Quyết định số 5760/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
4
download

Quyết định số 5760/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5760/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5760/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5760/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i T trình s 30/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10711/TTr-TNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n 11 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH T 513,94 100,00 513,94 100,00 T NHIÊN 1 t nông nghi p NNP 0,90 0,18 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 0,86 95,56 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 0,63
  2. 1.1.2 t tr ng cây công CLN 0,24 nghi p lâu năm 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,04 4,44 2 t phi nông nghi p PNN 513,04 99,82 513,94 100,00 2.1 t OTC 240,90 46,96 248,65 48,38 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 240,90 100,00 248,65 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 253,89 49,49 246,31 47,93 2.2.1 t tr s cơ quan, công CTS 5,27 2,08 5,93 2,41 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2,52 0,99 2,38 0,97 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 40,18 15,83 18,22 7,40 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 40,18 100,00 18,22 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng SKS s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 205,92 81,11 219,77 89,23 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 124,40 60,41 133,72 60,84 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,68 0,33 0,64 0,29 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 26,27 12,76 24,70 11,24 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 1,36 0,66 1,36 0,62 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 12,58 6,11 19,92 9,06 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT 35,82 17,40 35,82 16,30 thao 2.2.4.8 t ch DCH 1,17 0,57 1,17 0,53 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2,37 1,15 2,37 1,08 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t RAC 1,27 0,62 0,08 0,04 th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 8,30 1,62 8,11 1,58
  3. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t SMN 9,95 1,94 10,87 2,12 nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 0,90 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 0,86 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 0,63 Trong ó t chuyên tr ng lúa nư c LUC/PNN 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 0,23 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN 1.2.1 t r ng s n xu t RSX/PNN 1.2.2 t r ng phòng h RPH/PNN 1.2.3 t r ng c d ng RDD/PNN 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 0,04 1.4 t làm mu i LMU/PNN 1.5 t nông nghi p khác NKH/PNN 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông ngi p 2.1 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t LUC/CLN tr ng cây lâu năm 2.2 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t LUC/LNP lâm nghi p 2.3 t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t LUC/NTS nuôi tr ng th y s n 2.4 t r ng s n xu t chuy n sang t nông RSX/NKR(a) nghi p không ph i r ng 2.5 t r ng c d ng chuy n sang t nông RDD/NKR(a) nghi p không ph i r ng 2.6 t r ng phòng h chuy n sang t nông RPH/NKR(a)
  4. nghi p không ph i r ng 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) 0,19 t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s CC0(a)/PN1(a) d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n PKT(a)/OTC sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 15,77 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,12 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 14,00 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 1,65 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 2.1 t OTC 14,78 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 14,78 2.2 t chuyên dùng CDG 37,17 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,14 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,14
  5. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 23,00 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 13,90 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,19 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n 11 do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n 11 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 513,94 513,94 513,94 513,94 513,94 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 513,94 513,94 513,94 513,94 513,94 2.1 t OTC 241,80 242,55 250,68 249,71 248,65 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 241,80 242,55 250,68 249,71 248,65 2.2 t chuyên dùng CDG 253,89 253,14 244,24 245,22 246,31 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 5,27 5,30 5,94 5,93 5,93 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 2,52 2,52 2,38 2,38 2,38 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 40,18 38,44 19,52 19,29 18,22 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK
  6. 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 40,18 38,44 19,52 19,29 18,22 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 205,92 206,88 216,40 217,61 219,77 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 124,40 124,33 130,33 131,54 133,72 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,68 0,68 0,64 0,64 0,64 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 26,27 26,27 24,70 24,70 24,70 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - DGD 12,58 13,60 19,93 19,93 19,92 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT 35,82 35,82 35,82 35,82 35,82 th thao 2.2.4.8 t ch DCH 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC 1,27 1,27 0,08 0,08 0,08 ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 8,30 8,30 8,15 8,14 8,11 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và m t SMN 9,95 9,95 10,87 10,87 10,87 nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã C th i Năm Năm Năm Năm Năm t kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) 1 t nông nghi p NNP/PNN 0,90 0,90
  7. chuy n sang phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông SXN/PNN 0,86 0,86 nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng CHN/PNN 0,63 0,63 năm Trong ó t LUC/PNN chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN/PNN 0,23 0,23 năm 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN 1.2.1 t r ng s n xu t RSX/PNN 1.2.2 t r ng phòng h RPH/PNN 1.2.3 t r ng c d ng RDD/PNN 1.3 t nuôi tr ng NTS/PNN 0,04 0,04 th y s n 1.4 t làm mu i LMU/PNN 1.5 t nông nghi p NKH/PNN khác 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n ib t nông nghi p 2.1 t chuyên tr ng LUC/CLN lúa nư c chuy n sang t tr ng cây lâu năm 2.2 t chuyên tr ng LUC/LNP lúa nư c chuy n sang t lâm nghi p 2.3 t chuyên tr ng LUC/NTS lúa nư c chuy n sang t nuôi tr ng th y s n 2.4 t r ng s n xu t RSX/NKR(a) chuy n sang t nông nghi p không ph i r ng 2.5 t r ng c d ng RDD/NKR(a)
  8. chuy n sang t nông nghi p không ph i r ng 2.6 t r ng phòng h RPH/NKR(a) chuy n sang t nông nghi p không ph i r ng 3 t phi nông PN0(a)/PN1(a) 0,19 0,19 nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 t công trình s SN0/PN1(a) nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, CQA/PN1(a) an ninh 3.4 t có m c ích CC0(a)/PN1(a) 0,19 0,19 công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, NTD/PN1(a) nghĩa a 3.6 t sông su i và SMN/PN1(a) m t nư c CD 4 t phi nông PKT(a)/OTC 15,77 0,85 13,86 1,05 nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 15,77 0,85 13,86 1,05 4.1.1 t tr s cơ quan, CTS/OTC công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, CQA/OTC 0,12 0,12 an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh CSK/OTC 14,00 0,72 12,23 1,05 doanh phi nông nghi p
  9. 4.1.4 t có m c ích CCC/OTC 1,65 0,14 1,51 công c ng 4.2 t tôn giáo, tín TTN/OTC ngư ng 4.3 t nghĩa trang, NTD/OTC nghĩa a 4.4 t sông su i và SMN/OTC m t nư c CD 4.5 t phi nông PNK/OTC nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Chia ra các năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 t phi nông nghi p 52,14 3,30 42,52 1,66 4,66 2.1 t 14,78 0,85 10,85 0,97 2,11 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 14,78 0,85 10,85 0,97 2,11 2.2 t chuyên dùng 37,17 2,45 31,52 0,68 2,52 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s 0,14 0,01 0,12 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,14 0,14 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi 23,00 1,97 19,73 0,23 1,07 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 13,90 0,47 11,53 0,44 1,46 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,19 0,15 0,01 0,03 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  10. 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản