Quyết định số 553/TTg về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 553/TTg về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 553/TTg về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 553/TTg về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 553/TTg Hà N i, ngày 16 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P DUNG QU T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n Quy t nh s 207/TTg ngày 11 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch chung khu công nghi p Dung Qu t; Theo ngh c a B trư ng Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t giúp Th tư ng Chính ph ch o th c hi n vi c xây d ng và phát tri n khu công nghi p Dung Qu t theo úng quy ho ch, k ho ch, ti n ã nh. i u 2. Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t (sau ây g i t t là Ban qu n lý) có các nhi m v và quy n h n ch y u sau ây: 1. Giúp Th tư ng Chính ph ôn c vi c l p quy ho ch chi ti t các khu ch c năng (bao g m c quy ho ch cơ s h t ng ngoài khu công nghi p ph c v cho ho t ng c a khu công nghi p) và l p các d án u tư xây d ng trong khu công nghi p Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh và giao cho các cơ quan liên quan th c hi n; ôn c, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh có liên quan giúp Th tư ng Chính ph gi i quy t ho c theo u nhi m c a Th tư ng Chính ph gi i quy t k p th i nh ng v n m i n y sinh, nh ng v n liên ngành, liên t nh trong quá trình quy ho ch, xây d ng và phát tri n khu công nghi p. 3. V n ng u tư vào khu công nghi p. 4. Hư ng d n và ti p nh n h sơ xin u tư vào khu công nghi p Dung Qu t và làm vi c v i các cơ quan có thNm quy n quy t nh vi c c p gi y phép u tư. 5. C p gi y phép xây d ng trên cơ s h sơ thi t k ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  2. 6. ôn c, ki m tra và ph i h p v i các cơ quan có liên quan giúp các nhà u tư th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. 7. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c và qu n lý các d ch v ph c v cho ho t ng c a khu công nghi p theo úng quy nh c a pháp lu t. 8. T ch c ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan trong vi c b o m an ninh, an toàn, tr t t công c ng trong khu v c công nghi p. 9. xu t v i Th tư ng Chính ph nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp c n thi t m b o xây d ng và phát tri n khu công nghi p. 10. Trình Th tư ng Chính ph ban hành i u l qu n lý khu công nghi p Dung Qu t và ph bi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i u l này. i u 3. Quan h công tác gi a Ban qu n lý v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (g i t t là các B ) và U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng (g i t t là U ban nhân dân a phương), và các doanh nghi p ho t ng trong khu công nghi p ho c có liên quan n khu công nghi p Dung Qu t. 1. i v i các B : a. Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan trong vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch xây d ng và phát tri n khu công nghi p Dung Qu t. b. ư c các B u quy n th c hi n m t s nhi m v qu n lý Nhà nư c trong khu công nghi p. c. Ban qu n lý ư c m i tham d các cu c h p c a Chính ph , các b và U ban nhân dân a phương khi bàn v nh ng v n có liên quan n xây d ng và phát tri n khu công nghi p Dung Qu t và ư c cung c p tài li u, thông tin c n thi t cho vi c theo dõi, ch o xây d ng khu công nghi p. d. Văn phòng Chính ph giúp Th tư ng Chính ph theo dõi tình hình th c hi n quy ho ch, k ho ch xây d ng, phát tri n khu công nghi p Dung Qu t và gi i quy t k p th i nh ng ki n ngh c a Ban qu n lý. 2.- i v i U ban nhân dân a phương: U ban nhân dân a phương có nhi m v : a. Th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c i v i khu công nghi p Dung Qu t trên a bàn lãnh th . b. T ch c th c hi n vi c xây d ng và phát tri n khu công nghi p Dung Qu t theo nhi m v ư c phân công. c. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v an toàn lao ng, v môi sinh, môi trư ng, v phòng ch ng cháy n , b o v an ninh tr t t trong khu công nghi p.
  3. d. Ph i h p và t o i u ki n cho Ban qu n lý th c hi n y các nhi m v quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. U ban nhân dân hai t nh Qu ng Ngãi và Qu ng Nam - à N ng căn c vào i u ki n th c t , sau khi th ng nh t v i Ban T ch c - Cán b Chính ph và Trư ng Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t quy t nh thành l p t ch c thích h p giúp U ban nhân dân t nh th c hi n các nhi m v nói trên và các nhi m v khác có liên quan t i khu công nghi p Dung Qu t thu c thNm quy n c a U ban nhân dân t nh trên a bàn lãnh th và ph i h p v i Ban qu n lý th c hi n úng quy ho ch và ti n xây d ng, phát tri n khu công nghi p Dung Qu t. 3. i v i doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ho t ng trong khu công nghi p Dung Qu t. Các xí nghi p công nghi p, xí nghi p ch xu t (n u có), công ty phát tri n h t ng ho t ng theo quy ch khu công nghi p ban hành kèm theo Ngh nh 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 và Quy ch khu ch xu t ban hành kèm theo Ngh nh s 322/H BT ngày 18 tháng 10 năm 1991 c a Chính ph và ch u s giám sát, ki m tra c a Ban qu n lý v th c hi n quy ho ch, xây d ng và i u l qu n lý khu công nghi p. i u 4. Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u riêng, có biên ch chuyên trách và kinh phí ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p; tr s Ban qu n lý t t i t nh Qu ng Ngãi. Ban qu n lý có Trư ng ban, m t s Phó trư ng ban và b máy giúp vi c. Trong s Phó Trư ng ban có m t Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh i di n U ban nhân t nh Qu ng Ngãi, m t Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh i di n c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng, m t i di n B Qu c phòng, các i di n này làm vi c kiêm nhi m. B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph b nhi m Trư ng ban và các Phó trư ng ban. B máy giúp vi c c a Ban qu n lý do Trư ng ban quy t nh sau khi có s ch p thu n c a Ban T ch c - Cán b Ch nh ph . i u 5. Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u th y c n thi t, Trư ng ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t trình Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh, b sung n i dung quy t nh này cho phù h p v i yêu c u phát tri n khu công nghi p Dung Qu t. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng, Trư ng Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản