Quyết định số 57/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 57/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 57/2003/qđ-bbcvt về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp internet quốc tế (iig) của các ixp do bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2003 QUY T NNH C A B BƯU CHÍNH VI N THÔNG S 57/2003/Q -BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003 BAN HÀNH CƯ C DNCH V CÀI T VÀ THUÊ C NG K T N I TR C TI P INTERNET QU C T (IIG) C A CÁC IXP B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23/08/2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet; Căn c Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Căn c Thông tư s 03/1999/TT-TCB ngày 11/5/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n hư ng d n thi hành Ngh nh s 109-CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông và Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Căn c Thông tư s 04/2001/TT-TCB ngày 20/11/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23/08/2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v k t n i Intenet, d ch v truy nh p Internet và d ch v ng d ng Internet trong bưu chính, vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành t m th i cư c d ch v cài t và thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t (IIG) c a doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) như sau: 1. Cư c cài t: 4.545.000 ng/c ng (thu m t l n). 2. Cư c thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t : STT T c (Kb/s) M c cư c (1.000 /tháng) 1 64 18.977 2 128 26.489 3 192 35.149 4 256 43.808
  2. 5 320 51.110 6 384 58.411 7 448 65.968 8 512 73.522 9 576 80.909 10 640 88.295 11 704 95.682 12 768 97.006 13 832 102.159 14 896 107.313 15 960 112.467 16 1.024 117.621 17 1.088 121.556 18 1.152 125.492 19 1.216 129.427 20 1.280 133.362 21 1.344 137.298 22 1.408 141.234 23 1.472 145.169 24 1.536 149.103 25 1.600 154.438 26 1.664 159.771 27 1.728 165.105 28 1.792 170.438 29 1.856 175.772 30 1.920 181.106 31 1.984 186.440 32 2.048 191.774 33 4Mb/s 306.838 34 8Mb/s 575.321 35 16Mb/s 1.054.755 36 34Mb/s 1.917.736 37 45Mb/s 2.397.170
  3. 3- Các m c cư c quy nh m c t i 1, 2 nêu trên chưa bao g m thu giá tr gia tăng (VAT) và cư c thuê kênh vi n thông t các doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet (ISP), t ngư i s d ng n doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP). i u 2. Doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) ư c quy nh hình th c tính và thu cư c khác trên nguyên t c t ng cư c s d ng trong tháng không vư t quá m c cư c thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t quy nh t i i u 1 nêu trên. i u 3. Căn c vào quy nh v qu n lý d ch v Internet do T ng c c Bưu i n ban hành, các doanh nghi p cung c p d ch v truy nh p Internet (ISP) ư c quy nh m c cư c cài t và cư c truy nh p Internet tr c ti p c a mình; cư c cài t và cư c truy nh p tr c ti p gi a các ISP v i nhau. i u 4. Quy nh này có hi u l c t ngày 01/04/2003, thay th Quy t nh s 14/2002/Q -TCB ngày 11/01/2002 c a T ng c c Bưu i n v vi c ban hành t m th i cư c d ch v cài t, thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t (IIG) c a các IXP. i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông; T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p cung c p d ch v vi n thông, các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng ình Lâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản