Quyết định số 556/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 556/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 556/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 556/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 556/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tờ trình số 04/TTr- LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 559/TTr- BTĐKT ngày 07 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 02 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Bộ LĐ-TB&XH; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai (10b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-TTg ngày 16/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Vụ Lao động Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 2. Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 3. Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 4. Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 5. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 6. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 7. Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế - Thương mại (SONA), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 8. Ông Nghiêm Trọng Quý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 9. Ông Phạm Toàn, Trưởng phòng Phòng Chính sách bảo hộ lao động thuộc Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản