Quyết định số 553/QĐ-BTS

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 553/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 553/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành do Bộ Thủy sản ban hành, để gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2006 của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 553/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 553/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V GIA HẠN THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 31/8/2006 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 02/5/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005 BỘ TRỬỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Gia hạn thời hạn thực hiện đến 31/8/2006 của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Tổng Giám đốc và Tổng công ty thuộc Bộ Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hồng Minh
Đồng bộ tài khoản