Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử Vietnamnet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THÔNG VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 57/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BÁO I N T VIETNAMNET B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 178/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 755/Q -TTg ngày 17 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n Báo i n t VietNamNet v B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a T ng biên t p Báo i n t VietNamNet và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Báo i n t VietNamNet là ơn v s nghi p tr c thu c B Thông tin và Truy n thông, th c hi n ch c năng thông tin, tuyên truy n ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; góp ph n giáo d c, nâng cao dân trí, ph c v i s ng tinh th n c a ngư i Vi t Nam; ng th i là m t kênh thông tin quan tr ng cung c p thông tin trung th c v các ho t ng qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông. Tên giao d ch: Báo VietNamNet Tên giao d ch ti ng Anh: VietNamNet Báo i n t VietNamNet là ơn v s nghi p có thu, ho t ng theo Lu t Báo chí và các quy nh khác có liên quan, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, th c hi n cơ ch tài chính i v i ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, có tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Báo i n t VietNamNet (sau ây g i t t là Báo) có các nhi m v và quy n h n sau:
  2. 1. Th c hi n úng tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v ã ư c quy nh trong gi y phép ho t ng; Xây d ng, trình B trư ng quy ho ch, k ho ch phát tri n và các ho t ng khác c a Báo theo quy nh c a pháp lu t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 2. Thông tin k p th i, chính xác v tình hình th i s chính tr , kinh t - xã h i, văn hóa, giáo d c, th thao, gi i trí, khoa h c - công ngh trong nư c và th gi i; Thông tin tuyên truy n, ph bi n các ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c theo úng tôn ch m c ích và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v báo chí; 3. ưa ra các hi n tr ng và gi i pháp nh m nh hư ng dư lu n xã h i qua h th ng các tin bài c a Báo; ăng t i các ý ki n trao i v i b n c, th c hi n quy n t do ngôn lu n, nâng cao dân trí theo quy nh c a Lu t Báo chí và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; 4. T ch c biên t p, xu t b n, phát hành Báo i n t VietNamNet, kênh truy n hình VietNamNet TV, T p chí e-CHIP theo úng các quy nh trong gi y phép ư c c p và các quy nh c a pháp lu t v báo chí; xu t b n các n phNm ph c a Báo (khi ư c cơ quan có thNm quy n c p phép); 5. ư c ch ng t ch c các ho t ng s n xu t, kinh doanh d ch v có liên quan t o thêm ngu n thu theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: - S n xu t, kinh doanh d ch v cung c p các ti n ích và n i dung trên m ng thông tin di ng, internet; - D ch v qu ng cáo, nghiên c u th trư ng, marketing, quan h công chúng (PR); - D ch v phát hành xu t b n phNm (sách, báo, t p chí nh kỳ); - D ch v ào t o; - Các d ch v khác có liên quan phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Báo theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tham gia ào t o, b i dư ng, nâng cao trình nghi p v i v i i ngũ phóng viên, biên t p viên, nhân viên k thu t và các ch c danh chuyên môn, nghi p v khác c a Báo nh m áp ng yêu c u nhi m v ư c giao; 7. T ch c các bu i h i th o, t a àm trong lĩnh v c truy n thông theo quy nh c a pháp lu t; 8. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c chuyên môn nghi p v theo quy nh c a pháp lu t v báo chí, xu t b n và phân c p c a B trư ng; 9. ư c liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c t ch c ho t ng d ch v khác nh m t o thêm ngu n thu, b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c
  3. giao, áp ng nhu c u c a xã h i, phù h p v i ch c năng nhi m v c a Báo, báo cáo xin ý ki n B Thông tin và Truy n thông trư c khi tri n khai th c hi n; 10. Th c hi n cơ ch qu n lý tài chính, tài s n i v i ơn v s nghi p có thu; Qu n lý cán b , viên ch c, ngư i lao ng và h sơ, tài li u theo qui nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 11. Quy t nh c cán b , viên ch c, nhân viên c a ơn v i công tác, h c t p nư c ngoài nâng cao trình chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 12. Th c hi n các quy n và hư ng các l i ích khác i v i v n và tài s n c a Báo theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Lãnh o Báo i n t VietNamNet có T ng biên t p, các Phó T ng biên t p: - T ng biên t p qu n lý, i u hành Báo, ch u trách nhi m trư c B trư ng và pháp lu t v m i m t ho t ng c a Báo trong vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy t nh này; - Các Phó T ng biên t p giúp T ng biên t p và ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v nhi m v ư c phân công. 2. T ch c b máy: Cơ c u t ch c c a Báo i n t VietNamNet bao g m: 2.1. Các phòng ch c năng: a. Phòng T ch c - Hành chính b. Phòng Tài chính - K toán c. Phòng K thu t i u hành d. Phòng Kinh doanh - Qu ng cáo 2.2. Các ơn v chuyên môn: a. Ban Biên t p b. Ban Thư ký tòa so n c. Trung tâm VietNamNet News
  4. d. Trung tâm VietNamNet TV 2.3. Các cơ quan i di n, cơ quan thư ng trú: a. Văn phòng i di n t i H Chí Minh b. Văn phòng i di n t i à N ng c. Văn phòng i di n t i Ngh An d. Văn phòng i di n t i Th a Thiên - Hu e. Văn phòng i di n t i Khánh Hòa 2.4. Các t ch c tr c thu c: a. T p chí e-CHIP b. Trung tâm Truy n thông Gi i trí c. Trung tâm Truy n thông Di ng d. Trung tâm ào t o Truy n thông Các cơ quan i di n, cơ quan thư ng trú c a Báo và các t ch c tr c thu c có con d u riêng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t. T ng biên t p quy nh phương pháp h ch toán c a các t ch c tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, m i quan h công tác c a các ơn v chuyên môn, cơ quan i di n, cơ quan thư ng trú thu c cơ c u t ch c c a Báo do T ng biên t p quy t nh. 3. Biên ch Biên ch c a Báo do T ng biên t p xây d ng, trình B trư ng B Thông tin và Truy n thông phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , T ng biên t p Báo i n t VietNamNet, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  5. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - Ban Tuyên giáo TW; - UBND, Công an: TP Hà N i, TP. H Chí Minh, TP. à N ng; Lê Doãn H p - Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c TP. Hà N i, TP. H Chí Minh, TP. à N ng ; - S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các doanh nghi p Bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, xu t b n; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản