Quyết định số 5629/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 5629/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5629/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thành Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5629/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 5629/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHUY N CÔNG TY U TƯ VÀ XÂY D NG TÂN THU N THÀNH CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN U TƯ VÀ XÂY D NG TÂN THU N CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v vi c chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty TNHH m t thành viên; Căn c Thông tư s 01/2002/TT-BKH ngày 28 tháng 01 năm 2002 c a B K ho ch và u tư hư ng d n quy trình chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty TNHH m t thành viên; Căn c Thông tư s 26/2002/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n x lý tài chính khi chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty TNHH m t thành viên; Căn c Thông tư s 58/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n quy ch tài chính c a Công ty TNHH m t thành viên; Căn c Thông tư s 09/2002/TT-LBL TBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a B S Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p i v i Công ty TNHH m t thành viên; Căn c Biên b n ngày 26 tháng 8 năm 2004 c a Ban Tài chính Qu n tr Thành y v th m nh phương án x lý tài chính và xác nh v n i u l cho Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n chuy n i thành Công ty TNHH m t thành viên; Xét T trình s 579/ MDN ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án chuy n i thành Công ty TNHH m t thành viên i v i Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n tr c thu c Ban Tài chính Qu n tr Thành y như sau : 1. Chuy n Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n thành Công ty TNHH m t thành viên : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n.
  2. - Tên giao d ch qu c t : Tan Thuan Construction and Investment Limited Company; - Tên vi t t t : TACONVESO - Tr s giao d ch (tr s chính) t t i : 325 Huỳnh T n Phát, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, thành ph H Chí Minh. 2. Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n kinh doanh các ngành ngh sau : - Thi công xây d ng và s a ch a các công trình dân d ng và công nghi p, giao thông, công c ng. - Thi công xây d ng các h th ng h t ng k : san l p m t, giao thông, c p thoát nư c, c p i n cho các khu công nghi p, khu dân cư. - Trang trí n i th t. - Tư v n thi t k xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, công c ng. - Tư v n giám sát thi công các công trình : dân d ng, công nghi p, giao thông, công c ng. - Tư v n thi t k quy ho ch, l p d án u tư các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, công trình công c ng, khu công nghi p, khu dân cư. - u tư, xây d ng, kinh doanh các khu dân cư, khu công nghi p. - Kinh doanh nhà. - S n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng, - D ch v cho ngư i nư c ngoài thuê nhà. - D ch v x p d hàng hóa và kho bãi. - D ch v cung ng tàu bi n, ki m ki n hàng hóa và i lý tàu bi n. - Liên doanh và h p tác kinh doanh v i các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c. 3. V n i u l c a Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n : 35.000.000.000 ng Trong ó : - V n ch s h u th c có t i th i i m 31 tháng 12 năm 2003 là : 24.933.941.786 ng.
  3. - V n do ch s h u b sung d n trong quá trình kinh doanh (trong 02 năm 2004 và 2005) : 10.066.058.214 ng. 4. Ban Tài chính Qu n tr Thành y là ch s h u Công ty theo quy nh t i i u l t ch c và ho t ng c a Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n. 5. Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n có trách nhi m k th a toàn b các quy n, nghĩa v và x lý nh ng v n t n t i c a Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n i u 2. Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n 1. Là pháp nhân theo Lu t Doanh nghi p Vi t Nam k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, t ch c ho t ng theo mô hình H i ng Qu n tr Công ty, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c và ho t ng theo i u l c a Công ty TNHH m t thành viên do ch s h u Công ty phê duy t và theo Lu t Doanh nghi p. Cơ c u t ch c Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n g m có : a) H i ng Qu n tr b) T ng Giám c c) B máy giúp vi c. 3. Giám c và K toán trư ng doanh nghi p - Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n - có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho Ch t ch H i ng Qu n tr Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 5005/Q -UB-KT ngày 25 tháng 9 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c sáp nh p Công ty Kho v n Nhà Bè vào Công ty Xây d ng và phát tri n Nhà Bè và i tên thành Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n sau khi Công ty TNHH m t thành viên u tư và xây d ng Tân Thu n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Trư ng Ban Tài chính Qu n tr Thành y, Giám c Công ty u tư và xây d ng Tân Thu n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 47 - BC M & PTDN Trung ương PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B Tài chính, B KH và T - B L TB và XH, B N i v - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c UBND thành ph - VP.TU, Ban T ch c Thành y Nguy n Thi n Nhân - TT Ban MQLDN thành ph - S L -TB và XH, C c Thu TP - Công an TP, Kho b c NN/TP - Chi Nhánh Ngân hàng Nhà nư c TP - VPH -UB : các PVP, T CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản