Quyết định số 5749/QĐ-BCT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 5749/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5749/QĐ-BCT về việc ban hành thể lệ giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5749/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 5749/Q -BCT Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH TH L GI I THƯ NG B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2008 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Theo ngh c a C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Th l Gi i thư ng b o v môi trư ng ngành công thương năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu: VT, ATMT. H u Hào TH L
 2. GI I THƯ NG B O V MÔI TRƯ NG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5749/Q -BCT ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, ý nghĩa Gi i thư ng b o v môi trư ng ngành công thương (sau ây g i t t là Gi i thư ng) nh m ng viên, khuy n khích các cá nhân, t p th ngành công thương tích c c tham gia các ho t ng gìn gi cho môi trư ng trong lành, s ch p; phòng ng a, h n ch tác ng x u i v i môi trư ng, ng phó s c môi trư ng; kh c ph c ô nhi m, suy thoái, ph c h i và c i thi n môi trư ng; khai thác, s d ng h p lý và ti t ki m tài nguyên thiên nhiên; b o v a d ng sinh h c. i u 2. i tư ng xét t ng Gi i thư ng T t c cá nhân, t p th trong các cơ quan, ơn v , doanh nghi p thu c B Công Thương có thành tích và óng góp n i b t trong s nghi p b o v môi trư ng c a ngành trong kỳ xét t ng Gi i thư ng (là kho ng th i gian ư c tính t kỳ xét thư ng trư c n kỳ xét thư ng sau). i u 3. Hình th c và cơ c u Gi i thư ng Gi i thư ng ư c trao cho cá nhân, t ch c ngành công thương. Cơ c u Gi i thư ng g m 3 lo i: gi i nh t, gi i nhì và gi i ba. Cá nhân, t ch c t gi i ư c trao t ng B ng khen c a B trư ng B Công Thương và m t kho n ti n thư ng. S lư ng Gi i thư ng ư c xem xét trên cơ s các k t qu c th v thành tích b o v môi trư ng c a cá nhân và t ch c, t i a không quá 9 gi i. i u 4. Ban t ch c và cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng Ban t ch c Gi i thư ng ư c thành l p theo Quy t nh c a B trư ng B Công Thương. Ban t ch c Gi i thư ng do 01 ng chí Lãnh o B làm Trư ng ban, C c trư ng C c k thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p là Phó Trư ng ban, các thành viên khác c a Ban t ch c bao g m: i di n Lãnh o V Thi ua – Khen thư ng và i di n m t s ơn v có liên quan khác. Ban t ch c Gi i thư ng có trách nhi m l p k ho ch t ch c tri n khai th c hi n, ti p nh n h sơ, xét duy t và trao Gi i thư ng. C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p là cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng, có trách nhi m ti p nh n h sơ, t ch c xét duy t, công b và trao thư ng cho các cá nhân, t ch c ư c t ng thư ng theo úng quy nh t i Th l này.
 3. i u 5. Th i h n nh n, xét t ng Gi i thư ng 1. Cá nhân, t ch c tham gia xét t ng thư ng, Gi i thư ng ph i n p h sơ v B Công Thương (C c k thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p) trư c ngày 20 tháng 11. Vi c xét t ng Gi i thư ng ư c ti n hành trong tháng 12 năm 2008. 2. Gi i thư ng ư c trao cùng v i l t ng k t ho t ng năm 2008 c a ngành công thương. Chương 2. I U KI N VÀ TIÊU CHÍ XÉT T NG GI I THƯ NG i u 6. i u ki n xét t ng Gi i thư ng Cá nhân, t ch c ư c xét t ng Gi i thư ng ph i m b o ư c nh ng i u ki n sau ây trong kỳ xét t ng Gi i thư ng: 1. Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v b o v môi trư ng; 2. Không b khi u ki n, khi u n i và t cáo liên quan t i các ho t ng b o v môi trư ng; 3. Ch p hành ch ki m tra, thanh tra v b o v môi trư ng; 4. Th c hi n y ch báo cáo, giám sát môi trư ng nh kỳ theo quy nh; 5. Tuân th y các quy nh b o v môi trư ng ngành công thương. i u 7. Tiêu chí xét t ng Gi i thư ng 1. Tiêu chí xét t ng Gi i thư ng i v i cá nhân và t ch c như sau: i v i các t ch c a) Áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng: ISO 14000, TQM, EMS …; Áp d ng các gi i pháp v s n xu t s ch hơn; b) Xây d ng và tri n khai các k ho ch/chi n lư c v b o v môi trư ng: K ho ch/chi n lư c b o v môi trư ng hàng năm; K ho ch phòng ng a và ng phó s c môi trư ng … và các ho t ng nh hư ng khác; c) Ho t ng chi thư ng xuyên và u tư cho b o v môi trư ng: u tư, chi thư ng xuyên cho các ho t ng b o v môi trư ng; Chi cho các ho t ng R&D ph c v m c tiêu b o v môi trư ng; Chi th c hi n trách nhi m môi trư ng i v i c ng ng xung quanh; Trích Qu b o v môi trư ng … và các ho t ng u tư cho b o v môi trư ng khác;
 4. d) Năng l c t ch c tri n khai các ho t ng b o v môi trư ng, bao g m: T ch c/Nhân l c; Năng l c v công ngh ; K t qu tri n khai các ho t ng x lý môi trư ng; ) Ho t ng tuyên truy n ph bi n và nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng; e) Các ho t ng b o v môi trư ng khác. i v i cá nhân Cá nhân ư c xét t ng Gi i thư ng là nh ng cá nhân ư c t p th ơn v tôn vinh, b u ch n d a trên các tiêu chí sau: a) óng góp v m t trí tu , ki n th c khoa h c và các ngu n l c khác gi i quy t nh ng v n môi trư ng c a ơn v , ngành; b) Các công trình nghiên c u, d án v b o v môi trư ng do cá nhân ch trì và tham gia th c hi n trong th i gian xét thư ng. 2. Tiêu chí xét t ng Gi i thư ng môi trư ng cho các cá nhân và t ch c có th thay i nh m phù h p v i nh ng yêu c u th c t cũng như nh hư ng c a ngành trong ho t ng b o v môi trư ng. Ban T ch c Gi i thư ng có trách nhi m nghiên c u, xu t v i B trư ng B Công Thương nh ng thay i trong tiêu chí xét t ng Gi i thư ng. Chương 3. H SƠ VÀ TRÌNH T XÉT T NG GI I THƯ NG i u 8. H i ng xét t ng Gi i thư ng H i ng xét t ng Gi i thư ng do B trư ng B Công Thương quy t nh thành l p. Ch t ch H i ng là Th trư ng B Công Thương. Thành viên H i ng là các nhà khoa h c, nhà qu n lý trong lĩnh v c môi trư ng và các lĩnh v c khác có liên quan i di n cho các cơ quan khoa h c, cơ quan qu n lý, cơ quan truy n thông, t ch c chính tr - xã h i. S lư ng thành viên H i ng ít nh t là 09 ngư i. Giúp vi c cho H i ng xét t ng Gi i thư ng là cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng. H i ng xét t ng Gi i thư ng làm vi c theo ch t p th . Quy t nh c a H i ng xét thư ng ch có giá tr khi có trên 50% s thành viên H i ng ng ý. Trong trư ng h p ch có 50% s thành viên H i ng tán thành thì k t qu ánh giá c a H i ng là k t qu ánh giá c a Ch t ch H i ng. K t qu ánh giá và xét ch n c a H i ng xét t ng Gi i thư ng ư c báo báo B trư ng B Công thương xem xét và quy t nh t ng thư ng. i u 9. H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng
 5. H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng ư c in thành 03 b , bao g m: 1. ơn ngh xét t ng Gi i thư ng theo M u s 1a, 1b kèm theo Th l này; 2. Báo cáo k t qu ho t ng b o v môi trư ng c a cá nhân, t ch c (không quá 5 trang ánh máy kh gi y A4), trong ó mô t k t qu và các d n ch ng c th , rõ ràng v thành tích b o v môi trư ng; 3. Xác nh n c a cơ quan qu n lý môi trư ng a phương v vi c áp ng các yêu c u b o v môi trư ng; 4. B n sao các gi y ch ng nh n liên quan t i ho t ng b o v môi trư ng và các gi y ch ng nh n khác; 5. Hai (02) nh 3x4cm c a cá nhân, nh logo c a t ch c ho c nh ch p i ngũ cán b c a t ch c và t ba (03) n năm (05) nh ch ng minh thành tích c a cá nhân, t ch c trong ho t ng b o v môi trư ng (ph c v m c ích lưu tr và truy n thông v Gi i thư ng); 6. Trư ng h p i v i các cá nhân ngh xét t ng Gi i thư ng, ngoài nh ng thông tin trên, h sơ ph i bao g m ơn ngh xét t ng Gi i thư ng c a ơn v và Biên b n c p cơ s v vi c bình b u cá nhân có óng góp trong s nghi p b o v môi trư ng; 7. Cá nhân, t ch c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin và k t qu ư c khai trong h sơ; 8. Toàn b h sơ ư c óng thành quy n, niêm phong, ngoài bìa ghi rõ “H sơ ăng ký tham gia xét t ng Gi i thư ng môi trư ng” và g i v B Công Thương (C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p), a ch : 25 Ngô Quy n – Hoàn Ki m – Hà N i. i u 10. Trình t xét t ng Gi i thư ng H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng ư c g i v cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng môi trư ng trư c ngày 20 tháng 11. Cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng có trách nhi m ti p nh n h sơ và ki m tra tính h p l c a h sơ ngh xét t ng Gi i thư ng. Vi c xét t ng Gi i thư ng ư c ti n hành theo 2 vòng: 1. Vòng 1. Sơ tuy n: Cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng ti n hành ánh giá thông qua h sơ ngh xét t ng Gi i thư ng theo các quy nh t i i u 6; T ng h p, báo cáo H i ng k t qu sơ tuy n các h sơ ngh xét t ng Gi i thư ng. 2. Vòng 2. Th m xét, ánh giá thông qua H i ng. Trên cơ s báo cáo và xu t c a Cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng t i vòng 1, các thành viên H i ng xét thư ng ti n hành ánh giá theo tiêu chí quy nh t i i u 7 và thang i m t i i u 11 c a Th l này;
 6. Sau khi xem xét, ánh giá, t ng h p i v i t ng h sơ, H i ng tuy n ch n và l p danh sách ngh xét t ng Gi i thư ng cho các cá nhân, t ch c d a trên i m s trung bình và s lư ng Gi i thư ng. i m trung bình tính xét t ng Gi i thư ng ph i t t 60 i m tr lên. Căn c vào k t qu tuy n ch n c a H i ng, Cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng t ng h p, l p danh sách các cá nhân, t ch c ngh B trư ng xét t ng thư ng i u 11. Thang i m xét t ng Gi i thư ng 1. Áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng, các gi i pháp v s n xu t s ch hơn (t i a 10 i m). 2. Xây d ng và tri n khai các k ho ch/chi n lư c v b o v môi trư ng (t i a 10 i m). 3. Ho t ng chi thư ng xuyên và u tư cho b o v môi trư ng (t i a 30 i m); 4. Năng l c 5. T ch c tri n khai các ho t ng b o v môi trư ng (t i a 30 i m). 6. Ho t ng tuyên truy n ph bi n và nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng (t i a 15 i m). 7. Các ho t ng b o v môi trư ng khác (t i a 5 i m). T ng i m: 100 i m Chương 4. T CH C TH C HI N i u 12. Khi u n i t cáo Cá nhân, t ch c có quy n khi u n i, t cáo v Gi i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v khi u n i, t cáo. Trình t , th t c, th i h n, thNm quy n khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v Gi i thư ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v khi u n i, t cáo. i u 13. Kinh phí c a Gi i thư ng Kinh phí xét ch n và trao thư ng ư c l y t ngu n s nghi p môi trư ng c a B Kinh phí cho Gi i thư ng có th ư c b sung t ngu n tài tr , ng h , óng góp c a các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c. i u 14. T ch c th c hi n
 7. C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m ôn c th c hi n các quy nh t i Th l này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh báo cáo k p th i v B Công Thương xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H u Hào M US 1a M U ƠN NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG (CÁ NHÂN) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- ( a danh), ngày … tháng … năm …….. NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG NĂM 2008 Kính g i: B Công Thương I. THÔNG TIN CHUNG 1. H và tên: ………………………………… Gi i tính:................................................................ 2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................... 3. Nơi công tác: .................................................................................................................... 4. a ch : ............................................................................................................................ 5. i n tho i: …………………. Fax: ……………………….. E-mail: ............................................
 8. 6. H c hàm/H c v : ................................................................................................................ 7. V trí công tác hi n th i trong t ch c ................................................................................. 8. S năm công tác liên quan n lĩnh v c môi trư ng ............................................................. II. NH NG ÓNG GÓP CHO CÔNG TÁC B O V MÔI TRƯ NG a) Li t kê các công trình, d án v b o v môi trư ng do cá nhân ch trì ho c tham gia th c hi n (Ghi rõ tên, m c tiêu, k t qu và th i gian th c hi n) .......................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. b) Li t kê các óng góp, ho t ng b o v môi trư ng khác do cá nhân ch trì ho c tham gia th c hi n (mô t rõ tên công vi c và k t qu th c hi n) .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. III. M T S KI N NGHN VÀ XU T CHO CÔNG TÁC B O V MÔI TRƯ NG .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .....
 9. Xác nh n c a ơn v công tác Ký tên M US 1b M U ƠN NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG (T CH C) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- ( a danh), ngày … tháng … năm …….. NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG NĂM 2008 Kính g i: B Công Thương I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên ơn v : ....................................................................................................................... 2. a ch liên h : .................................................................................................................. 3. i n tho i: …………………. Fax: ……………………….. E-mail: ............................................ 4. Th trư ng ơn v : H và tên: ……………………………… i n tho i: .................................... …………………………………. Fax: ……………………….. E-mail .............................................. II. K T QU HO T NG B O V MÔI TRƯ NG C A T CH C 1. Áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng và các gi i pháp s n xu t s ch hơn T ch c có áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng (ISO 14000, TQM, EMS) hay các gi i pháp s n xu t s ch hơn không? (Ghi rõ ch ng ch ư c c p, th i h n có hi u l c … và các thông tin có liên quan khác) 2. Xây d ng và tri n khai các k ho ch/chi n lư c v b o v môi trư ng + K ho ch/chi n lư c b o v môi trư ng hàng năm? (G i kèm n i dung b n K ho ch/chi n lư c n u có);
 10. + K ho ch phòng ng a và ng phó s c môi trư ng? (G i kèm n i dung b n K ho ch/chi n lư c n u có); + Khác (Cung c p chi ti t thông tin liên quan). 3. Ho t ng chi thư ng xuyên và u tư cho b o v môi trư ng + Li t kê các ho t ng u tư cho b o v môi trư ng + Các ch tiêu u tư và chi thư ng xuyên cho ho t ng b o v môi trư ng STT N i dung ch tiêu Giá tr T l so v i l i Ghi chú nhu n (%) 1 T ng u tư cho các ho t ng b o v môi trư ng 2 Chi thư ng xuyên cho ho t ng b o v môi trư ng 3 Chi cho các R&D cho các ho t ng b o v môi trư ng 4 Chi th c hi n trách nhi m môi trư ng i v i 5 Khác 4. Năng l c t ch c tri n khai các ho t ng b o v môi trư ng + T ch c/nhân l c cho ho t ng b o v môi trư ng + T ch c (phòng/ban/b ph n) chuyên môn v môi trư ng + S cán b chuyên trách v môi trư ng + S cán b chuyên trách v môi trư ng/100 công nhân + H th ng x lý ch t th i + H th ng x lý ch t th i (r n/l ng/khí): ( ngh mô t m t cách tóm t t công ngh x lý, k t qu x lý ..) + Li t kê các ch tiêu v x lý ch t th i t tiêu chuN n, quy chuN n STT N i dung ch tiêu K t qu (%) Ghi chú 1 T l nư c th i ư c x lý 2 T l khí th i ư c x lý 3 T l ch t th i nguy h i ư c thu gom, x lý 4 T l ch t th i r n ư c thu gom phân lo i và x
 11. lý 5 T l ch t th i r n ư c tái ch , tái s d ng 5. Ho t ng tuyên truy n ph bi n và nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng + Các khóa ào t o, t p hu n các văn b n pháp lu t v môi trư ng, các khóa ào t o chuyên sâu v b o v môi trư ng, các h i th o, di n àn, tri n lãm v môi trư ng do t ch c th c hi n ho c tham gia th c hi n ( ngh ghi rõ tên, n i dung, i tư ng và th i gian c a các ho t ng này) + Hư ng d n các ngày l v môi trư ng ( ngh ghi rõ tên ngày l , các ho t ng hư ng ng c a t ch c) 6. Các ho t ng b o v môi trư ng khác + Li t kê các ho t ng b o v môi trư ng khác mà t ch c ã th c hi n III. M T S KI N NGHN VÀ XU T NH M THÚC Y HO T NG B O V MÔI TRƯ NG .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................... ..... Xác nh n c a cơ quan qu n lý môi Xác nh n c a ơn v trư ng a phương (Lãnh o ký và óng d u)
Đồng bộ tài khoản