Quyết định số 562a/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
11
download

Quyết định số 562a/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 562a/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 562a/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 562a/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 23/2009/TT-BTC NGÀY 05/02/2009 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/11/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/03/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. ính chính b sung Bi u m c thu phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng thu văn, môi trư ng, nư c và không khí ban hành kèm theo Thông tư s 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 c a B trư ng B Tài chính như sau: M c phí cho 1 l n khai ơn v tài li u TT Lo i tài li u ph c v Y u t khai thác thác (1.000 ) khai thác 4. Môi trư ng S li u ch t lư ng nư c cho t ng y u t : 14 y u t DO 100 1 năm COD 100 1 năm T ng s t 100 1 năm SiO2 100 1 năm CI- 100 1 năm CO32- 100 1 năm 4.3 Môi trư ng nư c sông, h HCO3- 100 1 năm SO42- 100 1 năm NA+ 100 1 năm K+ 100 1 năm Ca2+ 100 1 năm Mg2+ 100 1 năm ki m t.ph n 100 1 năm c ng t.ph n 100 1 năm
  2. S li u ch t lư ng nư c cho t ng y u t Nhi t 110 1 năm pH 110 1 năm m n 110 1 năm DO 110 1 năm BOD5 110 1 năm Môi trư ng nư c bi n ven COD 110 1 năm 4.4 b NH4+ 110 1 năm NO3- 110 1 năm NO2- 110 1 năm PO43- 110 1 năm Si 110 1 năm Pb 110 1 năm Cu 110 1 năm Thuy t minh 150 1 năm B n v trí 150 1mùa M t c t ngang 150 1mùa c trưng nh, chân tri u 150 1mùa 4.5 om n ôm n c trưng 150 1mùa ô m n chi ti t 150 1mùa Mưa ngày 150 1mùa ư ng quá trình tri u 150 1mùa ư ng quá trình m n 150 1mùa 5 Thu văn vùng sông không nh hư ng thu tri u Mưa ngày 200 1 năm M c nư c TB ngày 280 1 năm Nhi t nư c TB ngày 280 1 năm Nhi t không khí TB ngày 280 1 năm Lưu lư ng nư c TB ngày 280 1 năm c m u nư c TB ngày 280 1 năm 5.1 Ch nh biên thu văn c TB ngày 280 1 năm LL ch t LL ng TB ngày 280 1 năm Bi u Q f(H) 280 1 năm Lưu lư ng, lưu lư ng ch t lơ l ng và 280 1 năm các y u t th c o Bi u H, Q gi mùa lũ 280 1 năm Các y u t , b ng tính khác 280 1 năm
  3. S g c o m c nư c M c nư c t ng gi , mưa th i o n 280 1 năm Tính m t c t 280 1 năm S g c o lưu lư ng và 5.2 ch t lơ l ng Tính m t c t 280 1 năm S g c o sâu 6 Thu văn vùng sông nh hư ng thu tri u Mưa ngày 200 1 năm M c nư c TB ngày 300 1 năm Nhi t nư c TB ngày 300 1 năm Nhi t không khí TB ngày 300 1 năm M c nư c nh chân tri u 300 1 năm 6.1 Ch nh biên thu văn M c nư c t ng gi (tri u) 300 1 năm c TB ngày 300 1 năm Lưu lư ng ch t lơ l ng TB ngày 300 1 năm Bi u H, Q gi mùa lũ, c n 300 1 năm Các y u t khác 300 1 năm S g c o m c nư c M c nư c t ng gi , mưa th i o n 300 1 năm S g c o lưu lư ng và 6.2 Tính m t c t 300 1 năm ch t lơ l ng S g c o sâu Tính m t c t 300 1 năm 7 Khí tư ng thu văn bi n Hư ng và t c gió 220 1 năm M c nư c bi n 220 1 năm Nhi t nư c bi n 220 1 năm m n nư c bi n 220 1 năm 7.1 Khí tư ng h i văn ven b T m nhìn ngang 220 1 năm Sáng bi n 220 1 năm M c nư c gi 220 1 năm M c nư c nh, chân tri u 220 1 năm 7.2 Kh o sát khí tư ng thu văn bi n S li u kh o sát m t r ng Thông tin v trí và th i gian o 2000 1 t/năm sâu c a tr m o 2000 1 t/năm Nhi t nư c bi n t i các t ng sâu 2000 1 t/năm m n nư c bi n t i các t ng sâu 2000 1 t/năm Lư ng ôxy hoà tan t i các t ng sâu 2000 1 t/năm pH t i các t ng sâu 2000 1 t/năm c nư c bi n 2000 1 t/năm trong su t nư c bi n 2000 1 t/năm
  4. M u d u t i tr m o 2000 1 t/năm M u nư c phân tích các y u t 2000 1 t/năm hoá h c và kim lo i n ng Thông tin v trí và th i gian o 2000 1 t/năm Các y u t khí tư ng: Gió (hư ng và t c ) 2000 1 t/năm Gió gi t (hư ng và t c ) 2000 1 t/năm Nhi t không khí 2000 1 t/năm Nm tương i 2000 1 t/năm Nm tuy t i 2000 1 t/năm Khí áp 2000 1 t/năm B cx 2000 1 t/năm Mây (lư ng, lo i) 2000 1 t/năm Hi n tư ng th i ti t 2000 1 t/năm Lư ng mưa 2000 1 t/năm Thu văn bi n: S li u kh o sát tr m liên t c trong su t nư c bi n 2000 1 t/năm Sóng (hư ng và cao, c p, chu kỳ, 2000 1 t/năm ki u, d ng) Tr ng thái m t bi n 2000 1 t/năm Nhi t nư c bi n t i các t ng sâu 2000 1 t/năm m n nư c bi n t i các t ng sâu 2000 1 t/năm T c truy n âm 2000 1 t/năm M t các t ng chuNn theo sâu 2000 1 t/năm Lư ng ô xy hoà tan t i các t ng sâu 2000 1 t/năm pH t i các t ng sâu 2000 1 t/năm Các mu i dinh dư ng: NO2; NO3 ; 2000 1 t/năm NH4; PO4; SO3 (5 y u t ) Kim lo i n ng: Cu; Pb; Cd; Fe; Zn; 2000 1 t/năm Mn; Ni; As; Mg (9 y u t ) Lư ng d u 2000 1 t/năm 8 i u tra kh o sát thu văn Tài li u kh o sát tuy n thu văn S li u m c nư c th c o 90 2 t/năm S li u o v chi ti t 90 2 t/năm S li u o lư i cao (s thu 90 2 t/năm chuNn) S li u o lư i to 90 2 t/năm S li u o sâu 90 2 t/năm
  5. S li u tính cao 90 2 t/năm S li u th ng kê s li u m t c t 90 2 t/năm S li u tính cao m c nư c 90 2 t/năm B n v m t c t ngang, m t c t d c 90 2 t/năm B n v bình a hình khu v c 90 2 t/năm Báo cáo thuy t minh 90 2 t/năm Tài li u tuy n kh o sát m c nư c, nhi t nư c S li u m c nư c, nhi t nư c 90 2 t/năm S li u th ng kê tr s c trưng trong tháng, th ng kê nhi t k (m u 90 2 t/năm bi u T-1b) S li u th ng kê cao m c ki m 90 2 t/năm tra, c c, thu trí trong tháng (T-1c) S li u ghi chú c bi t (T-1d) 90 2 t/năm S li u th ng kê cao u c c và i m “0” thu chí các Thu 90 2 t/năm tr c/tuy n (CB-1) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V trư ng V Chính sách Thu , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Website chính ph ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản