Quyết định số 5745/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 5745/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5745/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5745/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5745/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG VÀ GI M NH THIÊN TAI N NĂM 2020 C A THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2006/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ã ư c s a i, b sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Quy t nh s 172/2007/Q -TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020; Căn c Quy t nh s 28/2008/Q -UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành k ho ch th c hi n Chương trình hành ng c a Ban Ch p hành ng b thành ph (khóa VIII) v th c hi n Ngh quy t s 09- NQ/TW c a Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa X) v chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a thành ph H Chí Minh. i u 2. Phân công trách nhi m t ch c th c hi n: 1. Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph : ch trì t ch c th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a thành ph . 2. B Ch huy Quân s thành ph , B Ch huy B i Biên phòng thành ph , S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph , Công an thành ph : t ch c th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 liên quan n lĩnh v c tìm ki m c u n n.
 2. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng: t ch c th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 liên quan n lĩnh v c phòng, ch ng và kh c ph c h u qu ng t, sóng th n, ng phó tràn d u. 4. Trung tâm i u hành chương trình ch ng ng p nư c thành ph : t ch c th c hi n chương trình, d án phòng, ch ng ng p l t, tiêu thoát nư c trên a bàn thành ph . 5. S Giao thông v n t i: t ch c th c hi n chương trình, d án phòng, ch ng s t l trên a bàn thành ph . 6. Các s - ban - ngành, cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph : theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m th c hi n các n i dung, m c tiêu, nhi m v , bi n pháp c a Chương trình hành ng liên quan n s - ban - ngành, cơ quan mình có hi u qu . 7. S K ho ch và u tư, S Tài chính: ph i h p v i Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , B Ch huy Quân s thành ph , B Ch huy B i Biên phòng thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng và các s - ngành, a phương liên quan cân i, b trí v n u tư hàng năm th c hi n có hi u qu các n i dung c a Chương trình hành ng. 8. y ban nhân dân các qu n - huy n: theo c thù, i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i th c hi n các n i dung, m c tiêu, nhi m v , bi n pháp c a Chương trình hành ng. Trong ó, chú tr ng hoàn thành k ho ch tu b và xây d ng các công trình phòng, ch ng và gi m nh thiên tai c a qu n - huy n, t ch c các l c lư ng tham gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai, có k ho ch, phương án b o v dân; ng th i, l ng ghép các n i dung phòng, ch ng và gi m nh thiên tai vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a qu n - huy n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Trư ng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG
 3. TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG VÀ GI M NH THIÊN TAI N NĂM 2020 C A THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5745/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) A. QUAN I M VÀ M C TIÊU I. QUAN I M 1. Ch ng phòng, tránh, thích nghi phát tri n theo phương châm “b n t i ch ” (ch huy t i ch ; l c lư ng t i ch ; v t tư, phương ti n và kinh phí t i ch ; h u c n t i ch ) và “ba s n sàng” (ch ng phòng tránh, i phó k p th i, kh c ph c khNn trương và có hi u qu ), trong ó l y phòng ng a làm chính, chú tr ng ý th c và trách nhi m t phòng ng a c a c ng ng dân cư h n ch n m c th p nh t thi t h i do thiên tai gây ra. 2. Công tác phòng, ch ng và gi m nh thiên tai ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, th c hi n theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm; s d ng hi u qu ngu n l c c a nhà nư c, ng th i huy ng m i ngu n l c c a c ng ng, c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cùng tham gia. 3. Nâng cao nh n th c và trách nhi m c ng ng, phát huy th m nh c a toàn dân ch ng t phòng tránh, ng phó thiên tai; ng th i ngư i dân h tr , giúp l n nhau khi thiên tai x y ra. 4. L ng ghép n i dung phòng, ch ng và gi m nh thiên tai trong quy ho ch, k ho ch phát tri n b n v ng kinh t - xã h i c a thành ph . II. M C TIÊU 1. M c tiêu chung: huy ng m i ngu n l c th c hi n có hi u qu công tác phòng, ch ng và gi m nh thiên tai nh m gi m n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n, áp ng yêu c u phát tri n b n v ng kinh t , n nh xã h i, m b o an ninh, qu c phòng trên a bàn thành ph . 2. M c tiêu c th : a) Th c hi n hi u qu phương châm “b n t i ch ” và “ba s n sàng” nh m gi m n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n c a nhân dân, Nhà nư c và doanh nghi p, góp ph n vào công cu c xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . b) Nâng cao năng l c và hi u qu công tác thông tin, d báo, c nh báo thiên tai n c ng ng, c bi t là d báo bão, áp th p nhi t i, mưa to, tri u cư ng, c nh báo s t l , ng t, sóng th n và các thiên tai khác. c) T p hu n, nâng cao năng l c và trình cho 100% cán b , chuyên viên làm công tác phòng, ch ng thiên tai, c bi t là cán b s - ban - ngành, qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n; thư ng xuyên ph bi n ki n th c phòng, ch ng l t, bão và gi m nh thiên
 4. tai cho c ng ng dân cư. Nâng cao năng l c qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng ng. d) Hoàn thành di d i, s p x p và n nh i s ng nhân dân vùng có nguy cơ thi t h i l n khi x y ra thiên tai; trong ó m b o hoàn thành các d án di d i dân t i huy n C n Gi và huy n Nhà Bè trư c năm 2012, nh t là d án di d i dân xã o Th nh An - huy n C n Gi vào t li n. ) Tri n khai nhanh, m b o ti n th c hi n các d án ch ng ng p trên a bàn thành ph . Hoàn thành c ng c , nâng c p h th ng kè sông, kè bi n, ê bao, b bao, công trình th y l i, phòng, ch ng l t, bão, tri u cư ng b o v dân cư, phát tri n kinh t - xã h i, ưu tiên t p trung ngu n l c hoàn thành án xây d ng b bao theo thi t k nh hình t i qu n 12, qu n Th c, huy n C Chi và huy n Hóc Môn vào năm 2010. e) Xây d ng cơ ch ph i h p và hi p ng ch t ch , m b o ng phó nhanh k p th i, hi u qu gi a các l c lư ng t ch c phòng, tránh l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n; m b o vi c u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t, phương ti n, trang thi t b , ngu n nhân l c ph c v tìm ki m c u n n, c u h . g) Hoàn thành xây d ng các khu neo u tàu, thuy n tránh trú bão theo quy ho ch t i huy n C n Gi trư c năm 2012. h) Xây d ng các chương trình qu n lý và hoàn thi n h th ng thông tin liên l c tàu thuy n ho t ng ngh cá, các trang thi t b m b o an toàn cho ngư i và tàu thuy n khi ra khơi, nh t là tàu thuy n ánh b t xa b . B. NHI M V VÀ GI I PHÁP I. NHI M V VÀ GI I PHÁP C A T NG GIAI O N 1. Giai o n phòng ng a: a) Thư ng xuyên ki n toàn t ch c, b máy, t ch c l c lư ng ng c u chuyên nghi p, l c lư ng xung kích, bán chuyên trách; ch ng xây d ng phương án, k ho ch và d phòng v t tư, phương ti n, trang thi t b theo phương châm “b n t i ch ”. b) T ch c qu n lý, b o v t t các công trình phòng, ch ng l t, bão và công trình có liên quan n phòng, ch ng l t, bão, tri u cư ng, ch ng ng p; thư ng xuyên ki m tra, ánh giá ch t lư ng, m c an toàn c a công trình nh m k p th i phát hi n hư h ng, khi m khuy t hay xu ng c p có bi n pháp s a ch a, nâng c p. ng th i, u tư xây d ng m i công trình phòng, ch ng l t, bão, tri u cư ng, ch ng ng p úng g n v i vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm. c) Xây d ng k ho ch dài h n và hàng năm ch ng tri n khai các d án di d i dân ra kh i khu v c xung y u n nơi nh cư an toàn. d) Ngăn ng a, x lý vi c xây d ng vi ph m ch gi i ư ng sông, l n chi m sông, kênh, r ch, san l p trái phép; gi i t a và x lý tri t các trư ng h p t o ra v t c n,
 5. thu h p dòng ch y gây nh hư ng cho vi c tiêu thoát nư c; gi i t a nhà, v t ki n trúc vi ph m hành lang b o v công trình h t ng k thu t; n o vét, khai thác tài nguyên t, cát và các ho t ng khác làm thay i dòng ch y t nhiên c a sông, kênh, r ch, gây ng p úng, s t l . ) Trang b h th ng thông tin liên l c, phao c u sinh và thi t b m b o an toàn trên các tàu thuy n khi ra khơi ánh b t, tàu thuy n v n t i trên sông, trên bi n; ki m tra ăng ký, ăng ki m, b o hi m tàu cá và thuy n viên, n m ch c ngư trư ng, v trí khi tàu thuy n ánh b t trên bi n. e) Xây d ng, ph bi n áp d ng quy chuNn nhà kiên c , thư ng xuyên ch ng ch ng nhà c a tăng v ng ch c và hư ng d n, v n ng ngư i dân xây d ng m i nhà , các công trình dân d ng, công c ng m b o các tiêu chuNn phòng, ch ng thiên tai; ch t t a cành, nhánh c a các cây cao, m c r ng d gãy , n m g n nhà , lư i i n; s a ch a ư ng dây i n, vi n thông m b o an toàn trư c mùa mưa bão. g) T ch c di n t p công tác phòng, ch ng l t, bão, c u h , c u n n, c u s p, di d i dân v i các tình hu ng thiên tai khác nhau. Thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n trong nhân dân ki n th c, kinh nghi m và pháp lu t v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n; c cán b , chuyên viên i h c t p kinh nghi m phòng, ch ng thiên tai nư c ngoài. 2. Giai o n ng phó: a) m b o ch thông tin, c nh báo thiên tai y k p th i n các ngành, các c p và c ng ng dân cư, tri n khai nhanh chóng các bi n pháp ng phó n t n phư ng - xã, th tr n, khu ph - p, ng th i th c hi n nghiêm túc ch tr c ban. m b o thông tin, liên l c ch huy thông su t trong m i tình hu ng. b) Ki m soát ch t ch tàu thuy n, ngư dân xu t b n ra khơi; qu n lý, b o v an toàn tàu thuy n t i các khu neo u tránh, trú bão; m b o thông tin liên l c v i tàu thuy n thông su t trong m i tình hu ng. c) T ch c chu áo, an toàn tuy t i vi c sơ tán, di d i dân ra kh i khu v c xung y u, nguy hi m n nơi t m cư kiên c , ch c ch n; ng th i b o v tài s n c a dân t i khu v c ã sơ tán, di d i. d) B o v và c u h các công trình phòng, ch ng l t, bão và công trình có liên quan n phòng, ch ng l t, bão, các công trình tr ng i m ang b s c thiên tai ho c có nguy cơ x y ra s c . B o m an ninh và tr t t an toàn xã h i, b o v tài s n c a nhà nư c, doanh nghi p và nhân dân t i khu v c, a bàn x y ra l t, bão, thiên tai. ) Huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n ph c v cho công tác phòng, ch ng l t, bão, thiên tai theo phương châm “b n t i ch ”. 3. Giai o n kh c ph c h u qu : a) T ch c c u h , c u n n ngư i, tài s n, công trình, nhà ngay khi s c l t, bão, thiên tai x y ra; ưa ngư i dân sơ tán, di d i v nơi cũ an toàn, tr t t . Ch ng
 6. ph i h p v i các a phương giáp ranh, c bi t là các khu v c ven bi n, ven sông tích c c tìm ki m ngư i m t tích (n u có). b) T ch c cung c p và c u tr lương th c, th c phNm thi t y u, nư c s ch, chăm sóc y t , v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh, h tr kinh phí, giúp nhân dân s a ch a, xây d ng l i nhà b thi t h i, s m n nh i s ng trong vùng do l t, bão, thiên tai gây ra. c) T p trung l c lư ng, kinh phí nhanh chóng s a ch a, khôi ph c các công trình phòng, ch ng l t, bão và các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i b thi t h i, hư h ng; m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trong vùng sau thiên tai. d) Ch ng cung ng hàng hóa, v t tư, lương th c, th c phNm cho vùng b thiên tai, không x y ra tình tr ng khan hi m ho c khan hi m gi t o hàng hóa, v t tư, lương th c, th c phNm… gây bi n ng giá, nh hư ng n i s ng, sinh ho t và s n xu t c a nhân dân. ) T ch c i u tra, th ng kê, ánh giá thi t h i do l t, bão, thiên tai gây ra và báo cáo cho c p trên theo quy nh. e) H tr kh c ph c thi t h i, u tư khôi ph c s n xu t, kinh doanh tr l i n nh trong th i gian ng n nh t sau thiên tai. II. NHI M V VÀ GI I PHÁP CHO T NG KHU V C 1. Khu v c C n Gi : tr ng tâm là phòng, ch ng bão, s t l , l c xoáy, sóng th n và thiên tai khác theo phương châm “ch ng phòng, tránh, thích nghi phát tri n”, t p trung vào các nhi m v và gi i pháp sau: a) Rà soát, b sung quy ho ch dân cư, ch ng di d i dân ra kh i vùng xung y u, nguy hi m; b o v và phát tri n b n v ng r ng phòng h , r ng ng p m n ven bi n, ven sông. Phát tri n nuôi tr ng, ánh b t th y s n, giao thông th y, du l ch sinh thái… thích ng v i tình tr ng bi n i khí h u, thiên tai b t thư ng. b) Xây d ng các khu neo u tàu thuy n tránh, trú bão an toàn, các công trình phòng, ch ng s t l b sông, b bi n, công trình ch n sóng, l n bi n. c) Nâng c p và phát tri n các h th ng thông tin liên l c ven bi n, trên bi n, trong r ng phòng h , vùng trũng th p, khu v c xung y u ph c v c nh báo bão, nư c bi n dâng và sóng th n. d) Tăng cư ng ph i h p v i các t nh Ti n Giang, Bà R a - Vũng Tàu trong công tác tìm ki m c u n n, c u h trên bi n, m b o an toàn cho tàu thuy n neo u, tránh, trú bão. 2. Khu v c ngo i thành và vùng ven: tr ng tâm là phòng, ch ng bão, tri u cư ng, mưa to, s t l , l c xoáy, ng t và thiên tai khác, t p trung vào các nhi m v và gi i pháp sau:
 7. a) Quy ho ch, xây d ng và gia c thư ng xuyên ê bao, b bao, c ng ngăn tri u, c ng thoát nư c, các công trình h t ng giao thông b o m ch ng ng p do tri u cư ng, mưa to kéo dài, x lũ, trong ó ph i tính toán n y u t nư c bi n dâng; xây d ng ê bao, b bao k t h p giao thông nông thôn t cao trình quy nh, k t n i liên vùng, liên khu v c. b) Rà soát, b sung quy ho ch dân cư, l p k ho ch ch ng di d i dân ra kh i vùng s t l , khu v c xung y u. Qu n lý vi c khai thác cát, neo u, ho t ng c a các phương ti n giao thông th y làm tăng nguy cơ s t l sông, r ch; tr ng cây ch n sóng, ch ng s t l sông, r ch, ê bao, b bao; xây d ng các công trình phòng, ch ng s t l b sông, kênh, r ch. Tăng cư ng kh năng thoát nư c, i u ti t nư c c a ao, h , lòng sông, kênh, r ch, gi i t a tình tr ng l n chi m b sông, kênh, r ch và thư ng xuyên n o vét lòng sông, kênh, r ch. c) Xây d ng các công trình th y l i và i u ti t dòng ch y mùa ki t ch ng h n và ch ng xâm nh p m n. d) Chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi, chú tr ng phát tri n kinh t nông nghi p công ngh cao phù h p v i i u ki n t nhiên và h n ch thi t h i do thiên tai; tri n khai chính sách b o hi m nông nghi p cho nông dân. 3. Khu v c n i thành: tr ng tâm là phòng, ch ng ng p nư c (mưa to kéo dài, tri u cư ng, mưa k t h p tri u cư ng, x lũ), ng t, bão, l c xoáy và thiên tai khác, t p trung vào các nhi m v và gi i pháp sau: a) Rà soát, b sung quy ho ch, xây d ng các công trình h t ng giao thông b o m ch ng ng p do tri u cư ng, mưa, x lũ; xây d ng công trình, c ng ngăn tri u, c ng thoát nư c, h i u ti t, trong ó ph i tính toán n y u t nư c bi n dâng. b) Tăng cư ng kh năng thoát nư c c a lòng sông, kênh, r ch, c ng thoát nư c, gi i t a tình tr ng l n chi m b sông, kênh, r ch, san l p trái phép, thư ng xuyên n o vét lòng sông, kênh, r ch, h th ng c ng thoát nư c; gi i t a nhà, v t ki n trúc vi ph m hành lang b o v công trình h t ng k thu t. c) L p k ho ch th c hi n di d i, b trí tái nh cư cho ngư i dân s ng trong các chung cư xu ng c p; s a ch a, nâng c p các chung cư cũ. d) Xây d ng h th ng ư ng dây i n, vi n thông ng m h n ch s c do thiên tai. Quy ho ch tr ng các ch ng loài cây xanh thích h p v a t o c nh quan, môi trư ng sinh thái v a m b o ch ng ư c gió bão, áp th p nhi t i, l c xoáy. Ch t t a cành, nhánh các cây cao, m c r ng d gãy , n m g n nhà , lư i i n; s a ch a ư ng dây i n, vi n thông m b o an toàn trư c mùa mưa bão. 4. Khu v c trên bi n: tr ng tâm là m b o an toàn cho ngư i và tàu thuy n ánh b t h i s n theo phương châm “ch ng phòng, tránh”, t p trung th c hi n các gi i pháp sau: a) T ch c qu n lý các phương ti n, tàu thuy n ho t ng trên bi n, c bi t là qu n lý tàu thuy n và ngư dân hành ngh ánh b t h i s n trên bi n trư c và trong khi bão,
 8. áp th p nhi t i, sóng th n, thiên tai x y ra, nh t là i v i tàu thuy n ánh b t xa b . b) Xây d ng h th ng thông tin liên l c k t h p truy n tin c nh báo, d báo bão, áp th p nhi t i, sóng th n, thiên tai t i ngư dân, tàu thuy n và công trình trên bi n. T ch c l c lư ng tìm ki m c u n n, c u h trên bi n chuyên nghi p, trang b các phương ti n, thi t b tìm ki m c u n n thi t y u; nâng cao năng l c c u h , c u n n cho l c lư ng bán chuyên trách c a ngư dân ho t ng trên các tàu thuy n. c) Ph i h p v i các t nh trong công tác tìm ki m c u n n, c u h ; t o i u ki n cho tàu thuy n neo u, tránh, trú bão, khai thác h p lý, an toàn các ngu n l i trên bi n. C. K HO CH HÀNH NG I. BI N PHÁP PHI CÔNG TRÌNH 1. Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t: a) Rà soát, s a i, xây d ng b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n do y ban nhân dân thành ph ban hành. b) Hàng năm, ban hành các ch th v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n. c) Ban hành quy nh v qu n lý, thu - n p, s d ng, quy t toán Qu Phòng, ch ng l t, bão thành ph và qu n - huy n. 2. Ki n toàn t ch c b máy Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p, các ngành, các ơn v : a) Hàng năm, ki n toàn b máy Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p, các ngành, các ơn v . b) Thành l p Trung tâm Qu n lý và gi m nh thiên tai tr c thu c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph . c) T ch c t p hu n nâng cao năng l c i ngũ cán b làm công tác phòng, ch ng và gi m nh thiên tai, c bi t là i ngũ cán b c a các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n; di n t p cho l c lư ng chuyên trách và bán chuyên trách và c ng ng dân cư phương án phòng, tránh, ng phó v i l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n. d) Thành l p các ti u ban, i xung kích làm công tác ng c u, phòng, ch ng và gi m nh thiên tai t i các qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n. 3. L p và rà soát các quy ho ch: a) L p b n ph c v qu n lý, c nh báo thiên tai: b n phân vùng ng p l t, b n v trí xung y u và di d i dân khi x y ra thiên tai, b n c nh báo s t l b bi n, sông,
 9. r ch; b n c nh báo ng t, sóng th n; b n h th ng thoát nư c v i cao n n toàn thành ph … b) Rà soát, b sung quy ho ch h th ng ê, kè bi n t i huy n C n Gi ; kè sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Mương Chu i, sông Lòng Tàu, sông ng Nai, r ch Tôm, r ch Gi ng…; ê bao, b bao ch ng tri u cư ng, nư c dâng… ven sông, r ch trên a bàn các huy n và qu n ven. c) Rà soát, b sung quy ho ch dân cư vùng có nguy cơ s t l b sông, c a sông, ven bi n, t p trung ch y u là a bàn huy n C n Gi , huy n Nhà Bè, huy n Bình Chánh, huy n C Chi, qu n Bình Th nh, qu n Th c, qu n 2... d) Rà soát, b sung quy ho ch s d ng t g n v i nhi m v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai. ) Rà soát, b sung quy ho ch xây d ng t i nh ng khu v c thư ng xuyên ch u nh hư ng thiên tai, nh t là quy ho ch xây d ng các khu dân cư, khu ô th m i, khu công nghi p, khu du l ch t i các a bàn có n n t y u, th p trũng thư ng xuyên x y ra ng p l t. 4. Nâng cao năng l c thông tin, d báo, c nh báo: a) Xây d ng Trung tâm d báo, thông tin th i ti t, khí h u, th y văn c a thành ph ; b) Nâng cao năng l c thông tin, d báo bão, áp th p nhi t i, d báo lũ, x lũ, tri u cư ng, mưa, h n hán, xâm nh p m n. c) Nâng cao năng l c báo tin ng t, c nh báo sóng th n. d) Nâng cao năng l c c nh báo s t l b bi n, sông, r ch. 5. Giáo d c tuyên truy n, ph bi n ki n th c, nâng cao nh n th c c ng ng: a) Hoàn ch nh h th ng thông tin liên l c và t ch c qu n lý i v i tàu thuy n ho t ng trên bi n. b) Xây d ng chương trình b o m an toàn cho tr em, ph n , ngư i già y u, tàn t t t i nh ng vùng thư ng xuyên x y ra thiên tai, vùng ven bi n, ven sông. c) Ph bi n ki n th c thiên tai cho h c sinh, sinh viên thông qua tài li u, giáo trình, chương trình sinh ho t ngo i khóa… d) T p hu n ph bi n ki n th c, kinh nghi m phòng, ch ng thiên tai cho c ng ng dân cư ngư i dân t ng phó trư c thiên tai như kê kích c trư c khi x y ra ng p, d tr lương th c, th c phNm, ch t t, nư c u ng, thu c ch a b nh thông thư ng… khi có c nh báo thiên tai. ) T ch c thông tin, tuyên truy n các hình thái thiên tai và bi n pháp phòng, ch ng trên các h th ng thông tin i chúng, website c a các ngành, các c p, các ơn v ; thông qua s tay, cNm nang, t bư m...
 10. 6. B o v và phát tri n b n v ng r ng phòng h ven bi n huy n C n Gi và tr ng cây ch n sóng, ch ng s t l ê bao, b bao, b sông, r ch t i các huy n và qu n ven. 7. Tăng cư ng năng l c qu n lý thiên tai, phát huy kinh nghi m truy n th ng và ng d ng ti n b khoa h c công ngh : a) Xây d ng các k ch b n phòng, tránh, ng phó thiên tai như: tri u cư ng k t h p mưa l n, bão b tr c ti p vào thành ph và các khu v c lân c n, s p các công trình cao t ng, ông ngư i, v p h ch a thư ng lưu, h n hán kéo dài...; các phương án i u hành các công trình tiêu thoát nư c; phương án b o v các công trình c bi t như nhà máy nư c, tháp i u áp, tr m truy n t i, tr m bi n th i n (nh t là các tr m u m i), các tr m bơm tiêu quan tr ng, các i m ti p nư c ch a cháy. b) Trang b các phương ti n, thi t b , m ng lư i thông tin liên l c thích ng ph c v công tác ch o, ch huy, i u hành phòng, ch ng l t, bão, thiên tai và tìm ki m c u n n t hi u qu ; chuNn b các c c tiêu v i bi n báo nguy hi m l p t t i nh ng tuy n ư ng, khu v c ng p sâu cho ngư i dân bi t và phòng, tránh. c) T ch c chương trình t p hu n cho cán b , nhân viên làm công tác phòng, ch ng và gi m nh thiên tai, di n t p cho l c lư ng làm công tác tìm ki m c u n n, c u h trên bi n, trên sông và trên b . d) B sung các tiêu chuNn xây d ng công trình phù h p v i c thù thiên tai c a t ng a bàn m b o phòng, ch ng bão, ng t, sóng th n, ng p l t…; quy nh c t n n xây d ng, kh ng ch vi c khai thác nư c ng m trên a bàn thành ph . ) ng d ng ti n b khoa h c công ngh , k thu t và s d ng v t li u m i vào ph c v phòng, ch ng thiên tai. 8. Ki m soát lũ t thư ng lưu: ph i h p v n hành x lũ các h ch a D u Ti ng, Tr An, Thác Mơ và các h ch a khác thư ng lưu ch ng i u ti t gi m ng p cho thành ph . 9. Xã h i hóa và phát tri n ngu n nhân l c: a) Nâng cao năng l c t phòng ng a, qu n lý r i ro thiên tai trong các t ch c, cá nhân và c ng ng dân cư. b) T ch c l c lư ng bơm ch ng ng p úng dã chi n, cơ ng, l c lư ng t nguy n c a c ng ng tham gia ch ng phòng, tránh, ng phó, c u h , c u n n, kh c ph c h u qu thiên tai. Phát huy vai trò c a các oàn th , t ch c chính tr xã h i trong ho t ng chuNn b , ng phó, kh c ph c h u qu . Phát tri n l c lư ng tình nguy n viên trong công tác tuyên truy n, v n ng, kh c ph c h u qu , ph c h i s n xu t sau thiên tai. c) ào t o ngu n nhân l c ph c v công tác phòng, ch ng thiên tai t i các s - ngành, ơn v , qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n. 10. Tăng cư ng h p tác qu c t :
 11. H p tác v i các t ch c nư c ngoài trong lĩnh v c phòng, ch ng và gi m nh thiên tai, c bi t là lĩnh v c ng phó v i tình tr ng nư c bi n dâng; ch ng xâm nh p m n vùng ven bi n; nghiên c u, ng d ng các bi n pháp, k thu t, công ngh , v t li u xây d ng công trình phòng, ch ng ng t, sóng th n. II. BI N PHÁP CÔNG TRÌNH 1. Chương trình, d án phòng, ch ng bão, áp th p nhi t i, l c xoáy: a) u tư, xây d ng các khu neo u tàu thuy n ho t ng trên bi n, ven bi n tránh, trú bão, áp th p nhi t i an toàn t i huy n C n Gi tránh vi c tàu thuy n neo u nh ng v trí không an toàn, va p vào nhau, b sóng ánh l t úp khi có bão, áp th p nhi t i. b) L p án, thi t k m u kiên c hóa nhà , công trình dân d ng, công trình công c ng, các cơ s h t ng m b o s v ng ch c, an toàn gi m thi u thi t h i khi có bão, áp th p nhi t i, l c xoáy. 2. Chương trình, d án phòng, ch ng ng p úng do tri u cư ng, x lũ, mưa l n...: a) D án Quy ho ch th y l i ch ng ng p úng khu v c thành ph H Chí Minh; d án th y l i b h u sông Sài Gòn a bàn qu n 12, huy n Hóc Môn, huy n C Chi; d án b t sông Sài Gòn a bàn qu n Th c. b) Các d án phòng, ch ng ng p l t cho khu v c n i thành và qu n ven như: D án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè, D án C i thi n môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh lưu v c Tàu H - B n Nghé - kênh T - kênh ôi, D án C i t o h th ng thoát nư c r ch Hàng Bàng, D án Nâng c p ô th thành ph H Chí Minh lưu v c Tân Hóa - Lò G m, D án Tham Lương - B n Cát - R ch Nư c Lên, D án tiêu thoát nư c Su i Nhum... c) án xây d ng b bao theo thi t k nh hình t i 04 qu n - huy n tr ng i m là qu n 12, qu n Th c, huy n Hóc Môn và huy n C Chi t o tính n nh lâu dài cho b bao n i ng, m b o ngăn tri u cư ng, c bi t là khi tri u cư ng k t h p v i mưa to n i vùng, x lũ c a các h ch a thư ng ngu n t o nên t h p b t l i. d) Xây d ng các công trình phòng, ch ng ng p l t, h th ng tiêu thoát nư c, c ng, van ngăn tri u, l p t các tr m bơm tiêu thoát nư c, n o vét sông, kênh, r ch, xây d ng ê bao, b bao k t h p giao thông nông thôn t i các huy n và qu n ven trư c mùa mưa bão hàng năm. ) Phân lũ sông ng Nai sang sông Th V i qua sông ng Môn, phân lũ sông Sài Gòn qua r ch Tra. 3. Chương trình, d án phòng, ch ng s t l b bi n, sông, r ch: a) Xây d ng h th ng kè bi n t i huy n C n Gi .
 12. b) Xây d ng h th ng kè các sông, r ch thư ng xuyên x y ra s t l và có nguy cơ s t l cao như: sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Mương Chu i, sông Lòng Tàu, sông Soài R p, sông ng Nai, r ch Tôm, r ch Gi ng… 4. Chương trình, d án phòng, ch ng ng t, sóng th n: a) S a ch a, nâng c p các chung cư cũ, xu ng c p, các công trình dân d ng cao t ng m b o an toàn, tránh s p khi x y ra ng t, dư ch n ng t. b) Xây d ng m ng quan tr c ng t khu v c thành ph H Chí Minh và các t nh Nam B . 5. Chương trình, d án di d i dân t i khu v c xung y u, vùng b nh hư ng thiên tai n nơi nh cư an toàn: a) D án di d i 1.100 h dân t i xã o Th nh An, huy n C n Gi vào t li n. b) D án di d i 1.500 h dân s ng trong r ng phòng h , ven sông, ven bi n, vùng trũng th p huy n C n Gi . c) D án di d i 418 h dân s ng ven sông, trong vùng s t l huy n Nhà Bè. d) Rà soát, b sung quy ho ch di d i dân s ng ven sông, r ch có nguy cơ s t l trên a bàn các huy n và qu n ven n nơi nh cư an toàn. D. NGU N L C I. NGU N L C T TRUNG ƯƠNG 1. Ngân sách Trung ương: u tư các d án ch ng ng p, tiêu thoát nư c, th y l i, ê bao… có quy mô và kinh phí u tư l n. 2. Các phương ti n, trang thi t b phòng, ch ng l t, bão - tìm ki m c u n n, c u h t ngu n d tr qu c gia c p phát cho thành ph H Chí Minh. II. NGU N L C C A THÀNH PH 1. Ngân sách thành ph : u tư các công trình phòng, ch ng thiên tai, tiêu thoát nư c, th y l i, ê bao k t h p giao thông nông thôn, công trình phòng, ch ng s t l , d án di d i dân, khu neo u tàu thuy n, mua s m phương ti n, trang thi t b , máy bơm, h th ng thông tin liên l c ph c v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n, c u h , kh c ph c h u qu do thiên tai gây ra... 2. Qu Phòng, ch ng l t, bão thành ph và qu n - huy n: u tư các công trình phòng, ch ng l t, bão xung y u, mua s m trang thi t b , t p hu n, di n t p phòng, ch ng l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n, c u h , kh c ph c thi t h i, s c do thiên tai gây ra… 3. Ngân sách s - ngành, ơn v , qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n: u tư, trang b nh ng i u ki n thi t y u ph c v công tác thông tin, tuyên truy n, phòng, ch ng l t,
 13. bão, thiên tai - tìm ki m c u n n, c u h , kh c ph c s c do thiên tai gây ra theo phương châm “b n t i ch ”. III. NGU N L C H TR T CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯ C 1. Ngu n v n ODA, ngu n kinh phí tài tr , h p tác c a các t ch c phi Chính ph : th c hi n các chương trình, d án phòng, ch ng thiên tai theo nh ng i u kho n ư c ký k t th a thu n v i i tác. 2. Ngu n kinh phí các t ch c, cá nhân óng góp do y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n qu n lý: h tr nhân dân vùng b thiên tai kh c ph c thi t h i, gi m b t khó khăn và n nh cu c s ng. . ÁNH GIÁ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH I. XÁC NNH TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ 1. H th ng văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng, ch ng và gi m nh thiên tai. 2. Hi u qu u tư cho các d án, công trình phòng, ch ng thiên tai. 3. Năng l c thông tin d báo, c nh báo thiên tai c a cơ quan chuyên môn; năng l c t ch c tìm ki m, c u n n, c u h c a các l c lư ng chuyên trách, bán chuyên trách; công tác giáo d c, tuyên truy n, nâng cao nh n th c c ng ng và kh năng t phòng ng a, ng phó v i thiên tai c a các ngành, a phương và trong nhân dân. 4. Cơ c u t ch c, b máy th c hi n nhi m v phòng, ch ng thiên tai các c p, các ngành và cơ ch làm vi c, ph i h p gi a các cơ quan, ơn v , l c lư ng trong công tác phòng, ch ng và gi m nh thiên tai. 5. K t qu l ng ghép n i dung phòng, ch ng thiên tai vào quy ho ch, k ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và các s - ngành, qu n - huy n. 6. S thích ng và phát tri n b n v ng, n nh c a a phương trư c tác ng c a thiên tai. 7. ng d ng khoa h c công ngh và h p tác qu c t trong công tác phòng, ch ng thiên tai. II. PHÂN NNH TH I KỲ ÁNH GIÁ T ch c ánh giá k t qu th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a thành ph g m 03 th i kỳ, c th : 1. Th i kỳ 2009 - 2010. 2. Th i kỳ 2011 - 2015.
 14. 3. Th i kỳ 2016 - 2020. III. T CH C TH C HI N ÁNH GIÁ 1. T ng h p, th ng kê, i chi u các n i dung th c hi n Chương trình hành ng c a t ng s - ngành, qu n - huy n. 2. T ch c H i ngh ánh giá k t qu t ư c, nh ng t n t i, phát sinh và úc rút kinh nghi m nh m th c hi n có hi u qu Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia v phòng, ch ng và gi m nh thiên tai c a thành ph trong t ng th i kỳ và n năm 2020. IV. K T LU N 1. Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a thành ph là nhi m v quan tr ng nh m tích c c ch ng phòng, tránh, ng phó v i các lo i hình thiên tai có xu hư ng ngày càng di n bi n ph c t p, phát huy s c m nh t ng h p, s d ng ngu n l c t i ch h n ch và gi m n m c th p nh t thi t h i do thiên tai gây ra, góp ph n vào s phát tri n b n v ng kinh t - xã h i, m b o tr t t tr an, n nh cu c s ng c a nhân dân thành ph . Vì v y, các s - ngành, qu n - huy n c n quán tri t quan i m, m c tiêu và ch ng tri n khai th c hi n nghiêm túc các n i dung, nhi m v , gi i pháp và k ho ch c a Chương trình hành ng này. 2. Căn c Chương trình hành ng th c hi n Chi n lư c qu c gia v phòng, ch ng và gi m nh thiên tai n năm 2020 c a thành ph , các s - ngành, qu n - huy n xây d ng k ho ch chi ti t, xác nh yêu c u n i dung, bi n pháp c n ưu tiên b trí các ngu n l c tri n khai th c hi n phù h p v i i u ki n c thù, nhi m v , ch c năng c a ơn v , a phương mình. 3. nh kỳ hàng năm, các s - ngành, qu n - huy n báo cáo k t qu th c hi n v Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; ng th i, qua th c ti n tri n khai n i dung Chương trình hành ng, t ng h p các v n phát sinh, nghiên c u xu t các gi i pháp, bi n pháp b sung nh m không ng ng hoàn thi n các d án phòng, ch ng ng phó và gi m nh thiên tai trên a bàn thành ph ./. PH L C THIÊN TAI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH, THI T H I VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG GI M NH THIÊN TAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5745/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) I. THIÊN TAI TRÊN NA BÀN THÀNH PH 1. c i m t nhiên và kinh t - xã h i:
 15. a) V trí a lý: Thành ph H Chí Minh n m trong t a a lý kho ng 10010’ - 10038 vĩ B c và 106022’ - 106054’ kinh ông. Phía B c giáp t nh Bình Dương, Tây B c giáp t nh Tây Ninh, ông và ông B c giáp t nh ng Nai, ông Nam giáp t nh Bà R a - Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp t nh Long An và Ti n Giang. b) a hình: Thành ph H Chí Minh n m trong vùng chuy n ti p gi a mi n ông Nam B và ng b ng sông C u Long. a hình t ng quát có d ng th p d n t B c xu ng Nam và t ông sang Tây. Có th chia thành 3 ti u vùng a hình: - Vùng cao n m phía B c - ông B c và m t ph n Tây B c (thu c B c huy n C Chi, ông B c qu n Th c và qu n 9), v i d ng a hình lư n sóng, cao trung bình 10 - 25m và xen k có nh ng i gò cao t i 32m, như i Long Bình (qu n 9). - Vùng th p trũng phía Nam - Tây Nam và ông Nam thành ph (thu c các qu n 9, qu n 8, qu n 7 và các huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè, huy n C n Gi ). Vùng này có cao trung bình trên dư i 1m và cao nh t 2m, th p nh t 0,5m. - Vùng trung bình, phân b khu v c trung tâm thành ph , g m ph n l n n i thành cũ, m t ph n các qu n 2, qu n Th c, toàn b qu n 12 và huy n Hóc Môn. Vùng này có cao trung bình 5 - 10m. Nhìn chung, a hình thành ph H Chí Minh không ph c t p, song cũng khá a d ng, có i u ki n phát tri n nhi u m t. c) Khí h u: Thành ph H Chí Minh n m trong vùng nhi t i gió mùa c n xích o, c i m chung c a khí h u - th i ti t thành ph H Chí Minh là nhi t cao u trong năm và có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác ng chi ph i môi trư ng c nh quan sâu s c. Mùa mưa t tháng 5 n tháng 11, mùa khô t tháng 12 n tháng 4 năm sau. Theo tài li u quan tr c nhi u năm c a tr m Tân Sơn Nh t, qua các y u t khí tư ng ch y u; cho th y nh ng c trưng khí h u thành ph H Chí Minh như sau: - Lư ng b c x d i dào, trung bình kho ng 140 kcal/cm2/năm. S gi n ng trung bình/tháng là 160 - 270 gi . Nhi t không khí trung bình 270C. Nhi t cao tuy t i 400C, nhi t th p tuy t i 13,80C. Tháng có nhi t trung bình cao nh t là tháng 4 (28,80C), tháng có nhi t trung bình th p nh t là kho ng gi a tháng 12 và tháng 1 (25,70C). Hàng năm có t i trên 330 ngày có nhi t trung bình 25 - 280C. i u ki n nhi t và ánh sáng thu n l i cho s phát tri n các ch ng lo i cây tr ng và v t nuôi t năng su t sinh h c cao; ng th i N y nhanh quá trình phân h y ch t h u cơ ch a trong các ch t th i, góp ph n làm gi m ô nhi m môi trư ng ô th . - Lư ng mưa cao, bình quân/năm 1.949mm. Năm cao nh t 2.718mm (1908) và năm nh nh t 1.392mm (1958). S ngày mưa trung bình/năm là 159 ngày. Kho ng 90% lư ng mưa hàng năm t p trung vào các tháng mùa mưa t tháng 5 n tháng 11; trong ó tháng 6 và tháng 9 thư ng có lư ng mưa cao nh t. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 mưa
 16. r t ít, lư ng mưa không áng k . Trên ph m vi không gian thành ph , lư ng mưa phân b không u, có khuynh hư ng tăng d n theo tr c Tây Nam - ông B c. i b ph n các qu n n i thành và các huy n phía B c thư ng có lư ng mưa cao hơn các qu n - huy n phía Nam và Tây Nam. - N m tương i c a không khí bình quân/năm 79,5%; bình quân mùa mưa 80% và tr s cao tuy t i t i 100%; bình quân mùa khô 74,5% và m c th p tuy t i xu ng t i 20%. - Thành ph H Chí Minh ch u nh hư ng b i hai hư ng gió chính, ch y u là gió mùa Tây - Tây Nam và B c - ông B c. Gió Tây - Tây Nam t n Dương th i vào trong mùa mưa, kho ng t tháng 6 n tháng 10, t c trung bình 3,6 m/s và gió th i m nh nh t vào tháng 8, t c trung bình 4,5 m/s. Gió B c - ông B c t bi n ông th i vào trong mùa khô, kho ng t tháng 11 n tháng 2, t c trung bình 2,4 m/s. Ngoài ra, có gió tín phong hư ng Nam - ông Nam, kho ng t tháng 3 n tháng 5 t c trung bình 3,7 m/s. d) Th y văn: H u h t các sông, r ch thành ph H Chí Minh u ch u nh hư ng dao ng tri u bán nh t c a bi n ông. M i ngày, nư c lên xu ng hai l n, theo ó th y tri u thâm nh p sâu vào các kênh, r ch trong thành ph , gây nên tác ng không nh iv is n xu t nông nghi p và h n ch vi c tiêu thoát nư c khu v c n i thành. M c nư c nh tri u cao nh t t i tr m Phú An - sông Sài Gòn là 1,54m (ngày 13 tháng 11 năm 2008). Tháng có m c nư c cao nh t là tháng 10, tháng 11, th p nh t là tháng 6, tháng 7. T khi có các công trình th y i n Tr An và th y l i D u Ti ng thư ng ngu n, ch ch y t nhiên chuy n sang ch ch y i u ti t qua tua-bin, p tràn và c ng óng - x nên môi trư ng vùng h du t B c Nhà Bè tr nên ch u nh hư ng c a ngu n, nói chung ã ư c c i thi n theo chi u hư ng ng t hóa. Dòng ch y vào mùa ki t tăng lên, c bi t trong các tháng t tháng 2 n tháng 5 tăng 3 – 6 l n so v i t nhiên. Vào mùa mưa, lư ng nư c ư c i u ti t gi l i trên h , làm gi m thi u kh năng ng p l t i v i nh ng vùng trũng th p; ngư c l i nư c m n l i xâm nh p vào sâu hơn. Ngoài ra, vi c phát tri n các h th ng kênh, mương ã có tác d ng nâng cao m c nư c ng m trên t ng m t lên 2 - 3m, tăng thêm ngu n cung c p nư c ph c v cho s n xu t và sinh ho t c a thành ph . ) i u ki n kinh t - xã h i: - Thành ph H Chí Minh có di n tích: 2.095,239km2, ơn v hành chính g m 24 qu n - huy n, dân s 6.650.942 ngư i (theo Niên giám Th ng kê năm 2007), chưa tính kho ng 02 tri u ngư i vãng lai. - Thành ph H Chí Minh n m trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam, là trung tâm kinh t c a c nư c, có t c tăng trư ng kinh t cao. Thành ph ang N y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng gia tăng t tr ng khu v c d ch v . Trong ó, khu v c d ch v chi m t tr ng kho ng 51%, khu v c công nghi p và xây d ng chi m t tr ng kho ng 48%; khu v c nông, lâm, ngư nghi p chi m t tr ng kho ng 1%.
 17. - Hi n nay, trên a bàn thành ph , c bi t là các huy n và qu n ven ang di n ra quá trình ô th hóa r t m nh m . 2. Các lo i thiên tai x y ra và có th x y ra trên a bàn thành ph : a) Bão, áp th p nhi t i: - Bão và áp th p nhi t i ư c g i chung là xoáy thu n nhi t i. Xoáy thu n nhi t i là m t vùng gió xoáy, có ư ng kính r ng t i hàng trăm km, hình thành trên vùng bi n nhi t i. B c bán c u, gió th i xoáy vào trung tâm theo hư ng ngư c chi u kim ng h . Tùy theo t c gió m nh nh t vùng g n tâm mà xoáy thu n nhi t i ư c phân chia thành áp th p nhi t i hay là bão. + Khi gió m nh nh t vùng g n tâm xoáy thu n nhi t i tt c p6 n c p 7 (t c là t 39 - 61 km/gi ) thì g i là áp th p nhi t i; + Khi gió m nh nh t vùng g n tâm xoáy thu n nhi t i t t c p 8 tr lên (t c là t 62 km/gi tr lên) thì g i là bão. - Bão là hi n tư ng c bi t nguy hi m, gây ra gió r t m nh, có th ánh m tàu thuy n, làm nhà c a; mưa r t l n, gây lũ, l t nghiêm tr ng, có khi tr thành th m h a. - Trung bình m i năm có 10 cơn bão và áp th p nhi t i xu t hi n, ho t ng trên bi n ông. Bão và áp th p nhi t i ch y u nh hư ng n phía Nam vào các tháng cu i năm. - Trong 10 năm qua, có 2 cơn bão b tr c ti p a bàn thành ph vào năm 1997 (cơn bão s 5 - Linda, ngày 02 tháng 11 năm 1997) và năm 2006 (bão s 9 - Durian, ngày 05 tháng 12 năm 2006). b) L c xoáy: - L c xoáy là nh ng xoáy nh cu n lên, có tr c th ng ng, thư ng x y ra khi khí quy n có s nhi u lo n và v cơ b n là không th d báo ư c. L c xoáy có s c gió tương ương v i gió bão nhưng ư c hình thành và tan trong th i gian ng n v i ph m v nh hư ng trong không gian h p t vài km2 n vài ch c km2. - L c xoáy làm hư h i cơ s v t ch t, trư ng h c, nhà c a, gây ngã cây xanh, làm nh hư ng n i s ng, sinh ho t c a nhân dân. - Trên a bàn thành ph , trung bình m i năm có kho ng 10 cơn l c xoáy, xu t hi n ch y u vào tháng 4 n tháng 10 hàng năm. L c xoáy ch y u x y ra t i các huy n, qu n ven như huy n Bình Chánh, huy n C n Gi , huy n C Chi, huy n Nhà Bè, qu n 2, qu n 7, qu n 8, qu n 9, qu n 12, qu n Gò V p... c) Ng p úng:
 18. Ng p úng thư ng do tri u cư ng, x lũ, mưa to gây ra, ng p úng tuy ít gây t n th t v ngư i nhưng nh hư ng l n n sinh ho t, i l i c a nhân dân, s n xu t nông nghi p và môi trư ng sinh thái. - Tri u cư ng: t năm 1997 n năm 2007, nh tri u o ư c ≥ 1,3m t i tr m Phú An là 34 t, tr m Nhà Bè là 37 t, xu t hi n ch y u vào 4 tháng cu i năm. Tri u cư ng gây ng p nhi u khu v c t i qu n 2, qu n 6, qu n 8, qu n 12, qu n Th c, qu n Bình Th nh, qu n Gò V p, huy n Bình Chánh, huy n C Chi, huy n Hóc Môn… - Mưa: t năm 1982 n năm 2007 s l n xu t hi n cư ng mưa o ư c ≥ 100mm trên a bàn thành ph là 22 l n. Trong th i gian g n ây xu t hi n nh ng cơn mưa ≥ 100mm nhi u hơn so v i trư c ây: t năm 1962 n năm 1971 có 01 cơn, t năm 1972 n 1981 có 2 cơn, t năm 1982 n 1991 có 2 cơn, t năm 1992 n năm 2001 có 4 cơn, t năm 2002 n năm 2007 có 13 cơn. Mưa to thư ng làm ng p l t m t s tuy n ư ng n i thành và qu n ven. - X lũ: thư ng b t u t tháng 8 n tháng 11 hàng năm, trong 10 năm qua lưu lư ng x lũ cao nh t c a h Tr An 2.190 m3/s, h Thác Mơ là 482,33 m3/s và h D u Ti ng là 400 m3/s. d) S t l : S t l là lo i hình thiên tai, thành ph thư ng x y ra s t l b bi n, b sông, b r ch vào tháng 4 n tháng 9 hàng năm, trung bình m i năm có kho ng 8 - 10 v s t l . S t l thư ng do các nguyên nhân: ngo i sinh (do nư c), n i sinh (do bi n ng a ch t) và dân sinh (do khai thác khoáng s n b a bãi ho c thi công các công trình)... làm m t i s lư ng áng k di n tích t , t canh tác, làm hư h ng, s p nhà c a, gây thương tích và thi t h i nhân m ng. S t l ch y u x y ra t i a bàn huy n C n Gi , huy n Nhà Bè, huy n Bình Chánh, qu n Bình Th nh, qu n Th c, qu n 2. ) Xâm nh p m n: Xâm nh p m n thành ph H Chí Minh nh ng năm g n ây tr nên gay g t và có nh hư ng nh t nh n s n xu t và i s ng c a nhân dân. Vào mùa khô, lưu lư ng c a ngu n nh , m n 4% có th xâm nh p trên sông Sài Gòn n quá Lái Thiêu (huy n Thu n An, t nh Bình Dương), có năm n t n Th D u M t; trên sông ng Nai n Long i (qu n 9). Mùa mưa lưu lư ng c a ngu n l n nên m n b N y lùi ra xa hơn và m n b pha loãng i nhi u. e) ng t: ng t là s rung ng c a m t t, ư c t o ra b i các d ch chuy n t ng t c a các kh i a ch t trong lòng t, các v n núi l a, các v trư t l t, s p hang ng… Trong các năm qua, thành ph b nh hư ng dư ch n ng t 2 t vào ngày 08 tháng 11 năm 2005 (5,1 richter) và ngày 28 tháng 11 năm 2007 (4 richter). g) Sóng th n:
 19. Sóng th n là sóng bi n có chu kỳ dài, lan truy n v i t c l n. Khi t i g n b tùy sâu c a bi n và a hình vùng b , sóng th n có th t cao hàng ch c mét, tràn sâu vào t li n gây th m h a l n. Sóng th n sinh ra do h u qu c a ng t vùng áy i dương. Sóng th n tuy chưa t ng xu t hi n thành ph nhưng ã m t l n c nh báo sóng th n êm ngày 26 tháng 12 năm 2006. h) Nư c bi n dâng: Nư c bi n dâng là hi n tư ng m c nư c bi n trung bình hàng năm trong nh ng năm g n ây cao hơn m c m c nư c bi n trung bình nhi u năm do nh hư ng c a bi n i khí h u toàn c u. II. THI T H I DO THIÊN TAI TRÊN NA BÀN THÀNH PH Theo th ng kê, trong 10 năm qua (1997 - 2007), thiên tai trên a bàn thành ph ã làm 11 ngư i ch t, 47 ngư i b thương, 02 ngư i m t tích; 478 căn nhà s p, hư h ng n ng, 3.487 căn nhà hư h ng m t ph n, 15 ghe, thuy n b chìm và hư h ng; 5.528ha di n tích s n xu t nông nghi p, 1.008ha di n tích nuôi tr ng th y s n b thi t h i; 08 d m c u, 05 c ng b hư h ng; 7.619m b bao và kè b s t l , nhi u công trình giao thông ư ng b , cây xanh, h th ng i n, vi n thông, trư ng h c, b nh vi n, tr s cơ quan, xí nghi p… hư h ng. Giá tr thi t h i ư c tính trên 202 t ng. Ngoài ra, còn nh hư ng gián ti p n kinh t - xã h i, môi trư ng, an ninh - tr t t . 1. S li u thi t h i t ng năm: - Năm 1997: ch t 1 ngư i, b thương 2 ngư i, 23 căn nhà s p và nhà hư h ng n ng, 366 căn nhà hư h ng m t ph n, chìm và hư h ng 9 ghe, thuy n, thi t h i nông nghi p 1.609ha, thi t h i th y s n 704,5ha, s t l 2.170m b bao và kè, hư h ng 3 c ng th y l i. - Năm 1998: thi t h i nông nghi p 510ha, thi t h i th y s n 09ha. - Năm 1999: 22 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 250ha, thi t h i th y s n 10ha, s t l 277m b bao và kè. - Năm 2000: b thương 9 ngư i, 209 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 1.070ha, thi t h i th y s n 5,8ha, s t l 350m b bao và kè… - Năm 2001: ch t 2 ngư i, 5 căn nhà s p và hư h ng n ng, 51 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 240ha. - Năm 2002: b thương 5 ngư i, 7 căn nhà s p và hư h ng n ng, 37 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 42,2ha, thi t h i th y s n 139,5ha. - Năm 2003: b thương 18 ngư i, 6 căn nhà s p và hư h ng n ng, 107 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 313ha, thi t h i th y s n 16,9ha, s t l 118m b bao và kè.
 20. - Năm 2004: b thương 1 ngư i, 10 căn nhà s p và hư h ng n ng, 26 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 582ha, thi t h i th y s n 4 ha, s t l 3.727m b bao và kè. - Năm 2005: ch t 1 ngư i, b thương 1 ngư i, 35 căn nhà s p và hư h ng n ng, 142 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 193ha, thi t h i th y s n 10ha. - Năm 2006: ch t 4 ngư i, m t tích 2 ngư i, b thương 1 ngư i, 363 căn nhà s p và hư h ng n ng, 2.340 căn nhà hư h ng m t ph n, chìm 6 ghe, thuy n, thi t h i nông nghi p 335,5ha, thi t h i th y s n 92,65ha, s t l 504m b bao và kè, hư h ng 8 d m c u. - Năm 2007: ch t 3 ngư i, b thương 10 ngư i, 29 căn nhà s p và hư h ng n ng, 187 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 383,3ha, thi t h i th y s n 16ha. 2. S li u thi t h i t ng lo i thiên tai: - Bão: ch t 5 ngư i, b thương 2 ngư i, m t tích 2 ngư i, 363 căn nhà s p và hư h ng n ng; 2.416 căn nhà hư h ng m t ph n, chìm và hư h ng 15 ghe, thuy n, thi t h i nông nghi p 1.282ha, thi t h i th y s n 767,5ha, s t l 2.308m b bao và kè, hư h ng 8 d m c u, 3 c ng th y l i. - L c xoáy và gió l n: ch t 4 ngư i, b thương 43 ngư i, 102 căn nhà s p và hư h ng n ng, 973 căn nhà hư h ng m t ph n. - S t l : ch t 2 ngư i, 13 căn nhà s p và hư h ng n ng, 75 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 9,8ha, s t l 3.892m b bao và kè. - Tri u cư ng và mưa to: b thương 2 ngư i, 32 căn nhà hư h ng m t ph n, thi t h i nông nghi p 4.236,2ha, thi t h i th y s n 240,85ha, s t l 1.419m b bao và kè, hư h ng 2 c ng. - ng t: x y ra 2 tr n (ngày 08 tháng 11 năm 2005 và ngày 28 tháng 11 năm 2007), tuy nhiên không gây thi t h i. - Sóng th n: không x y ra trên a bàn thành ph . III. CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG VÀ GI M NH THIÊN TAI 1. Công tác ch o, i u hành, ki m tra: a) Hàng năm, thành ph th c hi n ki n toàn Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p, các ngành t nh ng tháng u năm và thư ng xuyên trong năm khi có s thay i thành viên. Trong ó, phân công c th nhi m v c a các thành viên ph trách a bàn, lĩnh v c liên quan nâng cao vai trò, trách nhi m c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p, các ngành trong vi c tri n khai và ki m tra th c hi n nhi m v phòng, ch ng l t, bão, thiên tai - tìm ki m c u n n t ng c p, t ng ngành. b) Trư c mùa mưa, bão, Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , S - ngành, qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n k p th i tham mưu cho C p y, Chính quy n t ng
Đồng bộ tài khoản