theo m c n ti ng ng) ơn v : dBA Th i gian Khu v c T 6h T 18h T 22h n 18h n 22h n 6h 1. Khu v c c n c bi t yên tĩnh: 50 45 40 B nh vi n, thư vi n, nhà i u dư ng, trư ng h c, nhà th … 2. Khu dân cư, khách s n, nhà ngh , cơ quan hành 60 55 50 chính. 3. Khu dân cư xen k trong khu v c thương m i, 75 70 50 d ch v và s n xu t TCVN 6962: 2001 M c gia t c rung cho phép trong ho t ng xây d ng ơn v : dB Khu v c Th i gian áp M c cho Ghi chú
 18. d ng trong phép dB ngày 1. Khu v c c n có môi trư ng c bi t 7h – 19h 75 Th i gian làm vi c yên tĩnh: liên t c không quá 19h – 7h M cn n 10h/ngày 2. Khu dân cư, khách s n, nhà ngh , cơ 7h – 19h 75 Th i gian làm vi c quan hành chính và tương t liên t c không quá 19h – 7h M cn n 10h/ngày 3. Khu dân cư xen k trong khu v c 6h – 22h 75 Th i gian làm vi c thương m i, d ch v và s n xu t liên t c không quá 22h – 6h M cn n 14h/ngày PH L C S 4 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009) TIÊU CHU N CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TCVN 5937 – 2005 1. Ph m vi áp d ng: 1.1. Tiêu chuNn này quy nh giá tr gi i h n các thông s cơ b n (bao g m b i lơ l ng, CO, NO2, SO2, O3 và chì) trong không khí xung quanh. 1.2. Tiêu chuNn này áp d ng ánh giá ch t lư ng không khí xung quanh và giám sát tình tr ng ô nhi m không khí. 2. Giá tr gi i h n: Giá tr gi i h n các thông s cơ b n trong không khí xung quanh ơn v tính: mg/l Thông s Trung bình 1h Trung bình 8h Trung bình 24h 1 CO 40 10 5 2 NO2 0,4 - 0,1 3 SO2 0,5 - 0,3 4 Pb - - 0,005 5 O3 0,2 0,1 0,06 6 B i lơ l ng 0,3 - 0,2 Ghi chú: Phương pháp l y m u, phân tích và tính toán theo trong TCVN tương ng.
Đồng bộ tài khoản