Quyết định số 564/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 564/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 564/2000/QĐ-BTS về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 564/2000/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 564/2000/QĐ-BTS Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T ĐÃ H T HI U L C B TRƯ NG B THU S N Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh đ nh 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Quy t đ nh s 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 c a Th tư ng chính ph v vi c thành l p Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t; Xét đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b Danh m c văn b n Quy ph m pháp lu t do B Thu s n ban hành đã h t hi u l c, g m 67 văn b n. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các đơn v thu c B Thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT/ B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3 - Văn phòng Chính ph ; - Vi n KSNDTC; - Toà án NDTC; - Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và Nguy n Th H ng Minh h th ng hoá VBQPPL; -Công báo; - Lãnh đ o B - Lưu VT,PC DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THU S N BAN HÀNH ĐÃ H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 564/2000/QĐ-BTS ngày 26 tháng 6 năm 2000) TT HÌNH TH C S KÝ HI U NGÀY, THÁNG NĂM N I DUNG VĂN B N VĂN B N BAN HÀNH I. V t ch c cán b - lao đ ng
  2. TT HÌNH TH C S KÝ HI U NGÀY, THÁNG NĂM N I DUNG VĂN B N VĂN B N BAN HÀNH 1 Quy t đ nh 121 HS/LĐTL 23/1/1977 Tiêu chu n c p b c công nhân ngành thu s n 2. Thông tư 5TT/TS 8/12/1981 Công tác l l i làm vi c Ban Thu s n huy n 3 Quy t đ nh 437TS-QĐ 31/5/1984 T ch c và ho t đ ng c a Trung tâm ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng thu s n xu t kh u 4 Thông tư 3TS/TT 19/9/1985 Hư ng d n th c hi n ch đ BHXH v i xã viên HTX thu s n 5 Thông tư 4TS/TT 19/9/1985 Hư ng d n th c hi n tr ti n công cho cán b qu n lý , KTNV trong HTX và t p đoàn s n xu t ngh cá 6 Quy t đ nh 543TS/QĐ 25/9/1987 Ban hành quy ch và tiêu chu n cán b thuy n viên trên tàu v n t i hàng TSXK và s a ch a nư c ngoài 7 Ch th 09/CT 9/9/1991 V nhi m v năm h c 1991-1992 c a các trư ng trung h c và công nhân k thu t thu s n 8 Ch th 11/CT 30/12/1996 Đi u tra th ng kê đ i ngũ cán b các đơn v tr c thu c 9 Thông tư 01TS/TT 21/4/1994 Hư ng d n t m th i x p h ng doanh nghi p trong ngành thu s n. II. V k ho ch và đ u tư 10 Thông tư 03TT/LB 19/5/1977 Hư ng d n thi hành vi c phân công thu mua, ch bi n, v n chuy n và phân ph i h i s n 11 Thông tư LB 03TT/LB 5/10/1981 V vi c cung ng v t tư cho ngh cá 12 Thông tư 04TS/VTTT 5/10/1981 Hư ng d n qu n lý th trư ng đ i v i s n ph m v t tư thu s n 13 Quy t đ nh 05TS/VTTT 02/01/1982 Ban hành quy đ nh qu n lý cung ng xăng d u trong ngành thu s n 14 Thông tư 01TT/TS 27/2/1987 Hư ng d n vi c mua bán hàng hoá thu s n tiêu dùng trong nư c và công tác h u c n ph c v ngh cá. 15 Quy t đ nh 9201HS-NN-BT 10/11/1978 Phát tri n phong trào ao cá Bác H 16 Ch th 30TS/CT 10/1/1979 Phát đ ng qu n chúng đ y m nh vi c c i t o ngành h i s n phía Nam 17 Thông tư 03TT/VG 21/3/1979 Hư ng d n giá tư li u s n xu t đưa vào t ch c kinh t t p th 18 Thông tư 05TS/TT 17/9/1982 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh 97/HĐBT 19 Thông tư 01 TS/TT 11/3/1983 Hư ng d n thi hành Ngh quy t s 187-HĐBT ngày 22/11/1982 c a HĐBT v vi c đ y m nh ch đ h p
  3. TT HÌNH TH C S KÝ HI U NGÀY, THÁNG NĂM N I DUNG VĂN B N VĂN B N BAN HÀNH đ ng kinh t hai chi u 20 Thông tư LB 05TT/LB 8/6/1987 Hư ng d n thi hành m t s đi m v xu t kh u thu s n theo ch th 96/CT c a HĐBT 21 Thông tư 02TS/TT 18/5/1988 Hư ng d n th c hi n ch th s 125 CT c a Ch t ch HĐBT v vi c xây d ng quy ho ch nuôi tr ng thu s n 22 Ch th 12CT/KHĐT 31/5/1995 V vi c t ng đi u tra các cơ s kinh t hành chính s nghi p 23 Ch th 04CT/ KHĐT 2/1990 T ng k t kinh t xã h i 5 năm và k ho ch 1991-1995 24 Ch th 11CT/ KHĐT 10/1990 Tăng cư ng qu n lý xây d ng cơ b n đ hoàn thành k ho ch 90 chu n b k ho ch 1991 25 Ch th 10CT/ KHĐT 11/1994 T ng k t k ho ch năm 1994, phương hư ng k ho ch 1995 26 Ch th 09CT/ KHĐT 10/1996 T ng k t k ho ch năm 1996, phương hư ng k ho ch 1997 27 Ch th 05CT/TS 6/5/1983 V vi c nâng cao ch t lư ng ch đ o công tác ch ng tiêu c c trong ngành thu s n III. V qu n lý ngh cá 28 Thông tư 04HS/VP 5/6/1978 Hư ng d n thi hành ch th 4751- VP2 29 Thông tư 01HS/HTX 30/7/1980 Hư ng d n thi hành đi u l đăng ký kinh doanh công thương nghi p và d ch v trong khu t p th và cá th 30 Thông tư 03TS/TT 19/3/1987 Hư ng d n s a đ i, b sung th c hi n đi u l HTX thu s n 31 Thông tư 04TS/TT 8/6/1988 Hư ng d n th c hi n chính sách đ i v i các đơn v kinh t t p th và gia đình s n xu t kinh doanh khai thác, d ch v NTTS 32 Quy t đ nh 562TS/QĐ 8/10/1983 Ban hành quy ư c t p đoàn s n xu t thu s n 33 Thông tư 04TS/TT 19/9/1985 Hư ng d n th c hi n ch đ tr công, ti n thư ng và các ph c p khác cho cán b qu n lý, k thu t nghi p v trong các HTX, t p đoàn s n xu t thu s n. 34 Thông tư 05TS/TT 13/11/1996 Hư ng d n v quy n t ch s n xu t kinh doanh trong các t ch c kinh t t p th ngh cá 35 Ch th 10CT/NC 18/3/1992 V vi c tri n khai th c hi n Ngh đ nh 388 /HĐBT c a H i đ ng B trư ng v quy ch thành l p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c
  4. TT HÌNH TH C S KÝ HI U NGÀY, THÁNG NĂM N I DUNG VĂN B N VĂN B N BAN HÀNH 36 Thông tư 03TS/TT 29/6/1982 Hư ng d n th c hi n đi u l HTX thu s n 37 Thông tư 04TS/TT 23/10/1986 Hư ng d n th c hi n quy t đ nh 15/CT ngày 21/6/1986 c a ch t ch H i đ ng B trư ng 38 Thông tư 02TS/TT 11/4/1990 Hư ng d n ch đ b o hi m đ i v i xã viên h p tác xã thu s n IV. V b o v ngu n l i thu s n 39 Ch th 6TS/CT 9/5/1984 V m t s v n đ c p bách b o v ngu n l i 40 Thông tư 01TS/TT 4/6/1991 Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 437/HĐBT ngày22/12/1990 v quy ch ho t đ ng ngh cá c a ngư i và phương ti n nư c ngoài trong vùng bi n nư c CHXHCNVN 41 Ch th 08CT/VP 14/8/1992 Ch n ch nh các ho t đ ng h p tác liên doanh ngh cá và qu n lý tàu thuy n nư c ngoài ho t đ ng ngh cá trên vùng bi n VN 42 Ch th 08CT/BVNL 29/9/1994 Tăng cư ng bi n pháp ch ng s d ng ch t n , hoá ch t đ c và xung đi n đ khai thác thu s n 43 Thông tư 01TT/BVNL 2/5/1996 Hư ng d n vi c mua tàu cá nư c ngoài 44 Quy t đ nh 388TS/QĐ 27/10/1983 Ban hành quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a Đăng ki m tàu cá 45 Quy t đ nh 389TS/QĐ 27/10/1983 Ban hành th l , ki m tra an toàn, đăng ký và c p gi y phép ho t đ ng ngh cá 46 Quy t đ nh 33TS/QĐ 21/6/1985 S a đ i m t s đi u c a QĐ 388TS/QĐ ngày 27/10/1983 c a B trư ng B Thu s n 47 Quy t đ nh 407TS/QĐ 7/12/1991 Ban hành quy đ nh v đăng ký và c p gi y phép liên quan đ n ho t đ ng ngh cá. 48 Quy t đ nh 579TS/QĐ 21/12/1992 Ban hành quy ch qu n lý và khai thác h i s n trên ngư trư ng Trư ng sa và các vùng ph c n. 49 Quy t đ nh 199TS/QĐ 5/6/1992 V/v thành l p đ i di n II c a C c BVNL t i Thành ph Đà N ng 50 Quy t đ nh 200TS/QĐ 5/6/1992 V/v thành l p đ i di n III c a C c BVNL t i TP. H Chí Minh 51 Quy t đ nh 263TS/QĐ 9/6/1997 Ban hành quy ch xu t nh p kh u hàng hoá chuyên ngành thu s n 52 Quy t đ nh 682TS/QĐ 11/9/1993 Ban hành quy ch khai thác và qu n lý ngu n l i h i s n trên các ngư trư ng tr ng đi m .
  5. TT HÌNH TH C S KÝ HI U NGÀY, THÁNG NĂM N I DUNG VĂN B N VĂN B N BAN HÀNH V. V thanh tra 53 Ch th 05TS/CT 6/8/1983 V/v nâng cao ch t lư ng ch đ o công tác ch ng tiêu c c b o v tài s n XHCN. Tăng cư ng Thương nghi p XHCN, qu n lý th trư ng và ch ng chi n tranh phá ho i nhi u m t c a đ ch trong ngành thu s n 54 Quy t đ nh 274TS/QĐ 13/9/1990 Thành l p Ban ch đ o tri n khai Quy t đ nh 240HĐBT v đ u tranh ch ng tham nhũng 55 Ch th 04TS/CT 25/5/1991 V/v c ng c và tăng cư ng công tác thanh tra 56 Quy t đ nh 168TS/QĐ 12/3/1993 Thành l p Ban thư ng tr c ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u 57 Ch th 04CT/TTr 24/4/1993 V/v qu n lý tàu thuy n đi nư c ngoài 58 Ch th 20CT/TTr 5/12/1995 V đ u tranh ch ng buôn l u trên bi n 59 Ch th 13CT/TTr 3/6/1995 V vi c ch n ch nh hi n tư ng tiêu c c trong thu mua nguyên li u và ch bi n hàng thu s n xu t kh u VI. V tài chính – k toán 60 Thông tư 03TT/LB 5/10/1981 Cung ng v t tư cho ngh cá 61 Thông tư 04TS/VTTT-VG 5/10/1981 Hư ng d n qu n lý th trư ng đ i v i s n ph m v t tư thu s n 62 Quy t đ nh 05TS/VTTT 2/1/1982 Ban hành quy đ nh qu n lý cung ng xăng d u trong ngành thu s n 63 Quy t đ nh 209TS/QĐ 27/3/1984 Ban hành b n quy đ nh t m th i đ nh m c cung ng lương th c đ i lưu thu mua thu s n 64 Thông tư 01TS/TT 27/2/1987 Hư ng d n vi c mua bán hàng thu s n tiêu dùng trong nư c và công tác t ch c h u c n d ch v ngh cá. 65 Thông tư 22/TC/CTN 0/6/1988 V vi c thu thu đ i v i ho t đ ng đánh b t nuôi tr ng thu s n 66 Ch th 10CT/TCG 14/9/1993 V ch n ch nh và tăng cư ng công tác k toán tài chính t i các doanh nghi p VII. Khoa h c công ngh 67 Quy t đ nh 1184QĐ/KHCN 21/12/1996 V/v Ban hành quy ch ki m tra và ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n
Đồng bộ tài khoản