Quyết định số 57/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 57/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộihuyện Đông Anh giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 57/2003/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I HUY N ÔNG ANH GIAI O N 2001 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010; Căn c k t lu n c a H i ng th m nh Qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n ông Anh giai o n 2001 - 2010 t i thông báo s 56/TB- KH& T ngày 14/3/2002; Xét ngh c a Ch t ch UBND huy n ông Anh t i t trình s 107/TTr-UB ngày 27/3/2002; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 380/TTr-KH& T ngày 12 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n ông Anh giai o n 2001-2010 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i huy n ông Anh giai o n 2001- 2010. Phát huy m i ti m năng và l i th c a huy n vào phát tri n kinh t - xã h i i ôi v i xây d ng các khu ô th ; th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p nông thôn g n li n v i gi gìn tôn t o c nh quan môi trư ng sinh thái; khai thác ti m năng du l ch, d ch v g n li n v i l ch s , truy n th ng văn hoá a phương; t p trung xây d ng, nâng cao hi u qu , hi u l c c a các c p chính quy n; m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i; gi i quy t cơ b n các v n xã h i b c xúc; không ng ng nâng cao i s ng v t ch t, văn hoá, tinh th n c a nhân dân; xây d ng cơ s v t ch t căn b n cho vi c hình thành khu ô th B c sông H ng, ưa ông Anh tr thành trung tâm kinh t - xã h i l n, óng vai trò ng l c phát tri n phía B c Th ô. 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u 2.1. Kinh t
  2. - T c tăng giá tr s n xu t bình quân hàng năm giai o n 2001-2010: 13,5%/năm, trong ó giai o n 2001-2005 là 12,3%/năm và giai o n 2006-2010 là 14,6%/năm. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành linh t trên a bàn: + Năm 2005: Công nghi p m r ng chi m 72,7%; D ch v 13,1%; Nông nghi p 14,2%. + Năm 2010: Công nghi p m r ng chi m 75,1%; D ch v 16,3%; Nông nghi p 8,6%. 2.2. Văn hoá - xã h i: - Ph n u n năm 2005 ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 70% i tư ng trong tu i quy nh, hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương vào năm 2010. - Ph n u n năm 2005 có 75-80% h c sinh ti u h c và 30-35% h c sinh THCS ư c h c 2bu i/ngày. T l lao ng qua ào t o năm 2005 t 40-50%, năm 2010 t 65-67%. - n năm 2005, ph n u gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 15%, năm 2010 gi m dư i 10%. - T c tăng dân s t nhiên hàng năm giai o n 2001-2005 kho ng 1,25%; giai o n 2006-2010 kho ng 1%. Gi i quy t t i a nhu c u vi c làm c a ngư i lao ng, giai o n 2001-2005 trung bình gi i quy t vi c làm cho 2000 ngư i/năm và giai o n 2006-2010 trung bình 5000 ngư i/năm; nâng t l lao ng qua ào t o lên 65-67% vào năm 2010. - Ph n u n năm 2005, t l h nghèo trên a bàn huy n còn 3-3,5%; n năm 2010 t l này gi m xu ng 1%. 2.3. ô th : - Ph n u nâng t l di n tích t giao thông trên t ô th lên 10% vào năm 2005, và 15,7% năm 2010; m t ư ng giao thông t 1,8km/km2 vào năm 2010. - Ph n u 95% s h gia ình ư c c p nư c s ch sinh ho t theo tiêu chuNn 170 lít/ngư i/ngày- êm vào năm 2005 và 100% s h ư c c p nư c s ch sinh ho t theo tiêu chuNn 180 lít/ngư i/ngày- êm vào năm 2010. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u 3.1. Phát tri n kinh t : a. Công nghi p:
  3. - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p m r ng trên a bàn giai o n 2001-2010 bình quân kh ong 14,5%/năm, trong ó giai o n 2001-2005 là 13,5% và giai o n 2006-2010 là 15,4%/năm. - Ti p t c hình thành và m r ng phát tri n các khu công nghi p t p trung, làng ngh , tăng cư ng kh năng ti p thu công ngh tiên ti n, t o kh i lư ng hàng hoá l n. Phát tri n cơ c u ngành a d ng, ng th i chú tr ng phát tri n m t s ngành mũi nh n như: cơ khí, v t li u xây d ng và công nghi p i n, i n t . - Công nghi p c a huy n t p trung phát tri n các ngành cơ khí bao g m: cơ khí s a ch a, l p ráp nh , kim khí tiêu dùng, may, da, phát tri n m nh th công nghi p. b. D ch v - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001-2010 kho ng 18,6%/năm, trong ó giai o n 2001-2005 là 17,65/năm và giai o n 2006- 2010 là 19,7%/năm. - T p trung u tư cơ s h t ng phát tri n m nh thương m i-d ch v . Chuy n d ch cơ c u n i b theo hư ng a d ng hoá các lo i hình, nâng cao ch t lư ng ho t ng thương m i d ch v theo yêu c u văn minh, hi n i, phù h p v i quá trình hình thành các khu công nghi p và các khu ô th m i. - Phát tri n cá trung tâm d ch v công c ng, hình thành d n các trung tâm thương m i d ch v các c m dân cư, m r ng m ng lư i thương m i d ch v , c i t o và phát tri n m ng lư i ch ... nh m ph c v a d ng nhu c u sinh ho t và i s ng c a nhân dân. - Khai thác ti m năng, th m nh du l ch c a huy n, a d ng hoá các lo i hình du l ch (du l ch văn hoá, dung l ch sinh thái, du l ch cu i...); u tư tu s a, tôn t o các khu di tích l ch s văn hoá C Loa, a o Nam H ng, m r ng công viên C u ôi và các khu vui chơi gi i trí khác; nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch nh m thu hút nhi u hơn n a khách du l ch trong nư c và th gi i. c. Nông nghi p: - T c tăng giá tr s n xu t nông nghi p giai o n 2001-2010 kho ng 4%/năm; giá tr s n xu t và d ch v trên 1ha t canh tác năm 2005 là 72 tri u ng/năm và 75 tri u ng/năm 2010. T p trung gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i nông dân. Phát tri n nông nghi p g n v i xây d ng nông thôn m i, b o v môi trư ng sinh thái. - Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn, cơ c u n i b ngành nông nghi p; gi m di n tích cây lương th c, phát tri n cây th c phNm các lo i, t ng bư c m r ng di n tích rau s ch, cây ăn qu , hoa và cây c nh, chăn nuôi gia súc và gia c m có ch t lư ng cao nh m cung c p s n phNm tươi s ng cho Thành ph và có th xu t khNu t i ch . 3.2. Phát tri n văn hóa - xã h i :
  4. a. Giáo d c - ào t o : - Ph n u nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n, t ng bư c hi n i hóa cơ s v t ch t, ti p t c th c hi n có hi u qu vi c xã h i hóa giáo d c ào t o. - n năm 2005, ph c p trung h c ph thông và tương ương cho 70% i tư ng trong tu i; cơ b n xóa phòng h c c p 4; ph n u 100% giáo viên m m non t chuNn, 50% giáo viên ti u h c và trung h c cơ s trên chuNn, 25% trư ng t chuNn qu c gia c p ti u h c và THCS; 75 - 80% h c sinh ti u h c và 30 - 35% h c sinh THCS ư c h c 2 bu i/ngày. Nâng t l lao d ng qua ào t o lên 40 - 45%, riêng các xã b thu h i t t l này t 60 - 65%. - Ph n u n năm 2010 hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương; 100% h c sinh ti u h c và 90 - 95% h c sinh THCS ư c h c 2 bu i/ngày; t l lao ng qua ào t o c a toàn huy n là 65 - 67%. b. Văn hóa - Thông tin : u tư xây d ng h th ng cơ s v t ch t ph c v các ho t ng văn hóa - thông tin trên a bàn : nâng c p nhà văn hóa huy n; nâng c p và hoàn thi n trang thi t b v t ch t cho các khu vui chơi gi i trí và nhà văn hóa c p xã. u tư nâng c p công viên C u ôi, xây d ng m Vân Trì thành khu vui chơi, gi i trí, ngh dư ng. Khôi ph c và phát tri n m t qu n th văn hóa truy n th ng, l y thành C Loa làm trung tâm và các khu di tích l ch s văn hóa t i các xã xung quanh làm các v tinh. Duy trì và tôn t o các khu di tích C Loa, a o Nam H ng, n Sái. c. Y t : - Th c hi n t t các chương trình y t . Chú tr ng công tác s c kho ban u phòng ch ng các b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; th c hi n t t chương trình tiêm ch ng m r ng cho tr em trong tu i. Quan tâm chăm sóc s c kho cho các i tư ng chính sách. - Ti p t c u tư c ng c cơ s v t ch t, trang thi t b cho ngành y t . B i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho i ngũ th y thu c nh m nâng cao ch t lư ng khám, i u tr và các ho t ng y t . - Ny m nh công tác xã h i hóa y t trên a bàn và a d ng hóa các lo i hình d ch v y t . Tăng cư ng công tác qu n lý d ch v y dư c tư nhân. - n năm 2005, ph n u gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 15%, t l sinh gi m xu ng kho ng 1,45%; năm 2010 t l tr em suy dinh dư ng gi m xu ng dư i 10%, t l sinh gi m dư i 1,1%. d. Th d c th thao Ny m nh phong trào th d c th thao qu n chúng, ng th i phát hi n ào t o, b i dư ng tài năng th d c th thao thành tích cao. C i t o, nâng c p cơ s v t ch t ph c v th d c th th o hi n có t i huy n, xã, cơ quan, xí nghi p, ơn v vũ trang. M r ng và t ng bư c nâng cao ch t lư ng công tác xã h i hóa th d c th thao.
  5. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th : - u tư nâng c p các tuy n ư ng n i b , ư ng liên huy n. Ph n u t 90% các tuy n ư ng ư c lát g ch, c p ph i nh a ho c bê tông. T ch c h th ng giao thông công c ng m b o 30% nhu c u i l i c a nhân dân vào năm 2010 và 40 - 45% vào năm 2020. - Ti n hành n o vét và kè hai bên b sông H ng; xây d ng h th ng ư ng ven sông áp ng nhu c u i l i và khai thác sông H ng thu n l i. - C i t o và nâng c p h th ng i n m b o tiêu chuNn k thu t an toàn, gi m t n th t i n năng và gi gìn c nh quan ô th . - C i t o các nhà máy nư c m b o 95 - 100% dân cư ô th ư c s d ng nư c s ch; cung c p tiêu chuNn nư c cho các khu công nghi p. - C i t o và nâng c p h th ng thoát nư c ô th theo các ư ng ph , khu và khu s n xu t; n năm 2005 hoàn thành cơ b n thoát nư c ô th . 3.4. B o v môi trư ng sinh thái : T ng bư c hình thành m t s cơ s x lý ch t th i r n, tr m x lý nư c th i công nghi p, m b o gi s ch môi trư ng theo tiêu chuNn c a khu công nghi p và ô th sinh thái. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn. D án xây d ng khu ô th m i B c Thăng Long - Vân Trì trên di n tích 2640 ha và cơ s h t ng k thu t ph c v khu ô th này; d án phát tri n khu di tích C Loa; d án ư ng qu c l 5 kéo dài qua C u ông Trù - B c Thăng Long; d án nâng c p, m r ng qu c l 2, 3; xây d ng các khu công nghi p t p trung : ông Anh, B c Thăng Long, Nam Thăng Long, ông H i, Nguyên Khê... i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch : * UBND huy n ông Anh có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a huy n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch.
  6. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà huy n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a huy n và Thành ph . * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n huy n ông Anh trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn huy n có trách nhi m cùng huy n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và U ban nhân dân thành ph ,Ch t ch UBND huy n ông Anh, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản