Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 58/2001/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2001 V H TR LÃI SU T SAU U TƯ Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000; Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v Tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. M c h tr lãi su t sau u tư ư c xác nh như sau: 1. i v i các kho n vay v n b ng ng Vi t Nam thì m c h tr lãi su t sau u tư hàng năm c a d án ư c tính b ng n g c trong h n th c tr trong năm, nhân (x) v i 50% lãi su t tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, nhân (x) v i th i h n th c vay (qui i theo năm) i v i s n g c ư c h tr lãi su t. Th i h n h tr lãi su t sau u tư t i a b ng th i h n qui nh i v i d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. i v i các d án u tư vay v n b ng ngo i t ư c xác nh như sau: - M c h tr lãi su t sau u tư ư c tính theo qui nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy t nh này, - Lãi su t cho vay b ng ngo i t dùng h tr lãi su t sau u tư ư c xác nh b ng 70 % lãi su t vay v n b ng ngo i t c a t ch c tín d ng; - Lãi su t vay v n b ng ngo i t c a các t ch c tín d ng dùng xem xét h tr lãi su t sau u tư t i a b ng lãi su t cho vay b ng ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam công b t i th i i m vay v n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. Nh ng d án ã ư c Qu H tr phát tri n ch p thu n h tr lãi su t sau u tư trư c ngày Quy t nh có hi u l c thì vi c tính m c h tr lãi su t t năm 2001 tr i cũng ư c áp ng theo qui nh c a Quy t nh này. B trư ng B Tài chính ph i h p v i Qu H tr phát tri n hư ng d n thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương T ng giám c Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản