Quyết định số 573/QĐ/KL-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
10
download

Quyết định số 573/QĐ/KL-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 573/QĐ/KL-VP về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cát Tiên do Cục Kiểm lâm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 573/QĐ/KL-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM CỤC KIỂM LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 573/QĐ/KL-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm; Căn cứ Quyết định số 978/QĐ/BNN-TCCB ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Kiểm lâm, có chức năng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan; duy trì tác dụng phòng hộ của rừng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ môi trường sinh thái; giáo dục môi trường theo quy hoạch và pháp luật. Vườn quốc gia Cát Tiên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Vườn quốc gia đặt tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loài sinh vật đặc hữu; phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên. a) Bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên:
  2. - Bảo vệ, bảo tồn phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, nguồn nước và các nhân tố thiên nhiên khác; - Phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ bệnh dịch và sinh vật ngoại lai xâm hại; ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường cảnh quan. b) Phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng; bảo tồn tính đa dạng sinh học; c) Tham gia xây dựng dự án và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng tham gia quản lý, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân vùng đệm theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững; d) Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa cảnh quan trong Vườn; đ) Bảo vệ rừng đầu nguồn phục vụ công trình thuỷ điện Trị An. 2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế a) Tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo vệ, bảo tồn, phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, đặc biệt là đối với các loài động, thực vật quý, hiếm đặc hữu, nguy cấp; b) Tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập tại Vườn; c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được duyệt; d) Sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gien các loài động, thực vật quý hiếm; đ) Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được duyệt theo phân cấp của Cục Kiểm lâm; e) Nghiên cứu xây dựng các mô hình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư ở vùng đệm, mô hình làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong vùng đệm. 3. Tổ chức dịch vụ môi trường a) Xây dựng trình duyệt quy hoạch, dự án phát triển dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái của Vườn và tổ chức thực hiện. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển; b) Tổ chức liên doanh, liên kết, cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch và quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết;
  3. c) Tuyên truyền, giáo dục môi trường nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho khách du lịch và cộng đồng; thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị để thu hút khách du lịch. 4. Trình Cục trưởng Cục Kiểm lâm các chương trình, dự án đầu tư, là chủ đầu tư các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước. 5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn trong Vườn và vùng đệm. 6. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước. 7. Quản lý bộ máy tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và các quy định hiện hành của Nhà nước. 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo Vườn quốc gia Cát Tiên có Giám đốc vườn làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và các Phó giám đốc vườn do Cục trưởng Cục Kiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Vườn. Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công. 2. Bộ máy làm việc a) Hạt Kiểm lâm; b) Phòng Kế hoạch, Tài chính; c) Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế; d) Phòng Tổ chức- Hành chính; đ) Trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái và giáo dục môi trường; e) Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động, thực vật hoang dã quý hiếm. Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên quy định chức năng, nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm, các Phòng và Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc của Vườn trình Cục trưởng Cục Kiểm
  4. lâm phê duyệt trước khi ban hành; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên và Trưởng các phòng chức năng của Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Các Vụ TCCB,KH,TC, KHCN&MT; - Cục LN, QLXDCT; - Lưu: VP. Hà Công Tuấn
Đồng bộ tài khoản