Quyết định số 56-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 56-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56-HĐBT về việc thành lập thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56-H BT Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG H TRƯ NG S 56-H BT NÀY 10 - 5 – 1986 V VI C THÀNH L P THN TR N NHÀ BÀNG THU C HUY N TNNH BIÊN,T NH AN GIANG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh An giang và Ban t ch c c a Chính Ph , QUY T NNH: i u 1. - Thành l p th tr n Nhà Bàng (th tr n huy n l T nh Biên, t nh An giang) trên cơ s 227,5 hécta di n tích t nhiên v i 4. 673 nhân khNu c a xã Th i Sơn và 311,5 hécta t nhiên v i 2. 548 nhân khNu c a xã Nhơn Hưng cùng huy n. Th tr n Nhà Bàng có t ng di n tích t nhiên 539 hécta v i 7221 nhân khNu. a gi i th tr n Nhà Bàng phía ông giáp xã Nhơn hưng và xã Th i Ssơn; phía tây giáp xã An Phú; phía nam giáp xã Th i Sơn; phía b c giáp xã Nhơn Hưng. - Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Th i Sơn còn 1.762,5 hécta t nhiên v i 4.334 nhân khNu. a gi i xã Th i Sơn phía ông giáp th xã Châu c; phía tây giáp xã An Phú; phía nam giáp xã T i Thu n; phía b c giáp th tr n Nhà Bàng và xã Nhơn Hưng. - Xã Nhơn Hưng còn 2.328 hécta di n tích t nhiên v i 3.547 nhân khNu. a gi i xã Nhơn Hưng phía ông giáp th xã Châu c; phía tây giáp xã An Phú; phía nam giáp th tr n Nhà Bàng và xã Th i Sơn; phía b c giáp nư c c ng hoà nhân dân Căm-pu-chia. i u 2. - U ban Nhân dân t nh An Giang và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản