Quyết định số 57-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 57-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57-TTg về việc trợ cấp cho cán bộ xã miền núi và xã có khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57-TTg Hà N i , ngày 15 tháng 2 năm 1993 QUY T Đ NH V VI C TR C P CHO CÁN B XÃ MI N NÚI VÀ XÃ CÓ KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Hàng tháng tr c p thêm cho 16 cán b ang làm công tác ng, công tác chính quy n, công tác oàn th nh ng xã mi n núi, nh ng xã thu ngân sách không chi tr ph c p cho cán b hi n ang hư ng m c ph c p bình quân dư i 40.000 ng/tháng, như sau: - Bí thư ng u , Ch t ch U ban Nhân dân xã: 60.000 ng/tháng, - Phó Bí Thư, Phó Ch t ch xã: 50.000 ng/tháng - Các ch c danh khác: 40.000 ng/tháng. i u 2. i v i cán b xã già y u ngh vi c theo quy t nh s 130-CP ngày 20-6- 1975 c a H i ng Chính ph và quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng ư c tr c p thêm cho m c dư i ây: - Bí thư ng U xã, Phó bí thư, Ch t ch, Phó ch t ch U ban nhân dân xã: 30.000 ng/tháng. - Các ch c danh khác: 20.000 ng/tháng. Xã nào ã tr m c tr c p quy nh trên không ư c tính ph c p thêm. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh s xã c a t nh ư c hư ng m c tr c p quy nh trên. kinh phí tr c p do ngân sách t nh cân i chi tr . Nh ng xã ã th c hi n quy t nh s 72-H BT ngày 13-3-1990 c a H i ng B trư ng không ư c ph c p thêm theo Quy t nh này i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1-1-1993.
  2. i u 5. Ch t ch U ban nhân dân các t nh có xã mi n núi, xã có khó khăn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này B trư ng, Trư ng ban Ban t ch c - cán b Chính ph và B trư ng B tài chính hư ng d n và báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . Phan Văn Kh i ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản