Quyết định số 57/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 57/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2002/QĐ-BCN về việc giao Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp quản lý Xí nghiệp In 15 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP IN 15 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Xét đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về chuyển doanh nghiệp thuộc Cục tại Công văn số 1613 CV/ĐCKS-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2002; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp quản lý Xí nghiệp In 15 . Điều 2. Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành các thủ tục tiếp nhận nguyên trạng Xí nghiệp In 15 và giải quyết các vấn đề có liên quan khác theo đúng các qui định của pháp luật Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp In 15 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Bùi Xuân Khu
Đồng bộ tài khoản