Quyết định số 58/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** 58/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT THƯỞNG XUẤT KHẨU CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước. Căn cứ Chỉ thị số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/07/1998 của Chính phủ và Quyết định 88/1999/QĐ-UB ngày 11/10/1999 của UBND Thành phố Hà nội “ quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của Thành phố Hà nội”. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế xét thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà nội”. Điều 2: Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng Thành phố trên cơ sở cân đối từ nguồn thưởng vượt thu thuế xuất nhập khẩu hàng năm của ngân sách Thành phố. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố ; Giám đốc các Sở: Thương mại, Tài chính- Vật giá, Cục trưởng: Cục Hải quan Hà Nội, Cục Thuế; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Phan Văn Vượng ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2001 QUY CHẾ VỀ VIỆC: XÉT THƯỞNG XUẤT KHẨU CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ( Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, góp phần tăng thu Ngân sách Nhà nước, UBND Thành phố hàng năm khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu. Điều 2: Mức tiền thưởng tăng theo giá trị kim ngạch xuất khẩu; ưu tiên khen thưởng cho các đơn vị lần đầu tiên tham gia xuất khẩu và các đơn vị có giá trị kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước. Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC VÀ MỨC THƯỞNG Điều 3: Đối tượng được xét khen thưởng là những doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, có thành tích trực tiếp xuất khẩu hàng hoá. Điều 4: Tiêu chuẩn xét khen thưởng
  3. Doanh nghiệp được quy định tại Điều 3 trên đây đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm theo các mức được quy định tại Điều 5 dưới đây (gọi là các tiêu chuẩn ) đều được xét khen thưởng. Điều 5: Hình thức khen thưởng và mức khen thưởng Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố và thưởng bằng tiền theo các mức sau: 5.1. Thưởng 1.000.000 đồng cho các doanh nghiệp năm đầu tiên xuất khẩu đạt mức kim ngạch xuất khẩu từ 100.000 USD đến dưới 1 triệu USD. 5.2. Thưởng 2.000.000 đồng cho các doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 triệu USD đến 5 ttiệu USD. 5.3. Thưởng 3.000.000 đồng cho các doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 ttiệu USD đến 10 triệu USD. 5.4. Thưởng 4.000.000 đồng cho các doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 ttiệu USD đến 20 triệu USD. 5.5. Thưởng 5.000.000 đồng cho các doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 20 ttiệu USD đến 50 triệu USD 5.6. Thưởng 10.000.000 đồng cho các doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 50 triệu USD. 5.7. Ngoài mức tiền thưởng quy định theo kim ngạch xuất khẩu nêu trên, những đơn vị tham gia xuất khẩu lần đầu hoặc những đơn vị có mức xuất khẩu của năm xét thưởng tăng hơn năm trước (liền kề) từ 20% trở lên sẽ được thưởng ưu đãi thêm, tuỳ theo mức tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu, do Hội đồng xét thưởng xuất khẩu quyết định hàng năm. 5.8. Ngoài mức khen thưởng hàng năm nêu trên, những đơn vị có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm liền sẽ được Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng “ Biểu tượng xuất khẩu”. Chương 3: THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG Điều 6: Quy chế này sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng năm, các doanh nghiệp, căn cứ vào tiêu chuẩn đã quy định, lập hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm những văn bản sau( theo biểu mẫu đính kèm):
  4. - Đơn đề nghị xét thưởng xuất khẩu của doanh nghiệp( ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, số tài khoản, mã số thuế…), có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp( nếu có). - Bản tổng hợp kim ngạch xuất khẩu, có xác nhận của Cục Hải quan Hà Nội. Hồ sơ xét thưởng được lập thành hai bộ gửi về Sở Thương mại Hà Nội trước ngày 30/4. Việc xét thưởng được tiến hành trong Quý II hàng năm. Điều 7: Hàng năm, Sở Tài chính- Vật giá có trách nhiệm trích từ nguồn thưởng vượt thu thuế xuất nhập khẩu của Ngân sách Thành phố chuyển vào Quỹ khen thưởng thi đua Thành phố (Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố) để thực hiện khen thưởng theo quyết định của UBND Thành phố . Điều 8: “ Hội đồng xét thưởng xuất khẩu” gồm đại diện của: Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Sở Thương mại Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội, Sở Tài chính- Vật giá Hà Nội và do Sở Thương mại làm thường trực. Hội đồng xét thưởng xuất khẩu là cơ quan tư vấn của UBND Thành phố về khen thưởng xuất khẩu. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng xét thưởng xuất khẩu được cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Thương mại Hà Nội. Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho việc khen thưởng thành tích trong hoạt động xuất khẩu từ năm 2000. Trong quá trình thực hiện, quy chế này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Vượng
Đồng bộ tài khoản