Quyết định số 5692/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 5692/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5692/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5692/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5692/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 2, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 31/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10448/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 2, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch n năm 2005 năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Di n tích Cơ c u Cơ c u tích (ha) (%) (%) (ha) T NG DI N TÍCH TT 15,3156 100,00 15,3156 100,00 NHIÊN T PHI NÔNG NGHI P PNN 15,3156 100,00 15,3156 100,00 1 t OTC 9,0115 58,84 8,9352 58,34 2 t chuyên dùng CDG 6,1708 40,29 6,2471 40,79
  2. t tr s cơ quan, công trình 2.1 CTS 0,4730 7,67 0,4823 7,72 s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0836 1,35 - - t s n xu t, kinh doanh phi 2.3 CSK 0,3697 5,99 0,4645 7,44 nông nghi p 2.4 t có m c ích công c ng CCC 5,2445 84,99 5,3003 84,84 2.4.1 t giao thông DGT 4,4269 84,41 4,4689 84,31 t chuy n d n năng lư ng, 2.4.2 DNT 0,0048 0,09 0,0048 0,09 truy n thông 2.4.3 t cơ s văn hóa DVH 0,1568 2,99 0,1753 3,31 2.4.4 t cơ s y t DYT 0,0047 0,09 0,0065 0,12 2.4.5 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,6513 12,42 0,6448 12,17 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,1333 0,87 0,1333 0,87 b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Giai o n Th t CH TIÊU Mã 2006 - 2010 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T 1 PN0(a)/PN1(a) 0,0129 PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 1.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,0129 1.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 1.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công c ng không thu ti n s 1.4 CC0(a)/PN1(a) d ng t 1.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 1.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 2 PKT(a)/OTC 0,0883 T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,0883 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,0836 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC - 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,0047
  3. 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 2.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2006 - 2010 t phi nông nghi p PNN 0,2929 1 t OTC 0,1646 2 t chuyên dùng CDG 0,1283 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0242 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0836 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,0093 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0112 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 2, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 2, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm t 2006 2007 2008 2009 2010 T ng di n tích t t nhiên 15,3156 15,3156 15,3156 15,3156 15,3156 t phi nông nghi p PNN 15,3156 15,3156 15,3156 15,3156 15,3156 1 t OTC 9,0011 9,0645 8,9604 8,9424 8,9352 2 t chuyên dùng CDG 6,1812 6,1178 6,2219 6,2399 6,2471 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,4730 0,4823 0,4823 0,4823 0,4823
  4. trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0836 t s n xu t, kinh doanh phi 2.3 CSK 0,3697 0,3604 0,4645 0,4645 0,4645 nông nghi p 2.4 t có m c ích công c ng CCC 5,2549 5,2751 5,2751 5,2931 5,3003 2.4.1 t giao thông DGT 4,4373 4,4437 4,4437 4,4617 4,4689 t chuy n d n năng 2.4.2 DNT 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 lư ng, TT 2.4.3 t cơ s văn hóa DVH 0,1568 0,1753 0,1753 0,1753 0,1753 2.4.4 t cơ s y t DYT 0,0047 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 2.4.5 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,6513 0,6448 0,6448 0,6448 0,6448 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm chuy n TT CH TIÊU Mã m c ích Năm Năm Năm Năm Năm trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 k ho ch T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N CHUY N SANG T PHI NÔNG 1 PN0(a)/PN1(a) 0,0129 0,0129 NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I LÀ T 1.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,0129 0,0129 t công trình s nghi p 1.2 SN0/PN1(a) không kinh doanh 1.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công 1.4 c ng không thu ti n s CC0(a)/PN1(a) d ng t t nghĩa trang, nghĩa 1.5 NTD/PN1(a) a t sông su i và m t 1.6 SMN/PN1(a) nư c CD
  5. T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 2 PH I T PKT(a)/OTC 0,0883 0,0883 CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,0883 0,0883 t tr s cơ quan, công 2.1.1 CTS/OTC trình s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,0836 0,0836 t s n xu t, kinh doanh 2.1.3 CSK/OTC phi nông nghi p t có m c ích công 2.1.4 CCC/OTC 0,0047 0,0047 c ng 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC t nghĩa trang, nghĩa 2.3 NTD/OTC a 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm c n thu h i TT Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm trong kỳ k ho ch 2006 2007 2008 2009 2010 t phi nông nghi p PNN 0,2929 0,0104 0,1290 0,1283 0,0180 0,0072 1 t OTC 0,1646 0,0104 0,0249 0,1041 0,0180 0,0072 2 t chuyên dùng CDG 0,1283 0,1041 0,0242 t tr s cơ quan, công 2.1 CTS 0,0242 0,0242 trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0836 0,0836 t s n xu t, kinh doanh phi 2.3 CSK 0,0093 0,0093 nông nghi p 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0112 0,0112 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  6. 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 2, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản