Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 58/2008/qđ-btc', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 58/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY NNH THU THU S D NG T NÔNG NGHI P I V I T NÔNG NGHI P THU C QU T DÀNH CHO NHU C U CÔNG ÍCH C A XÃ T I THÔNG TƯ S 89/TC-TCT NGÀY 09/11/1993 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu s d ng t nông nghi p ngày 10 tháng 7 tháng 1993; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn c Ngh nh s 74-CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu s d ng t nông nghi p; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Bãi b quy nh “U ban nhân dân xã s d ng t nông nghi p thu c qu t dành cho nhu c u công ích c a xã cho h gia ình, cá nhân thuê thì U ban nhân dân xã là ngư i n p thu s d ng t nông nghi p” t i kho n 2 M c I Thông tư s 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 74- CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu s d ng t nông nghi p. i u 2. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n không ư c tính thêm thu s d ng t nông nghi p vào ti n thuê t c a các h gia ình, cá nhân thuê t nông nghi p thu c qu t công ích xã, phư ng, th tr n s n xu t nông nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
  2. - U ban nhân dân, C c thu , Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Hoàng Anh Tu n - Công báo; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST3).
Đồng bộ tài khoản