Quyết định số 555/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 555/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 555/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 555/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 555/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 39/TTr-NHNN ngày 26 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 513/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 8 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-TTg, ngày 15/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Bà Lê Thị Kim Nga, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; 2. Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; 3. Bà Ngô Thị Ất, Kế toán trưởng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 4. Bà Huỳnh Hồng Mai, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 5. Ông Võ Văn Hoàn Vũ, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 6. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 7. Ông Phan Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Phòng vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 8. Ông Trần Tiến Vĩnh, Thủ kho tiền, Phòng Tiền tệ kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản