Quyết định số 5581/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 5581/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5581/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5581/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5581/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V DUY T QUY HO CH S D NG Đ T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 3, QU N TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Xét đ ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Bình t i T trình s 1711/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 và đ ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10181/TTr-TNMT-KH ngày 12 tháng 12 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Duy t quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 c a phư ng 3, qu n Tân Bình v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Đơn v tính: ha Quy ho ch đ n năm Hi n tr ng năm 2005 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích t nhiên 26,25 100,00 26,25 100,00 1 T ng di n tích đ t nông nghi p NNP - - - - 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN - - - -
  2. 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN - - - - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN - - - - 2 Đ t phi nông nghi p PNN 26,25 100,00 26,25 100,00 2.1 Đ t OTC 15,81 60,23 15,49 59,02 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - - - - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 15,81 100,00 15,49 100,00 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 9,69 36,91 10,01 38,13 Đ t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,50 5,16 0,24 2,41 SN 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA - - - - 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh PNN CSK - - - 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 9,19 94,84 9,77 97,59 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 6,92 75,30 7,50 76,76 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 0,88 9,58 0,88 9,01 Đ t đ chuy n d n NL, truy n 2.2.4.3 DNT - - - - thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH - - - - 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,01 0,11 0,01 0,10 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - đào t o DGD 0,23 2,50 0,23 2,35 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - th thao DTT - - - - 2.2.4.8 Đ t ch DCH 1,15 12,51 1,15 11,77 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh th ng LDT - - - - 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý ch t th i RAC - - - - 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,75 2,86 0,75 2,86 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD - - - - 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN - - - - 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK - - - - b) Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th Lo i đ t Mã Giai đo n
  3. t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 Đ t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN - 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN/PNN - 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN/PNN - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN/PNN - Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng 3 đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu PN0(a)/PN1(a) - ti n s d ng đ t không ph i đ t 3.1 Đ t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 Đ t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 Đ t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - Đ t có m c đích công c ng không thu ti n s 3.4 CC0(a)/PN1(a) - d ng đ t 3.5 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/PN1(a) - 3.6 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n 4 PKT(a)/OTC 0,26 sang đ t 4.1 Đ t chuyên dùng CDG/OTC 0,26 4.1.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 0,26 4.1.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC - 4.1.4 Đ t có m c đích công c ng CCC/OTC 0,006 4.2 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/OTC - 4.4 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 Đ t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích đ t ph i thu h i: Đơn v tính: ha Giai đo n Th t Ch tiêu Mã 2006 - 2010
  4. (1) (2) (3) (4) T ng di n tích t nhiên 0,85 1 T ng di n tích đ t nông nghi p NNP - 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN - 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN - 2 Đ t phi nông nghi p PNN 0,85 2.1 Đ t OTC 0,58 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,58 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 0,27 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình SN CTS 0,26 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh PNN CSK - 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 0,006 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD - 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c đ t ph i chuy n m c đích s d ng, các khu v c đ t ph i thu h i và di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng đư c xác đ nh theo b n đ quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Tân Bình l p ngày 02 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010, đ nh hư ng đ n năm 2020 và k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n Tân Bình do y ban nhân dân qu n Tân Bình l p ngày 02 tháng 12 năm 2008. Đi u 2. Duy t k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n Tân Bình v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i đ t trong kỳ k ho ch: Đơn v tính: ha Di n tích đ n năm (ha) Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm
  5. 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n tích t nhiên 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 T ng di n tích đ t nông 1 NNP - - - - - nghi p 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN - - - - - 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN - - - - - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN - - - - - 2 Đ t phi nông nghi p PNN 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 2.1 Đ t OTC 15,81 15,81 16,07 15,49 15,50 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - - - - - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 15,81 15,81 16,07 15,49 15,49 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 9,69 9,69 9,43 10,01 10,01 Đ t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 0,50 0,50 0,24 0,24 0,24 trình SN 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA - - - - - Đ t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK - - - - - PNN 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 9,19 9,19 9,19 9,77 9,77 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 6,92 6,92 6,92 7,50 7,50 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 Đ t đ chuy n d n NL, 2.2.4.3 DNT - - - - - truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH - - - - - 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - đào t o DGD 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - th thao DTT - - - - - 2.2.4.8 Đ t ch DCH 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh th ng LDT - - - - - 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý ch t th i RAC - - - - - 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD - - - - -
  6. Đ t sông su i và m t nư c 2.5 SMN - - - - - CD 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK - - - - - 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th Di n Phân theo t ng năm Lo i đ t t tích 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Đ t nông nghi p chuy n sang phi nông 1 - - - - - - nghi p 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p - - - - - - 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm - - - - - - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm - - - - - - Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông 3 - - - - - - nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t 3.1 Đ t tr s cơ quan - - - - - - Đ t công trình s nghi p không kinh 3.2 - - - - - - doanh 3.3 Đ t qu c phòng, an ninh - - - - - - Đ t có m c đích công c ng không thu 3.4 - - - - - - ti n s d ng đ t 3.5 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a - - - - - - 3.6 Đ t sông su i và m t nư c CD - - - - - - Đ t phi nông nghi p không ph i đ t 4 0,26 - - 0,26 - - chuy n sang đ t 4.1 Đ t chuyên dùng 0,26 - - 0,26 - - Đ t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 0,26 - - 0,26 - - nghi p 4.1.2 Đ t qu c phòng, an ninh - - - - - - Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông 4.1.3 - - - - - - nghi p
  7. 4.1.4 Đ t có m c đích công c ng 0,006 - - 0,0066 - - 4.2 Đ t tôn giáo, tín ngư ng - - - - - - 4.3 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a - - - - - - 4.4 Đ t sông su i và m t nư c CD - - - - - - 4.5 Đ t phi nông nghi p khác - - - - - - 3. K ho ch thu h i đ t: Đơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T ng di n tích t nhiên 0,85 - - 0,27 0,58 - T ng di n tích đ t nông 1 - - - - - - nghi p 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p - - - - - - 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm - - - - - - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm - - - - - - 2 Đ t phi nông nghi p 0,85 - - 0,27 0,58 - 2.1 Đ t 0,58 - - 0,00 0,58 - 2.1.1 Đ t t i nông thôn - - - - - - 2.1.2 Đ t t i đô th 0,58 - - 0,00 0,58 - 2.2 Đ t chuyên dùng 0,27 - - 0,27 - - Đ t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,26 - - 0,26 - - trình SN 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh - - - - - - Đ t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 - - - - - - PNN 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng 0,006 - - 0,006 - - 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng - - - - - - 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a - - - - - - 2.5 Đ t sông su i và m t nư c - - - - - -
  8. CD 2.6 Đ t phi nông nghi p khác - - - - - - Đi u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t t i Quy t đ nh này, y ban nhân dân qu n Tân Bình có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai; 2. Th c hi n thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n đ i m c đích s d ng đ t theo đúng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 3, qu n Tân Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản