Quyết định số 552/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 552/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 552/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 552/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 552/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tờ trình số 323/TLĐ ngày 29 tháng 02 năm 2008, số 426/TLĐ ngày 17 tháng 3 năm 2008, số 571/TLĐ ngày 08 tháng 4 năm 2008), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (số 1665/TTr-BQP ngày 04 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 520/TTr- BTĐKT ngày 28 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 6 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Quốc phòng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; - Bộ Quốc phòng; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-TTg, ngày 15/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2. Ông Nguyễn Trường Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai; 3. Ông Phan Quyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị; 4. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đồng Khởi thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VIệt Nam tại Bến Tre; 5. Bà Nguyễn Thị Liễn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre; 6. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
Đồng bộ tài khoản