Quyết định số 571/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 571/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 571/2002/QĐ-NHNN về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 571/2002/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 571/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 571/2002/Q -NHNN NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2002 C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM V VI C CHU N Y I U L V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i; Theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam và V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng, QUY T NNH i u 1. ChuNn y i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ban hành theo Quy t nh s 117/Q /H QT-NHNo ngày 3/6/2002 c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, ính kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 390/1997/Q -NHN5 ngày 22/11/1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. i u 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi Ngân hàng, các Th trư ng ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trưng ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
 2. QUY T NNH S 117/Q -H QT-NHNo NGÀY 3-6-2002 C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM (Ban hành i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam) H I NG QU N TRN NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM Căn c Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i; Căn c i u l m u v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2001/Q -NHNN ngày 20 tháng 2 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh quy t s 81/H QT ngày 16/4/2001 c a H i ng qu n tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam; Theo ngh c a T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ư c th c hi n sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. i u 3: Các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, các Phó t ng giám c, các Trư ng phòng (ban) t i tr s chính, Giám c S giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p và Trư ng văn phòng i di n c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM Hà N i, tháng 6 năm 2002 I UL
 3. V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 117/Q -H QT-NHNo ngày 3 tháng 6 năm 2002 c a H i ng qu n tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Nông nghi p) là ngân hàng thương m i nhà nư c, ư c thành l p theo Quy t nh s 400/CT ngày 14/11/1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng và ư c thành l p l i theo Quy t nh s 280/Q -NH5 ngày 15/10/1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. i u 2. Ngân hàng Nông nghi p có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; 2. Tên ti ng Vi t: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Vi t t t là: NHNo & PTNT Vi t Nam 3. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development; G i t t là: Agribank; Vi t t t là: VBARD 4. Tr s chính t t i: S 2 Ph Láng H , Qu n Ba ình, Thành ph Hà N i; i n tho i: 844.8.313710 Fax: 844.8.313730 5. i u l v t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành; 6. V n i u l : 2.270.000.000.000 ng (Hai nghìn hai trăm b y mươi t ng); 7. Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 8. B ng t ng k t tài s n, các qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngân hàng Nông nghi p có th i h n ho t ng là 99 năm k t ngày ư c thành l p l i theo Quy t nh s 280/Q -NH5 ngày 15 tháng 10 năm 1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
 4. i u 4. Ngân hàng Nông nghi p ch u s qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p theo ch c năng và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: N I DUNG VÀ PH M VI HO T NG C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P M c I: HUY NG V N i u 5. 1. Ngân hàng Nông nghi p huy ng v n dư i các hình th c sau: a) Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. b) Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. c) Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và t ch c tín d ng nư c ngoài. d) Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c tái c p v n. ) Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Vi c huy ng v n có th b ng ng Vi t Nam, ngo i t , vàng và các công c khác theo quy nh c a pháp lu t. M c II: HO T NG TÍN D NG i u 6. Ngân hàng Nông nghi p c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo qui nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 7. Ngân hàng Nông nghi p cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c sau ây: 1. Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2. Cho vay trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 3. Cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c n thi t. i u 8.
 5. 1. Ngân hàng Nông nghi p có quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. 2. Ngân hàng Nông nghi p có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngân hàng Nông nghi p có quy n mi n, gi m lãi su t cho vay, phí ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 9. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n nghi p v b o lãnh: 1. B o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u, b o lãnh b o m ch t lư ng s n phNm, b o lãnh hoàn thanh toán, b o lãnh i ng và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác cho các t ch c, cá nhân trong nư c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. B o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 10. 1. Ngân hàng Nông nghi p chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c, cá nhân. 2. Ngân hàng Nông nghi p tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác. i u 11. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n nghi p v cho thuê tài chính thông qua các công ty cho thuê tài chính tr c thu c Ngân hàng Nông nghi p, theo quy nh c a pháp lu t. M c III: DNCH V THANH TOÁN VÀ NGÂN QU i u 12. 1. Ngân hàng Nông nghi p m tài kho n ti n g i t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và duy trì t i ó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M tài kho n ti n g i t i các ngân hàng khác trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 6. 2. S giao d ch, chi nhánh c a Ngân hàng Nông nghi p m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh. 3. Ngân hàng Nông nghi p m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. 1. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : a) Cung ng các phương ti n thanh toán. b) Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng. c) Th c hi n d ch v thu h và chi h . d) Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. ) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t theo quy nh c a pháp lu t. e) Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 2. Ngân hàng Nông nghi p t ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c. Tham gia các h th ng thanh toán qu c t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M c IV: CÁC HO T NG KHÁC i u 14. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n các ho t ng khác sau ây: 1. Dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Góp v n v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam theo quy nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t . 5. U thác, nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo h p ng u thác, i lý. 6. Cung ng d ch v b o hi m, thành l p công ty tr c thu c, công ty liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. 7. Kinh doanh ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t.
 7. 8. Cung ng các d ch v : a) Tư v n tài chính, ti n t , tín d ng cho khách hàng dư i hình th c tr c ti p tư v n cho khách hàng. b) B o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. 9. Tr c ti p kinh doanh, thành l p công ty tr c thu c th c hi n kinh doanh nh ng ngành ngh khác có liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ngân hàng Nông nghi p không tr c ti p kinh doanh b t ng s n. i u 16. Trong quá trình ho t ng, Ngân hàng Nông nghi p tuân th các quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng theo quy nh t i M c 5 Chương III Lu t các t ch c tín d ng và theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c: d phòng gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CƠ C U T CH C, QU N TRN, I U HÀNH, KI M SOÁT C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P M c I: CƠ C U T CH C i u 17. H th ng t ch c c a Ngân hàng Nông nghi p bao g m (sơ 1 ính kèm). 1. Tr s chính. 2. S giao d ch, các chi nhánh ph thu c (g i là chi nhánh c p 1), văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 3. Các chi nhánh ph thu c chi nhánh c p 1 (g i là chi nhánh c p 2). 4. Các chi nhánh ph thu c chi nhánh c p 2 (g i là chi nhánh c p 3). 5. Các phòng giao d ch, qu ti t ki m tr c thu c s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2, chi nhánh c p 3. Danh sách các s giao d ch, chi nhánh c p 1, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c ư c ghi trong ph l c ính kèm i u l này. i u 18. Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành c a tr s chính g m (sơ 2 ính kèm) 1. H i ng qu n tr và b máy giúp vi c. 2. Ban ki m soát. 3. T ng giám c và b máy giúp vi c.
 8. 4. H th ng ki m tra và ki m toán n i b . i u 19. B máy giúp vi c T ng giám c g m: 1. Các Phó t ng giám c. 2. K toán trư ng. 3. Các phòng, ban chuyên môn, nghi p v . 4. Phòng ki m tra, ki m toán n i b (g i t t là phòng ki m tra n i b ). i u 20. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2, chi nhánh c p 3 (sơ 3 ính kèm): 1. Giám c. 2. Các Phó giám c 3. Trư ng phòng k toán. 4. Các phòng chuyên môn, nghi p v . 5. Phòng giao d ch, qu ti t ki m. 6. T ki m tra, ki m toán n i b . i u 21. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a ơn v s nghi p, văn phòng i di n do H i ng qu n tr Ngân hàng Nông nghi p quy nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 22. Cơ c u t ch c b máy i u hành c a công ty tr c thu c th c hi n theo quy nh c a Chính ph i v i t ng lo i hình công ty tr c thu c ư c phép thành l p. M c II: H I NG QU N TRN VÀ BAN KI M SOÁT i u 23. Qu n tr Ngân hàng Nông nghi p là H i ng qu n tr . Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh H i ng qu n tr , khen thư ng, k lu t thành viên H i ng qu n tr . i u 24. H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr . 1. H i ng qu n tr có 7 thành viên, bao g m thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhi m, trong ó có ít nh t 5 thành viên là chuyên trách; thành viên kiêm nhi m không ph i là ngư i ang gi các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c. 2. Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr kiêm T ng giám c, thành viên H i ng qu n tr kiêm Trư ng Ban ki m soát là thành viên chuyên trách.
 9. 3. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng. 4. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 5. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c Ngân hàng Nông nghi p. 6. Ch t ch H i ng qu n tr không ng th i là T ng giám c ho c Phó t ng giám c Ngân hàng Nông nghi p. 7. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. i u 25. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr . 1. Qu n tr Ngân hàng Nông nghi p theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2. Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao. 3. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuNn y, s a i, b sung i u l Ngân hàng Nông nghi p; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n t i a bàn trong nư c và ngoài nư c (sau ây g i t t là văn phòng i di n), thành l p các ơn v s nghi p c a Ngân hàng Nông nghi p; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài; ) Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th Ngân hàng Nông nghi p và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng Nông nghi p; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; g) B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng Ngân hàng Nông nghi p; h) ChuNn y vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát;
 10. i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p. 4. Phê duy t phương án giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 5. Quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác, tr vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài. 6. Phê chuNn chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a Ngân hàng Nông nghi p; quy t nh m c tiêu, các k ho ch kinh doanh hàng năm, phương án s d ng l i nhu n sau thu do T ng giám c ngh . 7. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Trư ng văn phòng i di n, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c Ngân hàng Nông nghi p và các ch c danh khác mà pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr . 8. Quy t nh t ng biên ch , cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành văn phòng i di n, s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c; quy ch viên ch c, quy ch tr lương, quy ch khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng Nông nghi p. 9. Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n thư ng, ti n ph t iv i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ban hành i u l v t ch c và ho t ng c a công ty tr c thu c, quy ch t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và các công ty tr c thu c. 11. Ban hành quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 12. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 13. Thông qua k ho ch s d ng lao ng hàng năm, báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm; báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Nông nghi p và các công ty tr c thu c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c. 14. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , quy ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 15. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t i u 26. Nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr 1. Ch t ch H i ng qu n tr có nhi m v :
 11. a) Là ngư i ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i ng qu n tr , t ch c phân công nhi m v cho các thành viên th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr ; b) Thay m t H i ng qu n tr cùng T ng giám c ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng Nông nghi p; c) Ký văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các cơ quan có liên quan; d) Ký các ngh quy t, quy t nh và các văn b n ho c thông qua các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr th c hi n trong Ngân hàng Nông nghi p; ) Tri u t p, ch trì và phân công thành viên H i ng qu n tr chuNn b n i dung các cu c h p c a H i ng qu n tr . e) Theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr gi a hai kỳ h p H i ng qu n tr . 2. Nhi m v c a các thành viên khác c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr phân công phù h p v i ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và i u ki n công vi c c a t ng thành viên. i u 27. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng Nông nghi p th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có b ph n giúp vi c có không quá 5 cán b ho t ng chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr l a ch n, thay th cán b giúp vi c c a H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát ki m tra, giám sát các ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p. i u 28. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Ngân hàng Nông nghi p trên cơ s ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng Ban ki m soát ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr . 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t Ch t ch H i ng qu n tr u nhi m cho thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p.
 12. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. Các cu c h p H i ng qu n tr ư c ghi thành biên b n và ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên vào biên b n. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có ý ki n khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ư c báo cáo v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n: trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . Ý ki n b o lưu: ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm trong ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4. H i ng qu n tr h p th o lu n n i dung công vi c mà công vi c ó có liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a các B , ngành và t nh, thành ph thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành và chính quy n a phương liên quan d h p: n i dung công vi c liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng, trong Ngân hàng Nông nghi p, thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t. 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành iv i toàn h th ng Ngân hàng Nông nghi p. 6. T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p, Trư ng văn phòng i di n, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p theo yêu c u c a H i ng qu n tr . 7. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v thông tin ư c cung c p. 8. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và cán b b ph n giúp vi c H i ng qu n tr ư c tính vào chi phí qu n lý c a Ngân hàng Nông nghi p. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n làm vi c cho H i ng qu n tr và Ban ki m soát. i u 29. Thành viên Ban ki m soát 1. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u 5 ngư i trong ó ít nh t ph i có m t n a s thành viên là chuyên trách; có m t thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u. S lư ng thành viên Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh.
 13. 2. Trư ng Ban ki m soát là thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr phân công. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. 3. Thành viên Ban ki m soát là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng; áp ng ư c yêu c u v trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 30. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Ki m tra ho t ng tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng Nông nghi p. 2. ThNm nh báo cáo tài chính hàng năm c a Ngân hàng Nông nghi p ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a H i ng qu n tr . 3. Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng tài chính. 4. Báo cáo H i ng qu n tr v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu tr ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính Ngân hàng Nông nghi p, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng Nông nghi p. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng Nông nghi p th c hi n các nhi m v c a mình. 7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c III: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 31. i u hành ho t ng Ngân hàng Nông nghi p là T ng giám c, giúp vi c T ng Giám c có m t s Phó t ng giám c, K toán trư ng và b máy chuyên môn, nghi p v . i u 32. T ng giám c là i di n pháp nhân c a Ngân hàng Nông nghi p, là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 36 i u l này. i u 33. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công. i u 34. T ng giám c, Phó t ng giám c là nh ng ngư i không thu c i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng, cư trú t i Vi t Nam trong th i gian
 14. ương nhi m, có trình chuyên môn, năng l c i u hành ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 35. T ng giám c, Phó t ng giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . i u 36. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c 1. Cùng v i Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng. Giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 2. Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sưng i u l Ngân hàng Nông nghi p; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p; d) Quy t nh cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành văn phòng i di n, s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c; t ng biên ch , quy ch viên ch c, quy ch tr lương, quy ch khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng Nông nghi p. ) Vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t, Phó t ng giám c, K toán trư ng; B nhi m, mi n nhi m i u ng, khen thư ng, k lu t trư ng văn phòng i di n, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p công ty tr c thu c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c. e) Ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i i n, ơn v s nghi p, i u l v t ch c và ho t ng c a công ty tr c thu c: g) Phê chuNn chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a Ngân hàng Nông nghi p; quy t nh m c tiêu, các k ho ch kinh doanh hàng năm, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; h) Quy nh v lãi su t: t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t, ti n thư ng iv i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; i) Quy t nh góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác; k) Phương án chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th Ngân hàng Nông nghi p và văn phòng i di n, s giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng Nông nghi p; l) Nh ng thay i quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng;
 15. m) L a ch n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p; n) Thông qua k ho ch s d ng lao ng hàng năm, báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm; báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Nông nghi p và các công ty tr c thu c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c; o) Ban hành văn b n hư ng d n c th th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng Ngân hàng. 3. B nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thương, k lu t Trư ng và Phó các phòng, ban chuyên môn nghi p v t i tr s chính Ngân hàng Nông nghi p; Phó trư ng văn phòng i di n, Phó giám c, Trư ng phòng k toán. T trư ng t ki m tra n i b s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c c a Ngân hàng Nông nghi p và các ch c danh khác mà pháp lu t ho c quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr quy nh thu c thNm quy n c a T ng giám c. 4. T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi ư c H i ng qu n tr phê duy t. 5. i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p theo úng pháp lu t, ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p. 6. i di n cho Ngân hàng Nông nghi p trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th , phá s n. 7. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch h a, h a ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n gi i quy t ti p. 8. Ch u s ki m tra giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 9. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p. 10. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh c a H i ng qu n tr . i u 37. K toán trư ng Ngân hàng Nông nghi p do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr và sau khi có tho thu n c a B Tài chính. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng Nông nghi p, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t.
 16. i u 38. Các phòng (ban) chuyên môn, nghi p v tr s chính, có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n ]ý và i u hành công vi c c a Ngân hàng Nông nghi p. Cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a các phòng (ban) chuyên môn, nghi p v do H i ng qu n tr quy t nh theo ngh c a T ng giám c. M c IV: H TH NG KI M TRA, KI M TOÁN N I B i u 39. H th ng ki m tra, ki m toán n i b 1. H th ng ki m tra, ki m toán n i b chuyên trách (g i chung là h th ng ki m tra n i b ) thu c b máy i u hành c a T ng giám c t tr s chính n các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, giúp T ng giám c i u hành thông su t, an toàn và úng pháp lu t m i ho t ng nghi p v c a Ngân hàng Nông nghi p. Nh ng ngư i trong h th ng ki m tra, ki m toán n i b không kiêm nhi m các công vi c khác c a Ngân hàng Nông nghi p. 2. H th ng ki m tra, ki m toán n i b và các nhân viên làm nghi p v này (nhân viên ki m tra n i b ) c l p trong ho t ng i v i các b ph n nghi p v , các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, các công ty tr c thu c và ư c c l p ánh giá, k t lu n, ki n ngh trong ho t ng ki m tra, ki m toán. i u 40. Nhân viên ki m tra n i b Nhân viên ki m tra n i b c a Ngân hàng Nông nghi p có các tiêu chuNn chung c a nhân viên ngân hàng, và có các tiêu chuNn sau ây: 1. Hi u bi t pháp lu t, thông th o nghi p v mà mình m nh n. 2. Có b ng i h c ho c b ng c p tương ương v ngân hàng ho c kinh t , k toán tài chính. 3. Có th i gian công tác ngân hàng ít nh t là ba năm. i u 41. Nhi m v c a t ch c ki m tra n i b 1. Thư ng xuyên ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh n i b c a Ngân hàng Nông nghi p; tr c ti p ki m tra các ho t ng nghi p v trên t t c các lĩnh v c t i tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 2. Ki m toán ho t ng nghi p v t ng th i kỳ, t ng lĩnh v c nh m ánh giá chính xác k t qu ho t ng kinh doanh và th c tr ng tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p; 3. Báo cáo k p th i v i T ng giám c, H i ng qu n tr và Ban ki m soát k t qu ki m tra, ki m tra n i b và nêu nh ng ki n ngh kh c ph c khuy t i m, t n t i; 4. Các nhi m v khác theo quy nh c a T ng giám c.
 17. i u 42. Quy n h n c a t ch c ki m tra n i b 1. Yêu c u các b ph n nghi p v và nhân viên tr c ti p làm nghi p v gi i trình các công vi c ã làm, ang làm, xu t trình văn b n ch o, ch ng t s sách ghi chép và các tài li u có liên quan khác (khi c n thi t) trong ho t ng ph c v vi c ki m tra ho c ki m toán. 2. ngh T ng giám c (Giám c) thành l p oàn ki m tra, phúc tra th c hi n các nhi m v ki m tra, ki m toán nh kỳ ho c t xu t. 3. Trư ng phòng (ban) ki m tra n i b t i tr s chính ho c T trư ng t ki m tra n i b t i văn phòng i di n, các s giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, và các ki m tra viên ư c tham d các cu c h p do T ng giám c ho c Giám c tri u t p. 4. Ki n ngh T ng giám c ho c Giám c x lý theo thNm quy n i v i nh ng ơn v , cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nông nghi p. 5. Các quy n khác theo quy nh c a T ng giám c. M c V: S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, ƠN VN S NGHI P, VĂN PHÒNG I DI N, CÔNG TY TR C THU C i u 43. S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p ư c t t i các a bàn c n thi t cho ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p. Vi c m , thành l p và ch m d t ho t ng s giao d ch, các chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 1. S giao d ch Ngân hàng Nông nghi p là ơn v ph thu c, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p và m t s ch c năng có liên quan n các chi nhánh theo u quy n c a Ngân hàng Nông nghi p. 2. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p là ơn v ph thu c, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p theo u quy n c a Ngân hàng Nông nghi p (chi nhánh c p l). 3. Chi nhánh c a chi nhánh c p 1 là ơn v ph thu c c a chi nhánh c p 1, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a chi nhánh c p 1 theo u quy n c a chi nhánh c p 1 (chi nhánh c p 2). 4. Chi nhánh c a chi nhánh c p 2 là ơn v ph thu c c a chi nhánh c p 2, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a chi nhánh c p 2 theo u quy n c a chi nhánh c p 2 (chi nhánh c p 3). 5. Văn phòng i di n c a Ngân hàng Nông nghi p là ơn v ph thu c có con d u, có nhi m v i di n theo u quy n c a Ngân hàng Nông nghi p. Văn phòng i di n không th c hi n ho t ng kinh doanh. 6. ơn v s nghi p c a Ngân hàng Nông nghi p là ơn v ph thu c, có con d u, th c hi n nhi m v nghiên c u, ng d ng công ngh ngân hàng, ào t o b i dư ng
 18. nghi p v , k thu t cho cán b , nhân viên c a Ngân hàng Nông nghi p và th c hi n các nhi m v khác do Ngân hàng Nông nghi p giao phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c b máy kinh doanh, ch c năng, nhi m v , quy n h n và nghĩa v c a các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p ư c c th hoá trong quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v do H i ng qu n tr quy t nh. i u 44: Công ty tr c thu c Công ty tr c thu c Ngân hàng Nông nghi p có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p b ng v n t có ho t ng trên m t s lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m và lĩnh v c khác liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Chính ph . Chương 4: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, BÁO CÁO, KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P M c I: TÀI CHÍNH i u 45. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n ch tài chính theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c các cơ quan qu n lý nhà nư c v vi c ch p hành ch tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p. i u 46. V n ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p g m các ngu n sau: 1. V n i u l ; 2. V n u tư xây d ng và mua s m tài s n do Nhà nư c c p; 3. Các kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá; 4. Các qu d tr b sung v n i u l , qu u tư phát tri n nghi p v , qu d phòng tài chính, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i; 5. L i nhu n ư c l i chưa phân b cho các qu ; 6. V n huy ng theo các hình th c quy nh t i i u 5 i u l này; 7. Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 47. Ngân hàng Nông nghi p ư c:
 19. 1. S d ng v n ho t ng ph c v ho t ng kinh doanh, u tư xây d ng, mua s m tài sán c nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thay i cơ c u v n, tài s n ph c v cho vi c phát tri n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 3. i u ng v n, tài s n gi a các công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p. i u 48. Trích l p các qu Ngân hàng Nông nghi p ư c trích l p các qu : 1. Qu d tr b sung v n i u l ; 2. Qu d phòng tài chính; 3. Qu u tư phát tri n nghi p v ; 4. Qu d phòng tr c p m t vi c làm; 5. Qu khen thư ng; 6. Qu phúc l i. i u 49. T ch v tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p 1. Ngân hàng Nông nghi p t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và các cam k t c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i h n 120 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, Ngân hàng Nông nghi p công khai báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t. M c II: H CH TOÁN, BÁO CÁO i u 50. 1. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. 2. Năm tài chính c a Ngân hàng Nông nghi p b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 3. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n h ch toán theo h th ng tài kho n k toán do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. i u 51.
 20. 1. Ngân hàng Nông nghi p th c hi n ch báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và báo cáo ho t ng nghi p v nh kỳ theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ngoài nh ng báo cáo nh kỳ, Ngân hàng Nông nghi p báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c trong nh ng trư ng h p sau: a) Di n bi n không bình thư ng trong ho t ng nghi p v có th nh hư ng nghiêm tr ng n tình hình kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p; b) Thay i l n v t ch c. 3. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày k t thúc năm tài chính, Ngân hàng Nông nghi p g i Ngân hàng Nhà nư c các báo cáo hàng năm theo quy nh c a pháp lu t. M c III: KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P i u 52. 1. Ch m nh t là 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, Ngân hàng Nông nghi p l a ch n m t t ch c ki m toán không ph i là ki m toán n i b ki m toán các ho t ng c a mình. T ch c ki m toán ó ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 2. Vi c ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng Nông nghi p ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, pháp lu t v ki m toán c l p và văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 5: KI M SOÁT C BI T, PHÁ S N, GI I TH , THANH LÝ NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P i u 53. 1. Trong trư ng h p Ngân hàng Nông nghi p có nguy cơ m t kh năng chi tr cho khách hàng c a mình, Ngân hàng Nông nghi p ph i báo cáo ngay v i Ngân hàng Nhà nư c v th c tr ng tài chính, nguyên nhân và các bi n pháp ã áp d ng, d ki n áp d ng kh c ph c. 2. Ngân hàng Nông nghi p có th ư c Ngân hàng Nhà nư c t vào tình tr ng ki m soát c bi t trong nh ng trư ng h p sau: a) Có nguy cơ m t kh năng chi tr ; b) N không có kh năng thu h i có nguy cơ m t kh năng thanh toán; c) S l lu k c a Ngân hàng Nông nghi p l n hơn 50% t ng s v n i u l th c có và các qu .
Đồng bộ tài khoản