Quyết định số 5776/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 5776/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5776/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 16, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5776/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5776/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 16, QU N 11 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i T trình s 46/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 10695/TTr-TNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 16, qu n 11 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n 2005 năm 2010 Di n Cơ c u Di n Cơ c u tích (%) tích (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH T 29,56 100,00 29,56 100,00 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 29,56 100,00 29,56 100,00 2.1 t OTC 15,42 52,17 14,66 49,59 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 15,42 100,00 14,66 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 12,81 43,34 13,61 46,03 2.2.1 t tr s cơ quan, công CTS 0,07 0,55 0,09 0,69 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 1,02 7,96 1,02 7,49 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 1,25 9,76 0,97 7,16 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 1,25 100,00 0,97 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng SKS s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 10,47 81,73 11,52 84,66 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 8,62 82,33 9,72 84,35 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,01 0,10 0,01 0,09 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,18 1,72 0,08 0,71 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,02 0,19 0,02 0,17 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 1,64 15,66 1,69 14,68 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,33 4,50 1,29 4,38 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c SMN CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t:
  3. ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n PKT(a)/OTC 0,27 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,27 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,17 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,10 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n t 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 1,5116 2.1 t OTC 1,0306 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,0306 2.2 t chuyên dùng CDG 0,4454 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0009 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,0011
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,2754 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,1680 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0356 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 16, qu n 11 do y ban nhân dân qu n 11 l p ngày 19 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 16, qu n 11 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 2.1 t OTC 15,42 15,42 14,76 14,68 14,66 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 15,42 15,42 14,76 14,68 14,66 2.2 t chuyên dùng CDG 12,81 12,81 13,50 13,59 13,61 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 1,25 1,25 0,97 0,97 0,97 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK
  5. 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 1,25 1,25 0,97 0,97 0,97 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 10,47 10,47 11,41 11,50 11,52 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 8,62 8,62 9,61 9,70 9,72 2.2.4.2 t th y l i DTL 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,18 0,18 0,08 0,08 0,08 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c – DGD 1,64 1,64 1,69 1,69 1,69 ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,33 1,33 1,30 1,29 1,29 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và m t SMN nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Phân theo k ho ch t ng năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  6. 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông su i và m t nư c CD 4 t phi nông nghi p không ph i 0,27 0,27 t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng 0,27 0,27 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi 0,17 0,17 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,10 0,10 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông su i và m t nư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Di n tích Chia ra các năm t Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 t phi nông nghi p 1,5116 1,4063 0,0893 0,0160 2.1 t 1,0306 0,9291 0,0856 0,0160 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 1,0306 0,9291 0,0856 0,0160
  7. 2.2 t chuyên dùng 0,4454 0,4454 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s 0,0009 0,0009 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,0011 0,0011 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi 0,2754 0,2754 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,1680 0,1680 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,0356 0,0319 0,0037 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 11 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 16, qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản