Quyết định số 5704/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 5704/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5704/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5704/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5704/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 14, QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 43/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10460/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 14, qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n t 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) T NG DI N TÍCH T 30,6334 100,00 30,6334 100,00 T NHIÊN T PHI NÔNG NGHI P PNN 30,6334 100,00 30,6334 100,00 1 t OTC 19,1312 62,45 19,2086 62,71 1.1 t t i ô th ODT 19,1312 100,00 19,2086 100,00
  2. 2 t chuyên dùng CDG 9,0844 29,66 8,3474 27,25 2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,4568 5,03 0,4662 5,58 trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0117 0,13 0,0117 0,14 2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 0,7213 7,94 0,4759 5,70 phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, kinh SKC 0,7213 100,00 0,4759 100,00 doanh 2.4 t có m c ích công c ng CCC 7,8946 86,90 7,3936 88,57 2.4.1 t giao thông DGT 6,3062 79,88 6,4745 87,57 2.4.2 t th y l i DTL 0,6630 8,40 2.4.3 t truy n thông, d n năng DNT 0,0027 0,03 0,0027 0,04 lư ng 2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,0475 0,60 0,0517 0,70 2.4.5 t cơ s y t DYT 0,0045 0,06 0,0045 0,06 2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 0,8595 10,89 0,8490 11,48 t o 2.4.7 t th thao DTT 0,0112 0,14 0,0112 0,15 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,8008 2,61 0,7974 2,60 4 t sông su i và m t nư c SMN 1,6170 5,28 2,2800 7,44 chuyên dùng b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 1 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU PN0(a)/PN1(a) TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I LÀ T 2 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I PKT(a)/OTC 0,2887 T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,2887 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,2375
  3. 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,0512 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 T PHI NÔNG NGHI P PNN 0,7761 1 t OTC 0,4475 1.1 t t i ô th ODT 0,4354 2 t chuyên dùng CDG 0,3252 2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,2454 2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0798 3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0034 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n 3. i u 2. Phê duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n 3 v i các ch tiêu sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Phân theo t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 T NG DI N TÍCH 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 T T NHIÊN T PHI NÔNG PNN 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 NGHI P 1 t OTC 19,3644 19,3951 19,3830 19,2372 19,2086
  4. 1.1 t t i ô th ODT 19,3644 19,3951 19,3830 19,2372 19,2086 2 t chuyên dùng CDG 8,1882 8,1575 8,1696 8,3188 8,3474 2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,4568 0,4662 0,4662 0,4662 0,4662 công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,4838 0,4786 0,4786 0,4759 0,4759 doanh phi nông nghi p 2.3.1 t cơ s s n xu t, SKC 0,4838 0,4786 0,4786 0,4759 0,4759 kinh doanh 2.4 t có m c ích công CCC 7,2359 7,2010 7,2131 7,3650 7,3936 c ng 2.4.1 t giao thông DGT 6,3105 6,3105 6,3226 6,4745 6,4745 2.4.2 t th y l i DTL 2.4.3 t truy n thông, d n DNT 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 năng lư ng 2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0517 2.4.5 t cơ s y t DYT 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 2.4.6 t cơ s giáo d c - DGD 0,8595 0,8246 0,8246 0,8246 0,8490 ào t o 2.4.7 t th thao DTT 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 3 t tôn giáo, tín TTN 0,8008 0,8008 0,8008 0,7974 0,7974 ngư ng 4 t sông và m t nư c SMN 2,2800 2,2800 2,2800 2,2800 2,2800 chuyên dùng 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 m c ích trong kỳ k ho ch 1 T PHI PN0(a)/PN1(a) NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S
  5. D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I LÀ T 2 T PHI PKT(a)/OTC 0,2887 0,2375 0,0349 - - 0,0163 NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 2.1 t chuyên CDG/OTC 0,2887 0,2375 0,0349 - - 0,0163 dùng 2.1.1 t tr s cơ CTS/OTC - - - - - - quan, công trình s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, CQA/OTC - - - - - - an ninh 2.1.3 t s n xu t, CSK/OTC 0,2375 0,2375 - - - - kinh doanh phi nông nghi p 2.1.4 t có m c ích CCC/OTC 0,0512 - 0,0349 - - 0,0163 công c ng 2.2 t tôn giáo, tín TTN/OTC ngư ng 2.3 t nghĩa trang, NTD/OTC nghĩa a 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Phân theo t ng năm t c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch T PHI NÔNG PNN 0,7761 0,2792 0,0443 0,2109 0,1519 0,0898 NGHI P
  6. 1 t OTC 0,4475 0,0417 0,0042 0,2109 0,1458 0,0449 1.1 t t i ô th ODT 0,4475 0,0417 0,0042 0,2109 0,1458 0,0449 2 t chuyên dùng CDG 0,3252 0,2375 0,0401 0,0027 0,0449 2.1 t tr s cơ quan, CTS công trình s nghi p 2.2 t qu c phòng, an CQA ninh 2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,2454 0,2375 0,0052 0,0027 doanh phi nông nghi p 2.4 t có m c ích công CCC 0,0798 0,0349 0,0449 c ng 3 t tôn giáo, tín TTN 0,0034 0,0034 ngư ng i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 14, qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản