Quyết định số 5770/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 5770/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5770/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5770/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5770/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 10, QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i T trình s 40/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10701/TTr-TNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 10, qu n 11 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH T 25,42 100,00 25,42 100,00 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 25,42 100,00 25,42 100,00 2.1 t OTC 12,38 48,70 13,12 51,62 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 12,38 100,00 13,12 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 12,95 50,94 12,21 48,03 2.2.1 t tr s cơ quan, công CTS 1,71 13,20 1,84 15,08 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,73 5,64 0,61 4,99 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 3,07 23,71 1,24 10,14 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 3,07 100,00 1,24 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng SKS s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 7,44 57,45 8,52 69,79 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,20 83,33 6,51 76,38 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,01 0,13 0,01 0,12 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,02 0,27 0,02 0,23 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,13 0,01 0,12 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 1,20 16,13 1,97 23,15 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,09 0,35 0,09 0,35 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c SMN CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t:
  3. ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n PKT(a)/OTC 1,15 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 1,15 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,12 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 1,03 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 2,8481 2.1 t OTC 0,4078 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,4078 2.2 t chuyên dùng CDG 2,4404 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,1203
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 2,3076 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,0125 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 11 do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 10, qu n 11 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 2.1 t OTC 12,38 12,38 13,15 13,12 13,12 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 12,38 12,38 13,15 13,12 13,12 2.2 t chuyên dùng CDG 12,95 12,95 12,18 12,21 12,21 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 1,71 1,71 1,84 1,84 1,84 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 0,73 0,73 0,61 0,61 0,61 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 3,07 2,29 1,24 1,24 1,24 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK
  5. 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 3,07 2,29 1,24 1,24 1,24 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 7,44 8,22 8,49 8,52 8,52 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,20 6,20 6,48 6,51 6,51 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 t cơ s giáo d c – DGD 1,20 1,98 1,97 1,97 1,97 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và m t SMN nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Phân theo k ho ch t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  6. 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông su i và m t nư c CD 4 t phi nông nghi p không ph i 1,15 1,15 t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 1,15 1,15 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 0,12 0,12 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi 1,03 1,03 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông su i và m t nư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Chia ra các năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 t phi nông nghi p 2,8481 0,7785 2,0410 0,0286 2.1 t 0,4078 0,3795 0,0283 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 0,4078 0,3795 0,0283
  7. 2.2 t chuyên dùng 2,4404 0,7785 1,6616 0,0003 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,1203 0,1203 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi 2,3076 0,7785 1,5288 0,0003 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,0125 0,0125 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 10, qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản