Quyết định số 5695/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 5695/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5695/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5695/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5695/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 5, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 34/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10451/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 5, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n t 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) T ng di n tích t t nhiên 24,8738 100,00 24,8738 100,00 t phi nông nghi p PNN 24,8738 100,00 24,8738 100,00 1 t OTC 15,5005 62,32 15,0528 60,52 2 t chuyên dùng CDG 9,2844 37,32 9,7321 39,12 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,4795 5,16 0,4795 4,93
  2. trình s nghi p 2.2 t s n xu t, kinh doanh CSK 0,5748 6,19 0,6068 6,24 phi nông nghi p 2.3 t có m c ích công c ng CCC 8,2301 88,64 8,6458 88,84 2.3.1 t giao thông DGT 7,2305 87,85 7,2292 83,62 2.3.2 t cơ s văn hóa DVH 0,3911 4,75 0,5516 6,38 2.3.3 t cơ s y t DYT 0,0072 0,09 0,0072 0,08 2.3.4 t cơ s giáo d c - ào DGD 0,5492 6,67 0,7854 9,08 t o 2.3.5 t có di tích, danh th ng LDT 0,0521 0,63 0,0724 0,84 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0889 0,36 0,0889 0,36 b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 1 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU PN0(a)/PN1(a) 0,0320 TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 1.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 1.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 1.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 1.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s CC0(a)/PN1(a) 0,0320 d ng t 1.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 1.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 2 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I PKT(a)/OTC 0,0501 T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,0501 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,0501 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC -
  3. 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 2.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 t phi nông nghi p PNN 0,7204 1 t OTC 0,4979 2 t chuyên dùng CDG 0,2225 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK - 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,2225 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 5, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 5, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Phân theo t ng năm Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 T NG DI N TÍCH T 24,8738 24,8738 24,8738 24,8738 24,8738 T NHIÊN T PHI NÔNG NGHI P PNN 24,8738 24,8738 24,8738 24,8738 24,8738 1 t OTC 15,4917 15,4286 15,4286 15,3596 15,0528 2 t chuyên dùng CDG 9,2932 9,3563 9,3563 9,4253 9,7321 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,4795 0,4795 0,4795 0,4795 0,4795
  4. trình s nghi p 2.2 t s n xu t, kinh doanh CSK 0,5748 0,5748 0,5748 0,5748 0,6068 phi nông nghi p 2.3 t có m c ích công c ng CCC 8,2389 8,3020 8,3020 8,3710 8,6458 2.3.1 t giao thông DGT 7,2393 7,2245 7,2245 7,2290 7,2292 2.3.2 t cơ s văn hóa DVH 0,3911 0,4444 0,4444 0,4444 0,5516 2.3.3 t cơ s y t DYT 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 2.3.4 t cơ s giáo d c - ào DGD 0,5492 0,5535 0,5535 0,6180 0,7854 t o 2.3.5 t có di tích, danh th ng LDT 0,0521 0,0724 0,0724 0,0724 0,0724 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0889 0,0889 0,0889 0,0889 0,0889 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n Phân theo t ng năm tích chuy n Năm Năm Năm Năm Năm m c 2006 2007 2008 2009 2010 ích s d ng 1 T PHI NÔNG PN0(a)/PN1(a) 0,0320 - - - - 0,0320 NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 1.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 1.2 t công trình s nghi p SN0/PN1(a) không kinh doanh 1.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 1.4 t có m c ích công CC0(a)/PN1(a) 0,0320 0,0320 c ng không thu ti n s d ng t 1.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 1.6 t sông su i và m t nư c SMN/PN1(a) CD
  5. 2 T PHI NÔNG PKT(a)/OTC 0,0501 - - - - 0,0501 NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,0501 - - - - 0,0501 2.1.1 t tr s cơ quan, công CTS/OTC - - - - - - trình s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - - - - - - 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh CSK/OTC - - - - - - phi nông nghi p 2.1.4 t có m c ích công CCC/OTC 0,0501 - - - - 0,0501 c ng 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - - - - - - 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - - - - - - 2.4 t sông su i và m t nư c SMN/OTC - - - - - - CD 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - - - - - - 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Phân theo t ng năm c n thu h i trong kỳ k Năm Năm Năm Năm Năm ho ch 2006 2007 2008 2009 2010 t phi nông nghi p PNN 0,7204 0,0088 0,1312 0,0795 0,5009 1 t OTC 0,4979 0,0088 0,0631 0,0690 0,3570 2 t chuyên dùng CDG 0,2225 0,0681 0,0105 0,1439 2.1 t tr s cơ quan, công CTS trình s nghi p 2.2 t s n xu t, kinh doanh CSK phi nông nghi p 2.3 t có m c ích công c ng CCC 0,2225 0,0681 0,0105 0,1439 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - - - - - - i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  6. 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 5, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản