Quyết định số 56/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 56/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2001/QĐ-UB về việc phê chuẩn điều lệ Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 56/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ''VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT HÀ NỘI'' UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ quyết định số 16/TCCQ ngày 06/01/1983 và quyết định 591/QĐ-UB ngày 28/3/1992 của UBND thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐNNH Điều 1: Phê chuNn Điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Bản Điều lệ được ban hành kèm theo quyết định này gồm 7 chương, 20 điều do Đại hội đai biểu lần thứ tư Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà N ội thông qua ngày 24 tháng 12 năm 1998 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐN D và UBN D thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà nội thi hành quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Nguyễn Quốc Triệu
  2. ĐIỀU LỆ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ N ỘI (Ban hành kèm theo quyết định số 56/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2001 của UBND thành phố Hà Nội) Chương 1: TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH Điều 1:- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà N ội (gọi tắt là Liên hiệp Hội HN ) là tổ chức chính trị- xã hội tự nguyện tự quản của tầng lớp trí thức hoạt động trong các Hội Khoa học kỹ thuật trên địa bàn Thủ đô. Thành viên của Liên hiệp Hội HN bao gồm: Các Hội KHKT chuyên ngành, các Hội KHKT cơ sở (Quận, Huyện, Viện, Trường, N hà máy, Công ty). - Liên hiệp Hội HN là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt N am và của Mặt trận tổ quốc Thành phố Hà N ội. - Liên hiệp Hội Hà N ội hoạt động tuân thủ luật pháp của N hà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt N am và các quy định của chính quyền thành phố. Điều 2:- Mục đích của Liên hiệp Hội Hà N ội là tập hợp các Hội khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các nhà khoa học, công nghệ trên địa bàn Thủ đô, nhằm đoàn kết giúp đỡ, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tốt hơn nữa tiềm lực KHKT của thành phố; tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nhân dân, tham gia nghiên cứu và đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống góp phần thúc đNy các ngành khoa học, kỹ thuật công nghệ phát triển đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thủ đô. Điều 3:- Liên hiệp Hội Hà N ội có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài sản, tài chính, Liên hiệp Hội HN có thể có cơ quan ngôn luận, có nhà xuất bản thuộc Liên hiệp Hội khi được cơ quan N hà nước có thNm quyền cho phép theo quy định hiện hành của N hà nước. Liên hiệp Hội Hà N ội bảo vệ quyền lợi chính đáng của các Hội thành viên, của các nhà khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong các hoạt động chuyên môn và của Hội. Chương 2: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 4:- Liên hiệp Hội Hà N ội có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong nhân dân bằng các hình thức hoạt động như: câu lạc bộ, xuất bản ấn phNm, bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học, kỹ thuật, công nghệ.
  3. 2. Tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ, làm cầu nối đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của Thủ đô. 3. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các chủ trương, luật pháp, chính sách, biện pháp phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các chương trình kinh tế- xã hội của Thành phố và của đất nước. 4. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hợp tác hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ với các ngành và các địa phương. 5. Động viên hội viên các Hội thành viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển khoa học, công nghệ của Đảng và N hà nước, điều hoà và phối hợp hoạt động của các Hội thành viên 6. Thực hiện và phát triển các hoạt động hợp tác và đối ngoại của liên hiệp Hội Hà N ội và các Hội thành viên góp phần vận động trí thức Việt N am định cư ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá và xây dựng Thủ đô văn minh giàu đẹp 7. Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Hà N ội, phát huy nội lực, làm cho đội ngũ và tiềm năng hoạt động khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn của các Hội thành viên ngày càng phát triển vững mạnh Chương 3: THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI Điều 5:- Thành viên của Liên hiệp Hội Hà nội là các Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành, các Hội khoa học và kỹ thuật cơ sở trên địa bàn Thành phố, các tổ chức khoa học kỹ thuật của người Hà N ội ở nước ngoài tự nguyện xin gia nhập Liên hiệp hội Hà N ội, được Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội công nhận Điều 6:- Các Hội thành viên là những tổ chức tự chủ, tự quản và bình đẳng trong Liên hiệp Hội Hà N ội. Các Hội thành viên có thể có điều lệ hoặc quy chế riêng trên cơ sở tôn trọng điều lệ và quy chế của Liên hiệp Hội Hà N ội. Liên hiệp Hội Hà N ội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ đối với những vấn đề có liên quan chung đến đất nước, Thành phố và lợi ích chung của Liên hiệp Hội Điều 7: - Liên hiệp Hội Hà N ội có thể kết nạp Hội viên danh dự và Hội viên bảo trợ Điều 8: - Hội viên các Hội thành viên có quyền: 1. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội 2. Cử đại biểu dự Đại hội và đề cử đại diện của Hội thành viên vào Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội
  4. 3. Được Liên hiệp Hội Hà N ội tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của Hội và Liên hiệp Hội Hà N ội, tham gia các hoạt động khoa học, kỹ thuật, công nghệ và được hưởng các quyền lợi khác do Liên hiệp Hội Hà N ội quy định Điều 9: - Các hội viên và các Hội thành viên có nhiệm vụ: 1. Tôn trọng và chấp hành điều lệ của Liên hiệp Hội Hà N ội thực hiện các chủ trương N ghị quyết của Liên hiệp Hội Hà N ội 2. Không ngừng mở rộng ảnh hưởng và nâng cao uy tín của Liên hiệp Hội Hà N ội, xây dựng khối đoàn kết trong Liên hiệp Hội Hà N ội, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động của Hội 3. Đóng góp cho quỹ hoạt động của Liên hiệp Hội Hà N ội Chương 4: TỔ CHỨC Điều 10:- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Hội Hà N ội là Đại hội đại biểu các Hội thành viên Đại hội Liên hiệp Hà N ội 5 năm họp 1 lần. Trong trường hợp đặc biệt, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 số uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội hoặc khi có yêu cầu của trên 1/2 tổng số Hội thành viên Điều 11: - Đại hội đại biểu thường kỳ của Liên hiệp Hội Hà N ội có nhiệm vụ: 1. Thông qua báo cáo công tác của Ban chấp hành, quyết định phương hướng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Hà N ội nhiệm kỳ tới 2. Thảo luận và biểu quyết những vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Liên hiệp Hội Hà N ội Bầu cử Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội Bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt nam Điều 12:- Thành phần và cơ cấu Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội bao gồm: 1. Đại biểu của các Hội thành viên 2. Một số nhà khoa học tiêu biểu và cần thiết Khi một Hội mới được thành lập và tự nguyện gia nhập Liên hiệp Hội thì Hội ấy đề cử người đại diện và Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội. N gười được đề cử phải được Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội chấp thuận
  5. Trong nhiệm kỳ của Ban chấp hành, các Hội thành viên có quyền thay thế đại diện của mình tại Ban chấp hành (bằng văn bản) và phải được Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội chấp thuận. Trong nhiệm kỳ của mình, Ban chấp hành Liên hiêp Hội Hà N ội có thể bổ sung một số uỷ viên, nhưng không quá 1/5 tổng số uỷ viên đã được Đại Hội thông qua và phải được sự chấp thuận của 2/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành Điều 13:- Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội có trách nhiệm thực hiện N ghị quyết cuả Đại hội và lãnh đạo toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội Hà N ội giữa hai kỳ Đại hội Tuỳ nhu cầu công tác, Ban chấp hành có thể thành lập các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội họp thường kỳ sáu tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành. Điều 14:- Ban chấp hành bầu ra ban thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và một số uỷ viên. Bầu ban kiểm tra. Ban thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Tổng thư ký Ban thường vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành và điêù hành mọi công việc của Liên hiệp Hội Hà N ội giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành Ban thường vụ thường lệ ba tháng họp một lần Chủ tịch có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ công việc của Liên hiệp Hội giữa hai kỳ họp của Ban thường vụ và có thể triệu tập Hội nghị bất thường của Ban thường vụ khi cần thiết Các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm từng phần công việc được Ban thường vụ phân công, thay mặt Chủ tịch trong các trường hợp được Chủ tịch uỷ nhiệm Tổng thư ký là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hội Hà N ội Văn phòng, Ban thư ký, các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Hà N ội Ban kiểm tra có nhiệm vụ: + Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ + Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cuả Đại hội đề ra + Kiểm tra tài chính
  6. Chương 5: TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH Điều 15: - N guồn tài chính của Liên hiệp Hội Hà N ội gồm có: 1. Kinh phí trợ cấp của Thành phố 2. Đóng góp của hội viên các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc 3. Quỹ tự có của Liên hiệp Hội Hà N ội do hoạt động kinh tế và các hoạt động có nguồn thu hợp pháp khác 4. Ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các cá nhân, tổ chức xã hội đoàn thể trong và ngoài nước Điều 16: Tài sản và tài chính của Liên hiệp Hội Hà N ội được quản lý và sử dụng theo quy định của N hà nước Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Điều 17: Các hội viên, Hội thành viên, các ban và các đơn vị trực thuộc, cá nhân Hội viên có thành tích trong công tác Hội và trong hoạt động khoa học và kỹ thuật sẽ được Liên hiệp Hội Hà N ội khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan N hà nước và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt N am khen thưởng. Hình thức khen thưởng do Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội quy định. Điều 18: Các Hội thành viên và hội viên, các ban và các đơn vị trực thuộc vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của Liên hiệp Hội Hà N ội làm tổn hại đến quyền lợi và uy tín của Liên hiệp Hội Hà N ội sẽ bị thi hành kỷ luật. Hình thức kỷ luật do Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội quy định. Chương 7: HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ Điều 19: Điều lệ này có 7 chương, 20 điều đã được Đại hội đại biểu lần thứ IV của Liên hiệp Hội Hà N ội nhất trí biểu quyết thông qua ngày 24 tháng 12 năm 1998 và có hiệu lực sau khi được Ban chấp hành Liên hiệp Hội Hà N ội công bố. Điều 20: Chỉ có Đại hội đại biểu của Liên hiệp Hội Hà N ội với trên 1/2 tổng số đại biểu có mặt và trên 2/3 số đại biểu biểu quyết tán thành mới có quyền sửa đổi Điều lệ./.
Đồng bộ tài khoản