Quyết định số 57/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 57/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2003/QĐ-BNV vê việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Khoa học kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p – T do - H nh phúc ****** S : 57/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I KHOA H C K THU T ÚC - LUY N KIM VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam và V trư ng V t ch c phi chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam ã ư c i h i i bi u toàn qu c l n th IV ngày 27 tháng 6 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I KHOA H C K THU T ÚC - LUY N KIM VI T NAM
  2. Chương 1: TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam là t ch c xã h i - ngh nghi p t nguy n c a công dân và t ch c Vi t Nam ho t ng v khoa h c – k thu t trong ngành úc, luy n kim, nhi t luy n, x lý b m t, cán kéo ép kim lo i v.v… H i t nguy n là thành viên c a Liên hi p các H i Khoa h c k thu t Vi t Nam. i u 2. M c ích c a H i là t p h p oàn k t; giúp nhau nâng cao trình khoa h c - k thu t và nghi p v chuyên môn, tuyên truy n ph bi n các ki n th c, tư v n ph n bi n và giám nh xã h i v chuyên ngành nh m phát tri n ngành ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. i u 3. H i ho t ng trong ph m vi c nư c; tuân th pháp lu t Nhà nư c H i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng t i ngân hàng. H i có t p chí riêng, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a H i óng t i Hà N i. Chương 2: NHI M V i u 4. H i có các nhi m v chính sau ây: 1. T p h p, oàn k t nh ng ngư i ho t ng khoa h c - k thu t trong ngành úc, luy n kim, nhi t luy n,01 x lý b m t, cán kéo ép kim lo i, v.v… 2. Giúp , h tr nhau nâng cao trình chuyên môn, c vũ các ho t ng sáng t o, khuy n khích ng d ng và ưa các ti n b khoa h c - k thu t vào s n xu t và i s ng. 3. Tuyên truy n, ph bi n các ki n th c v chuyên môn. 4. Tư v n ph n bi n và giám nh xã h i v khoa h c - k thu t và kinh t - xã h i c a ngành. Ki n ngh nh ng bi n pháp khoa h c - k thu t và kinh t - xã h i phát tri n ngành. 5. Ti n hành các ho t ng kinh t - k thu t theo phát lu t hi n hành. 6. H p tác qu c t v i các H i chuyên ngành các nư c và các t ch c qu c t tương ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: H I VIÊN i u 5. Công dân Vi t Nam trong và công dân Vi t Nam nư c ngoài ho t ng trong ngành úc, luy n kim, nhi t luy n, x lý b m t, cán kéo ép kim lo i, v.v… ho c nh ng ngành có liên
  3. quan, tán thành i u l H i, có nhi t tình ho t ng cho H i, t nguy n xin gia nh p H i u có th ư c k t n p làm h i viên c a H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam. H i có H i viên cá nhân, H i viên t p th và H i viên tán tr . - H i viên cá nhân là công dân Vi t Nam t nguy n ho t ng cho H i, tán thành i u l H i, làm ơn gia nh p H i và ư c k t n p vào H i. - H i viên t p th là các cơ quan qu n lý, cơ quan khoa h c - k thu t, cơ s giáo d c – ào t o, cơ s s n xu t kinh doanh thu c lĩnh v c úc - luy n kim, t nguy n ho t ng cho H i, tán thành i u l H i, do ngư i ng u thay m t làm ơn gia nh p H i thì ư c k t n p vào H i. - H i viên tán tr g m ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài tán thành i u l H i, h tr tích c c cho các ho t ng c a H i thì ư c xem xét công nh n là h i viên tán tr . H i viên tán tr không tham gia ng c , c vào Ban lãnh o H i và bi u quy t các v n c a H i. Ban ch p hành trung ương H i quy nh chi ti t các th t c k t n p H i viên. i u 6. H i viên có quy n: - Th o lu n và bi u quy t m i công vi c c a H i, b u c và ng c vào các cơ quan lãnh oc a H i, tham gia các t ch c c a H i. - Tùy theo i u ki n c th và kh năng, H i giúp , h tr H i viên, b i dư ng, nâng cao trình chuyên môn nghi p v th c hi n các công trình nghiên c u và phát minh các sáng ki n, sáng ch . - ư c hư ng các quy n l i tinh th n và v t ch t do H i quy nh. - ư c tham gia các H i khác. - Có quy n xin ra kh i H i. i u 7. H i viên có nhi m v : - Tôn tr ng i u l c a H i, th c hi n các quy t nh, ngh quy t c a H i, tuyên truy n m r ng nh hư ng c a H i, b o v , nâng cao uy tín c a H i và phát tri n h i viên m i. - Tham gia các ho t ng c a H i, óng H i phí y . Chương 4: T CH C VÀ NGUYÊN T C HO T NG
  4. i u 8. Nguyên t c ho t ng c a H i. H i ho t ng theo nguyên t c dân ch , oàn k t, t p th lãnh o, cá nhân ph trách, thi u s ph c tùng a s . i u 9. T ch c c a H i g m: Trung ương : H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh): H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim t nh. cơ s : Chi H i chuyên ngành. t nh n u có nhu c u thì thành l p H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim t nh. Vi c thành l p H i do y ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim t nh tán thành i u l c a H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam, làm ơn xin gia nh p thì ư c công nh n là H i thành viên. Các H i thành viên u có i u l riêng trên cơ s tôn tr ng i u l H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam. i u 10. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là ih i i bi u toàn qu c c a H i, thư ng kỳ 5 năm h p m t l n. i h i có nhi m v : - Thông qua báo cáo nhi m kỳ và quy t nh phương hư ng nhi m kỳ t i. -S a i b sung i u l (n u có) - B u Ban Ch p hành trung ương. Th th c b u Ban Ch p hành trung ương H i do i h i quy t nh. i u 11. Nhi m v và quy n h n c a Ban Ch p hành trung ương H i: - T ch c th c hi n ngh quy t c a ih i i bi u toàn qu c H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam. - Ch o toàn b ho t ng c a H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam gi a hai kỳ i h i. - B u các y viên Thư ng v H i; b u Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký trong s các y viên Thư ng v H i; b u Ban ki m tra g m Trư ng ban và các y viên. Ban Ch p hành trung ương H i quy t nh b sung hay mi n nhi m y viên Ban Ch p hành trung ương H i. S lư ng b u b sung y viên Ban Ch p hành trung ương H i không vư t quá 15% t ng s y viên Ban Ch p hành trung ương H i do i h i b u ra.
  5. - Ban Ch p hành Trung ương H i h p thư ng kỳ m t năm m t l n. N u do i u ki n khách quan, th i gian h p Ban Ch p hành trung ương H i có th ch m hơn nhưng không vư t quá ba tháng theo quy nh. - Ban Ch p hành trung ương H i h p b t thư ng trong trư ng h p có quá n a s y viên Ban Ch p hành trung ương H i yêu c u; ho c theo ngh c a Thư ng v H i. i u 12. Nhi m v và quy n h n c a Thư ng v H i: - Th c hi n ngh quy t c a Ban Ch p hành trung ương H i gi a hai kỳ h p Ban Ch p hành trung ương H i - Ch o các ho t ng c a H i theo nguyên t c lãnh o t p th . - Quy t nh thành l p, gi i th các t ch c, h i ng khoa h c thu c h i theo quy nh c a Pháp lu t. B nhi m các Trư ng ban chuyên môn, T ng biên t p t p chí và cán b ph trách các t ch c tr c thu c. - Quy t nh khen thư ng và k lu t. - Thư ng v H i h p thư ng kỳ ba tháng m t l n. N u do i u ki n khách quan, th i gian h p Thư ng v H i có th ch m hơn nhưng không vư t quá m t tháng theo quy nh. - Thư ng v H i h p b t thư ng trong trư ng h p có quá n a s y viên Thư ng v H i yêu c u, ho c theo ngh c a Ch t ch H i. i u 13. Nhi m v c a Ch t ch, các Phó Ch t ch Nhi m v c Ch t ch: - i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t. - T ch c tri n khai th c hi n các ngh quy t c a i h i, c a h i ngh Ban Ch p hành trung ương H i và Thư ng v H i. - B nhi m nhân s Văn phòng H i. - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành trung ương H i và toàn th H i thành viên v các ho t ng c a H i. Các Phó Ch t ch giúp vi c Ch t ch H i phân công ph trách t ng lĩnh v c và ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban Ch p hành trung ương H i khi Ch t ch v ng m t. i u 14. Văn phòng trung ương H i. Văn phòng H i có trách nhi m và quy n h n sau :
  6. - T ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a Ban Ch p hành trung ương H i và Thư ng v H i. - B o m thông tin thư ng xuyên trong n i b H i và quan h công tác c a H i v i các cơ quan bên ngoài. - Th c hi n công tác hành chính – lưu tr c a H i. Qu n lý tài s n c a H i. - Th c hi n công tác tài v c a H i theo các quy nh c a pháp lu t. i u 15. Nhi m v và quy n h n c a T ng thư ký: T ng thư ký là cán b chuyên trách c a H i giúp Ch t ch H i i u hành m i công vi c c a cơ quan H i. T ng Thư ký gi i quy t các công vi c hàng ngày, theo dõi tình hình ho t ng c a các t ch c tr c thu c H i, thư ng xuyên báo cáo Thư ng v H i và Ch t ch H i gi i quy t các v n liên quan n nhi m v và quy n h n c a Thư ng v H i và Ch t ch H i. i u 16. Ban ki m tra do Ban Ch p hành trung ương H i b u g m Trư ng ban và các y viên. Ban ki m tra có nhi m v và quy n h n như sau : - Ki m tra vi c th c hi n i u l H i, các ngh quy t c a Ban Ch p hành trung ương H i và Thư ng v H i . - Ki m tra ho t ng c a Ban Ch p hành, c a Thư ng v và c a các t ch c tr c thu c H i. - Ki m tra các ho t ng kinh t , tài chính c a H i và các t ch c tr c thu c H i. - Xem xét và gi i quy t các ơn thư khi u t . Ban ki m tra h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n ho c có th h p b t thư ng theo ngh c a Thư ng v H i, Ch t ch H i ho c c a Trư ng ban ki m tra. Chương 5: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 17. Ngu n thu nh p c a H i g m có : - H i phí c a h i viên (do Ban Ch p hành quy nh) - Tài tr c a các cơ quan, t ch c và các nhân trong và ngoài nư c. - Thu nh p t các ho t ng khoa h c - k thu t và kinh t - k thu t c a H i theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Tài chính và tài s n c a H i ư c qu n lý theo ch tài chính c a Nhà nư c
  7. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 19. H i viên ho c c ng tác viên c a H i có thành tích trong công tác H i ho c trong ho t ng khoa h c - k thu t s ư c H i khen thư ng ho c H i ngh cơ quan Nhà nư c có th m quy n khen thư ng. Hình th c khen thư ng do Thư ng v H i quy nh. i u 20. H i viên vi ph m nghiêm trong i u l ho c làm t n h i n danh d c a H i s b thi hành k lu t t phê bình, c nh cáo n khai tr ra kh i H i. Hình th c k lu t bo Thư ng v H i quy nh. Chương 7: HI U L C THI HÀNH i u 21. B n i u l này g m VII Chương, 22 i u ã ư c i h i i bi u toàn qu c H i Khoa h c k thu t úc - Luy n kim Vi t Nam H i thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2003 và có hi u l c khi ư c B N i v phê duy t. i u 22. Ch có ih i i bi u toàn qu c c a H i m i có quy n s a i b n i u l này./.
Đồng bộ tài khoản