Quyết định số 5702/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
21
lượt xem
2
download

Quyết định số 5702/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5702/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 12, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5702/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5702/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 12, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 41/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10458/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 12, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n t 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) T ng di n tích t t nhiên 16,8396 100,00 16,8396 100,00 t phi nông nghi p PNN 16,8396 100,00 16,8396 100,00 1 t OTC 10,1795 60,45 10,0710 59,81 1.1 t t i ô th ODT 10,1795 60,45 10,0710 59,81 2 t chuyên dùng CDG 5,9685 35,44 5,2207 31,00
  2. 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,1059 1,77 0,1059 2,03 trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 0,1474 2,47 0,1345 2,58 phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, kinh SKC 0,1474 2,47 0,1345 2,58 doanh 2.3 t có m c ích công c ng CCC 5,7152 95,76 4,9803 95,40 2.3.1 t giao thông DGT 3,9013 68,26 4,0274 80,87 2.3.2 t th y l i DTL 0,8610 15,07 - - 2.3.3 t cơ s văn hóa DVH 0,1564 2,74 0,1564 3,14 2.3.4 t cơ s y t DYT - - 0,0083 0,17 2.3.5 t cơ s giáo d c - ào DGD 0,7302 12,78 0,7219 14,50 t o 2.3.6 t ch DCH 0,0663 1,16 0,0663 1,33 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,6916 4,11 0,6869 4,08 4 t sông su i và m t nư c CD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: - t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i là t . Trong kỳ quy ho ch (2006 - 2010), phư ng 12, qu n 3 không có t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i là t . - t phi nông nghi p không ph i là t chuy n sang t . Trong kỳ quy ho ch (2006 - 2010), phư ng 12, qu n 3 không có t phi nông nghi p không ph i là t chuy n sang t . c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) T PHI NÔNG NGHI P PNN 0,1344
  3. 1 t OTC 0,1085 1.1 t t i ô th ODT 0,1085 2 t chuyên dùng CDG 0,0212 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,0129 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0083 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0047 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 12, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 12, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Phân theo t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 T NG DI N TÍCH 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 T NHIÊN T PHI NÔNG PNN 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 NGHI P 1 t OTC 10,1674 10,1547 10,1547 10,1113 10,0710 2 t chuyên dùng CDG 5,1196 5,1323 5,1323 5,1757 5,2207 2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,1059 0,1059 0,1059 0,1059 0,1059 công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA ninh 2.3 t SX, kinh doanh CSK 0,1474 0,1474 0,1474 0,1474 0,1345 phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, SKC 0,1474 0,1474 0,1474 0,1474 0,1345 kinh doanh 2.4 t có m c ích công CCC 4,8663 4,8790 4,8790 4,9224 4,9803 c ng
  4. 2.4.1 t giao thông DGT 3,9134 3,9261 3,9261 3,9695 4,0274 2.4.2 t th y l i DTL 2.4.3 t cơ s văn hóa DVH 0,1564 0,1564 0,1564 0,1564 0,1564 2.4.4 t cơ s y t DYT 0,0083 0,0083 0,0083 2.4.5 t cơ s giáo d c - DGD 0,7302 0,7302 0,7219 0,7219 0,7219 ào t o 2.4.6 t ch DCH 0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 3 t tôn giáo, tín TTN 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6869 ngư ng 4 t sông su i và m t SMN 0,8610 0,8610 0,8610 0,8610 0,8610 nư c CD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: a) t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i là t . Trong kỳ k ho ch (2006 - 2010), phư ng 12, qu n 3 không có t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i là t . b) t phi nông nghi p không ph i là t chuy n sang t . Trong kỳ k ho ch (2006 - 2010), phư ng 12, qu n 3 không có t phi nông nghi p không ph i là t chuy n sang t . 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Phân theo t ng năm t c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch t phi nông nghi p PNN 0,1344 0,0121 0,0127 0,0083 0,0434 0,0579 1 t OTC 0,1085 0,0121 0,0127 0,0434 0,0403 1.1 t t i ô th ODT 0,1085 0,0121 0,0127 0,0434 0,0403 2 t chuyên dùng CDG 0,0212 0,0083 0,0129 2.1 t tr s cơ quan, CTS công trình s nghi p 2.2 t s n xu t, kinh CSK 0,0129 0,0129 doanh phi nông
  5. nghi p 2.3 t có m c ích công CCC 0,0083 0,0083 c ng 3 t tôn giáo, tín TTN 0,0047 0,0047 ngư ng i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 12, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản