Quyết định số 58/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
8
download

Quyết định số 58/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2004/QĐ-UB về việc bồi thường thiệt hại sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập quận Hoàng Mai và quận Long Biên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để điều chỉnh bổ sung Điều 1 tại Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định về bồi thường thiệt hại sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập quận Hoàng Mai và quận Long Biên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 58/2004/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C: I U CH NH B SUNG I U 1 T I QUY T NNH S 99/2003/Q -UB NGÀY 21/8/2003 C A UBND THÀNH PH QUY NNH V B I THƯ NG THI T H I SAU KHI I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P QU N HOÀNG MAI VÀ QU N LONG BIÊN. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a U ban nhân dân thành ph quy nh v b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Thành ph ; Xét ngh c a Liên ngành: S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, C c Thu thành ph và Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph t i T trình s 775/TTLN-STC ngày 2 tháng 4 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. B sung i u 1 c a Quy t nh s 99/2003/Q -UB ngày 21 tháng 8 năm 2003 c a UBND thành ph quy nh v b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Thành ph , như sau: “...b.1.5- Khu v c thu c các phư ng: Gia Th y, Ng c Lâm, B , Sài ng, c Giang, qu n Long Biên, áp d ng chung (cho t t c các v trí khác nhau) m c giá t : 130.000 ng/m2 n 150.000 ng/m2. b.1.6. Khu v c thu c các phư ng: Ng c Th y, Thư ng Thanh, Phúc ng, Vi t Hưng, Th ch Bàn, Phúc L i, Long Biên, C Kh i, Giang Biên, qu n Long Biên; các phư ng Th nh Li t, Vĩnh Hưng, nh Công, i Kim, Thanh Trì, Yên S , Hoàng Li t, Tr n Phú, Lĩnh Nam, qu n Hoàng Mai áp d ng chung (cho t t c các v trí khác nhau) m c giá là: 130.000 ng/m2.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c t k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , Giám c các S , ban, ngành; Ch t ch U ban nhân dân các qu n (huy n); các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản