Quyết định số 561-QĐ/TCCB-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 561-QĐ/TCCB-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 561-QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông do Bộ giao thông vận tải thành ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 561-QĐ/TCCB-LĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 561-QĐ/TCCB-LĐ Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 1994 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P C C GIÁM Đ NH VÀ QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 15-CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c i m 4 i u 2 và i u 3 Ngh nh s 22/CP ngày 22/03/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và lao ng; QUY T Đ NH: i u 1: Thành l p C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, tr c thu c B giao thông v n t i, theo Ngh nh s 22/CP c a Chính ph , trên cơ s t ch c s p x p l i Trung tâm Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông ư c thành l p theo quy t nh s 2973 Q /TCCB-L ngày 29 tháng 12 năm 1992 c a B Trư ng B giao thông v n t i. i u 2: C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông là cơ quan qu n lý Nhà nư c, ch u trách nhi m trư c B trư ng B giao thông v n t i v qu n lý ch t lư ng các công trình giao thông trong ph m vi c nư c, có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ư c s d ng con d u riêng. C c có tr s óng t i thành ph Hà N i. i u 3: C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông có các nhi m v và quy n h n sau: 1. Tham gia so n th o các quy trình, quy ph m, các tiêu chuNn k thu t và các ch chính sách liên quan n vi c qu n lý ch t lư ng công trình giao thông B ban hành theo thNm quy n ho c B trình Chính ph ban hành. Ki n ngh v i B và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung các ch chính sách v qu n lý ch t lư ng công trình giao thông phù h p v i c thù c a ngành giao thông v n t i.
  2. 2. Tham gia H i ng thNm duy t lu n ch ng kinh t k thu t, các d án u tư các công trình giao thông do B giao thông v n t i là ch qu n u tư. Duy t thi t k k thu t, d toán, thi t k thi công và trang thi t b ph c v thi công các công trình do B làm ch qu n u tư, thNm duy t thi t k k thu t các công trình quan tr ng, các công trình có yêu c u k thu t ph c t p, các công trình ng d ng ti n b k thu t và các công trình có v n u tư nư c ngoài B giao cho các C c làm ch qu n u tư. 3. Thư ng tr c H i ng nghi m thu c p B , xét duy t các phương án th t i công trình trư c khi ưa công trình vào khai thác, s d ng. i v i các công trình do H i ng nghi m thu c p Nhà nư c, C c ư c B u quy n tham gia v i tư cách là thay m t cho B . 4. Thanh tra, ki m tra ch t lư ng các công trình giao thông trong ph m vi B qu n lý (k c các công trình B u quy n cho các C c là ch qu n u tư). 5. T ch c giám nh và ki m nh nh kỳ ho c t xu t các công trình giao thông theo k ho ch c a B . 6. Phát hi n và tham gia x lý các s c phát sinh trong quá trình thi công, khai thác công trình giao thông; ki n ngh các bi n pháp k thu t (b o dư ng, gia c , ph c h i, s a ch a ho c nâng c p...) nh m m b o ch t lư ng các công trình giao thông. 7. ình ch t m th i ho c báo cáo B ình ch vi c thi công, khai thác các công trình giao thông n u các công trình ó không m b o ch t lư ng có th x y ra s c gây nguy hi m i v i ngư i và tài s n xã h i. 8. H p tác khoa h c k thu t v i các t ch c trong nư c và qu c t v ki m nh, giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình. 9. T ch c vi c l p, lưu tr các h sơ tài li u công trình. 10. Qu n lý tài s n, công ch c viên ch c trong ph m vi C c theo các quy nh c a Nhà nư c. i u 4: C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông có Chi c c mi n Trung óng t i thành ph à N ng và Chi c c mi n Nam óng t i thành ph H Chí Minh. Chi c c th c hi n ch c năng, nhi m v theo s u quy n, phân c p c a C c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ư c s d ng con d u riêng. i u 5: C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông do C c trư ng lãnh o, có m t s Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng. C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m.
  3. Các Chi c c do Chi C c trư ng lãnh o, có m t s Phó Chi c c trư ng giúp vi c. Chi c c trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng. i u 6: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 7: Các ông, bà: C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành, T ng giám c LH SVN, V trư ng V TCCB-L , V trư ng các V , Chánh văn phòng B và th trư ng các cơ quan có liên quan thu c B căn c ph m vi trách nhi m c a mình thi hành Quy t nh này. Bùi Danh Lưu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản