Quyết định số 56-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 56-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56-CP về việc ban hành bản Thể lệ về tổ chức việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày hội do Hội đồng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56-CP Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1975 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 56-C P NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1975 V VI C BAN HÀNH B N TH L V T CH C VI C CƯ I, VI C TANG, NGÀY GI , NGÀY H I H I NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c H i ng Chính ph ngày 14-7-1960; Căn c yêu c u xây d ng n p s ng m i phù h p v i ư ng l i c a ng v cách m ng xã h i ch nghĩa; Theo ngh c a ông B trư ng B Văn hoá, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành B n Th l v t ch c vi c cư i, vi c tang, ngày gi , ngày h i. i u 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , U ban hành chính các c p, v i s ph i h p c a các oàn th , có trách nhi m v n ng các t ng l p nhân dân và hư ng d n các cơ s thu c ngành và a phương thi hành nghiêm ch nh quy t nh này. Lê Thanh Ngh ( ã ký) TH L V T CH C VI C CƯ I, VI C TANG, NGÀY GI , NGÀY H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 56-C P ngày 18-3-1975 c a H i ng Chính ph ) xây d ng n p s ng m i, bài tr mê tín d oan và các h t c, nay quy nh th l v vi c cư i, vi c tang, ngày gi , ngày h i như sau: Chương 1 VI C CƯ I A-NGUYÊN T C CHUNG
  2. Hôn nhân là vi c vui m ng trong i s ng c a m i ngư i, nh t là c a nam, n n tu i xây d ng gia ình. C n làm úng nh ng nguyên t c sau ây trong vi c hôn nhân: 1- Th c hi n y nh ng quy nh trong Lu t hôn nhân và gia ình c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà ã ban hành ngày 13-1-1960, nghĩa là, ph i b o m các ch : - Hôn nhân t do và ti n b ; - M t v m t ch ng, c m l y v l ; - Nam n bình ng; - C m t o hôn, c m cư ng ép hôn nhân, c m thách cư i. 2- Vi c thành hôn ph i ư c t ch c m t cách gi n d , ti t ki m, lành m nh. B- VI C T CH C THÀNH HÔN Sau khi hai bên nam n ã tìm hi u nhau và chính th c tv n k t hôn, vi c t ch c thành hôn ti n hành như sau: 1- ăng ký k t hôn: ôi nam, n báo cáo và xin ăng ký vi c k t hôn c a mình v i U ban hành chính xã ho c khu ph . Theo pháp lu t hi n hành, n u không phát hi n v n gì trái v i Lu t hôn nhân và gia ình, thì U ban hành chính xã ho c khu ph chính th c công nh n và ăng ký vi c k t hôn cho ôi bên nam n , và c p gi y k t hôn cho h . Xoá b các t c l cũ như d m h i, sêu t t, thách cư i, chia tr u cau, bánh m t, chè thu c, v.v... và các nghi l khác. 2- C p gi y k t hôn: a) Vi c ăng ký k t hôn và c p gi y k t hôn c n ư c t ch c trang tr ng. U ban hành chính xã ho c khu ph c n b trí m t phòng trong tr s c a U ban ho c m t nơi thu n ti n ph c v cho vi c này. ôi nam n k t hôn n phòng này nh n gi y k t hôn. Ngoài ra, ôi nam n có th m i thêm m t s ngư i thân thu c c a hai gia ình và bè b n cùng tham d . b) Ch t ch, Phó Ch t ch, ho c u viên c a U ban hành chính xã ho c khu ph ch trì vi c ăng ký k t hôn và c p gi y k t hôn (trang ph c ph i ch nh t , t thái trang tr ng và ni m n trong khi ch trì bu i l ). ây là th t c chính th c c a vi c k t hôn v pháp lý. Sau khi ư c c p gi y k t hôn, ôi nam n chính th c thành v ch ng, không ai ư c yêu c u, nài ép l nghi gì khác. c) Xóa b các h t c, như kiêng ngày, gi xáu, so tu i, l s ng b m , h hàng v.v... C- V cu c vui sau khi ư c c p gi y k t hôn
  3. 1- Sau khi ư c c p gi y k t hôn, vi c t ch c hay không t ch c cu c vui là hoàn toàn tuỳ ý ôi v ch ng m i k t hôn, không ai ư c òi h i, ép bu c b ng cách này hay cách khác. N u có t ch c cu c vui thì c n làm gi n d , ti t ki m, lành m nh, không bày v ăn u ng linh ình. 2- Xoá b t m i ăn c thu ti n m ng. Nh ng ám cư i trư c ây ã m ng nhau r i, nay không ư c òi n . Xoá b t công b t ng phNm và tên ngư i t ng nh m khoe khoang và làm cho ngư i khác cũng ph i t ng. Khách n d cu c vui quý nh t là s có m t. Khách xa n d cu c vui, n u c n lưu l i, thì có th ti p ãi thân tình, không gây lãng phí. D- VI C CƯ I TRONG VÙNG CÁC DÂN T C THI U S V vi c cư i trong vùng các dân t c thi u s , c n chú ý: 1- Trên cơ s b n th l này, U ban hành chính các khu t tr và các t nh, có dân dân t c thi u s có trách nhi m hư ng d n c th cho thích h p v i t ng dân t c, nhưng ph i b o m úng pháp lu t và n p s ng m i. 2- Xoá b các h t c và mê tín d oan. Xoá b t c ăn u ng linh ình, kéo dài nhi u ngày. Chương 2 VI C TANG A- NGUYÊN T C CHUNG Trong vi c tang, i u c t y u là bày t ư c lòng tư ng nh chân thành c a ngư i s ng i v i ngư i ch t. Vì v y, càn b o m nh ng nguyên t c sau ây: 1- Th c hi n úng nh ng quy nh v gi gìn v sinh trong vi c chôn c t ngư i ch t; 2- Vi c tang ph i ư c gi i quy t g n gàng và ti t ki m. Xoá b các nghi l và t c l phi n ph c, không bày v c bàn ãi khách; 3- H p tác xã, xí nghi p, cơ quan ho c khu ph nơi có ngư i ch t c n giúp gia ình có tang lo li u ám tang cho chu áo. B. T CH C C TH 1. T ch c ám tang: a) Vi c ào huy t, p m , ưa ám tang: nông thôn, n u nơi nào h p tác xã chưa m ương ư c, thì bà con trong thôn xóm và oàn th a phương c n giúp . thành ph , th xã, th tr n, thì do các t ch c chuyên trách lo li u theo ch hi n hành.
  4. b) M i xã, m i thành ph , th xã, th tr n, c n có m t nghĩa a. M i thôn ho c m i h p tác xã c n có m t xe tang trang nhã, nh nhàng; n u chưa có xe tang, thì ph i t ch c vi c khiêng quan tài lúc ưa ám cho chu áo và trang tr ng. c) Vi c chôn c t ngư i ch t không có gia ình ho c ngư i thân ng ra lo li u, thì chính quy n xã ho c khu ph , và h p tác xã, xí nghi p, cơ quan s quan ch u trách nhi m lo li u chu áo. d) Xoá b t c l i mũ rơm, th t lưng b ng dây chu i, ch ng g y, lăn ư ng, t vàng mã v.v... Ngư i i ưa tang c n gi thái c trang nghiêm, không nói chuy n n ào, không cư i ùa. Ngư i qua ư ng g p ám tang c n gi thái úng n. e. Vi c chôn c t ngư i ch t ph i làm úng nh ng i u quy nh trong các i u 22, 23, 24, m c VIII c a b n i u l v gi gìn v sinh, b o v s c kho ban hành theo Ngh nh s 194 - CP ngày 31/12/1964 c a H i ng Chính ph và trong Thông tư s 29/BYT ngày 21/10/1971 c a B Y t hư ng d n c th (sao l c kèm theo văn b n này). Xoá b m i nghi l m t v sinh và l c h u trong vi c khâm li m. g) Xoá b l phúng vi ng b ng ti n b c và v t. Vi c giúp nhau khi gia ình có tang g p khó khăn không ư c tr thành món n ph i tr . Gia ình có tang không ư c t ch c ăn u ng linh ình và không ư c nh n ti n và v t phúng vi ng. i v i khách xa n vi ng, n u c n lưu l i, thì gia ình có tang lo li u vi c ăn u ng m t cách ơn gi n, không gây lãng phí. B t c l cúng cơm ngư i ch t t ng b a ho c cúng 3 ngày, 50 ngày, 100 ngày v.v.... 2- tang: a) V hình th c tang, có th eo băng en cánh tay ho c ính mi ng v i en ng c áo, ho c chít khăn tr ng. Xoá b m i hình th c tang theo t c l phong ki n. b) V th i gian tang, thì tuỳ t ng gia ình, t ng ngư i, không theo l cũ. c) Vi c tang không c n tr vi c l y v , l y ch ng, làm nghĩa v quân s và các nghĩa v công dân khác. 3- Vi c tang vùng các dân t c thi u s : Căn c vào nh ng i u quy nh trên ây, U ban hành chính các khu t tr và các t nh có dân t c thi u s có trách nhi m hư ng d n c th vi c tang cho phù h p v i t ng dân t c, nhưng ph i b o m n p s ng m i. Chương 3 V NGÀY SINH, NGÀY GI A- NGUYÊN T C CHUNG Các ngày h i c n b o m có n i dung t t, như b i dư ng lòng yêu nư c, ng viên thi ua lao ng, s n xu t, c n ki m xây d ng ch nghĩa xã h i, làm tròn nghĩa v
  5. công dân, Ny m nh các ho t ng th d c, th thao và văn ngh lành m nh, không gây c n tr cho s n xu t. Nghiêm c m các t c l mê tín d oan. B- QUY NNH C TH 1- i v i nh ng h i làng nông thôn mà t lâu không t ch c n a thì nay không ư c ph c h i. 2- C n xoá b nh ng h i hè mang tính ch t mê tín d oan, như h i Ph Gi y Nam Hà, H i ng b ng Thái Bình v,v... 3- C n c i ti n vi c t ch c nh ng ngày h i g n li n v i l ch s c a t nư c và các anh hùng dânt c (như gi t Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Tr n Hưng o v,v,,,), nh m b o m và nâng cao n i dung giáo d c tư tư ng. Kiên quy t xoá b nh ng hình th c mê tín d oan xen vào các ngày h i ó. 4- i v i nh ng ngày h i v a có tính ch t tôn giáo, v a có tính ch t tham quan danh lam th ng c nh (như h i chùa Hương, h i chùa Thày v.v...), c n tôn tr ng ph n t do tín ngư ng c a nhân dân, ng th i c n bài tr các hình th c mê tín d oan. Nên chuy n d n vi c i tr y nh ng ngày h i này thành nh ng cu c i thăm danh lam th ng c nh, r i u ra các mùa trong năm. Chương 5 BÀI TR MÊ TÍN DN OAN C n phân bi t t do tín ngư ng v i mê tín d oan. Vi c i chùa, i nhà th thu c t do tín ngư ng; các vi c xem bói, xem s , xem tư ng, g i h n, lên ng, xóc th , y m bùa, cúng ma, b t tà tr ma, i bát nhang, t vàng mã, dùng phù phép ch a b nh v.v.... là mê tín d oan. T do tín ngư ng ư c pháp lu t b o m; còn mê tín d oan thì Nhà nư c nghiêm c m. Các a phương c n có bi n pháp giáo d c nh ng ngư i làm ngh mê tín d oan, h hi u ra l ph i và chuy n sang làm ngh lương thi n. Chương 6 VI C T CH C TH C HI N B N TH L U ban hành chính các khu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph bi n và t ch c th c hi n b n th l này n t n các cơ s h p tác xã, xí nghi p, cơ quan, các ư ng ph v.v... Các oàn th qu n chúng, các ngành thông tin, báo chí, văn hoá c n t ch c vi c tuyên truy n gi i thích sâu r ng b n th l này, gây thành dư lu n xã h i, nghiêm kh c phê phán và lên án nh ng h t c và mê tín d oan, bi u dương nh ng vi c làm theo n p s ng m i. Các U ban hành chính các khu t tr và các t nh mi n núi c n có thêm nh ng hư ng d n c th nh m thi hành b n th l này sát v i tình hình c a các dân t c thi u s .
Đồng bộ tài khoản