Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 57/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 57/2002/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH TH D C TH THAO N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 36-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 1994 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa VII) v công tác th d c th thao trong giai o n m i; Ch th s 133-TTg ngày 07 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng Quy ho ch phát tri n ngành th d c th thao; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (t trình s 2449/BKH-VPT ngày 21 tháng 4 năm 1999 và công văn s 6289-BKH/VPT ngày 18 tháng 9 năm 2001), c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao (t trình s 168/UBTDTT ngày 15 tháng 6 năm 2001 và văn thư ngày 07 tháng 3 năm 2002) xin phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành th d c th thao n năm 2010, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành th d c th thao n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m: a) Th d c th thao là m t b ph n quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c nh m b i dư ng và phát huy nhân t con ngư i; góp ph n nâng cao th l c, giáo d c nhân cách, o c, l i s ng lành m nh, làm phong phú i s ng văn hóa và phát huy tinh th n dân t c c a con ngư i Vi t Nam, ph c v c l c cho Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2001 - 2010. b) Xây d ng n n th d c th thao phát tri n, ti n b có tính dân t c, khoa h c và nhân dân. Gi gìn, phát huy b n s c và truy n th ng dân t c, ng th i nhanh chóng ti p thu nh ng thành t u khoa h c hi n i. Phát tri n r ng rãi th d c th thao qu n chúng, các môn th thao dân t c và các ho t ng th d c th thao mang tính ph c p i v i m i i tư ng, l a tu i, t o thành phong trào th d c th thao qu n chúng "Kh e xây d ng và b o v T qu c".
  2. T p trung phát tri n nh ng môn th thao tr ng i m phù h p c i m và th ch t ngư i Vi t Nam nh m nhanh chóng nâng cao thành tích th thao. T ng bư c xây d ng l c lư ng th thao chuyên nghi p. c) Ny m nh xã h i hóa ho t ng th d c th thao dư i s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c. d) M r ng giao lưu và h p tác qu c t trong s nghi p phát tri n th d c th thao, góp ph n tăng cư ng s hi u bi t l n nhau, quan h h u ngh và h p tác gi a nhân dân ta v i nhân dân các nư c trong khu v c, châu l c và trên th gi i. 2. M c tiêu: a) Th c hi n giáo d c th ch t trong t t c các trư ng h c. Tuy t i b ph n h c sinh, sinh viên, thanh niên, thi u niên, chi n sĩ các l c lư ng vũ trang, cán b , công ch c, viên ch c và m t b ph n ngày càng l n nhân dân thư ng xuyên t p luy n th d c th thao. b) ào t o i ngũ v n ng viên th thao tài năng qu c gia v i các tuy n, các l p k c n hoàn ch nh, có trình chuyên môn và thành tích cao, có phNm ch t, o c t t; ph n u ưa n n th thao Vi t Nam x p vào nh ng nư c hàng u khu v c, có th h ng cao m t s môn phù h p c i m và th ch t ngư i Vi t Nam trong các gi i châu l c và th gi i. c) Ki n toàn h th ng ào t o cán b qu n lý, cán b khoa h c, hu n luy n viên, giáo viên th d c th thao. Nâng c p, xây d ng m i và hi n i hóa cơ s v t ch t, k thu t th d c th thao. Hình thành các cơ s nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh , y h c th d c th thao áp ng nhu c u phát tri n th d c th thao qu n chúng và th thao thành tích cao c a t nư c. 3. Phương hư ng: a) V th d c th thao qu n chúng: - i v i các trư ng h c: n năm 2010: 95% các trư ng h c thành ph , th xã, khu công nghi p (hi n nay là 36,4%) b o m y các ti t h c th d c th thao; 70 - 80% h c sinh (hi n nay là 60%) và 90-95% sinh viên (hi n nay là 80%) t tiêu chuNn rèn luy n thân th theo quy nh. - i v i l c lư ng vũ trang: n năm 2010: 100% cán b , chi n sĩ tham gia luy n t p thư ng xuyên và t tiêu chuNn rèn luy n thân th theo l a tu i; 50% s ơn v có phong trào th d c th thao m nh. - i v i cán b , công ch c, viên ch c, công nhân:
  3. M i ngư i luy n t p thư ng xuyên m t môn th thao. C ng c và phát tri n các câu l c b th d c th thao cơ quan, xí nghi p dư i m i hình th c (phúc l i, công ích, ho t ng d ch v ). - i v i nhân dân: ng viên, khuy n khích phong trào rèn luy n thân th , gi gìn s c kh e, th d c ch a b nh, th d c dư ng sinh i v i ngư i cao tu i. Chú tr ng phát tri n các môn th thao ư c qu n chúng yêu thích và th thao dân t c. n năm 2010 có 18 - 20% dân s t p luy n th d c th thao thư ng xuyên. b) V th thao thành tích cao: - Phát tri n các môn th thao có trong chương trình thi u t i i h i Th thao ông Nam á (SEA Games), i h i Th thao châu á (ASIAD), i h i Olympic. T p trung nâng cao thành tích các môn th thao mà v n ng viên nư c ta có th m nh. - Ph n u là 1 trong 3 nư c hàng u v th thao trong khu v c t i SEA Games 22 và là 1 trong 15 nư c có thành tích th thao cao châu á. Có t 4 - 5 môn th thao t thành tích cao trong các gi i th thao th gi i. 4. Các gi i pháp v t ch c, ào t o: a) Xã h i hóa ho t ng th d c th thao: - Phát tri n các cơ s t p luy n th d c th thao dư i nhi u hình th c. - a d ng hóa các hình th c thi u th d c th thao. - Liên k t các ho t ng th d c th thao gi a các ngành, oàn th , t ch c xã h i. L ng ghép các ho t ng th d c th thao v i các ho t ng văn hóa, du l ch. - Huy ng các ngu n l c c a nhân dân và xã h i u tư cho các công trình th thao. - C ng c và phát tri n các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia. b) ào t o, b i dư ng: Chú tr ng ào t o, b i dư ng, nâng cao trình qu n lý chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b hi n có, ng th i m r ng quy mô i ôi v i nâng cao ch t lư ng ào t o các trư ng i h c và cao ng th d c th thao; m r ng s h p tác ào t o cán b và chuyên gia th d c th thao v i m t s nư c. - i v i cán b nghiên c u, gi ng d y cao c p: T ng bư c hoàn thi n chương trình, n i dung ào t o sau i h c, i h c và cao ng th d c th thao. Tăng cư ng ào t o, b i dư ng i ngũ cán b nghiên c u, gi ng d y cao c p; c i ào t o nư c ngoài i v i m t s môn khoa h c th thao cơ b n.
  4. - i v i giáo viên th d c th thao các c p: Thư ng xuyên nâng cao ch t lư ng chuyên môn c a các giáo viên th d c th thao các c p; n năm 2010 b o m 80% nhu c u giáo viên th d c th thao cho các trư ng, các c p h c. C ng c , nâng c p, m r ng, phát tri n các trư ng th d c th thao. - i v i hu n luy n viên, hư ng d n viên, tr ng tài th d c th thao: Ny m nh công tác ào t o, b i dư ng; nâng cao ch t lư ng ào t o nhanh chóng nâng cao trình i ngũ hu n luy n viên, hư ng d n viên, tr ng tài, ti p c n trình qu c t . Có các bi n pháp c n thi t tăng nhanh s lư ng hu n luy n viên, hư ng d n viên, tr ng tài t ng c p qu c t . c) Công tác nghiên c u và ng d ng khoa h c, công ngh , y h c th d c th thao: - Ny m nh nghiên c u và ng d ng khoa h c, công ngh , y h c th d c th thao thi t th c ph c v phong trào th d c th thao qu n chúng và nâng cao thành tích th thao. Chú tr ng ng d ng các gi i pháp k thu t, y - sinh h c vào th d c th thao. Tăng cư ng nghiên c u lý lu n giáo d c th ch t và hu n luy n th thao, v n d ng phù h p v i i u ki n và c i m c a Vi t Nam. Xúc ti n nghiên c u xã h i h c, kinh t h c th d c th thao xác nh thêm các căn c khoa h c cho vi c ho ch nh các ch trương, chính sách th d c th thao. - Tăng cư ng u tư xây d ng ti m năng khoa h c, công ngh , y h c th d c th thao ngang t m v i các nư c tiên ti n trong khu v c. - Xây d ng cơ ch liên k t gi a khoa h c, công ngh , y h c v i ào t o, hu n luy n và thi u th thao. - nh kỳ i u tra tình tr ng th ch t nhân dân. Xây d ng các gi i pháp v th d c th thao góp ph n nâng cao t m vóc, th tr ng cho thanh niên, thi u niên, nhi ng. - Coi tr ng vi c ph bi n tri th c khoa h c, công ngh , y h c th d c th thao và hư ng d n tri th c th d c th thao ph thông cho qu n chúng. 5. Các gi i pháp v cơ s v t ch t - k thu t. a) i v i các xã, phư ng. - M i xã, phư ng có qu t, a i m làm cơ s t p luy n th d c th thao. - Ti n t i m i trư ng ph thông trên a bàn u có a i m ph c v cho các ti t h c th d c th thao n i khóa và t p luy n ngo i khóa. - T ng bư c hoàn thi n các cơ s t p luy n th d c th thao.
  5. b) i v i các huy n, qu n: - M i huy n, qu n có qũy t, a i m dành cho ho t ng t p luy n và thi u th d c th thao. - Tùy theo c i m, quy mô, dân s , t ng bư c xây d ng các công trình: sân v n ng, nhà t p luy n - thi u, b bơi. c) i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Trên cơ s nâng c p, b sung, phát tri n nh ng cơ s ã có, m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n t i có nh ng công trình th d c th thao: sân v n ng, cung th thao ho c nhà thi u, phòng t p luy n ho c nhà t p luy n t ng môn, khu công viên th thao - gi i trí. i v i các t nh, thành ph có ch c năng làm trung tâm vùng (Hà N i, H i Phòng, Thái Nguyên, Ngh An, à N ng, Khánh Hoà, k L k, thành ph H Chí Minh, C n Thơ), ư c t o i u ki n xây d ng s m các công trình th d c th thao có quy mô l n hơn th c hi n thêm ch c năng này. d) i v i các ngành: - T ng ngành có quy ho ch, k ho ch, bi n pháp Ny m nh và nâng cao ch t lư ng ho t ng th d c th thao, t ng bư c xây d ng cơ s v t ch t - k thu t và i ngũ cán b th d c th thao trong ngành. - Ngành giáo d c và ào t o c bi t coi tr ng giáo d c th ch t trong nhà trư ng, c i ti n n i dung gi ng d y th d c th thao n i khoá, ngo i khoá; b o m có sân bãi, phòng t p luy n cho các trư ng h c. - Ngành quân i, công an phát tri n ho t ng th d c th thao nh m nâng cao s c kho , tinh th n chi n u c a cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang; t ng bư c nâng c p, hoàn thi n ho c xây m i các công trình th d c th thao áp ng nhu c u phát tri n nh ng môn th thao phù h p v i c i m c a ngành, m t s môn th thao tr ng i m c a n n th thao qu c gia. ) i v i các công trình c p qu c gia: - Hà N i và thành ph H Chí Minh là trung tâm vùng, ng th i làm nhi m v trung tâm th d c th thao qu c gia. T i 2 thành ph này hình thành các khu liên h p th thao qu c gia bao g m nhi u công trình tiêu chuNn qu c t trên cơ s nâng c p, hi n i hoá m t s công trình ã có k t h p v i u tư xây d ng m i m t s công trình c n thi t. - Các công trình c p qu c gia và m t s công trình ưu tiên c a các a phương liên quan áp ng ư c yêu c u t ch c SEA Games 22 vào năm 2003 và t ch c các gi i th thao qu c t , t ch c ASIAD trong nh ng năm sau. 6. Các gi i pháp v h p tác qu c t :
  6. a) M r ng và tăng cư ng m i quan h và h p tác qu c t v th d c th thao v i các nư c trong Hi p h i các nư c ông Nam á (ASEAN), các nư c có m i quan h truy n th ng và nh ng nư c các khu v c khác trên th gi i. b) Tranh th s h tr giúp c a các t ch c th thao qu c t v các m t: kinh nghi m t ch c, qu n lý; ào t o v n ng viên, hu n luy n viên, cán b khoa h c, công ngh , y h c, tài chính. c) T ch c thành công SEA Games 22 năm 2003 t i Vi t Nam. ChuNn b ăng cai t ch c ASIAD trong nh ng năm sau vào th i i m thích h p. 7. Ngu n v n u tư: V n u tư quy ho ch phát tri n th d c th thao ư c huy ng t các ngu n sau: a) V n ngân sách nhà nư c. b) V n nư c ngoài. c) V n c a các t ch c và cá nhân trong nư c. d) Vi n tr không hoàn l i c a các qu c gia ho c các t ch c qu c t . ) V n c a các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam kinh doanh trong lĩnh v c th d c th thao. e) Các ngu n v n khác. i u 2. U ban Th d c Th thao ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, T ng c c a chính và các B , ngành liên quan, các a phương, căn c nh ng n i dung ch y u t i i u 1 Quy t nh này l p quy ho ch chi ti t trình các c p có thNm quy n phê duy t, t ch c tri n khai l p, xác nh danh m c d án u tư, gi i pháp huy ng v n cho t ng d án, xu t nh ng b sung, i u ch nh c n thi t, t ng bư c u tư phát tri n s nghi p th d c th thao theo các k ho ch 5 năm và hàng năm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản