Quyết định số 57/1999/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 57/1999/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/1999/QĐ-UB về Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để thay thế Quyết định số 6238/QĐ-UB ngày 14/08/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/1999/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 57/1999/QĐ-UB Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C CHO NGƯ I ĐANG THUÊ THEO NGH Đ NH S 61/CP TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I THAY TH QĐ S 6238/QĐ-UB NGÀY 14/08/1996 U BAN NHÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh đ nh s 61/CP ngày 05/07/1994 và Ngh đ nh s 21/CP ngày 16/4/1996 c a Chính ph v vi c mua bán và kinh doanh nhà ; Th c hi n Ch th s 191/TTg ngày 03/04/1996 c a Th tư ng Chính ph v đ y m nh vi c bán nhà thu c quy n s h u Nhà nư c cho ngư i đang thuê và c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy ns d ng đ t t i đô th ; Xét đ ngh c a Giám đ c S đ a chính Nhà đ t t i t trình s 1735/TTg-ĐCNT ngày 25/06/1999 c a S đ a chính Nhà đ t. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy trình bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i đang thuê theo Ngh đ nh s 61/CP ngày 05/07/1994 và Ngh đ nh s 21/CP ngày 14/06/1996 c a Chính ph trên đ a bàn thành ph Hà N i" thay th Quy t đ nh s 2638/QĐ-UB ngày 14/08/1996 c a UBND thành ph . Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3: Trư ng Ban ch đ o thành ph v chính sách nhà và đ t, Chánh văn phòng UBND thành ph , Ch t ch HĐND thành ph , Giám đ c các S : Đ a chính Nhà đ t, Tài chính - V t giá, Xây d ng, Lao đ ng - TBXH, KTST thành ph ; C c trư ng C c thu , Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph và Th trư ng các S , ban, Ngành liên quan; Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và Giám đ c các Công ty kinh doanh nhà ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Hoàng Văn Nghiên QUY TRÌNH BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C CHO NGƯ I ĐANG THUÊ THEO NGH Đ NH 61/CP TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 57/1999/QĐ-UB ngày 14 tháng 07 năm 1999 c a UBND thành ph Hà N i) Ph n 1: QUY Đ NH CHUNG 1- S Đ a chính Nhà đ t Hà N i - Thư ng tr c HĐND thành ph ch u trách nhi m ch đ o và ph i h p v i các S , Ban, Ngành th c hi n các qui đ nh t i Ngh đ nh 61/CP ngày 05/07/1994 c a Chính ph trên đ a bàn thành ph Hà N i, các qui đ nh hi n hành liên quan, hư ng d n, t ch c th c hi n b n quy trình bán nhà: - Ki n trúc sư trư ng thành ph ch u trách nhi m xác đ nh v các đi u ki n ki n trúc quy ho ch đ i v i nhà bán. - S Xây d ng Hà N i ch u trách nhi m xác đ nh v lo i nhà, c p h ng nhà và t l ch t lư ng còn l i c a nhà bán. - S Tài chính - V t giá và C c Thh Hà N i ch u trách nhi m xác đ nh đơn giá đ t khi chuy n quy n s d ng và h s (K) đ t (n u có) và cùng S Đ a chính Nhà đ t Hà N i th m đ nh giá bán nhà. - S Đ a chính Nhà đ t Hà N i ch u trách nhi m xác đ nh h s đi u ch nh giá tr s d ng nhà theo Ngh đ nh 21/CP ngày 16/4/1999 c a Chính ph '; th m đ nh các đi u ki n, th t c bán nhà và xác đ nh v hình th , kích thư c, di n tích đ t c a nhà bán; m c đ tr ti n s d ng đ t đ i v i ngư i có công theo đ i tư ng do S Lao đ ng Thương binh xã h i xác nh n. - S Lao đ ng Thương binh xã h i ch u trách nhi m xác nh n đ i tư ng đư c h tr ti n s d ng đ t đ i v i nh ng ngư i có công khi mua nhà theo Quy t đ nh 118/TTg ngày 26/2/1996 c a Th tư ng Chính ph .
  3. - T t c các cơ quan đang qu n lý h sơ cán b đư c hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ch u trách nhi m xác nh n đúng đ i tư ng, đúng ch đ qui đ nh t i Quy t đ nh 64/1998/QĐ/TTg ngày 21/3/1998 c a Th tư ng Chính ph . - UBND các phư ng (xã) nơi có nhà bán ch u trách nhi m ph i h p v i các xí nghi p kinh doanh nhà qu n xác nh n v v n đ qu n lý s d ng nhà (tranh ch p, khi u ki n trong qu n lý s d ng t i th i đi m mua nhà). 3- Các Công ty Kinh doanh nhà là đơn v bán nhà (g i t t là bên bán nhà) th c hi n quy trình bán nhà và ch u trách nhi m xác đ nh h sơ bán nhà theo Ngh đ nh s 61/CP ngày 05/07/1994 c a Chính ph và các chính sách, qui đ nh hi n hành (s n ph m bán). - Công khai t i UBND phư ng và bên bán nhà danh sách các nhà, căn h bán đ nhân dân ch đ ng mua; các đi u ki n nhà đư c bán; th t c, quy trình mua bán nhà; giá chu n 1m2 nhà, đ t t i khu v c có nhà bán; các bi u m u mua nhà theo qui đ nh. - Đ i v i nhà t qu n: n u cơ quan qu n lý nhà có yêu c u tham gia l p h sơ bán nhà đ ng th i v i vi c chuy n giao nhà sang ngành Đ a chính Nhà đ t Hà N i, cơ quan t qu n ph i h p v i T chuyên viên HĐBN thành ph duy t 4 thông s bán nhà trình UBND thành ph ban hành quy t đ nh ti p nh n và bán nhà. 4. Nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i đang thuê đ u đư c bán tr các trư ng h p sau thì chưa bán: - Nhà đang tranh ch p, khi u ki n (chưa đư c các cơ quan có th m quy n tr l i b ng văn b n). - Nhà chuyên dùng đang b trí t m làm nhà . - Nhà thu c vùng quy ho ch theo Quy t đ nh c a UBND thành ph . - Bi t th bán theo quy đ nh riêng. Ph n 2: XÁC Đ NH S N PH M BÁN NHÀ, CĂN H BÁN (26 NGÀY CHO 1 H SƠ) 1. Bên bán nhà l p danh sách t ng nhà t ng căn h (s n ph m bán), xác đ nh 4 thông s nhà (theo qui đ nh) c a toàn b nhà, căn h thu c s h u Nhà nư c trong di n đư c bán trên đ a bang Công ty đang qu n lý. (10 ngày) 2. Trong 3 ngày UBND phư ng có trách nhi m ph i h p v i bên bán nhà xác nh n v tranh ch p trong s d ng nhà, đ t cho t ng nhà, t ng căn h . 3. Trong 3 ngày bên bán nhà l p k ho ch và chuy n h sơ đ T chuyên viên HĐBN Thành ph th m đ nh theo n i dung: v ki n trúc quy ho ch; c p h ng nhà; t l ch t
  4. lư ng còn l i; h s đi u ch nh giá tr s d ng đ i v i nhà chung; đơn giá đ t ; hình th , kích thư c, di n tích đ t c a nhà bán. 4. Trong 10 ngày S Đ a chính Nhà đ t t ng h p các h sơ nhà, căn h bán do các Công ty Kinh doanh nhà l p, báo cáo HĐBN Thành ph duy t và trình UBND Thành ph ban hành Quy t đ nh duy t các thông s bán nhà. 5. Bên bán nhà niêm y t công khai Quy t đ nh duy t 4 thông s bán nhà c a UBND Thành ph , di n tích nhà và đ t c a nhà bán t i Bên bán nhà và UBND Phư ng s t i. 6. Bên bán nhà ph i h p v i UBND Phư ng t ch c tuyên truy n, ti p th , v n đ ng và hư ng d n ngư i s d ng mua nhà. Ph n 3: TI P NH N H SƠ - KÝ H P Đ NG VÀ N P TI N MUA NHÀ (15 NGÀY) 1. Bên bán nhà có trách nhi m t ch c b ph n ti p nh n nhu c u c a các h mua nhà thu n l i, gi i quy t nhanh g n, không phi n hà. (2 ngày) - H sơ c a ngư i mua nhà (Bên mua) g m có: + 2 đơn mua nhà. + 2 b n sao h kh u. + 2 b n sao H p đ ng thuê nhà. + Gi y xác nh n năm công tác theo Quy t đ nh s 64/1998/QĐ-TTg c a các thành viên trong H p đ ng thuê nhà (ho c trong h kh u). + Gi y xác nh n chính sách ngư i có công đư c h tr ti n s d ng đ t khi mua nhà theo Quy t đ nh s 118/TTg (n u có). 2. Trong mư i ngày Bên bán nhà tính giá bán nhà; t ch c các h mua nhà ký h p đ ng mua bán; ki m tra Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t ; n p ti n mua nhà t i Kho b c Nhà nư c; hu H p đ ng thuê nhà sau khi đã thu h t ti n thuê nhà còn n (không tính th i gian do ngư i mua nhà n p ch m). 3. Trong 3 ngày, sau khi Bên mua nhà đã tr đ ti n theo quy đ nh - Bên bán nhà l p t trình chuy n S Đ a chính Nhà đ t đ trình UBND Thành ph quy t đ nh c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t . Ph n 4:
  5. TRÌNH - C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG Đ T (11 NGÀY) 1. Trong 5 ngày: S Đ a chính Nhà đ t th m đ nh h sơ c a Bên bán nhà và trình UBND Thành ph duy t. ký Gi y ch ng nh n. - Trong 3 ngày, UBND THành ph ký Gi y ch ng nh n cho các h mua nhà. 2. Trong 3 ngày, S Đ a chính Nhà đ t thông báo và giao cho ngư i mua nhà Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t t i S Đ a chính Nhà đ t và thu l phí c p Gi y ch ng nh n theo quy đ nh. Ph n 5: X LÝ CÁC TRƯ NG H P BÁN NHÀ KHÔNG ĐÚNG QUY Đ NH - Sau 10 ngày nh n đơn, Bên bán nhà chưa tri n khai thì ngư i mua có quy n yêu c u S Đ a chính Nhà đ t gi i quy t. - Các ngành ch u trách nhi m x lý t t c các v n đ khi u n i c a ngư i mua nhà theo t ng lĩnh v c do cơ quan đư c ph trách. - Các cá nhân, t ch c có liên quan trong quy trình bán nhà này, n u vi ph m ho c gây c n tr , làm ch m công tác bán nhà đ u ph i x lý theo qui đ nh hi n hành. - Trong quá trình th c hi n, b n Quy trình này s đư c b sung, s a đ i hoàn ch nh phù h p v i tình hình th c t , nh m đ y nhanh ti n đ bán nhà trên đ a bàn toàn Thành ph . T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K.T CH T CH PHÓ CH T CH Đ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản