Quyết định số 5761/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 5761/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5761/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 1, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5761/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5761/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 1, QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i T trình s 31/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10710/TTr-TNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 1, qu n 11 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH T 26,91 100,00 26,91 100,00 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 26,91 100,00 26,91 100,00 2.1 t OTC 15,72 58,42 13,53 50,26 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 15,72 100,00 13,53 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 10,60 39,39 12,81 47,59 2.2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,09 0,85 0,09 0,68 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,01 0,09 0,01 0,08 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 2,52 23,77 0,69 5,37 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 2,52 100,00 0,69 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng SKS s n 2.2.3.4 SKX 2.2.4 t có m c ích công CCC 7,98 75,28 12,02 93,87 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,74 84,46 9,03 75,10 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,01 0,13 0,01 0,06 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,13 0,01 0,08 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 1,22 15,29 2,98 24,76 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,59 2,19 0,58 2,15 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c SMN CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha
  3. Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 7,85 2.1 t OTC 2,30 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,30 2.2 t chuyên dùng CDG 5,53 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,02 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 1,83 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 3,69 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 1, qu n 11 do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 1, qu n 11 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91
  4. 2.1 t OTC 15,72 15,72 14,51 13,92 13,53 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 15,72 15,72 14,51 13,92 13,53 2.2 t chuyên dùng CDG 10,60 10,60 11,82 12,41 12,81 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 2,52 2,52 0,74 0,70 0,69 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 2,52 2,52 0,74 0,70 0,69 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 7,98 7,98 10,99 11,62 12,02 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,74 6,74 7,98 8,62 9,03 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - DGD 1,22 1,22 2,99 2,99 2,98 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD
  5. nghĩa a 2.5 t sông su i và m t SMN nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Chia ra các năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 t phi nông nghi p 7,85 0,01 4,91 1,08 1,85 2.1 t 2,30 1,32 0,59 0,39 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 2,30 1,32 0,59 0,39 2.2 t chuyên dùng 5,53 0,01 3,58 0,49 1,45 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s 0,02 0,01 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi 1,83 1,78 0,04 0,01 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 3,69 1,79 0,45 1,45 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,01 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t.
  6. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 1, qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản