Quyết định số 5518/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 5518/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5518/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1997 thuộc nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5518/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5518/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N NĂM 1997 THU C NGU N V N BÁN NHÀ S H U NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c quy t nh s 494/Q -UB-KT ngày 28/01/1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1997 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2161/TT-KH T-XD ngày 27/8/1997; QUY T NNH i u 1.- B sung danh m c công trình và i u ch nh ch tiêu k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n m t s công trình ã ban hành t i quy t nh s 494/Q -UB-KT ngày 28/01/1997 c a y ban nhân dân thành ph thành ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c theo bi u chi ti t danh m c công trình ính kèm. Quy t nh 494/Q -UB-KT ngày 28/01/1997 c a y ban nhân dân thành ph có hi u l c i v i danh m c công trình không i u ch nh v n u tư. i u 2.- K ho ch s a ch a nhà và kho bãi ban hành theo quy t nh s 494/Q -UB- KT ngày 28/01/1997 không thay i. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c các S Xây d ng, Giám c S Tài chánh, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c S Nhà t, Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Hùng Vi t BI U T NG H P K HO CH I U CH NH NĂM 1997 C A NGÀNH NHÀ T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5518/Q -UB-QL T ngày 10-10-1997 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính : Tri u ng K ho ch K ho ch Tăng (+) Gi m (-) 1997 i u ch nh 1997 T NG S 497.300 244.430 265.440 S Nhà t 267.000 209.100 82.230 140.130 Qu n Huy n 219.810 195.500 74.000 98.310 1- Qu n 1 42.200 36.500 7.000 12.700 2- Qu n 3 47.000 42.500 11.500 16.000 3- Qu n 4 20.000 15.500 500 5.000 4- Qu n 5 8.000 18.500 14.500 4.000 5- Qu n 6 7.500 9.000 7.000 5.500 6- Qu n 7 - 1.000 1.000 - 7- Qu n 8 18.110 11.000 6.000 13.110 8- Qu n 10 3.000 7.500 5.500 1.000 9- Qu n 11 2.500 - - 2.500 10- Qu n 12 - 3.500 3.500 - 11- Qu n Phú Nhu n 24.000 19.500 2.500 7.000 12- Qu n Tân Bình 20.000 23.500 8.500 5.000 13- Qu n Bình Th nh 14.000 2.000 2.000 14.000 14- Qu n Th c 1.000 5.000 4.500 500
  3. 15- Huy n Hóc Môn 7.500 500 - 7.000 16- Huy n Nhà Bè 5.000 - - 5.000 Ban Ngành 31.000 92.700 88.200 27.000 1- S Giao thông công chánh - 11.000 11.000 - 2- L c lư ng Thanh niên xung phong - 36.700 36.700 - 3- Liên oàn Lao ng thành ph 30.500 5.000 500 26.000 4- Công ty Phát tri n Nam Sài Gòn - 40.000 40.000 500 5- S Xây d ng 500 - - 500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH T NG H P V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N NGÀNH NHÀ T (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5518/Q -UB-QL T ngày 10-10-1997 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính : Tri u ng K ho ch i u ch nh năm 1997 DANH M C CÔNG TRÌNH Trong ó T NG S C p Vay, mư n T NG S 497.300 34.668 462.632 1- Xây d ng h t ng các khu nhà ph c v gi i t a kênh 14.668 14.668 - Nhiêu L c – Th Nghè 13.168 13.168 - Trong ó : - S Nhà t 1.500 1.500 - - Qu n Huy n 151.932 - 151.932 2- Xây d ng nhà ph c v gi i t a kênh Nhiêu L c – Th Nghè 35.432 - 35.432 Trong ó : - S Nhà t 116.500 - 116.500 - Qu n Huy n 30.000 - 30.000
  4. 3- Chương trình gi i t a kênh r ch thành ph 5.000 - 5.000 Trong ó : - S Nhà t 25.000 - 25.000 - Qu n Huy n 90.500 - 90.500 4- Gi i t a chung cư hư h ng n ng d xây m i 60.000 - 60.000 Trong ó : - S Nhà t 30.500 - 30.500 - Qu n Huy n 163.700 20.000 143.700 5- Xây nhà theo ch o c a UBNDTP 83.000 20.000 63.000 Trong ó : - S Nhà t 4.000 - 4.000 - Liên oàn Lao ng thành ph 36.700 - 36.700 - L c lư ng Thanh niên xung phong 40.000 - 40.000 - Công ty c ph n Nam Sài Gòn 11.000 - 11.000 6- Xây d ng h t ng d c r ch Th Nghè (S GTCC) 35.500 - 35.500 7- Chu n b u tư các khu dân cư m i 12.500 - 12.500 Trong ó : - S Nhà t 22.000 - 22.000 - Qu n Huy n 1.000 - 1.000 - Liên oàn Lao ng thành ph Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K HO CH I U CH NH THU CHI NGÀNH NHÀ T NĂM 1997 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5518/Q -UB-QL T ngày 10-10-1997 c a y ban nhân dân thành ph ) A- T NG S 1.200 t ng (Thu t ngu n ngân sách) 1- Bán nhà s h u Nhà nư c 949 t ng
  5. Trong ó : - Bán nhà năm 1997 649 t ng - Bán nhà Nhiêu L c – Th Nghè 154 t ng - K t d 1996 146 t ng 2- Ti n cho thuê nhà và kho bãi 201 t ng Trong ó : - Ti n cho thuê nhà 174 t ng - Ti n cho thuê kho bãi 27 t ng 3- Ti n n bù nhà 20 Lê Thánh Tôn 50 t ng B- T NG CHI 1.200 t ng 1- Xây d ng và s a ch a nhà, kho bãi 780 t ng Trong ó : - Xây d ng cơ b n 709 t ng - S a ch a nhà và kho bãi 71 t ng 2- Chuy n sang v n XDCB và SCL thu c ngân sách thành 200 t ng ph 120 t ng 3- N p ngân sách 100 t ng 4- Chuy n sang Qu u tư phát tri n Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản