Quyết định số 577/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 577/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 577/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vũng áng I, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 577/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 577/Q -TTG Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P VŨNG ÁNG I, T NH HÀ TĨNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh (các văn b n s 20 TT/UB- CN ngày 22 tháng 02 năm 2002 và s 765 CV/UB-CN ngày 03 tháng 6 năm 2002), ý ki n c a B Tài chính (văn b n s 7266/TC- T ngày 03 tháng 7 năm 2002) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (các văn b n s 3751 BKH/VPT ngày 13 tháng 6 năm 2002 và s 4101/BKH-KCN ngày 01 tháng 7 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p Vũng áng I, t nh Hà Tĩnh. Khu công nghi p Vũng áng I ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Vũng áng I, t nh Hà Tĩnh v i các n i dung sau : 1. Tên d án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Vũng áng I, t nh Hà Tĩnh. 2. Ch u tư : Công ty Phát tri n H t ng khu công nghi p Vũng áng. 3. M c tiêu d án : u tư xây d ng h t ng k thu t khu công nghi p g m h th ng ư ng giao thông ; c p i n ; c p và thoát nư c ; x lý ch t th i; thông tin liên l c và kinh doanh h t ng k thu t ã ư c t o ra. 4. a i m xây d ng : Xã Kỳ Th nh, huy n Kỳ Anh, t nh Hà Tĩnh.
  2. 5. Di n tích Khu công nghi p : 116 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư : 154,1 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n ngân sách Nhà nư c, v n vay và v n ng trư c c a các nhà u tư. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng : 8 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Giao B trư ng B Tài chính ph i h p v i B trư ng B K ho ch và u tư nghiên c u, xem xét m c h tr c th v n u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. Công ty Phát tri n H t ng khu công nghi p Vũng áng ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 7. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Công ty Phát tri n H t ng khu công nghi p Vũng áng và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TU NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, KH, CN và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c a chính, - T ng c c H i quan, - UBND t nh Hà Tĩnh, - Văn phòng Trung ương ng, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Ban D án KCN c ng bi n Vũng áng, - Công ty PTHT KCN Vũng áng, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý,
  3. các V : KTTH, TH, PC, NN, P1,TTTT&BC - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản