Quyết định số 5698/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 5698/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5698/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 8, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5698/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5698/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 8, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 37/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10454/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 8, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n t năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n Cơ c u (ha) (%) tích (ha) (%) T NG DI N TÍCH T 39,8325 100,00 39,8325 100,00 NHIÊN t phi nông nghi p PNN 39,8325 39,8325 100,00 100,00 1 t OTC 19,4436 48,81 19,2969 48,44 1.1 t t i ô th ODT 19,4436 48,81 19,2969 48,44
  2. 2 t chuyên dùng CDG 17,8714 44,87 16,8639 42,34 2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,5056 2,83 0,5056 3,00 công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA 0,2416 1,35 0,2416 1,43 ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 1,7978 10,06 1,7052 10,11 doanh phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, kinh SKC 1,7978 10,06 1,7052 10,11 doanh 2.4 t có m c ích công CCC 15,3264 85,76 14,4115 85,46 c ng 2.4.1 t giao thông DGT 9,3986 61,32 9,4515 65,58 2.4.2 t th y l i DTL 1,1542 7,53 - - 2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,0023 0,02 0,0023 0,02 lư ng, truy n thông 2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,1020 0,67 0,1330 0,92 2.4.5 t cơ s y t DYT 2,5294 16,50 2,5294 17,55 2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 2,1317 13,91 2,2790 15,81 t o 2.4.7 t có di tích, danh LDT 0,0082 0,05 0,0163 0,11 th ng 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2,5157 6,32 2,5157 6,32 4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,0018 0,00 0,0018 0,00 a 5 t sông su i và m t SMN - - 1,1542 2,90 nư c CD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Giai o n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU PN0(a)/PN1(a) 0,0580 TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 1.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 1.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a)
  3. 1.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 1.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s CC0 (a) 0,0580 d ng t /PN1(a) 1.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 1.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 2 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I LÀ PKT(a)/OTC T CHUY N SANG T c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) t phi nông nghi p PNN 0,8197 1 t OTC 0,5801 2 t chuyên dùng CDG 0,2396 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,1506 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0890 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 8, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 8, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010
  4. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n tích tt 39,8325 39,8325 39,8325 39,8325 39,8325 nhiên t phi nông nghi p PNN 39,8325 39,8325 39,8325 39,8325 39,8325 1 t OTC 19,4362 19,4362 19,4281 19,3822 19,2969 2 t chuyên dùng CDG 16,7246 16,7246 16,7327 16,7786 16,8639 2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,5056 0,5056 0,5056 0,5056 0,5056 công trình SN 2.2 t qu c phòng, an CQA 0,2416 0,2416 0,2416 0,2416 0,2416 ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 1,7978 1,7978 1,8558 1,8119 1,7052 doanh phi NN 2.3.1 t cơ s s n xu t, SKC 1,7978 1,7978 1,8558 1,8119 1,7052 kinh doanh 2.4 t có m c ích công CCC 14,1796 14,1796 14,1297 14,2195 14,4115 c ng 2.4.1 t giao thông DGT 9,4060 9,4060 9,4060 9,4178 9,4515 2.4.2 t th y l i DTL 2.4.3 t chuy n d n DNT 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 năng lư ng, truy n thông 2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,1020 0,1330 0,1330 0,1330 0,1330 2.4.5 t cơ s y t DYT 2,5294 2,5294 2,5294 2,5294 2,5294 2.4.6 t cơ s giáo d c - DGD 2,1317 2,1007 2,0427 2,1207 2,2790 ào t o 2.4.7 danh th ng LDT 0,0082 0,0082 0,0163 0,0163 0,0163 3 t tôn giáo, tín TTN 2,5157 2,5157 2,5157 2,5157 2,5157 ngư ng 4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 a 5 t sông su i và m t SMN 1,1542 1,1542 1,1542 1,1542 1,1542 nư c CD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t chuy n Năm Năm Năm Năm Năm m c ích
  5. s d ng 2006 2007 2008 2009 2010 1 T PHI NÔNG PN0(a)/PN1(a) 0,0580 - - 0,0580 NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 2 t tr s cơ TS0/PN1 quan 1.2 t công trình s SN0/PN1(a) nghi p không kinh doanh 1.3 t qu c phòng, CQA/PN1(a) an ninh 1.4 t có m c ích CC0(a)/PN1(a) 0,0580 0,0580 công c ng không thu ti n s d ng t 1.5 t nghĩa trang, NTD/PN1(a) nghĩa a 1.6 t sông su i và SMN/PN1(a) m t nư c CD 2 T PHI NÔNG PKT(a)/OTC NGHI P KHÔNG PH I LÀ T CHUY N SANG T 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Chia ra các năm t c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch t phi nông nghi p PNN 0,8197 0,0074 0,0310 0,0661 0,0898 0,6254
  6. 1 t OTC 0,5801 0,0074 0,0081 0,0459 0,5187 2 t chuyên dùng CDG 0,2396 0,0310 0,0580 0,0439 0,1067 2.1 t tr s cơ quan, CTS công trình SN 2.2 t qu c phòng, an CQA ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,1506 0,0439 0,1067 doanh PNN 2.4 t có m c ích CCC 0,0890 0,0310 0,0580 công c ng 3 t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 4 t nghĩa trang, NTD - - - - - - nghĩa a i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 8, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản