Quyết định số 558/2002/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
98
lượt xem
5
download

Quyết định số 558/2002/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 558/2002/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc được hưởng chế độ bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 558/2002/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 558/2002/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 2002 QUY T NNH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 558/2002/Q /BL TBXH NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C NGH , CÔNG VI C Ư C HƯ NG CH B I DƯ NG B NG HI N V T CHO NGƯ I LAO NG LÀM VI C TRONG I U KI N CÓ Y U T NGUY HI M, C L I, C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 15/CP, ngày 02-3-1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 96/CP, ngày 07-12-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và xã h i; Căn c vào i u 104 B Lu t lao ng ngày 23-6-1994; i u 8 Ngh nh s 06/CP ngày 20-1-1995 cu Chính ph và Thông tư Liên t ch s 10/1999/TTLT-BL TBXH- BYT ngày 17-3-1999 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và xã h i - B Y t hư ng d n th c hi n ch b i dư ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i. Căn c công văn s 1669/BNN-CS, ngày 8-6-2001 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v vi c ngh tho thu n danh m c các ngh ư c b i dư ng b ng hi n v t. Sau khi có ý ki n tho thu n c a B Y t t i công văn s 2042/YT-DP ngày 19-3- 2002; QUY T NNH i u 1: Ban hành 177 danh m c ngh , công vi c ư c hư ng ch b i dư ng b ng hi n v t trong ngành Nông nhghi p và phát tri n Nông thôn. Trong ó: S ngh và công vi c ư c hư ng b i dư ng m c IV: 2 S ngh và công vi c ư c hư ng b i dư ng m c III: 7 S ngh và công vi c ư c hư ng b i dư ng m c II: 83 S ngh và công vi c ư c hư ng b i dư ng m c I: 85 (Có Ph l c kèm theo)
 2. i u 2: Căn c vào Quy t nh này, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t cho các i tư ng làm các ngh , công vi c quy nh t i i u 1 theo úng quy nh t i Thông tư Liên t ch s 10/1999/TTLT- BL TBXH-BYT ngày 17-3-1999 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và xã h i - B Y t hư ng d n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i; và g i cho B Lao ng - Thương binh và xã h i và B Y t theo dõi. i u 3: Quy t nh này thay th t t c các văn b n th a thu n v ch b i dư ng b ng hi n v t cho các ngh nguy hi m, c h i thu c ngành Nông nghi p và phát tri n Nông thôn trư c ây. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Lê Duy ng ( ã ký) DANH M C NGH , CÔNG VI C Ư C HƯ NG CH B I DƯ NG B NG HI N V T (Kèm theo Quy t nh s 558/2002/Q -BL TBXH ngày 10 tháng 5 năm 2002 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i) M C IV S Ch c danh ngh , công Các y u t i u ki n M c phân Ghi TT vi c lao ng lo i i u ki n chú lao ng 1 Kh trùng, giám sát kh Ti p xúc tr c ti p v i các IV trùng hàng hoá nông s n lo i hoá ch t c Vofatox, xu t, nh p khNu diety ete, Benzen, C02, PH3 2 Gia công s n xu t thu c Ti p xúc tr c ti p v i các V tr sâu hoá ch t tr sâu r t c, nh hư ng s c kho M C III S Ch c danh ngh , công Các y u t i u ki n lao M c phân Ghi TT vi c ng lo i i u ki n chú lao ng 1 Ki m nh ch t lư ng Ti p xúc tr c ti p v i các IV thu c b o v th c v t và dung môi hoá ch t như dư lư ng thu c b o v Benzen, toluen, Aceton và
 3. th c v t trong lương thu c tr sâu. N ng hơi th c, th c phNm khí c trong không khí t i các phòng xét nghi p cao hơn tiêu chuNn cho phép t 4,2 n 14 l n. S d ng thi t b ch a ngu n phóng x 2 Phun chloropicrinne Ti p xúc tr c ti p v i IV các kho lương th c chloropicrine 3 Làm vi c trong kho ông Làm vi c trong môi trư ng IV l nh (b o qu n th t, h i nhi t (-8 n -30oC) n s n và công nhân s a 98 dbA, Nm cao 97% ch a) 4 V n hành cNu tháp có Lao ng ngoài tr i, công V chi u cao t trên 50-80m vi c nguy hi m và căng t i các công trình thu l i th ng th n kinh tư th dao ng gò bó 5 S d ng máy phát sóng nh hư ng sóng siêu cao IV siêu cao t n ch p X t n (d i sóng 0,62-6 me ga quang ki m tra m i hàn héc) và môi trư ng c h i áp l c như công nhân hàn trong thùng kín 6 Phun thu c tr sâu (hoá Làm vi c ngoài tr i, ch u V ch t c b ng A) nh hư ng tr c ti p các lo i hoá ch t c 7 Ki m d ch th c v t Ti p xúc tr c ti p v i các IV hoá ch t c C02, NH3, SH2, PH3 v.v... M C II S Ch c danh ngh , công Các y u t i u ki n lao M c phân Ghi TT vi c ng lo i i u ki n chú lao ng 1 V n hành n i chiên mì ăn nh hư ng khí C02, 1,45% IV li n và C0: 0,017mg/lít, S02: 0,05 mg/lít 2 V n hành bu ng s y nh hư ng nóng 48-60oC IV bánh ph ng tôm t c gió l n 2m/gy 3 Tr l nh bánh ph ng tôm nh hư ng nhi t l nh IV 4oC, Nm 100% 4 Làm vi c trong h m men nh hư ng khí C02 35% IV bia (lên men bia, gi men thi u ánh sáng, nhi t l nh
 4. gi ng, l c bia) 4-8oC, Nm 100%, ư t át, ti ng n 5 Phun thu c tr sâu (hoá Ti p xúc tr c ti p v i các IV ch t c b ng B, C) quét lo i hoá ch t c, d b thu c tr sâu cho các lo i nhi m c cây tr ng 6 Phun, ngâm tNm g Tr c ti p ti p xúc v i các V phòng ch ng m i m t và lo i hoá ch t c, d b m c nhi m c 7 Tháo r a máy li tâm, c Làm vi c trong phòng kín, IV r a trong b n ch a m tr c ti p ti p xúc v i khí cao su (m kem) NH3 8 R a, cán ép m t p cao Nơi làm vi c Nm ư t, hôi IV su, m ông t ng l n th i, tiéng n l n t 93-104 dbA 9 B i, ch n, r a m t p Nơi làm vi c Nm ư t, hôi IV cao su th i, ti ng n l n t 93-104 dbA 10 C o m cao su (k c nh hư ng hoá ch t NH3 V công nhân b o v lô cao ch ng ông, mùa khô t c su lưu chuy n không khí kém n ng khí C02 cao g p 3 l n TCCP 11 Ch bi n m cao su (m Nơi làm vi c Nm ư t, hôi V t , m kem, m cr p, th i, ti ng n l n t 93-104 vv...) dbA 12 t lò xông (s y) m cao Tr c ti p ti p xúc v i nhi t IV su cao 38oC, b i 2000 h t/cm3, C02 1-1,1% 13 óng gói, óng bao, nh hư ng nhi t cao khí IV óng ki n m cao su cao su v a s y xong (38oC) thành phNm hơi khí c C02, 1,2%, NH3 0,1, 02 mg/lít 14 N o vét c ng ng m trong nh hư ng hơi khí c c a IV các xí nghi p ch bi n các c ng ng m, nh hư ng nông lâm s n, cao su, cà hơi hoá ch t c khi x lý phê. X lý nư c th i nư c th i trong các xí nghi p th i ra 15 i u khi n máy tr n B i xi măng vư t quá tiêu IV bê tông; tháo bao xi chuNn cho phép, nh hư ng măng, tr n bê tông th n s c kho công; tr n v a xi măng,
 5. giũ bao xi măng trong các công trư ng xây d ng và trong các xí nghi p xây d ng và phát tri n nông thôn 16 Lái các lo i xe bánh xích B i nhi u, ch u tác ng c a IV máy kéo trong khai rung ng m nh, có nguy cơ hoang ph c v s n xu t m c b nh ngh nghi p nông nghi p 17 Chăm sóc v n ng ng a Lao ng ngoài tr i, nguy V c gi ng, bò c gi ng hi m l y tinh bò. Môi trư ng lao ng không thu n l i ph i ti p xúc v i phân rác khi v sinh chu ng tr i 18 Chăm sóc ng a cái h u b Lao ng ngoài tr i thư ng IV xuyên ti p xúc v i phân rác nhi u vi sinh v t gây b nh 19 Theo dõi sinh lý sinh s n Lao ng ngoài tr i. IV và th tinh nhân t o cho Thư ng xuyên ti p xúc v i ng a phân rác bNn có nhi u vi sinh v t gây b nh 20 Gi t m l n Môi trư ng lao ng l nh IV (19oC), n (96 dbA), Nm ư t, hôi th i, d trơn trư t gây tai n n lao ng 21 ch bi n xương ng v t nh hư ng hơi khí c H2S IV (g m phân lo i, v n và n ng nóng khi phơi chuy n phơi khô và xay xương ngoài tr i n ng. nghi n xương thành b t Công vi c d b nhi m trùng xu t khNu) r t nguy hi m. Môi trư ng lao ng r t b i và n 97 dbA khi v n hành xay nghi n xương 22 Sơ ch lông vũ Môi trư ng lao ng nhi u IV buii h u cơ d gây viêm ph qu n, ch t h u cơ và vi sinh v t gây b nh phân hu d gây b nh ngoài da 23 Th kho hoá ch t, thu c Thư ng xuyên ti p xúc v i IV tr sâu, phân hoá h c các lo i hoá ch t c, b i c 24 Làm phân chu ng, phân nh hư ng hơi khí c, d IV b c ( phân, hót phân, b nhi m trùng, nhi m c
 6. gánh phân, bón phân) 25 Giám nh cà phê và Môi trư ng lao ng r t b i, V hàng hoá nông s n xu t bNn và nóng. Công vi c nh p khNu căng th ng th n kinh 26 Ki m nghi m ch t lư ng Thư ng xuyên ti p xúc v i V cà phê và hàng hoá nông các lo i hoá ch t trong s n xu t nh p khNu phòng thí nghi m như H2S04, HCL, Na0H, các dung môi h u cơ. Nóng do lò nung, lò s y, b p chưng c t v.v... 27 Th n m, c m quan ch t Th n m các m u cà phê V lư ng cà phê và hàng hoá b ng cách u ng tr c ti p nông s n xu t nh p khNu vào mi ng, dùng v giác và (s lư ng t 200-400 kh u giác xác nh cà c c/ngày) phê x u hay t t, do ó ch u tác ng c a caphein, n m m c, nh hư ng nhi u n s c kho 28 Móc cáp, g cáp, cào mía Lao ng ngoài tr i. Môi IV v n hành bàn lùa mía trư ng lao ng nóng, b i, n 29 V n hành máy ép mía (k Môi trư ng lao ng nóng IV c công nhân s a ch a 38oC, ti ng n 96 db, n ng b o hành) nh c, b i bNn 30 V n hành các n i trung nh hư ng hoá ch t c, IV hoà, cô c ư ng mía nóng, n 31 S a ch a v sinh ư ng nh hư ng ng t ng t do IV ng, n i b c hơi, n i n u ph i chui vào trong n i kín ư ng, n i trung hoà khi ang còn nóng, bNn, n (b o sung) khi còn nóng 32 t và xông lưu huỳnh nh hư ng lưu huỳnh S03 = IV (trong s n xu t ư ng 0,25 mg/lít và nhi t cao mía) 33 V n hành các n i n u và nh hư ng nóng 40oC, IV tr tinh ư ng mía ti ng n gây m t m i th n kinh 34 V n hành máy li tâm, nh hư ng nóng 35oC, IV phân m t ư ng mía rung ng m nh, ti ng n l n 104 dbA 35 V n hành máy l c ư ng nh hư ng hơi khí c C02, IV (l c ép, l c túi, l c chân S02, H2S, nóng 38oC,
 7. không) Nm 07% 36 V n hành máy tiêu hoà nh hư ng b i vôi và khí IV vôi và bơm C02 CO2, h i da tay chân 37 Thông bình b c hơi n i nh hư ng nóng Nm, ng t IV n u ư ng khi còn nóng ng t nhi t 60oC, Nm 100% 38 S n xu t k o g m (n u nh hư ng b i 30 mg/m3, IV k o, cán, c t k o, sàng nóng 42oC, n 92 dbA k o) 39 o và s y thóc làm bia nh hư ng b i, nóng và khí IV C02 40 V n hành máy s y chè nh hư ng b i, nóng t 45 - IV 49oC, n 41 V n hành máy sàng chè nh hư ng b i (30-147 IV mg/m3, n , hơi c C02, t 2-3,3% 42 S n xu t hương li u chè nh hư ng b i (569-769 IV và sao chè hương h t/cm3) hơi khí c C0 là 0,022 mg/lít. C02 t 0,3 - 0,9%, mùi hương li u kích thích niêm m c mũi 43 t lò s y chè nh hư ng nóng, b i C02 IV 44 Rang, s y mu i th công nh hư ng khí C02, CL2, IV làm b t canh b i, nóng 45 V n hành lò n u mu i và nh hư ng hơi CLo, C02, IV n u nư c ót nóng nhi t 44oC 46 S y nghi n mu i tinh và nh hư ng hơi c HCL và IV s n xu t mu i i t Clo 47 S n xu t ván ép b ng bã nh hư ng hơi keo dán, IV mía bao g m các bư c nóng, n, b i bã mía công vi c; xúc bã mía, s y bã, tr n keo, n u keo, ép ván, cưa bào ván 48 S n xu t nha công nghi p nh hư ng nóng, Nm, n, IV bao g m: b t mì vào hơi a xít, than ho t, v.v... thùng, h hoá, d ch hoá, ư ng hoá, tNy màu, l c, trao i ion, cô c, bơm, x lý nư c 49 Khoan phá á, n mìn Làm vi c ngoài tr i, ch u V xây d ng các công trình rung ng c a máy khoan,
 8. thu l i công vi c n ng nh c khi phá ã. Công vi c ti n hành trong các vùng sâu, vùng xa 50 Khoan ph t bê tông gia Làm vi c ngoài tr i, ch u IV c công trình thu l i và rung ng c a máy khoan, ê, kè, c ng b ng máy công vi c n ng nh c khi nén khí c m tay tr n bê tông, b i, n 51 i u khi n máy san i Làm vi c ngoài tr i, ch u IV t á trong các công nh hư ng rung, n, b i trình xây d ng thu l i có công su t 180 - 300 CV. 52 Công nhân v n hành máy Làm vi c ngoài tr i, ch u IV m chân c u t 10-20 nh hư ng rung, n , b i t n t i các công trình nhi u thu l i 53 Công nhân v n hành máy Làm vi c ngoài tr i, nh IV búa óng c c t i các công hư ng rung, n, trình thu l i 54 V n hành máy c p bánh Luôn ph i i lưu ng, t p IV l p công su t 320 CV và trung quan sát cao, căng c p bánh xích công su t th ng th n kinh tâm lý 220 CV 55 Lái xe tr ng t i > 60 t n Luôn ph i i lưu ng. T p IV c a các công trình thu trung quan sát cao căng l i th ng th n kinh tâm lý 56 V n hành cNu bánh l p Công vi c căng th ng th n IV có tr ng t i t 15-65 t n kinh ch u nh hư ng c a n trên các công trình thu rung, b i l i 57 V n hành cNu tháp chi u Công vi c nguy hi m và IV cao = 30 50 mét căng th ng th n kinh. Tư th lao ng gò bó 58 Công nhân pha b á h c Lao ng ngoài tr i, nguy IV và công nhân v n hành hi m nh hư ng b i Si02 máy nghi n á nóng cao, n 59 Thu th , thuy n viên, k Lao ng ngoài tr i, công IV thu t viên, th i n, th vi c n ng nh c, thư ng máy t u công trình thu xuyên i lưu ng, ch u tác l i ng c a nóng, rung, và ti ng n l n 60 Th m c, n , s t, bê Lao ng ngoài tr i, công IV tông, th hàn t i các công vi c nguy hi m, lúc ph i
 9. trình thu l i làm vi c dư i sâu khi làm mong, lúc ph i làm vi c trên cao xây d ng các công trình thu l i 61 V n hành máy ào Lao ng ngoài tr i, công IV KOBE ào, c y á t i các vi c n ng nh c, ch u tác công trình thu l i ng c a rung n, căng th ng th n kinh 62 i u tra, d tính, d báo Thư ng xuyên i i u tra IV b o v th c v t theo dõi tình hình sâu b nh ngoài ng ru ng, trên các lo i cây tr ng, làm vi c ngoài tr i, và tr c ti p ti p xúc v i hoá ch t b o v th c v t 63 B c d , c p phát thu c Ch u nh hư ng tr c ti p IV tr sâu các lo i hoá ch t c 64 Công nhân s a ch a các Công vi c th công, n ng IV lo i xe máy thi công trên nh c, ti p xúc v i d u m , công trư ng xây d ng bNn và c h i khi ph i s a thu l i ch a dư i g m xe và chui vào trong máy 65 Phòng và phun thu c tr Làm vi c ngoài tr i, vùng IV sâu b nh h i r ng tri n núi d c 30-45o, leo lên cây b t sâu b , eo máy phun thu c tr sâu n ng 8- 10 kg, E = 1896 Kcal/ca 66 Ch t h g b ng cơ gi i M ch: 103 l n/phút V n: 98 dbA Rung: 3,816 cm/s E = 2533 kcal/ca 67 S n xu t cót ép ván To: 34 40oC IV W = 62% T c gió: 0,4 m/s Phenol: 0,052 0,069 mg/lít Phocmandehyt: 0,68 0,051 mg/lít
 10. E = 1812 Kcal/ca M ch: 88 l n/phút 68 Ch bi n nh a thông To = 35oC V W = 62% Gió: 0,4 m/s Tình d u thông 4,86 mg/lít Phenol: 0,72 0,79 mg/lít Phocmandehyt: 0,068 mg/lít n 98 130 dbA B i g 212 mg/m3 M ch: 92 l n/phút 69 S n xu t ván s i g , ván To = 34oC IV ép W = 68% Gió: 0,4 m/s Phenol 0,72 0,79 mg/l Phocmandehyt 0,068 mg/l n 98 130 dbA B i g 212 mg/m3 M ch 92 l n/phút 70 N u keo phenol và ure To = 35oC foóc W = 63% Gió: 0,5 m/s Phocmandehyt 0,065 0,07 mg/l E = 2231,5 Kal/ca M ch 98 l n/phút
 11. 71 Lái xe v n t i ch g To = 34oC V chuyên dùng ư ng lâm nghi p, tr ng t i > 10 t n W = 72% t bãi 1, bãi 2 ra Gió: 0,6 m/s Rung: 2,17 - 2,9 cm/s M ch 103 l n/phút Luôn b r n r t, v t mu i s t rét e do 72 Nuôi c y gi ng n m To = 28oC IV trong phòng kín W = 71% CO: 0,18 mg/l Gió 0 m/s CO: 5,2% Fomol: 0,01 mg/l M ch 91 l n/phút 73 S n xu t thu c ch ng To = 27 29oC V m im t W = 52% - gió 0 m/s B t b i tan + asen 303,6 mg/m3 Asen thăng hoa 0,0165 mg/l E = 1883 Kcal/ca 74 Ch bi n cánh ki n To = 34oC 36oC IV W = 75% Gió: 0,4 m/s n 102 105 dbA B i 220 mg/m3 E = 1876 Kcal/ca
 12. M ch 89 l n/phút 75 V n hành lò hơi ( t Nóng, n và r t b i IV b ng than, d u, tráu, bã mía) 76 V n hành máy l nh, máy Ch u tác ng c a môi IV nén khí các nhà máy trư ng nóng, n 95 dbA, hơi ông l nh, nhà máy nư c c amcniac cao vư t á (k c công nhân s a TCCP (411 mg/m3) ch a) 77 Phun cát, tNy r , dán lót nh hư ng b i nhi u, bNn, IV cao su ch ng r trong các n, hơi a xít n i, ư ng ng và thi t b 78 L p c u ki n trên cao Lao ng ngoài tr i, công V vi c nguy hi m căng th ng th n kinh d m t m i gây tai n n. T th lao ng gò bó 79 Nhi t luy n kim lo i Lao ng n ng nh c, nóng IV do nhi t lò luy n, là 1.400oC, nh hư ng b c x nhi t, khí c 80 Cán luy n cao su Lao ng n ng nh c, nóng, IV b i và hơi cao su cùng các ph gia, nh hư ng nhi u n s c kho 81 Kh o nghi m thu c b o Công vi c ch y u ngoài IV v th c v t tr i. Tr c ti p phun thu c và giám sát ch t lư ng thu c t sâu và tác d ng c a thu c tr sâu i v i sâu b nh sau khi phun thu c ngoài ng ru ng. Thư ng xuyên ti p xúc v i thu c tr sâu, thu c tr b nh, thu c tr c , thu c di t chu t 82 V n chuy n các lo i hoá Tr c ti p ti p xúc v i các IV ch t tr sâu b ng ôtô, lo i hóa ch t c, nh thuy n, xe c i ti n v.v... hư ng s c kho 83 Phun thu c mu i, ánh Ti p xúc hoá ch t c IV b chu t, m i t i các kho, c a hàng lương th c th c phNm M CI
 13. S Ch c danh ngh , Các y u t i u ki n M c phân lo i Ghi TT công vi c lao ng i u ki n lao chú ng 1 Tr n, xay, rây, d p viên Tr c ti p ti p xúc v i các IV các lo i hoá ch t, kháng lo i hoá ch t s n xu t sinh làm thu c thú y thu c thú y - môi trư ng lao ng nóng, b i, n 2 Pha ch , óng ng các Làm vi c trong bu ng IV lo i hoá ch t c b ng kín, vô trùng, thi u không A, B khí, ti p xúc hoá ch t c 3 Làm keo phèn s n xu t Tr c ti p ti p xúc các IV thu c thú y lo i hoá ch t, luôn b ư t trong su t ca làm vi c 4 Làm vi c trong phòng Tr c ti p ti p xúc các IV hoá môi trư ng s n xu t lo i hoá ch t, làm vi c thu c thú y trong bu ng kín nhi t cao 54oC, nóng c 5 S n xu t văc xin, lepto Tr c ti p ti p xúc các ch thu c thú y lo i vi trùng làm vi c trong bu ng kín thi u không khí 6 óng bao thành phNm B i nhi u, c h i nh IV các lo i ph t phát, hư ng n s c kho apatít, phân lân 7 ng máy nghi n th c Tr c ti p ti p xúc các IV ăn tinh cho gia súc và lo i hoá ch t, v sò, bã máy nghi n vi lư ng m m cá hôi th i, b i nhi u nh hư ng s c kho 8 X lý súc v t tiêm Tr c ti p ti p xúc v i các IV truy n vi trùng lao, d i lo i vi trùng tiêm cho súc v.v... và nuôi các lo i vi v t, t m r a cho gia súc trùng. K c ch a b nh m, hôi th i, d lây b nh cho gia súc khi th sang ngư i nghi m thu c 9 Gi i ph u vi th , i th M xác súc v t ch t vì IV các l nh lao, d i v.v... d lây sang ngư i 10 ChNn oán thú y, s n Làm vi c trong môi IV xu t huy t thanh, nuôi trư ng kín, thi u không c y các lo i vi trùng khí, tr c ti p các lo i vi trùng d lây sang ngư i
 14. 11 S n xu t thu c thú y b Làm vi c trong bu ng IV ph n môi trư ng nh và kín, thi u không khí, nh ki m nghi m thu c thú hư ng mùi các lo i hoá y ch t 12 S n xu t thu c thú y (b Tr c ti p ti p xúc v i các IV ph n ký sinh trùng) lo i hoá ch t c khi s n xu t thu c, nh hư ng s c kho 13 Ra vào lò s y, cô c nh hư ng nhi t cao IV các lo i hoá ch t c a lò s y và hơi khí c MgS04, Na2S04, c a các hoá ch t ZnCl2, v.v... làm thu c thú y 14 S n xu t siro máu bò Làm vi c trong bu ng IV làm thu c thú y kín, thi u không khí, nh hư ng các hoá ch t c 15 H p các lo i thu c nh hư ng nhi t cao, IV kháng sinh, thu c tiêm, nóng, hôi th i mùi ph ph t ng súc v t t ng súc v t 16 Pha ch các lo i rư u nh hư ng nóng và hơi IV thu c c n 17 S n xu t ông khô vac Làm vi c trong bu ng IV xin kín, thi u không khí, tr c ti p các lo i vi trùng 18 Phân tích ông y dư c Ti p xúc các lo i hoá IV làm thu c thú y ch t, nh hư ng hơi c 19 S n xu t môi trư ng Môi trư ng làm vi c ư t IV th t, gan, tu , d dày át, su t ca làm vi c, hôi v.v... súc v t làm thu c tanh nh hư ng s c kho thú y 20 V n hành lò h p tiêu Làm vi c trong môi IV c, di t vi trùng trư ng nhi t cao, x lý các lo i vi trùng c d nh hư ng t i s c kho 21 R a chai l b ng a xít, Môi trư ng làm vi c ư t IV hàn ng tiêm át, nh hư ng hơi khí c C02, nóng 22 Ngâm tiêu b n b ng nh hư ng hơi khí c IV phoóc môn 23 Phân tích hoá vô cơ, nh hư ng các lo i hơi IV h u cơ và th kho các khí c trong phòng phân lo i hoá ch t tích NaOH, HCL, H2SO4
 15. các dung môi khác 24 Phân tích nông hoá th nh hư ng các lo i hoá IV như ng, phân tích t ch t, a-xít c bi n di truy n các lo i gi ng cây tr ng, phân tích sinh lý, sinh hoá cây tr ng 25 Ch n gà tr ng, mái, lúc Tr c ti p ti p xúc v i IV gà m i n ngu n ánh sáng cao 5000 lux, nóng b c, b i lông vũ nhi u, lao ng căng th ng, nh hư ng th n kinh và s c kho 26 Chăn nuôi l n, gà, v t, Chăm sóc, quét d n IV dê, th (tr i chăn nuôi chu ng tr i luôn hôi th i, t p trung) và phòng tr bNn, nh hư ng n s c b nh cho gia súc gia kho c m có nh m c tiêu chuNn k thu t 27 p gà, v t có nh m c Nóng b c, nh hư ng hoá IV tiêu chuNn k thu t ch t khi x lý tr ng, nhà p, b i lông vũ hôi tanh 28 Làm gi ng tr ng t m B i phân t m nhi u, hôi IV khi b t ngài cho th i và bNn, d b d ng 29 X lý sát trùng nhà t m, Tr c ti p ti p xúc v i các IV tr ng t m b ng a xít lo i hoá ch t sát trùng, 16% nh hư ng hơi khí c 30 Ươm tơ b ng máy và Môi trư ng làm vi c ư t IV th công át, nóng b c, tr c ti p nhi t cao 40-45oC, mùi hôi do các ch t h u cơ phân hu (nh ng ch t) d b n m gây mNn ng a 31 Gu ng tơ và s y tơ b ng Tr c ti p làm vi c t i nơi máy có nhi t cao trên 45oC, t p trung tư tư ng cao, căng th ng th n kinh tâm lý do ph i theo dõi nh ng s i tơ r t m nh 32 Qu y bùn, phân dư i ao L i xu ng ao, h nư c IV cho cá ăn và kéo lư i bNn, hôi th i, d b nhi m b t cá gi ng trùng, nh hư ng s c kho
 16. 33 C t n u d u trNu Làm vi c trong môi IV trư ng nhi t cao, nóng, Nm, hơi d u, nh hư ng s c kho 34 Thái, s y, phơi t Ch u nh hư ng c a IV nóng, hơi cay c a t, n ng n c, kích thích niêm m c mũi, h ng, khó th nh hư ng s c kho 35 S n xu t n m gi ng, h p Ch u nh hư ng c a IV n m gi ng men nóng, Nm, nh hư ng hoá rư u c t c n 90o ch t sát trùng và hơi c n 36 Giao nh n các lo i phân Tr c ti p giao nh n các IV hoá h c (k c óng gói, lo i phân hoá h c trong b c x p) nhà máy, b i nhi u nh hư ng n s c kho 37 óng gói, b c vác, gi t N ng nh c, b i nhi u IV giũ bao bì các lo i phân (khi giũ bao), bNn ư t hoá h c t i các kho, b n (lúc gi t) ph i ti p xúc c ng v i các lo i phân hoá h c ăn mòn da tay, chân 38 Lái các lo i xe ô tô có B i nhi u, nh hư ng IV tr ng t i t 7 t n tr lên rung ng m nh 39 Mài r a b n k m in b n Tr c ti p ti p xúc các IV , in ch p selen (trong lo i hoá ch t nh hư ng các nhà máy in nông s c kho nghi p) 40 Ch p nh ư t b n , Làm vi c trong bu ng t i, IV ch b n ch p r a phim Tr c ti p ti p xúc các (trong các nhà máy in lo i hoá ch t , nh hư ng nông nghi p) s c kho 41 Ch bi n phân vi sinh Công vi c ngoài tr i, môi IV (g m phơi, , tư i nư c, trư ng lao ng Nm, nh s y, tr n, óng bao) hư ng hơi bùn than, b i nhi u 25 mg/m3 42 Làm vi c trong nhà l nh nh hư ng hơi l nh, khí IV gi gi ng cây tr ng, b o C02, do cây và qu th i qu n rau, qu v.v... ra, lao ng th công n ng nh c 43 X lý b t s n xu t nh hư ng mùi hôi th i, IV ư ng gluco (ngâm v t, ư t át, ti ng n, nư c b t sàng r a b t, ly tâm, v t chua h i da tay, chân khô)
 17. 44 V n hành các n i ư ng nh hư ng hơi a xít HCL IV hoá, trung hoà, tNy màu và xút NaOH, b i than ư ng gluco ho t tính t 32-38 mg/m3, nóng, Nm 45 V n thành thùng k t nh hư ng hoá chát sát IV tinh, máy ly tâm, s y trùng nhi t th p (8- sàng và óng gói ư ng 12oC) ti ng n, nóng, Nm gluco b t trong phòng kín 46 V n hành máy sàng r a, Ư t át h i da tay chân, IV tách keo b t mì rung n 47 V n hành máy s n xu t nh hư ng nóng 45oC, IV gi y b t g o gói k o Nm 94%, chuy n ng không khí 0 m/gy. 48 Cân, tr n, nghi n b t và nh hư ng b i b t và hơi IV thu c n làm bánh NH3 0,025 mg/lít 49 V n hành máy x y bánh nh hư ng khí CO và IV bích quy và bánh kem CO2, d u m , nhi t x p cao 42oC 50 V n hành máy sát v , nh hư ng b i, nóng IV sàng v , nghi n h t, 48oC, Nm, ti ng n l n 92 n u, s y, phun b t s a dbA u nành 51 Xúc bã mía, gom tr n nh hư ng b i bã mía, IV bã mía các nhà máy lao ng th công n ng ư ng nh c, làm vi c ngoài tr i 52 V n hành n i n u dung nh hư ng nóng 36o5, IV d ch và thanh trùng h p Nm 100% 53 Làm vi c trong kho nh hư ng nóng, hơi IV ch a t i, t, xu t khNu CO2 5%, các ch t kích thích b c hơi t t i t gây khó ch u 54 V n hành máy héo, h p nh hư ng Nm ư t nóng IV chè búp tươi và mùi ngái c a chè 55 Xay, r a, v t và ly tâm Làm vi c trong môi IV v t khô mu i trư ng ư t át, ti p xúc tr c ti p v i hơi Cl2, ch u nh hư ng c a ti ng n l n 56 Sàng l c b t, tr n b t, B i b t, ư t át, nóng, IV h p v.v... làm bánh ti ng n l n ph ng tôm
 18. 57 Tr n b t mì, nhúng B i, Nm th p, nóng, n 96 IV nư c lèo (nư c dùng) dbA, nhi t cao = làm mì ăn li n 33oC, b i 1000 h t/cm3, CO2 = 1,45%. 58 Tr n và óng gói b t Môi trư ng làm vi c IV nêm, b t canh, n u sat nóng, nh hư ng mùi gia v , t i, t, sat 59 S n xu t cà phê hoà tan nh hư ng b i, nóng, IV (rang, xay, trích ly, s y Nm, n phun) 60 V n hành máy d p nút nh hư ng b i, kim lo i, IV chai bia, nư c ng t ch n ng m nh, ti ng n l n 94-100 dbA 61 V n hành n i n u bia và nh hư ng nóng 33oC, IV n u hoa huplông Nm ư t 62 V n hành máy xay xát Ti ng n, rung chuy n và IV thóc, lúa (g m các công b i quá tiêu chuNn o n thóc lúa vào h c, xay xát, sàng, óng bao, v.v...) 63 S n xu t b t mì (g m N ng nh c khi v n IV hút lúa, v n chuy n, b c chuy n b c x p, nhi t x p, bao lúa mì, = 34oC, Nm 75%, C02 sàng, , nghi n b t, cám t 2,8 - 3,7%. B i 34 v.v...) k c công nhân mg/m3, n 95 dbA s a ch a 64 Ch bi n g o xu t khNu Ti ng n vư t TCCP IV (g m: sàng sNy, phân (96dbA) b i nhi u 18-26 lo i, ánh bóng, óng mg/m3, khi v n hành bao, xay xát v.v...) máy ph i mang vác di chuy n nhi u, v t v , n ng nh c 65 Ch bi n s n, phơi s n Làm vi c ngoài tr i, n ng IV lát, khoai, ngô, mì s i nh c, b i v.v... v.v... 66 Công nhân d t bao PP, B i, nóng, hơi hoá ch t IV bao ay d ng lương th c (g m các công o n ùn ép h t PP, x lý ph li u PP, PE, c t dán thành túi, v.v... 67 Hoá nghi m, ki m Ti p xúc v i các lo i hoá IV nghi m các công trình ch t c H2SO4, HCl,
 19. nghiên c u, th nghi m NaOH các dung môi h u c a các Vi n nghiên c u cơ có s d ng hoá ch t c 68 S n xu t gi y Kraft và B i, nóng, do máy ép h t IV thùng gi y bao gói mì nh a và máy t o sóng ăn li n, bánh, k o v.v... làm thùng catông 69 Lái xe tr ng t i t 20 t n Thư ng xuyên lưu ng IV n dư i 60 t n trong các công trình thu l i, căng th ng th n kinh d gây m t m i, nh hư ng nóng, b i và rung 70 Thí nghi m hi n trư ng, Làm vi c ngoài tr i công IV tr c c hi n trư ng vi c th công lưu ng xây d ng các công trình theo các công trình các thu l i vùng núi sâu, xa khu dân cư 71 V n hành cNu tháp chi u Làm vi c ngoài tr i, công IV cao dư i 30mét vi c v t v nguy hi m, tư th lao ng gò bó 72 Công nhân qu n lý ê Công vi c nguy hi m do IV i u ph i mang vác d ng c và x lý nh ng trư ng h p khNn c p 73 V n hành máy sàng Công vi c ch u nh IV phân lo i h t i u, chao hư ng c a nóng, b i, d u h t i u và tách v ti ng n l n. Tư th lao h t i u th công ng gò bó, d u h t i u gây ng a r t khó ch u 74 Nhân viên y t (b ph n Công vi c có nhi u nguy IV phòng d ch) cơ b lây nhi m khi ti p xúc v i b nh nhân và vào d ch làm nhi m v 75 V sinh xí nghi p, cơ nh hư ng b i bNn, hơi IV quan khí c d nhi m trùng khi d n h xí, c ng rãnh v.v... 76 i u khi n máy t d p, nh hư ng b i kim lo i, IV máy búa t 150 kg - 450 rung chuy n và ti ng n kg ho c rèn búa tay t 3 b tr lên 77 Lái các lo i xe xúc, xe Công vi c ch u nh IV nâng hàng trong các kho hư ng nóng, rung, n g o, ư ng, cà phê,
 20. mu i, phân hoá h c, cao su, v.v... 78 Hình thành l p ôtô, máy Môi trư ng làm vi c c IV kéo nông nghi p h i, nóng b i 79 Phân ph i, cân ong hoá nh hư ng hơi khí c IV ch t trong s n xu t l p c a các hoá ch t ph gia, cao su ôtô, máy kéo công vi c n ng nh c và nông nghi p b i khi phân ph i hoá ch t Benzen, toluen, v.v... 80 Lưu hoá, hình thành b c Thư ng xuyên ti p xúc IV d l p cao su ôtô, máy c a các ch t xúc ti n, kéo phòng lão hoá và các hoá ch t benzen, toluen, v.v.. 81 Làm s ch n i hơi và các Công vi c thư ng xuyên IV ư ng ng khí t lò ti p xúc nhi t cao, hơi nóng, b i 82 Công nhân xây lát á Lao ng ngoài tr i c IV thu l i (k c làm r ng h i, Thư ng xuyên ti p á ngăn lũ) xúc v i nhi t cao, nóng, b i 83 i u tra, o c, quy Làm vi c ngoài tr i, IV ho ch r ng thư ng xuyên i lưu ng, treo èo l i su i 15-20 km/ngày mang vác n ng 5-10 kg, mu i v t c n hay b s t rét ác tính và thú d e do E = 2421 Kcal/ca; M ch: 104 l n/phút 84 Tr ng r ng vùng núi Làm vi c ngoài tr i, nh IV cao hư ng n ng mưa, giá rét, trên các tri n i núi cao d c 45o, tư th làm vi c ph i cúi khom và cúi g p thân mình hay b s t rét ác tính và thú d e do E = 2575 Kcal/ca; M ch: 101 l n/phút 85 Ch t h g th công, Làm vi c ngoài tr i, nh V cưa x g t i c i b ng hư ng nóng, mưa rét, làm th công, lăn, gom, b c vi c trên tri n núi cao d c x p g b ng th công 50-70o, cúi g p thân ngư i 60-110o. S t rét, v t, r n c, ác thú luôn e do E = 2407 Kcal/ca;
Đồng bộ tài khoản