Quyết định số 5583/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 5583/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5583/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn 200 tỷ đồng Bộ Tài chính cho mượn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5583/1999/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 5583/1999/QĐ-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH V GIAO K HO CH ĐI U CH NH V N Đ U TƯ NĂM 1999 NGU N 200 T Đ NG B TÀI CHÍNH CHO MƯ N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t đ nh s 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B K ho ch và Đ u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1999 ; - Căn c Ngh quy t s 05 và 06/NQ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i đ ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách thành ph năm 1999 ; - Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph t i t trình s 2250/TT-KHĐT-TH ngày 17 tháng 9 năm 1999 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Giao k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm 1999 ngu n ngân sách t p trung (ph n 200 t đ ng do B Tài chính cho thành ph mư n năm 1999, tr n trong 2 năm 2000-2001) cho các d án đ u tư theo danh m c đính kèm. Đi u 2.- Các S , y ban nhân dân các qu n-huy n và ch đ u tư các d án liên quan ch u trách nhi m th c hi n quy t đ nh này, đ ng th i ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài th m quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch đư c giao thì th trư ng đơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . Đi u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , Giám đ c S Tài chánh-V t giá thành ph , T ng Giám đ c Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph , C c trư ng C c Đ u tư phát tri n thành ph , Giám đ c các S , T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH T CH - Như đi u 3 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c HĐND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP, các T NCTH Võ Vi t Thanh - T TH (4 b n) - Lưu FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Ke hoach
Đồng bộ tài khoản