Quyết định số 5561/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 5561/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5561/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn 47 tỷ đồng ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5561/1999/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5561/1999/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH V GIAO K HO CH V N U TƯ NGU N 47 T NG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG B SUNG CHO NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 1999 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t nh s 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1999 ; - Căn c Ngh quy t s 05 và 06/NQ-H ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách thành ph năm 1999 ; - Căn c Thông báo s 75 BKH/TH ngày 27 tháng 8 năm 1999 c a B K ho ch và u tư v b sung v n u tư xây d ng cơ b n thu c ngân sách Nhà nư c năm 1999 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2214/TT-KH T-TH ngày 13 tháng 9 năm 1999 ; QUY T NNH i u 1.- Giao k ho ch v n u tư năm 1999 ngu n v n 47 t ng ngân sách Trung ương b sung cho ngân sách thành ph cho các công trình d án theo danh m c ính kèm. i u 2.- Các S , y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m th c hi n quy t nh này, ng th i ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao thì th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH
  2. Nơi nh n : - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y Võ Vi t Thanh - VPUB : CPVP, các T NCTH - T TH (4 b n) - Lưu CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n v n 47 t ng ngân sách Trung ương b sung ngân sách thành ph ----------------------- (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) S YT (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5561/1999/Q -UB-KT ngày 22 tháng 9 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v : Tri u ng a Th i K i m h n kh i Năng T ng ho ch STT Tên công trình, d án th c công & l c thi t v n Ghi chú năm hi n hoàn k u tư 1999 d án thành 1 2 3 4 5 6 7 T ng s 63148 47000 Công trình chuy n ti p : 1 Trang thi t b chuyên TB CK khoa HSCC-phòng m 98-2000 HSCC 56468 41000 Kh i công m i : các Trang thi t b máy cobalt 2 x tr cho Trung tâm Ung bư u (2 ngu n x tr thay th cho máy cũ ã BT 1999... 6680 6000 h t ngu n x tr ) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản