Quyết định số 557/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 557/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 557/QĐ-TTg về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 557/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 557/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA VẮC XIN LMLM HỖ TRỢ TỈNH SƠN LA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 798/BNN-TY ngày 31 tháng 3 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 26.000 liều vắc xin LMLM tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Sơn La phòng chống dịch LMLM như đề nghị của Bộ tại công văn 798/BNN-TY nêu trên. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo qui định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP; - Lưu: VT, KHĐT (3). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản