Quyết định số 5774/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 5774/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5774/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5774/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5774/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 14, QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i T trình s 44/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10697/TTr-TNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 14, qu n 11 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH T 30,97 100,00 30,97 100,00 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 30,97 100,00 30,97 100,00 2.1 t OTC 18,21 58,80 20,38 65,81 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 18,21 100,00 20,38 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 12,15 39,23 9,98 32,22 2.2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,14 1,15 0,14 1,39 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,27 2,22 0,26 2,56 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 5,26 43,29 1,44 14,44 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 5,26 100,00 1,44 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng SKS s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 6,48 53,33 8,14 81,61 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,24 96,30 7,91 97,14 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,02 0,31 0,02 0,20 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 0,22 3,40 0,22 2,66 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,61 1,97 0,61 1,96 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c SMN CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t:
  3. ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n PKT(a)/OTC 3,52 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 3,52 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 3,52 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 5,6963 2.1 t OTC 1,3498 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,3498 2.2 t chuyên dùng CDG 4,3443 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0018 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0145
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 3,8186 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,5094 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0022 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n 11 do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n 11 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 30,97 30,97 30,97 30,97 30,97 2.1 t OTC 18,21 18,18 21,20 21,16 20,38 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 18,21 18,18 21,20 21,16 20,38 2.2 t chuyên dùng CDG 12,15 12,18 9,16 9,21 9,98 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 5,26 5,26 1,44 1,44 1,44 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK
  5. 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 5,26 5,26 1,44 1,44 1,44 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 6,48 6,51 7,32 7,37 8,14 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,24 6,27 7,09 7,14 7,91 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n DNT NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c – DGD 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và m t SMN nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Phân theo k ho ch t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  6. 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông su i và m t nư c CD 4 t phi nông nghi p không ph i 3,52 3,52 t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 3,52 3,52 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi 3,52 3,52 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông su i và m t nư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Chia ra các năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 t phi nông nghi p 5,6963 0,0314 4,8435 0,0476 0,7738 2.1 t 1,3498 0,0314 0,4993 0,0453 0,7738 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 1,3498 0,0314 0,4993 0,0453 0,7738
  7. 2.2 t chuyên dùng 4,3443 4,3425 0,0018 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình 0,0018 0,0018 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,0145 0,0145 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi 3,8186 3,8186 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,5094 0,5094 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,0022 0,0017 0,0005 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 14, qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản